Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 46. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 46. pracovnom týždni (od 14.11. do 18.11.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 15.11.2016 sa konalo pracovné stretnutie v Bratislave na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s hlavnou kontrolórkou športu Ing. Alicou Fisterovou za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a pani Pavelkovej za OŠČ o možnosti čerpania dotácií v zmysle zákona o športe.
 • Od 14.11. do 16.11.2016 vrátane sa konalo II. zasadnutie Expertnej skupiny k Návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora,  viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a štyroch členov komisie v Príbovciach, s programom Tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu – vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z.. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali paragrafové znenie návrhu novely zákona o rybárstve. Nasledovné zasadnutie Expertnej komisie je plánované na druhú polovicu mesiaca december.
 • Priebežná príprava všetkých potrebných podkladov pre zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku SRZ – vytipovanie prezentačných predmetov pre účastníkov osláv a spracovanie objednávok k týmto predmetom.
 • Súčinnosť so zástupcom firmy Fishnaj, s.r.o., ktorá zastrešuje samotný program osláv 90. výročia vzniku SRZ ako aj technické zabezpečenie.
 • Kompletizácia údajov a zaslanie pozvánok na oslavy 90. výročia založenia SRZ čestným členom SRZ.
 • Ukončenie obstarávania – budova Sekretariátu Rady SRZ v Žiline – rekonštrukcia bytovej jednotky.
 • MK- rokovanie s firmou Ex Tempore, s.r.o. – plnenie opatrení TBD v roku 2016, príprava 2017.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Upovedomenie MsO SRZ o ustanovenom zákaze lovu rýb po zarybnení nad rámec vyhlášky a zaslanie výzvy na odstránenie protiprávneho stavu.
 • Dňa 10.11.2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť členom MsO SRZ o súčinnosť v urovnaní dlhodobo pretrvávajúcich krivých obvinení. Žiadateľovi bol navrhnutý spôsob riešenia tejto problematiky, pričom zo žiadosti bolo zrejmé, že obe strany sporu konajú v rozpore s vnútornými predpismi SRZ.
 • Výklad ustanovení o kompetenciách členskej schôdze alebo mestskej konferencie na žiadosť jednej MsO SRZ.
 • Právna úprava a prepracovanie dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskych revírov Rady SRZ rybárskou strážou pre rok 2017.
 • Spracovanie všetkých disciplinárnych rozhodnutí Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a Prezídia Rady SRZ z dôvodu ich zverejnenia na našej webovej stránke.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na realizáciu rekonštrukčných prác – bytová jednotka v areáli Rady SRZ.
 • Účasť na súdnom pojednávaní dňa 15.11.2016 vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrhu na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Pojednávania sa nezúčastnila strana žalobcu, ktorá tesne pred pojednávaním elektronicky zaslala ospravedlnenie, že sa nezúčastní, a zároveň, že berie žalobu späť, nakoľko súd vydal uznesenie, že žaloba je nedôvodná a podaná oneskorene.
 • Zaslanie návrhu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 1 800 EUR.
 • Overenie listín pre potreby návrhu na vklad vlastníckeho práva.
 • Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie na prokuratúru – týkajúce sa rybárskeho revíru OR Dolnostredské
 • Spracovanie elektronického hlasovania vo veci schválenia návrhu smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, tak ako bol predložený a schválenia dohody o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Žiar nad Hronom, SRZ – Rada Žilina a Ing. Miroslavom Dominikom, týkajúcou sa rybárskeho revíru č. 3-4880-1-1 Veterník – Kremnica, formou uznesení. Obe uznesenia boli členmi Rady SRZ schválené.
 • Zaslanie listu MO SRZ Žiar nad Hronom ohľadom schválenej dohody o finančnom vyrovnaní týkajúcej sa rybárskeho revíru č. 3-4880-1-1 Veterník – Kremnica.
 • Podanie výkladu vo veci odňatého povolenia na rybolov pred ukončením disciplinárneho konania na základe žiadosti jednej MsO SRZ.
 • Vypracovanie splnomocnenia pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ z dôvodu účasti na rozporovom konaní k zaslaným pripomienkam k materiálu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.
 • Podanie námietok a pripomienok v začatom správnom konaní vo veci žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Dolná Streda, na účely podnikania v osobitnom režime – týkajúce sa rybárskeho revíru OR Dolnostredské.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava podkladov k žiadosti o výnimku z obmedzení stanovených 4. stupňom územnej ochrany a vyhláškou, ktorou bolo vyhlásené CHVÚ Horná Orava v súvislosti s rybolovom na VN Orava.
 • Pracovné stretnutie k spôsobu vydávania povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava za účasti MO SRZ Gajary, MO SRZ Veľké a Malé Leváre, ichtyológa a pracovníkov OTV.
 • Príprava na rozporové konanie k medzirezortnému pripomienkovému konaniu k Aktualizácii koncepcie hydroenergetického potenciálu SR do roku 2030, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.11.2016 v Bratislave.
 • Pracovné stretnutie so štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Trenčín ohľadom prerokovania požiadavky na vytvorenie rybárskeho revíru bez privlastnenia si úlovku od roku 2018 z Vážskeho kanála, ktorý je momentálne súčasťou lovného rybárskeho revíru Váh č. 8.
 • Vypracovanie žiadosti o stanovisko k výmere vodnej plochy VN Svinica na základe požiadavky MsO SRZ Trenčín ( § 17 ods. 8 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z. v súvislosti s poklesom výmery vodnej plochy v zmysle manipulačného poriadku v zimných mesiacoch) adresovanej MŽP SR.
 • Finalizácia zmien a úprav v rybárskom poriadku ku zvláštnemu povoleniu na rybolov platnému od 1.1.2017 pred tlačou.
 • Prebratie násady pleskáča vysokého Plv2, dodaného z Rybářství Hluboká s.r.o.. Násadou boli zarybnené nádrže VN Kráľová, VN Sĺňava a rybárske revíry MsO SRZ Trenčín a MO SRZ Zlaté Moravce.
 • Ichtyologický prieskum na základe požiadavky MsO SRZ Trnava o stanovisko ichtyológa k uzneseniu členskej schôdze o preklasifikovanie pstruhového rybárskeho revíru Parná č.2 na kaprový, viac informácií je v Aktualitách.
 • Prevzatie násady zubáča ZU2+ zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ na Rybárstve Zemplín pre MO SRZ Svit.
 • Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Ukrajinského rybárskeho zväzu a pracovníka štátnej správy a jednanie o zabezpečení  celoročnej ochrany rýb v rybárskych revíroch  vtekajúcich na územie Ukrajiny a ústiacich do toku Uh. Špeciálne sa jedná o zabezpečenie najmä ochrany rýb  počas ich  neresovej migrácie z rieky Uh do tokov prameniacich na území SR. Jednania sa zúčastnila dotknutá MO SRZ v Snine a príslušný ichtyológ.
 • Prevzatie násady šťuky Š1 a kapra K3 na Rybárstve Iňačovce  pre VN Domaša.
 • Prevzatie násad a zarybňovanie rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Prevzatie násady zubáča Zu1 13 cm u dodávateľa Rybářství Lipnice na zarybnenie rybárskych revírov Rady.
 • Vypracovanie návrhov “Dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ” pre ZO SRZ (13 dohôd).
 • Účasť na výlove VN Trávnica I. (výrobné stredisko SRZ Nové Zámky) v rámci inventarizácie rýb podľa príkazného listu tajomníka SRZ.

Odbor výroby:

 • Výlov VN Trávnica II s obsádkou K1 určenej na ďalší chov na výrobnom stredisku Nové Zámky.
 • Plnenie zarybnenia násadou K2, K3 a Š1 zo strediska Kľúčovec na Dunaji 3 a 4, v Bratislavskej oblasti a Záhorí.
 • Prebratie a zarybnenie násady pleskáča vysokého Pl2 priemernej dĺžky 30cm na VN Kráľová 2000kg, Sĺňava 1200kg.
 • Zarybnenie  Dunaja 3, VN Žilina násadou zubáča Zu11+.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Vypracovanie návrhu príkazného listu tajomníka na inventarizáciu majetku za rok 2016.
 • Účtovanie bankových výpisov  a úhrada bankových prevodov.
 • Vzájomné zastupovanie počas čerpania riadnej dovolenky.

Odbor športovej činnosti:

 • Priebežné vybavovanie prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Zasadnutie prezídia OŠČ – pozvánka, zápis, materiál pre vedúcich sekcií.
 • Kompletizácia materiálov za rok 2016 – súhrn medzinárodných výsledkov, domácich postupových súťaží a Majstrovstiev SR vo všetkých disciplínach a kategóriách.
 • Príprava materiálu na zasadnutie prezídia OŠČ – kompletizácia správ vedúcich sekcií za rok 2016, reprezentačných trénerov sekcií.
 • Príprava 37. MS seniorov v LRU – mucha 2017, príprava zasadnutia komisie, výberové konanie na logo MS, príprava propozícií MS, rozpočet MS, materiálu na stránku SRZ.
 • Príprava MS juniorov v RT 2017 – príprava propozícií, rozpočtu MS.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.