Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 29.10. do 2.11.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Účasť oboch štatutárov SRZ – prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za TN-kraj v Trenčianskej Turnej, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ a v závere diskusia prítomných k aktuálnym témam.
 • Pracovné stretnutie v Žiline za účasti oboch štatutárov SRZ so zástupcami vedenia Moravského rybárskeho zväzu k aktuálnym otázkam rybárstva.
 • Účasť tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV na odbornej medzinárodnej konferencie Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového v priestoroch kongresovej sály VUC-ZA za účasti 14-tich prednášajúcich zo Slovenska aj zo zahraničia, závery konferencie budú zverejnené na webovom sídle ssrzrada.sk.
 • Pracovná večera zo zahraničnými účastníkmi odbornej konferencie v Žiline za účasti tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vyjadrenie k možnosti stať sa členom SRZ a stanovisko k povinnej výbave lovacieho od roku 2019 na základe podnetu nečlena SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske – vyjadrenie sa k dvom kontrolám vykonaným v organizácií ohľadom preplácania cestovných nákladov a návrh ďalšieho postupu.
 • MO SRZ Turčianske Teplice – právne stanovisko k možnosti vypovedať nájomnú zmluvu, kde je stanovená výpovedná lehota tri roky pred vypršaním zmluvy.
 • Vyjadrenie k miestnemu rybárskeho poriadku MO SRZ Levoča a Krompachy.
 • Pripomienkovanie zmluvy na odber povrchovej vody na prevádzku rybochovných zariadení pre kaprové hospodárstvo v Uhorskom, ktorej zmluvnou stranou je SVP, š.p.
 • Prerokovanie nájomných zmlúv na revíry MO SRZ Turčianske Teplice a úprava výšky nájomného.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Prekontrolovanie a pripomienkovanie návrhu nájomnej zmluvy na pozemky pod rybárskym revírom Štrkovisko Teplica a návrhu nájomnej zmluvy na pozemky pod rybárskym revírom Rašelinisko Ivančiná v obhospodarovaní MO SRZ Turčianske Teplice.
 • Vyjadrenie k požiadavke občianskeho združenia k návrhom na zmenu vo vyhláške + k jeho predstaviteľom + porovnanie návrhu vyhlášky pred a počas MPK.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie opätovnej kontroly v MsO SRZ Košice na základe žiadosti o zjednanie nápravy a vyhlásenia neplatnosti volieb.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Hanušovce nad Topľou.
 • Problematika počtu kandidátov na členov Rady SRZ na XII. Snem SRZ, možnosti kandidovať bez dohody kraja na základe podnetu člena Rady SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dunajská Streda.
 • MO SRZ Hanušovce nad Topľou – vyjadrenie k vydaniu potvrdenia právnej subjektivity MO SRZ a štatutárnych zástupcov a možnosti poveriť tretiu osobu na niektoré právne úkony.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Rimavská Sobota.
 • Možnosť zakúpenia zvláštneho povolenia na rybolov a odsúhlasenie jeho zakúpenia ZO SRZ na základe žiadosti člena SRZ.
 • Riešenie postupu disciplinárneho orgánu MO SRZ Sládkovičovo s právnym zástupcom disciplinárne stíhaného.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť viacerých zamestnancov odboru a konferencii o lipňovi.
 • Obhliadka revíru Čierna voda po hromadnom úhyne rýb, kontrolný odlov + odlov býčkovca amurského pre UVLF Košice za účasti hospodára MsO SRZ Michalovce p. Rastislava Kačmarského.
 • Zarybnenie VN Domaša nádrže násadou kapra, prevzatie násady zo strediska Malé Zálužie.

Ekonomický odbor:

 • Pokračovanie vo vystavovaní dobropisov za vrátené povolenky ZO SRZ.
 • Účasť na inventúrach jesenných výlovov.
 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 10/2018.
 • Sumarizácia drobných výdajov výrobných stredísk za 10/2018.
 • Skladové hospodárstvo – aktualizácia stavov.
 • Spracovanie podkladov z odoslaných faktúr – upomienky a zápočty.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Pripomienkovanie vyhlášky.
 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Konferencia „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Celoslovenské detské letné sústredenie – prieskum a príprava.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.