Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 30.10. do 3.11.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre.
 • Kompletizácia podkladov a zaslanie dvoch žiadostí SRZ na Projekt BR1 rybárstvo a na Projekt Environmentálne vzdelávanie E1 na poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z Environmentálneho fondu.
 • Zabezpečenie a odovzdanie podkladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory formou Mimoriadnej dotácie pre SRZ na Projekt Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad.
 • Rokovanie tajomníka so zástupcom združenia chovateľov rýb k aktuálnemu návrhu zákona o rybárstve v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu.
 • Účasť p. Schwarza na výlove VN Bajtava výrobného strediska Rady SRZ Paríž-Ľubá, ako člena inventarizačnej komisie.
 • Účasť p. Schwarza na výlove VN Číčov výrobného strediska Rady SRZ Kľúčovec, ako člena inventarizačnej komisie.
 • Čerpanie náhradného voľna.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúce výberové konanie na opravu strechy, zvodov a žľabov v Žiline.
 • Prebiehajúce výberové konanie na projekt rekonštrukcie prívodu vody na Bielom Potoku.
 • Prebieha skúšobná prevádzka – elektronický dochádzkový systém v Žiline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne v Trstennej.
 • Prebieha realizácia podpisu nájomnej zmluvy na prameň v Demänovskej doline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha realizácia výmeny okien na liahni vo výrobnom stredisku v Uzovskej Panici.
 • Prebieha realizácia úpravy priestorov na spracovanie rýb v Žiline.
 • Prebieha montáž výmennej nadstavby na nový podvozok pre nákladný automobil MAN.
 • Prebieha realizácia výmeny palubných mýtnych jednotiek pre systém post-pay.
 • Prebieha tvorba projektu úpravy koryta Demänovky.
 • Ukončená rekonštrukcia rybníkov v Bytči.
 • Ukončenie dodávky notebookov pre strediská a hospodárov.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza v dňoch od 30.10.2017 – 03.11.2017.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina vo veci rozporového konania k zásadným pripomienkam k návrhu vodného zákona, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017.
 • Návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia č. 3370/2017-9.2 (2/2017 – rozkl.) o odobratí rybárskeho revíru – Čilistovský kanál II. a jeho pridelení na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 31.10.2017 – 02.11.2017.
 • Zaslanie stanoviska p. Bontovej vo veci žiadosti o poskytnutie pomoci pri realizácií projektu zameraného na regionálny rozvoj a ekológiu vo veci rekultivácie Mičínskeho jazera, v rámci ktorého bola oboznámená, že Mičínske jazero je rybárskym revírom evidovaným pod č. 3-2670-1-1 ako Odstavené rameno Pod Rybou, pričom sa naň vzťahuje zákon o rybárstve. Zároveň jej bolo odporúčané, aby sa obrátila ma MsO SRZ Banská Bystrica.
 • Oznámenie vo veci začatia medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve a postup pri vypracovávaní pripomienok, zaslaný na ZO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na zhotovenie a dodávku kruhových odchovných nádrží pre výrobné strediská Rady SRZ v Malom Záluží a Uzovskej Panici, ktorej zmluvnou stranou je Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST.
 • Zaslanie stanoviska vo veci kandidatúry na člena výboru ZO SRZ a zaslanie tlačiva „Návrh kandidáta na člena výboru ZO SRZ“, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vypracovanie článkov a oznámení vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve pre ich potreby zverejnenia na webovej stránke Rady SRZ.
 • Zaslanie stanoviska SVP, š.p. vo veci žiadosti o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve SVP, š.p. a vo veci ukončenia doterajšej nájomnej zmluvy.
 • Vypracovanie žiadosti na MŽP SR o prešetrenie vyhlásenia časti rybárskeho revíru za chránenú rybársku oblasť bez účasti Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a bez vykonania ichtyologického prieskumu a žiadosť o vykonanie nápravy, na základe podnetu štatutárnych zástupcov MO SRZ.
 • Vypracovanie stanoviska k oznámeniu o doručení nových podkladov (stanovisko k znaleckému posudku č. 2/2017 z 15. mája 2017 vypracovaného prof. Ing. Antalom, DrSc., od SVP, š.p. Banská Štiavnica; dodatky k nájomným zmluvám a vyjadrenie k otázke určenia vodného útvaru a vhodnosti pridelenia vodnej plochy obci Dolná Streda, od Advokátskej kancelárie Ivan Syrový, s.r.o.) a možnosti vyjadrenia k správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve, vedeného pod č. 8490/2017-4.1.
 • Zaslanie stanoviska v súlade s ustanoveniami zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu spoločnosti Úlovok s.r.o. vo veci žiadosti o prenájom vodnej plochy 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch na účel športového podujatia.
 • Zaslanie žiadosti povinnej osobe Hydromeliorácie, š.p. v zmysle § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vo veci uzatvorených zmluvných vzťahov na pozemkoch v k.ú. Drahovce.
 • Zaslanie žiadosti na MO SRZ vo veci prešetrenia organizovania brigád na rybárskych revíroch, ktoré má organizácia v obhospodarovaní, na základe podnetu člena MO SRZ.
 • Vypracovanie usmernenia vo veci zákazu lovu rýb pri mimoriadnych situáciách, ktoré bolo zaslané všetkým základným organizáciám SRZ.
 • Opätovné zaslanie stanoviska p. Moravčíkovi vo veci žiadosti o poskytnutie spolupráce pri realizácií projektu zameraného na regionálny rozvoj a ekológiu vo veci rekultivácie Mičínskeho jazera, na ktorú už bolo raz reagované na podnet p. Bontovej.
 • Kontrola a pripomienkovanie lipňového zväzového rybárskeho poriadku platného od 1. januára 2018 v súčinnosti s Odborom tečúcich vôd a výroby.
 • Zaslanie výzvy na zaplatenie sumy vo výške 1 908 EUR na základe platobného rozkazu sp.zn. 18Cb/31/2016.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie jednoročnej šťuky pre VN Ružín a MsO SRZ Košice na rybničnej farme  DONA,  s.r.o. Iňačovce.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Trebišov a Sečovce.
 • Spracovanie žiadosti na MŽP SR kvôli  včleneniu dvoch nových revírov do databázy revírov. Jedna sa  o revír Šambronka č. 2 (MO Stará Ľubovňa) a Ľubotínka č.2 (MO Orlov) získané od VLM, š.p.
 • Účasť v inventarizačnej komisii pri výlove  rýb z VN Poltár.
 • Stanovisko pre Správu povodia Dunajca a Popradu k údržbe toku Mlynica vo Svite.
 • Účasť na medzirezortnom pripomienkovom konaní k zákonu o vodách.
 • Príprava lipňového zväzového poriadku na rok 2018 do tlače.
 • Príprava kaprového zväzového poriadku na rok 2018 do tlače.
 • Prevzatie násady jednoročného zubáča od rybárstva Lipnice a.s.
 • Účasť na inventarizácii rýb pri výlove rybníka Bajtava.
 • Účasť na inventarizácii rýb pri výlove rybníka Číčov II.
 • Účasť na inventarizácii rýb pri výlove rybníka Vráble.
 • Výkon činnosti rybárskej stráže na VN Krpeľany.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola a spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 10/2017.
 • Kontrola dodávateľských faktúr, hlavne za dodávky násadových rýb, ich účtovanie a následná úhrada.
 • Vyúčtovanie povoleniek za rok 2017 a vystavovanie dobropisov.
 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Skladové hospodárstvo – príjem a výdaj násadových rýb na základe dodávateľských faktúr a výlovkových lístkov.
 • Fakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Spracovanie podkladov na výpočet miezd a odvodov za 10/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Kontrola priebežného čerpania rozpočtu OŠČ, čerpania MS mucha a MS v RT.
 • Sumarizácia správ vedúcich sekcií a komisií pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov z MS, ME pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Sumarizácia výsledkov z medzinárodných podujatí.
 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.