Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 31.10. do 4.11.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 31.10.2016 rokovanie na MŽP SR – Sekcia vôd s Ing. Dobiašom a tajomníka SRZ Ing. Javora k problematike žiadostí ZO SRZ.
 • Dňa 2.11.2016 rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora, p. Sprušanskej za OŠČ s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jánom Blcháčom, PhD., k zabezpečeniu ukončovacieho ceremoniálu na námestí v LM k MS-LRU mucha dňa 10.9.2017.
 • Dňa 4.11.2016 rokovanie v ZA na OŠČ k plánu práce organizačnej komisie k MS-LRU mucha 2017 za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, p. Sprušanskej a p. Podmaníka.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na výlovoch VN Tachty (3.11.2016) a VH Hostice (5.11.2016).
 • Príprava menných zoznamov pre potreby vypracovania pozvánok pre účastníkov osláv 90. výročia vzniku SRZ.
 • Dňa 4.11.2016 prebiehala na Sekretariáte Rady SRZ činnosť Kontrolnej komisie SRZ, ktorá bola zameraná na:
  • príjmy a výdaje športového odboru, oprávnenosť výdajov, plnenie nápravných opatrení
  • kontrola vyúčtovania cenín k 30.09.2016, platby faktúr, ceniny 2015
  • kontrola pokladne, pokladničných operácií, plnenie rozpočtu k 30.09.2016
  • zarybňovanie a kúpa rýb od externých firiem, zmluvy, ceny
  • príprava inventarizácie
  • kontrola vyúčtovania a spotreby PHM a jázd

Právny referát:

 • V aktualizácii kontaktov na našej webovej stránke sa naďalej pokračuje, nakoľko do tohto dňa nezaslali kontaktné údaje MO SRZ Krompachy.
 • Zaslanie žiadosti o zmenu údajov organizačnej zložky na Ministerstvo vnútra SR.
 • Upovedomenie troch ZO SRZ o ustanovenom zákaze lovu rýb po zarybnení nad rámec vyhlášky a výzva na odstránenie protiprávneho stavu, na základe podnetov od rádových rybárov.
 • Návrh usmernenia pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.
 • Návrh novely Disciplinárneho poriadku Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Poskytnutie súčinnosti OO PZ Piešťany vo veci podozrenia spáchania prečinu pytliactva, zaslaním vyžiadaných písomností.
 • Výklad § 14 Stanov SRZ na základe žiadosti člena Slovenského rybárskeho zväzu.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava pripomienok SRZ do hromadnej pripomienky k strategickému materiálu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (HEP) do roku 2030 a informovanie štatutárnych zástupcov ZO SRZ, členov Rady SRZ a rybárov so žiadosť o podporu, viac informácií je uverejnených v Aktualitách.
 • Príprava stanoviska SRZ k medzirezortnému pripomienkovému konaniu k materiálu Aktualizácia koncepcie využitia HEP-u.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom Generálneho riaditeľstva Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Ing. Kuricom, rokovanie o možnosti výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch v užívaní Lesov SR, o problematike rybožravých predátorov v rybárskych revíroch, MVE, zarybňovaní rybárskych revírov, školeniach organizovaných SRZ a ďalšej možnej spolupráci v oblasti rybárstva.
 • Spracovanie objednávky na petardy a rakety určené na plašenie kormoránov veľkých v rybárskych revíroch Rady SRZ.
 • Doplnenie zmluvy o poskytnutí materiálneho zabezpečenia v rámci projektu Kormorán v rybárskych revíroch SRZ pripravenej medzi SRZ – Rada Žilina a Slovenskou poľovníckou komorou Bratislava.
 • Korektúry v pripravovanej publikácii Škody v rybárstve hradenej z Environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Príprava prezentácií a účasť na 1. etape kurzu rybárskych hospodárov, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5. 11. 2016 na pôde Strednej odbornej školy Ivanka pri Dunaji.
 • Účasť na konaní ohľadne MVE Košecké Podhradie, kde úrad nariadil zastavenie odberu vody z Podhradského potoka kvôli tomu, že stavba nie je skolaudovaná a nemá ani povolenie na osobitné využívanie vôd.
 • Prevzatie násad kapra K2 na výlove VN Hostice (výrobné stredisko Rady SRZ – Uzovská Panica) pre VN Orava a VN Liptovská Mara.
 • Účasť na výlove VN Vráble ( výrobné stredisko Rady SRZ – Nové Zámky) v rámci inventarizácie rýb podľa príkazného listu tajomníka SRZ.
 • Služobná cesta do MO SRZ Sládkovičovo za účelom riešenia problematík danej miestnej organizácie.
 • Účasť na územnom konaní k stavbe Zemiansky dvor Šarpanec  Spišská Belá.  Vzhľadom k riziku trvalého poškodenia ichtyofauny v rybárskom revíri  č. 4-0340-4-1 Čierny potok (Čierna voda), ktorý obhospodaruje MO SRZ Kežmarok,  SRZ Rada Žilina nesúhlasila s umiestnením tejto stavby súčasťou ktorej okrem ubytovacích priestorov by mala byť agrofarma, spracovňa mäsa a mlieka. Ako kompromisné riešenie bolo navrhnuté  odviesť  odpadové vody  kanalizáciou  až do ČOV v Spišskej  Belej  na  prečistenie, čo by bolo predpokladom  pre zmenu nášho stanoviska.
 • Prevzatie násady šťuky Š1 a kapra K3 na rybničnej sústave Iňačovce pre VN Domaša a účasť pri zarybnení nádrže.
 • Stanovisko SVP, š.p. OZ Bratislava, že v roku 2016 nedôjde k zníženiu hladiny rybárskeho revíru Dunaj č.3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo) a rybárskych revírov voľne spojených so zdržou.
 • Prevzatie násad a zarybňovanie rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže všetkých ZO SRZ za účelom poistenia, zrušenie poistenia u odvolaných členov.
 • Odoslanie žiadostí o podanie informácií na 4 Obvodné oddelenia policajného zboru SR.
 • Vyhodnotenie prideleného referentského vozidla pre rybársku stráž na Dunaji za r. 2015-2016.

Odbor výroby:

 • Zarybňovanie revírov ZO SRZ násadou K2 a ZU1 z finančných prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu.
 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlove VN Vráble (31.10.2016).
 • Pokračovanie vo výlovoch na výrobných strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov vo výrobných strediskách Rady SRZ – Nové Zámky, Lučenec, Malé Zálužie, Brzotín, Kľúčovec, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Priebežné vyúčtovanie dotácie pre športový odbor za rok 2016 k dátumu 4.11.2016.
 • Podrobný rozbor plnenia rozpočtu za rok 2016 pre oblasť opráv a investícií k dátumu 4.11.2016.
 • Vypracovanie predbežného peňažného toku za november 2016 až január 2017.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vystavenie dobropisov pre ZO SRZ za vrátené povolenia za rok 2016, ich úhrada resp. zápočty s vystavenými faktúrami za povolenky.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Likvidácia a kontrola cestovných príkazov.