Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 22.10. do 26.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná stretnutie na Rade SRZ za účasti zástupcu Tanap-u, OZ, SAV, WWF, zástupcov ZO SRZ L. Hrádok tajomníka SRZ, zamestnancov odboru TVaV k spracovaniu Výzvy na rokovanie s SVP, š.p. k rozsahu realizovaných prác v rámci protipovodňových opatrení na rybárskom revíri Belá v letných mesiacoch.
 • Účasť prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za ZA-kraj v Žiline + TT-kraja v Trnave, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ a v závere diskusia prítomných k aktuálnym témam, návrh kandidátov do Rady a KK za ZA-kraj a TT-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na Slávnostnom výlove rýb v Golianove a pracovné stretnutie s pozvanými hosťami.
 • Balenie a odoslanie kompletných materiálov pre delegátov ZO SRZ vrátane Pozvánky na XII. Snem SRZ, ktorý sa bude konať v dňoch 23.11. až 25.11.2018 v Žiline.
 • Účasť tajomníka SRZ na výlove chovného rybníka na výrobnom stredisku v Malom Záluží.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Nálepkovo.
 • Úprava textácie a právna formulácia ustanovení v rámci tlačiva „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Levoča a jeho pripomienkovanie.
 • OR PZ v Senci – vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie podkladov vo veci vyšetrovania trestného činu podvodu a trestného činu falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Svidník a jeho pripomienkovanie.
 • Stanovisko k možnosti použitia belly boatu na rybárskom revíre Batizovce č. 1 o rozlohe 9,78 ha s poukazom na § 17 ods. 8 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k možnosti privlastnenia si jedného kapra a troch pstruhov v jeden deň s poukazom na § 14 ods. 2 vyhlášky na základe žiadosti člena SRZ.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Snina a jeho pripomienkovanie.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Spracovanie elektronického hlasovania k návrhu na udelenie čestného členstva SRZ zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ.
 • Spracovanie oznamu pre ZO SRZ ohľadom medzirezortného pripomienkového konania k vyhláškam k zákonu o rybárstve.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Kežmarok a jeho pripomienkovanie.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MsO SRZ Košice a jeho pripomienkovanie.
 • Stanovisko k povoleniu na rybolov a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch + množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie na rybolov.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Zísťovanie stavu ochorenia UDN na sivoňovi potočnom vysadenom do VN Levočská Dolina.
 • VN Botovo – učasť na výlove a inventarizácií vylovených rýb.
 • Príprava konferencie zameranej na lipňa.
 • Záchranný odlov rýb na rybárskom revíri pomocou batériového elektrického agregátu.
 • Účasť na inventarizácií násadových rýb na výlove rybníka Malé Zálužie.
 • Zabezpečovanie rozvozu rýb počas prebiehajúcich výlovov rýb.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov pre výkaz Dane z pridanej hodnoty za 9/2018.
 • Elektronické spracovanie a úhrada DPH za 9/2018.
 • Zápočty s vystavenými dobropismi pre ZO SRZ za vrátené povolenky a úhrada zostatkov.
 • Účasť na inventúrach – jesenné výlovy rýb.
 • Spracovanie skladovej agendy – najmä násadové ryby z výlovkových lístkov.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.