Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 45. pracovnom týždni (od 6.11. do 10.11.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre.
 • Kompletizácia reklám pre Kaprový poriadok na rok 2018.
 • V Bratislave sa konalo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora, zamestnanca odboru OTVaV Ing. Krajča PhD so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva sekcie poľnohospodárstva, odboru živočíšnej výroby s riaditeľom odboru Ing. Juhászom, pracovníkom odboru Ing. Súkovským aj za účasti zástupcu Združenia chovateľov rýb Ing. Hrčom k prístupu zúčastnených strán k aktuálnemu návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zaradený v MPK. Na stretnutí bola prezentovaná podpora a postavenie SRZ zástupcom Združenia chovateľov rýb zapojením sa do MPK s podporou §4 v takom znení aké platí v súčasnosti.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti prezidenta a tajomníka s riaditeľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Ing. Semančíkom, kde štatutárni zástupcovia SRZ prezentovali aktuálnu situáciu zákona o rybárstve v prebiehajúcom legislatívnom procese, kde jasne vysvetlili postavenie a úlohy rybárstva na Slovensku. Po priamej a otvorenej debete sa deklaroval Ing. Semančík podporu SRZ zapojením sa do MPK v intenciách dosiahnuť želateľný zámer v zachovaní súčasného znenia §4 odst.3 s tým, že takýto postup t. j. zapojenie sa do MPK garantovať aj Asociáciou zväzu zamestnávateľov, ktorej SPPK je členom.
 • Konalo sa pracovné stretnutie za účasti tajomníka Ing. Javora a pracovníka technicko-investičného úseku na SVP,š.p. B.štiavnica s Ing. Rybárom k riešeniu postupov k problematike migračných bariér – veľké MVE a malá priečne stavby ich časová postupnosť. Ďalším bodom rokovania bol Vodný plán Slovenska a téma vymedzenia výrazne zmenených a umelých vodných útvarov, ktoré je potrebné zadefinovať k tejto téme sa bude konať aj prac.stetnutie v Bratislave organizované VÚVH.
 • Účasť tajomníka a zástupcu hotela Kaskády v Sielnici na rokovaní s cieľom prezentácie služieb hotela pre plánované podujatie Snem SRZ na rok 2018.
 • Prvé zasadnutie členov Petičného Výboru v sídle SRZ Rada v Žiline za účasť tajomníka a prezidenta SRZ a troch zástupcov z radov členov Rady a KK + tajomníčky výboru k návrhu znenia Petície a jej organizačnému zabezpečeniu.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúce výberové konanie na projekt pre rekonštrukciu prívodu vody Na Bielom Potoku.
 • Ukončené výberové konanie pre opravu strechy, zvodov a žľabov v Žiline.
 • Spustenie skúšobnej prevádzky elektronického dochádzkového systému v Žiline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne na výrobnom stredisku v Trstennej.
 • Podpis nájomnej zmluvy na prameň v Demänovskej doline.
 • Prebieha rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha úprava priestorov na spracovanie rýb v Žiline.
 • Prebieha montáž výmennej nadstavby na nový podvozok MAN.
 • Prebieha výmena palubných mýtnych jednotiek pre systém post-pay.
 • Prebieha inštalácia software pre notebooky.
 • Prebieha tvorba projektu na úpravu koryta Demänovky.
 • Ukončená výmena okien na liahni vo výrobnom stredisku v Uzovskej Panici.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Usmernenie vo veci zákazu lovu rýb v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) a § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov na podnet MO SRZ.
 • Sumarizácia pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve, ktoré boli zaslané v súlade s uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a ich príprava na spracovanie a zakomponovanie do jednotného stanoviska v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
 • Poskytnutie súčinnosti MsO SRZ pri riešení vedeného správneho konania vo veci predĺženia výnimky v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Stanovisko k možnosti privlastnenia si určeného množstva rýb na jedno povolenie na rybolov a právomociam Rady SRZ tento rozsah určovať v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe podnetu predsedu MO SRZ.
 • V dňoch 06.11.2017 – 09.11.2017 spracovávanie pripomienok k návrhu zákona o rybárstve v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Šaľa a Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Švedlár.
 • Dňa 09.11.2017 zasadnutie petičného výboru vo veci problematiky k návrhu zákona o rybárstve a ďalšieho postupu.
 • Vypracovanie článkov a oznámení vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve pre ich potreby zverejnenia na webovej stránke Rady SRZ a zaslania ZO SRZ.
 • V dňoch 09.11.2017 – 10.11.2017 spracovávanie pripomienok k návrhu zákona o rybárstve zaslaných od ZO SRZ na Sekretariát Rady SRZ v súlade s uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť pri zarybňovaní VN Liptovská Mara násadou Pd2 v množstve 1000 kg.
 • Pracovná porada pracovníkov Odboru tečúcich vôd a výroby v Žiline.
 • Účasť na zasadnutí prezídia Slovenskej poľovníckej komory vo Zvolene.
 • Spracovanie rybárskych poriadkov pre rok 2018.
 • Pracovné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k aktuálnym problémom rybárstva na Slovensku.
 • Pracovné stretnutia na Výskumnom ústave vodného hospodárstva k posudzovaniu a testovaniu drobných vodných útvarov pre potreby Rámcovej smernice o vodách a prípravy aktualizácie Vodného plánu.
 • Prevzatie násady šťuky jednoročnej pre MO SRZ veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec a amura trojročného na zarybnenie Somotorského kanála (Zarybňovací fond  – ekologické havárie) od externého dodávateľa.
 • Účasť na vysadení rýb  Latorica č. 3 (MO SRZ Veľké Kapušany) a Somotorský kanál (MO SRZ Kráľovský Chlmec).
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou SVP, š.p. Správa povodia Bodrogu, Trebišov kvôli  sprietočneniu OR Išky (OR Malogya) – MO SRZ Streda nad Bodrogom.
 • Spracovanie vyjadrenia k údržbe potoka Jamníček v Jamníku pre SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice ( MO SRZ Spišská Nová Ves).
 • Vyjadrenie pre OÚ Košice okolie k plánovanej akcii Protipovodňova ochrana obce Kalša (MO SRZ Trebišov).
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Košice kvôli aktualizácii Manipulačného poriadku pre VS Ružín I. a Ružín II.
 • Účasť na vyhodnotení štátneho vodoochranného dozoru pre MVE Prešov zvolanom OÚ Prešov  (MsO SRZ Prešov).
 • Účasť pracovníkov Odboru tečúcich vôd a výroby pri jesenných výlovoch na výrobných strediskách Rady SRZ (Klúčovec-Číčov a Paríž-Ľubá) a na preberaní rybích násad určených na zarybnenie rybárskych revírov ZO SRZ a revírov Rady SRZ.
 • Kontrolný deň na MVE Horné Krškany (osadenie kameňov v rybovode).
 • Rozposlanie informácií ZO SRZ týkajúcich sa zmien v revírovaní.
 • Účasť pri zarybňovaní rybárskych revírov v bratislavskej oblasti.

Ekonomický odbor:

 • Výpočet miezd a odvodov za 10/2017, ich úhrada a spracovanie výkazov do poisťovní.
 • Kontrola dodávateľských faktúr, hlavne za dodávky násadových rýb, ich účtovanie a následná úhrada.
 • Vypracovanie zápočtov so ZO SRZ na základe vystavených dobropisov za predaj cenín, úhrada vzniknutých preplatkov v prospech ZO SRZ.
 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Zúčtovanie drobného predaja tržných rýb na strediskách Považská Bystrica, Košárovce a Svit s ohľadom na zdaniteľnú činnosť a DPH.
 • Fakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt pri súkromných jazdách na služobných vozidlách za obdobie 10/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Kontrola priebežného čerpania rozpočtu OŠČ, čerpania MS mucha a MS v RT.
 • Sumarizácia správ vedúcich sekcií a komisií pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov z MS, ME pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Sumarizácia výsledkov z medzinárodných podujatí.
 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.