Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 46. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 46. pracovnom týždni (od 13.11. do 16.11.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre.
 • Spracovanie podkladov pre udelenie vyznamenaní pre MsO SRZ Trnava a MO SRZ Banská Štiavnica.
 • V Bratislave sa konalo pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcu firmy Ex Tempore,s.r.o., vykonávajúca technicko-bezpečnostný dohľad na vodných stavbách vo vlastníctve SRZ Rada a ZO SRZ k priebežnému vyhodnoteniu spolupráce a potrebe plánovaných opráv na časti vodných stavieb v roku 2018.
 • Pracovné rokovanie v Žiline tajomníka a pracovníčky ekonomického odboru s zástupcom Edenred Slovakia,s r. o. k prechodu platieb z stravovacích poukážok pre zamestnancov na platby kartou.
 • Konalo sa pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka Ing. Javora a zamestnanca OTVaV Ing. Hajnuka s prof, Bírešom generálnym riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy s prof, Bírešom k forme informovanosti členov SRZ k zisteniam ťažkých kovov v rybom mäse a o podpore SRZ v rámci prebiehajúceho MPK. Dohodlo sa rozšírenie pracovné stretnutie ešte v mesiaci december o postupe oboch strán v roku 2018.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúce výberové konanie na projekt pre rekonštrukciu prívodu vody na Bielom Potoku.
 • Prebiehajúce výberové konanie eekonštrukcie rozvodov NN v Príbovciach.
 • Prebieha skúšobná prevádzka elektronického dochádzkového systému v Žiline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne na výrobnom stredisku v Trstenej.
 • Prebieha realizácia podpisu nájomnej zmluvy pre prameň v Demänovskej doline.
 • Prebieha rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha úprava priestorov na spracovanie rýb v Žiline.
 • Prebieha montáž výmennej nadstavby na nový podvozok pre nákladný automobil MAN.
 • Prebieha výmena palubných mýtnych jednotiek pre systém post-pay.
 • Prebieha inštalácia software pre notebooky.
 • Prebieha tvorba projektu úpravy koryta Demänovky.
 • Ukončená rekonštrukcia rybníkov na výrobnom stredisku v Bytči.

Organizačno-právny referent:

 • Dňa 13. novembra 2017 dopracovávanie pripomienok k návrhu zákona o rybárstve zaslaných od ZO SRZ na Sekretariát Rady SRZ v súlade s uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017.
 • Pracovné rokovanie s tajomníkom SRZ a príslušnými zamestnancami Odboru tečúcich vôd a výroby k spracovaným pripomienkam k návrhu zákona o rybárstve a ďalšiemu postupu.
 • Vyjadrenie sa k protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 vo veci zastavenia konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda, v ktorom prokurátor uviedol, že príslušný orgán štátnej vodnej správy nie je oprávnený rozhodnúť o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. a) správneho poriadku, nakoľko v prípade rozhodovania podľa § 43 ods. 7 vodného zákona („V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.“) orgán štátnej vodnej správy rozhoduje ex offo a nie je nutné podávať návrh na vydanie rozhodnutie.
 • Poverenie na zastupovanie na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp.zn. 14S/4/2012, ktoré sa bude konať dňa 16. novembra 2017.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 14.11.2017 – 16.11.2017.
 • Zaslanie stanoviska s oznámením o pridelení IČO organizačnej zložke Slovenský rybárska zväz – Mestská organizácia Sereď (doručeného zo strany Ministerstva vnútra SR) na MŽP SR pre účely správneho konania č. 8490/2017-4.1 vo veci žiadosti o pridelenie vodnej plochy OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Pripomienkovanie kaprového zväzového rybárskeho poriadku platného od 1. januára 2018 v súčinnosti s Odborom tečúcich vôd a výroby.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Šahy.
 • Vypracovanie podnetu na opravu chyby v katastri nehnuteľností pre k.ú. Drahovce pre potreby Hydromeliorácii, š.p. a poskytnutie súčinnosti vo veci riešenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou RYBOSPOL s.r.o., ktorá zanikla.
 • Vypracovanie návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné úpravy a modernizáciu objektu rybej liahne na stredisku Trstená č. 01/0009/17 zo dňa 22. septembra 2017, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť Ewastav s.r.o.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Stanovisko vo veci vyberania poplatku na zarybnenie od členov z iných ZO SRZ, na základe podnetu člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Hanušovce nad Topľou.
 • Stanovisko vo veci možnosti uložiť zákaz reprezentácie osobe, ktorá porušila predpisy OŠČ, na základe podnetu vedúceho sekcie pri OŠČ.
 • Zaslanie usmernenia ZO SRZ vo veci schvaľovania miestnych rybárskych poriadkov na ďalšie obdobie a zákazu vkladať do miestnych rybárskych poriadkov povinnosti a zákazy v rozpore s platnou právnou legislatívou a vnútrozväzovými predpismi SRZ.
 • Pracovné stretnutie s členom výboru MO SRZ vo veci možnosti kandidovať do orgánov ZO SRZ a spôsobu predkladania návrhov na kandidatúru, pričom bol člen výboru MO SRZ upovedomený, že bude vypracovaný metodický pokyn.
 • Registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov na rok 2018.
 • Pracovné rokovanie s Ing. Krajčom, PhD., referentom ichtyológa a ekológie tečúcich vôd, k pripomienkam ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve spracovaných OTVaV, vzťahujúce sa na odbornú problematiku.
 • Príprava podkladov na súdne pojednávanie v právnej veci vedenej pod sp.zn. 14S/4/2012, ktoré sa bude konať dňa 16. novembra 2017.
 • Dňa 16. novembra 2017 účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp.zn. 14S/4/2012 na Okresnom súde Košice I. V predmetnej veci bola žaloba späťvzatá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012, v ktorej ju Krajský súd Košice zrušil a vrátil späť, nakoľko okresný súd svoj výrok o zastavení konania dostatočne neodôvodnil. Nakoľko bol však výrok správny, žalobca zobral v tejto časti žalobu späť a okresný súd konanie zastavil.
 • Dňa 16.11.2017 – 17.11.2017 spracovanie pripomienok OTVaV k pripomienkam od ZO SRZ a konečná úprava pripomienok z dôvodu ich zaslania na ZO SRZ pre potreby oboznámenia sa s ich vyhodnotením.
 • Dňa 17.11.2017 finalizácia všetkých pripomienok k návrhu zákona o rybárstve pre ich potreby zaslania na ZO SRZ a zverejnenia na stránke SLOV-LEX.
 • Vypracovanie článku k pripomienkam k návrhu zákona o rybárstve a postupu ako podporiť hromadnú pripomienku. Zároveň zverejnenie prvých pripomienok na stránke SLOV-LEX pre potreby zbierania podpisov na podporu hromadnej pripomienky.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie násad rýb  pre zarybnenie revírov MsO Košice, MO Streda n/B., Čierna n/T. a Veľké Kapušany zo strediska SRZ Uzovská Panica.
 • Konzultovanie projektu „Protipovodňová ochrana obce Kalša“  s projektantom.
 • Príprava vyjadrenia k MVE Nadabula na toku Slaná na základe oznámenia o navrhovanej činnosti OÚ Rožňava odbor starostlivosti o ŽP.
 • Prevzatia K2 a K3  na stredisku SRZ Brzotín  a rybničnej sústave Perín pre VN Ružín.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Poprad a Svit.
 • Pracovné stretnutie k povoleniu výstavby jazierka na prítoku Oravice.
 • Stretnutie na stavbe MVE Liptovský Ján, prehliadka výstavby rybovodu.
 • Spracovanie korešpondencie odboru.
 • Dokončovanie rybárskych poriadkov na rok 2018.
 • Spracovanie pripomienok k návrhu nového zákona o rybárstve.
 • Účasť na inventarizácii rýb pri výlove VN Tekovské Lužany a VN Kuraľany.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Účasť na prieskumnom odlove rýb v MsO SRZ Partizánske.
 • Výkon činnosti rybárskej stráže na VN Krpeľany.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia nájmu za prenajatý majetok za 11/2017 resp. IV. štvrťrok 2017 (Slovryb, a.s., Kubrica, VD Bytča a byty).
 • Kontrola dodávateľských faktúr, násadové ryby a krmivo, ich účtovanie a následná úhrada.
 • Zúčtovanie predaja tržnej ryby cez registračné pokladne na vybratých výrobných strediskách.
 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Príprava podkladov pre výpočet dane z pridanej hodnoty za 10/2017 ( kontrola nákupov rýb v rámci EU, samozdanenie pri vybratých činnostiach a pod.)
 • Dofakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky za 10/2017.
 • Príprava podkladov na uzávierku nákladov a výnosov za obdobie 10/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie návrhu kľúča na prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre rok 2018.
 • Vypracovanie správy o činnosti sekretariátu odboru ŠČ v roku 2017 pre zasadnutie Rady SRZ.
 • Spracovanie správ vedúcich sekcií o činnosti v roku 2017.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov z MS, ME pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Spracovanie priebežného plnenia rozpočtu MS mucha a MS v RT.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.