Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 23.10. do 27.10.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s primátorom mesta Žiar n/Hronom k spolupráci pri podpore návrhu zákona o rybárstve v legislatívnom procese najmä s dôrazom na zachovanie aktuálneho znenia §4 a rokovanie s poradcom predsedu vlády v oblasti životného prostredia v tej istej veci.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnanca odboru OTVaV s generálnou riaditeľkou Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave na zvýšenie vzájomnej informovanosti a možnosti získania fin. podpory na materiálne vybavenie pracovníkov SRZ na monitoring kvality vôd, zhoršením kvality vody spojený s úhynom rýb na rybárskych revíroch.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s podpredsedom ZMOS v Bratislave o návrhu zákona o rybárstve v aktuálnom legislatívnom procese s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve.
 • Príprava podkladov a príloh pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z Environmentálneho fondu k projektu: Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymianový a materiálno technické vybavenie odborných pracovníkov SRZ a k projektu: Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ.
 • Rokovanie tajomníka a vedúceho odboru investícií a správy majetku s notárkou o podmienkach registrácie SRZ Rada ako prijímateľa 2%-nej podielovej dane na rok 2018.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúce výberové konanie – oprava strechy, zvodov a žľabov v Žiline.
 • Prebieha realizácia – rekonštrukcia liahne Trstená.
 • Prebieha realizácia – podpis nájomnej zmluvy – prameň v Demänovskej doline.
 • Prebieha realizácia – rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha realizácia – výmena okien na liahni – Uzovská Panica.
 • Prebieha realizácia – úprava priestorov na spracovanie rýb Žilina.
 • Prebieha realizácia – dodávka notebookov pre strediská a hospodárov.
 • Prebieha realizácia – dodávka nákladného automobilu s výmennou nadstavbou.
 • Ukončená registrácia vozidiel pre platbu mýtneho systémom post-pay (vylúčenie hotovostných platieb).
 • Prebieha tvorba projektu – projekt úpravy koryta Demänovky.

Organizačno-právny referent:

 • Dňa 23. októbra 2017 vypracovanie zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 21.10.2017 a jej zaslanie Ing. Staškovi a Ing. Gajdošíkovi na overenie.
 • Podanie žiadosti na MV SR o doplnenie údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Podbrezová.
 • Aktualizácia „Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní“ na základe doručených rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie stanoviska na MV SR, Prezídium policajného zboru, na základe žiadosti o poskytnutie informácie k osobe pána P.S.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti obce Kvakovce o podanie informácie ohľadom chovu rýb na vodnej nádrži Domaša za účelom obmedzenia výkonu rybárskeho práva na určitých úsekoch VN Domaša. V stanovisku bola obec upozornená, že akékoľvek úpravy výkonu rybárskeho práva, a teda aj obmedzenie lovu rýb na rybárskych revíroch alebo ich častiach sú nezákonné, nad rámec zákona a v rozpore s ním, pričom snahu obce obmedziť výkon rybárskeho práva dokazujú aj vydané všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2016 a č. 1/2017, ktoré boli na základe našich podnetov preskúmavané na Okresnej prokuratúre Vranov nad Topľou a bol proti nim podaný protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • Zaslanie stanoviska predsedovi KK MsO SRZ vo veci žiadosti o usmernenie ako sa má postupovať pri zasadnutí disciplinárneho orgánu druhého stupňa (výboru MsO SRZ), keď pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, pričom predseda bol odkázaný na § 11 ods. 3 Stanov SRZ, v zmysle ktorého orgány zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu a na platnosť uznesenia orgánov zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak. Zároveň bol upozornený, čo sa týkalo jeho vyjadrenia, že pri zasadnutiach výboru je v prípade rovnosti hlasov rozhodný hlas zástupcu mestskej kontrolnej komisie, že sa jedná o konanie nad rámec Stanov SRZ a v rozpore s nimi, nakoľko v zmysle 17 ods. 2 Stanov SRZ člen KK MsO/MO SRZ má právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s hlasom poradným, nie s hlasom rozhodujúcim.
 • Zaslanie odpovede p. Hruštincovi o schválení nájomnej zmluvy na sádky a ďalšie priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na vianočnú distribúciu od 10.12.2017 do 24.12.2017 za nájomné vo výške 1 500 EUR, na základe prijatého uznesenia Rady SRZ č. 99/2017.
 • Stanovisko vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve na základe žiadosti člena SRZ.
 • Spracovanie článkov vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve pre potreby ich zaslania ZO SRZ a zverejnenia na webovom sídle Rady SRZ.
 • Čerpanie dovolenky dňa 25. októbra 2017.
 • Stanovisko vo veci zákazu lovu rýb na VN Krupina v dôsledku zníženia vodnej hladiny, na základe podnetu člena SRZ, ktorý konanie výboru považoval za účelové. V rámci stanoviska bolo konštatované, že v zmysle § 20 ods. 2 zákona o rybárstve pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť a privlastňovať si ryby, pričom v zmysle § 20 ods. 1 zákona o rybárstve mimoriadnou situáciou sa rozumejú najmä povodne, extrémne suchá a mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd. Použitím pojmu „najmä“ v predmetnom ustanovení sa jedná o exemplifikatívny výpočet a mimoriadnou situáciou sa preto môže rozumieť aj zníženie vodnej hladiny, ak znížením vodnej hladiny dôjde k ohrozeniu rýb nachádzajúcich v danom rybárskom revíre. V takom prípade platí zákaz v zmysle § 20 ods. 2 zákona o rybárstve, resp. § 13 písm. c) zákona o rybárstve, podľa ktorého je zakázané loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.
 • Zaslanie vyjadrenia na Okresný súd Žilina vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrhu na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí podanej žalobcom p. Ľubošom H.
 • Podanie návrhu na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch parc. č. KN-C 3351/8 v k.ú. Šamorín a parc. č. KN-C 320/2 v k.ú. Čilistov, nakoľko existujú pochybnosti, či ide o vodný tok alebo nie, čo potvrdzuje aj znalecký posudok č. 5/2017, v ktorom sa uvádza, že Čilistovský kanál II. je vodným tokom.
 • Zaslanie stanoviska predsedovi KK MsO SRZ vo veci žiadosti o usmernenie ako má výbor postupovať v prípade vyjadrenia člena KK MsO SRZ, ktorý má hlas poradný, v rámci činnosti výboru § 15 Stanov SRZ alebo v rámci disciplinárneho konania, a zároveň kto rozhoduje o vylúčení člena disciplinárneho orgánu v prípade zaujatosti. V prípade, že sa jedná o zasadnutie výboru v rámci jeho činnosti podľa § 15 Stanov SRZ, prítomný člen KK MsO SRZ môže v rámci prerokovávanej veci vyjadriť svoj názor, t.j. poradný hlas. Na základe takéhoto vyjadrenia výbor hlasuje opätovne, pričom musí vzniknúť nadpolovičná väčšina. V prípade disciplinárneho konania výbor vystupuje ako druhostupňový orgán (príp. prvostupňový ak ide o trvalé vylúčenie) a riadi sa § 8 Stanov SRZ a Disciplinárnym poriadkom SRZ. V zmysle § 15 ods. 4 DP SRZ disciplinárne rokovanie je neverejné a koná sa za prítomnosti disciplinárne stíhaného, prípadne jeho obhajcu a členov disciplinárneho orgánu. Disciplinárneho rokovania sa nemôžu zúčastniť iné osoby, s výnimkou svedkov, ktorí môžu byť prítomní na disciplinárnom rokovaní len počas ich vypočúvania, a preto bol predseda KK MsO SRZ upozornený na porušovanie Disciplinárneho poriadku SRZ, ak sa zúčastňuje disciplinárneho konania. Vo veci rozhodovania o vylúčení člena disciplinárneho orgánu, bol predseda KK MsO SRZ odkázaný na § 11 ods. 5 DP SRZ, v zmysle ktorého rozhoduje disciplinárny orgán, ktorého je osoba členom.
 • Zaslanie stanoviska vo veci lovu rýb na prívlač na lipňových vodách, na základe podnetu člena SRZ, pričom bol usmernený, že zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že na lipňových vodách možno loviť na prívlač len na hlavátkové povolenie. V tejto veci bude vydané aj všeobecné usmernenie, ktoré bude uverejnené aj na webovom sídle Rady SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie  jednoročnej šťuky pre VN L. Mara a Gôtovany z rybničnej farmy spol. DONA, s.r.o. v Iňačovciach.
 • Účasť na jednaní k  plánu starostlivosti o CHA Stretávka zvolanom na OÚ Košice  (MO Veľké Kapušany + MsO Michalovce).
 • Spracovanie zmien vo zväzových  rybárskych poriadkoch  pre vody kaprové a lipňové spojených s výjazdom na Sekretariát SRZ Rada Žilina.
 • Ichtyologický prieskum lovného pstruhového revíru Ulička (MO Snina).
 • Pracovné stretnutie k zákonu o rybárstve.
 • Inventarizácia rýb na stredisku SRZ Lučenec – VN Glabušovce.
 • Príprava projektu z Environmentálneho fondu na rok 2018.
 • Inventarizácia rýb na stredisku SRZ Nové Zámky- Trávnica II.
 • Inventarizácia rýb na stredisku SRZ Kľúčovec- Číčov.
 • Zapracovanie podkladov na zmeny v rybárskych poriadkoch.
 • Pracovné stretnutie CHKO Dunajské Luhy- spriechodňovanie migračných bariér Malý Dunaj.
 • Pracovné stretnutie na VD Selice- spriechodnenie.
 • Ichtyologický prieskum v MsO SRZ Galanta.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Vypracovanie Daňové priznania – daň z pridanej hodnoty za 9/2017, Riadneho kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty za 9/2017 a Súhrnného výkazu pre daň z pridanej hodnoty za 3 štvrťrok 2017.
 • Spracovanie, kontrola, účtovanie a úhrada došlých faktúr za dodávku násadových rýb a krmiva.
 • Vyúčtovanie povoleniek za rok 2017 a vystavovanie dobropisov.
 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Inventúra výlovu rýb na VN Bíňa (26-27.10.2017).
 • Fakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Kontrola čerpania rozpočtu MS mucha, MS v RT, kontrola cestovných príkazov osobných rozhodcov z MS mucha.
 • Kontrola správnosti cestovných príkazov rozhodcov a garantov z účasti na pretekoch OŠČ.
 • Sumarizácia správ hlavných rozhodcov a garantov z postupových pretekov OŠČ pre vyhodnotenia roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Sumarizácia výsledkov z medzinárodných podujatí.
 • Evidencia prihlášok do súťaže pre rok 2018, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich smerníc.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.