Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 42. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 42. pracovnom týždni (od 17.10. do 21.10.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovanie a odovzdanie podkladov pre tlač cenín a tlačovín potrebných pre vydávanie rybárskych povolení v roku 2017.
 • Dňa 18.10.2016 sa konal výlov VN Golianovo za účasti prezidenta SRZ RSDr. Boroša, tajomníka SRZ Ing. Javora a pozvaných zástupcov MŽP SR, štátnej a verejnej správy.
 • Od 19.10. do 21.10.2016 vrátane sa konalo zasadnutie Expertnej skupiny k Návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a štyroch členov v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná, s programom tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu – vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z.. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali 21 § znení. Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie je na plánované na druhú polovicu mesiaca november.
 • V sobotu 22.10.2016 sa tajomník SRZ Ing. Javor zúčastnil odovzdávania cien na 16-tom ročníku prívlačových pretekov – Cena Čerenca, ktoré organizuje MO SRZ Vrbové.
 • Ukončenie verejného obstarávania – termostatizácia vykurovacej sústavy budovy Sekretariátu  Rady SRZ v Žiline.
 • Zápis do elektronického kontraktačného systému.
 • Rokovanie s majiteľmi pozemkov v Slovianskej doline.

Právny referát:

 • Aktualizácia kontaktov na našej webovej stránke nebola k 23.10.2016 ukončená, nakoľko do tohto dňa nezaslali kontaktné údaje MO SRZ Krompachy a MO SRZ Brodské.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dňa 06.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený rozpis vykonaných prác na našej webovej stránke spolu so stanoviskom, firmou Hrivis Engineering, s.r.o., ktorá požaduje vyplatenie peňažnej sumy vo výške cca 24 000 EUR. K vyplateniu tejto čiastky bolo zaujaté negatívne stanovisko, nakoľko je podozrenie, že rozpis prác bol vypracovaný umelo tak, aby zodpovedal požadovanej sume. Rozpis prác bol porovnaný s rozpisom prác terajšieho správcu, pričom bolo zistené, že spoločnosť si účtuje štvornásobok skutočného času, ktorý je potrebný na vykonanie jednotlivých úloh. Z týchto dôvodov bolo zamietnuté vyplatenie požadovanej sumy.
 • Vypracovanie výkladu § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe žiadosti rybára T.D. V tejto veci bolo zaslané stanovisko aj ZO SRZ, ktorá vydala všeobecný zákaz lovu rýb, a nie iba na vysadzovaný druh rýb.
 • Zaslanie súhlasného stanoviska MsO SRZ Trenčín s konaním vo veci podozrenia zo spáchania priestupku nečlenom Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Zaslanie ďalších podkladov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Dedinky.
 • Dňa 17.10.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o prešetrenie zákazu vydania rybárskeho povolenia. Vo veci bolo zistené, že žiadateľ sa nachádza na zozname osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní. O tejto skutočnosti a ďalšom možnom postupe bol žiadateľ upovedomený.
 • Dňa 17.10.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o potvrdenie zákazu lovu rýb z dôvodu konania rybárskych pretekov v ZO SRZ. Vo veci bolo zistené, že zákaz lovu rýb bol v rozpore s predpismi o rybárstve. Na základe tejto skutočnosti sme dospeli k záveru, že je nutné vypracovať vnútorné usmernenie o usporadúvaní rybárskych pretekov.
 • Dňa 18.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený ďalší podnet vo veci všeobecného zákazu lovu rýb z dôvodu zarybnenia a obmedzenia počtu privlastnených rýb, a to 4 kusy kapra na týždeň. V tejto veci bolo ZO SRZ zaslané stanovisko a vyzvanie k odstráneniu všetkých zákazov, ktoré sú v rozpore s predpismi o rybárstve.
 • Vypracovanie návrhu Smernice pre činnosť Kontrolnej komisie Slovenského rybárskeho zväzu na základe podkladu predsedu KK SRZ.
 • Vypracovanie návrhu Smernice pre činnosť kontrolných komisií organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu na základe podkladu predsedu KK SRZ.
 • Vypracovanie návrhu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prevzatie násady zubáča Zu1 13 cm u dodávateľa Rybářství Lipnice na zarybnenie rybárskych revírov ZO SRZ a Rady (VN Sĺňava, VN Kráľová) z dotácie z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR.
 • Účasť na pracovnom stretnutí ohľadom projektu zameraného na sledovanie vplyvu migračných bariér na správanie sa a migráciu rýb, ktoré sa konalo v sídle Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici za účasti zástupcov z Prešovskej univerzity, Slovenskej akadémie vied Bratislava, Technickej univerzity vo Zvolene, SRZ – Rada Žilina, vedenia ŠOP SR a Správy TANAP-u a RNDr. Vladimíra Drugu (Ekospol, Banská Bystrica).
 • Príprava na medzirezortné pripomienkové konanie materiálu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu SR do roku 2030.
 • Účasť na výlove VN Golianovo (výrobné stredisko SRZ Nové Zámky) v rámci inventarizácie rýb podľa príkazného listu tajomníka SRZ.
 • Služobná cesta do MO SRZ Hurbanovo za účelom riešenia problematiky štrkoviska, v ktorom bol zaznamenaný úhyn rýb.
 • Pracovné stretnutie s predsedom MsO SRZ Komárno.
 • Prebratie násady podustvy severnej zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ na výrobnom stredisku SRZ v Bytči pre MsO SRZ Piešťany, MO SRZ Drahovce, MsO SRZ Hlohovec.
 • Účasť na výlovoch na VN Kozí Vrbovok a VN Kuraľany – prevzatie násady kapra rybničného na zarybnenie rybárskych revírov Rady VN Orava a Liptovská Mara.
 • Prevzatie  násady kapra K2 na výrobnom stredisku SRZ Brzotín pre VN Domaša (2 krát)  a na výrobnom stredisku SRZ Uzovská Panica pre VN Ružín.
 • Overenie priechodnosti rybovodu pri MVE Čoltovo na toku Slaná počas neresovej migrácie pstruha potočného.
 • Inventúra vyskladňovaných rýb (lipňa tymianového) zo strediska SRZ Svit pre MO SRZ Kežmarok.
 • Prevzatie násady amura bieleho na výrobnom stredisku SRZ Košarovce pre VN Domaša.
 • Prevzatie násad kapra K2 a amura Ab2-3 z výlovu VN Martinová pre VN Domaša a VN Liptovská Mara.
 • Pracovné stretnutie ohľadom riešenia škody na rybárskych revíroch Dunaja počas mimoriadnej situácie spôsobenej haváriou lode.
 • Preberanie násady na zarybnenie rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.

Odbor výroby:

 • Zarybňovanie revírov ZO SRZ násadou K2 a ZU1 z finančných prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu.
 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlovoch VN Golianovo (17. – 18.10.2016).
 • Pokračovanie vo výlovoch na výrobných strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov vo výrobných strediskách Rady SRZ – Nové Zámky, Lučenec, Malé Zálužie, Brzotín, Kľúčovec, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Práce na internej smernici o účtovníctve.
 • Kontrola a úhrada cestovných príkazov – odbor športovej činnosti.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vystavenie dobropisov pre ZO SRZ za vrátené povolenia za rok 2016, ich úhrada resp. zápočty s vystavenými faktúrami za povolenky.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.