Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 45. pracovnom týždni (od 7.11. do 11.11.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 8.11.2016 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na rokovaní s primátorom mesta Nové Zámky a starostom obce Golianovo o využívaní pozemku vo vlastníctve SRZ pri výrobnom stredisku v N. Zámkoch a návrhoch na rekonštrukciu nehnuteľnosti pri VN Golianovo.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na výlovoch VN Ľubá (9.11.2016) a výrobné stredisko Kľúčovec (11.11.2016).
 • Dňa 12.11.2016 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na oslavách 30. výročia založenia SRZ MO Sládkovičovo.
 • Priebežná príprava všetkých potrebných podkladov pre zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku SRZ – kompletizácia samotnej pozvánky a jej tlač, kompletizácia zoznamu pozvaných hostí na oslavy, kompletizácia podkladov pre tlač ďakovných listov pre čestných členov, kompletizácia podkladov pre výrobu plakiet.
 • Kompletizácia údajov a zaslanie pozvánok na oslavy 90. výročia založenia SRZ základným organizáciám SRZ, členom Prezídia a Rady SRZ a členom Kontrolnej komisie pri Rade SRZ.
 • Ukončenie obstarávania pre výrobné stredisko Rady SRZ – Nové Zámky – izolácia budovy liahne, spevnenie hrádzí lomovým kameňom a stredisko v Košarovciach – spevnenie hrádzí lomovým kameňom.
 • Získavanie dokumentácie pre majetkovoprávne konanie – pramene.

Právny referát:

 • Aktualizácia kontaktov na našej webovej stránke bola ukončená. MO SRZ Krompachy nahlásila svoje údaje telefonicky.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dňa 07.11.2016 účasť na súdnom pojednávaní vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina. Okresný súd Žilina predmetné uznesenie zrušil z dôvodu procesných vád a vrátil vec na ďalšie konanie. Predmetné uznesenie bude po jeho doručení zverejnené na našej webovej stránke.
 • Vyčíslenie trov konania a uplatnenie si ich náhrady v právnej veci navrhovateľa Márie P. o vydanie bezdôvodného obohatenia s príslušenstvom.
 • Zaslanie žiadosti o zmenu údajov organizačnej zložky na Ministerstvo vnútra SR.
 • Služobná cesta na Ministerstvo životného prostredia SRZ z dôvodu nahliadnutia do spisov vo veci začatého správneho konania – žiadosť o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Posledné úpravy návrhu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov a zaslanie návrhu, spolu so žiadosťou o schválenie dohody o finančnom vyrovnaní medzi SRZ – Rada Žilina, MO SRZ Žiar nad Hronom a Ing. Miroslavom Dominikom, všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie.
 • Zaslanie spisového materiálu vo veci disciplinárneho previnenia pána R.T. na začatie disciplinárneho konania príslušnej disciplinárnej komisii pri výbore MO SRZ Námestovo.
 • Dňa 08.11.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť Hotela Kormorán o uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní za časť rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD. V tejto veci bola spoločnosť informovaná o postupe pri uzatváraní takýchto dohôd. Samotná žiadosť bude predložená na najbližšie zasadnutie Rady SRZ.
 • Dňa 07.11.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o zastavenie šikanovania a osočovania rodiny, ktorú zaslala matka dvoch detí, ktoré sú členmi ZO SRZ. V tejto veci bolo žiadateľke dané na vedomie, že vo veci nie je kompetentná konať Rada SRZ, ale že má možnosť sa obrátiť na iné orgány, ak je presvedčená o svojich tvrdeniach.
 • Spracovanie pripomienok členov Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ k návrhu nového Disciplinárneho poriadku SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prevzatie násady pstruha dúhového Pd2 na výrobnom stredisku Rady SRZ Klietkový chov Liptovská Mara a zarybnenie VN Liptovská Mara.
 • Prevzatie násady amura bieleho Ab2 a lieňa sliznatého L2 z výrobného strediska Rady SRZ Lučenec z výlovu VN Tachty a zarybnenie VN Ružiná.
 • Odlov vzorky rýb elektrickým agregátom na rybárskom revíri Váh č.3 v spolupráci s MsO SRZ Sereď a ich doručenie na Regionálnu veterinárnu a potravinársku správu v Galante za účelom monitoringu toxických látok vo svalovine rýb.
 • Spracovanie pripomienok SRZ k  strategického materiálu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (HEP) do roku 2030 v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
 • Odovzdanie spracovanej odbornej publikácie „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“ do tlače.
 • Pracovné stretnutie s Ing. Panenkom, osobou odborne spôsobilou na výkon TBD (technicko – bezpečnostný dohľad) nad vodnými stavbami vo vlastníctve SRZ ohľadom vyhodnotenia činnosti v roku 2016.
 • Dohodnutie spoločnej prehliadky vodnej stavby Handlovský rybník, v súvislosti s výkonom TBD, spracovanie a zaslanie pozvánky.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom firmy Microwell Šaľa ohľadom možností merania prietokov odoberanej vody z rybárskych revírov SRZ.
 • Príprava rybárskeho poriadku ku zvláštnemu povoleniu na rybolov pre rok 2017 do tlače.
 • Príprava podkladov do správy VD Žilina – monitoring ichtyofauny v biokoridore v roku 2016 objednanej správcom Vodohospodárskou výstavbou š.p. Bratislava.
 • Pripomienky k zmluve o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu zameraného na sledovanie vplyvu migračných bariér na správanie sa a migráciu rýb medzi SRZ a Prešovskou univerzitou, kde SRZ a Štátna ochrana prírody SR budú v prípade úspešného podania projektu odberateľmi výsledkov výskumu.
 • Vyhodnotenie projektu  k zmene stavby pred dokončením MVE Prešov – projekt doplnený o vyjadrenie bioekologického  dozoru.
 • Prevzatie násady amura bieleho Ab2, šťuky Š1  a kapra K2 pre VN Domaša a VN Zemplínska Šírava na výrobnom stredisku Rady SRZ v Košarovciach.
 • Kontrola priebehu výstavby   rybovodu  pri  MVE Sačurov i samotnej MVE  na toku Topľa.
 • Prevzatie násad a zarybňovanie rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Postúpenie doručených previnení rybárov na rybárskych revíroch Rady SRZ, zaznamenaných profesionálnymi členmi rybárskej stráže na doriešenie disciplinárnym komisiám jednotlivých ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Zarybňovanie revírov ZO SRZ násadou K2 a ZU1 z finančných prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu.
 • Inventarizácia rýb podľa príkazného listu tajomníka Rady SRZ na výrobnom stredisku Rady SRZ Nové Zámky pri výlove VN trávnica II (7.11.2016).
 • Pokračovanie vo výlovoch na výrobných strediskách SRZ Rada a zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady nížinnými druhmi.
 • Priebežná koordinácia počas výlovov vo výrobných strediskách Rady SRZ – Nové Zámky,  Malé Zálužie, Brzotín, Kľúčovec, Paríž-Ľubá a Uzovská Panica.

Ekonomický odbor:

 • Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov, zápočty a upomienky k dátumu 31.10.2016.
 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Spracovanie podkladov pre zákonné a ostatné sociálne poistenie, zdravotné poistenie,  výkazy za 10/2016.
 • Spracovanie drobných výdajov za výrobné strediská za 10/2016.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Spracovanie vrátených povoleniek od ZO SRZ, ich kontrola a vystavenie dobropisov.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Likvidácia a kontrolu cestovných príkazov – šoféri a zamestnanci  výrobných stredísk pri výlovoch a zarybňovaní.

Odbor športovej činnosti:

 • Účasť na seminári ERASMUS+ o možnosti čerpania dotácií z EÚ v oblasti mládeže a športu.
 • Priebežné vybavovanie prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Kompletizácia materiálov za rok 2016 – súhrn medzinárodných výsledkov, domácich postupových súťaží a M SR vo všetkých disciplínach a kategóriách, kontrola čerpania rozpočtu 1-10/2016 OŠČ.
 • Príprava materiálu na zasadnutie prezídia OŠČ – kompletizácia správ vedúcich sekcií za rok 2016, reprezentačných trénerov sekcií, schválenie príspevkov ZO SRZ za usporiadanie pretekov OŠČ v 2. polroku 2016.
 • Činnosť spojená s prípravou 37. MS seniorov v LRU – mucha 2017, zápis, pozvánka, príprava zasadnutia komisie, výberové konanie na logo MS, príprava propozícií MS, materiálu na stránku SRZ.
 • Činnosť spojená s prípravou MS juniorov v RT 2017 – menovacie dekréty členom organizačnej komisie, príprava propozícií.
 • Komunikácia s MŠVVaŠ SR ohľadom uznania SRZ za národný športový zväz.
 • Príprava účasti na VZ KŠZ SR, ktoré sa uskutoční 15.11. v Bratislave.
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov rozhodcov, garantov, členov komisií.
 • Kontrola uzatvorených dohôd o vykonaní práce a ich  úhrady rozhodcom a garantom za celý rok 2016.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.