Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 24.10. do 28.10.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na výlove VN Jasová, ktorý sa konal v prvej polovici 43. pracovného týždňa.
 • Osobné rokovanie so starostom mestskej časti Jarovce Ing. Škodlerom ohľadom príprav usporiadania MS v RT, ktoré sa budú konať v roku 2017.
 • Rokovanie so zástupcami hotelov Pressburg a Junior v Bratislave pre potreby ubytovania súťažiacich a org. tímov na MS v RT, ktoré sa budú konať v roku 2017.
 • Rokovanie so zástupcom firmy FISHNAJ, s.r.o. Ing. Nemcom ohľadom technického zabezpečenia osláv vzniku SRZ, ktoré sa budú konať 3. decembra v Žiline.
 • Rokovanie so zástupcom firmy Vaša Stravovacia ohľadom darčekových poukážok.
 • Rokovanie so zástupcom firmy Baktoma s.r.o. s p. Tomášekom ohľadom použitia a vyhodnotenia účinnosti látky PTP v roku 2016, ktorá bola hradená z prostriedkov Environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Rokovanie so zástupcom firmy Slovryb, a.s. p. Ing. Pikom ohľadom investícií a opráv na majetku spoločnosti.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na mimoriadnom zasadnutí výboru MO SRZ v Šamoríne, kde témou bolo predovšetkým vyrovnanie finančných prostriedkov za zarybnenie časti revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.
 • Kompletizácia a odoslanie troch žiadostí na Environmentálny fond MŽP SR, pričom SRZ žiada o dotáciu pre pokračovanie odbahňovania revírov biologickou formou s použitím PTP látky, dotáciu na podporu zachovania ichtyocenóz v revíroch a dotáciu na propagáciu Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Postupná finalizácia a koordinácia s dodávateľom tlačovín pre SRZ – ceniny, povolenia, kalendáre.
 • Pokračovanie v prípravách potrebných podkladov pre organizačné zastrešenie osláv 90. výročia založenia SRZ.
 • Termostatizácia vykurovacej sústavy – budova Sekretariátu Rady v Žiline (výmena termoregulačných, montáž spätných ventilov, vyčistenie výmenníkov tepla, napojenie 2 skladov na vykurovaciu sústavu).
 • Získanie dokumentov pre Úrad pre verejné obstarávanie na zápis do:
  • registra konečných užívateľov výhod
  • zoznamu hospodárskych subjektov

Právny referát:

 • Aktualizácia kontaktov na našej webovej stránke bola čiastočne ukončená; kontaktné údaje nezaslala už len MO SRZ Krompachy.
 • Vypracovanie návrhu na odvolanie člena rybárskej stráže v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vedúcim rybárskej stráže SRZ.
 • Zaslanie ďalších podkladov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Dedinky, ktoré boli na Sekretariát Rady SRZ zaslané dňa 21.10.2016, o ktorom sme Vás informovali v 40. pracovnom týždni.
 • Dňa 21.10.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ postúpené odvolanie vo veci trvalého vylúčenia z členstva vo zväze. Výbor ZO SRZ, ktorý v tejto veci rozhodol, bol vyzvaný a zaslanie všetkých dôkazových materiálov, ktoré môžu slúžiť na objektívne posúdenie a rozhodnutie vo veci samej.
 • Podnet na podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu a postupu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2016/022429, ktorým bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ z dôvodu, že Slovenský rybársky zväz nemá postavenie účastníka konania.
 • Dňa 21.10.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený podnet na preskúmanie postupu rybárskej stráže v MsO SRZ. Po preskúmaní podnetu a priložených dôkazov bolo zistené, že členovia rybárskej stráže konali v rozpore so zákonom o rybárstve, nakoľko konali nad rámec svojich oprávnení. Zo samotného podnetu nebolo zrejmé, o ktorých členov rybárskej stráže sa jedná, a z tohto dôvodu bolo podávateľovi podnetu zaslané v tejto veci stanovisko s odporúčaním ďalšieho postupu.
 • Usmernenie MO SRZ na základe jej žiadosti vo veci zakázaných spôsobov lovu rýb. Všetkým ZO SRZ dávame na vedomie, že lov rýb pod ľadom je zakázaný v akejkoľvek forme, a teda aj lov rýb dierkami umelo vytvorenými v ľade nie je dovolený spôsob lovu rýb.
 • Právna úprava zmlúv o poskytnutí inzertných priestorov spoločnostiam SPORTS, spol. s r.o., Tomáš Čermák – Certo Sport a C.B. ONE, s.r.o.
 • Vyjadrenie sa k správnej žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016.
 • Vypracovanie návrhu dohody o bezplatnej spolupráci pri zabezpečení kontroly a ochrany revírov Rady SRZ rybárskou strážou.
 • Stanovisko vo veci trestného skráteného vyšetrovania vo veci podozrenia z prečinu pytliactva.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Stretnutie verejnosti a zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja s ministrom životného prostredia SR Ing. Lászlóm Sólymosom v mestskej časti Banskej Bystrice – v Šalkovej priamo pri vybudovanej MVE Šalková – viac informácií je uverejnených v Aktualitách na stránke ssrzrada.sk.
 • Spolupráca na príprave aktualizácie Smernice o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení na rybolov.
 • Príprava prezentácií na školenie rybárskych hospodárov, ktoré sa uskutoční v 44. pracovnom týždni v Ivanke pri Dunaji.
 • Prevzatie násady zubáča Zu1 13 cm u dodávateľa Rybářství Lipnice na zarybnenie rybárskych revírov VN Teplý Vrch, VN Ružín a VN Domaša. Uvedená násada bola hradená z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR.
 • Príprava na medzirezortné pripomienkové konanie materiálu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu SR do roku 2030 a stretnutie so zástupcami občianskych združení v Banskej Bystrici ohľadom výmeny informácií potrebných pre pripomienkovanie tohto strategického materiálu.
 • Účasť na výlove VN Jasová (výrobné stredisko SRZ Nové Zámky) v rámci inventarizácie rýb podľa príkazného listu tajomníka SRZ.
 • Účasť na stavebnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci ,, VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron“ spolu s MsO SRZ Levice.
 • Účasť na výlovoch VN Glabušovce (stredisko SRZ Lučenec) a VN Bíňa (stredisko SRZ Paríž – Ľubá), z ktorých boli zarybňované kaprom K2 rybárske revíry VN Liptovská Mara, Gôtovany – zátoka a VN Orava, rybárske revíry MO SRZ Veľký Krtíš, MO SRZ Dolný Kubín zaradené do zväzového kaprového poriadku a zo zarybňovacieho fondu zvláštne povolenia bol distribuovaný kapor pre MsO SRZ Banská Bystrica.
 • Pracovné stretnutie v Prievidzi ohľadom kolaudácie prekládky rieky Nitra a Handlovky.
 • Kontrola priebehu prác na MVE Prešov so zameraním sa na  rybovod.
 • Prevzatie násady kapra K3 pre MO SRZ Banská Štiavnica na Rybárstve Iňačovce.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Rožňava kvôli podnetu súvisiaceho s ichtyologickým prieskumom externého posudzovateľa na toku Slaná v súvislosti s plánovanou výstavbou MVE Nadabula.
 • Posúdenie zmeny  koncepcie spriechodnenia priečnych bariér na toku Cirocha.
 • Prevzatie násady zubáča Zu1 zo strediska SRZ Lučenec a zarybnenie VN Ružín.
 • Pracovné stretnutie ohľadom prejednania problematiky časti rybárskeho revíru Dunaj č.3 – ľavostranný priesakový kanál – Čilistovský kanál II. Lagúna a postupu hotela Kormorán, za účasti tajomníka SRZ, príslušného ichtyológa a štatutárov z MO SRZ Šamorín.
 • Riešenie problematiky úhynu rýb na rybárskych revíroch Dunaja počas mimoriadnej situácie spôsobenej haváriou lode.
 • Preberanie násady a zarybňovanie rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.
 • Prevzatie násady kapra K2 v množstve 500kg a zarybnenie rybárskeho revíru VN Krpeľany.

 


Odbor výroby:

 • Zarybňovanie revírov ZO SRZ násadou K2 a ZU1 z finančných prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu.
 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlovoch VN Jasová (24-25.10.2016).
 • Pokračovanie vo výlovoch na výrobných strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov vo výrobných strediskách Rady SRZ – Nové Zámky, Lučenec, Malé Zálužie, Brzotín, Kľúčovec, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Aktualizácia účtovného rozvrhu.
 • Predbežná účtovná uzávierka za obdobie 1-9/2016.
 •  Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vystavenie dobropisov pre ZO SRZ za vrátené povolenia za rok 2016, ich úhrada resp. zápočty s vystavenými faktúrami za povolenky.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.