Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 47. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 47. pracovnom týždni (od 20.11. do 24.11.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie.
 • Spracovanie pozvánok pre zasadnutie Petičného výboru, Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Prebiehala emailová komunikácia so zástupcom Environmentálneho fondu k zdôvodneniu požiadavky Protimonopolného úradu pri rešpektovaní príslušných Smerníc EU k schválenej Mimoriadnej dotácie.
 • Pracovné rokovanie v Žiline tajomníka, vedúceho odboru IaSM a zamestnanca OTVaV a zástupcu firmy Ex Tempore, s.r.o., k postupu spracovania podkladov za jednotlivé vodné stavby vo vlastníctve SRZ Rada a návrh oprav a rekonštrukcii týchto stavieb na rok 2018.
 • Konala sa pracovná tajomníka a vedúcich jednotlivých odborov sekretariátu k príprave materiálov na decembrové zasadnutie orgánov.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha skúšobná prevádzka elektronického dochádzkového systému v Žiline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne na výrobnom stredisku v Trstennej.
 • Prebieha vybavovanie podpisu nájomnej zmluvy pre prameň v Demänovskej doline.
 • Prebieha rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha inštalácia software-u do notebookov pre hospodárov.
 • Prebieha tvorba projektu úpravy koryta Demänovky.
 • Ukončenie úpravy priestorov na spracovanie rýb v Žiline
 • Ukončená inštalácia výmennej nadstavby na novom podvozoku MAN-u.
 • Ukončená výmena palubných mýtnych jednotiek pre systém post-pay.

Organizačno-právny referent:

 • Poskytnutie súčinnosti OTVaV pri kontrole miestnych rybárskych poriadkov a ich pripomienkovaní.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Pracovné rokovanie s tajomníkom SRZ a Krajčom, PhD., referentom ichtyológa a ekológie tečúcich vôd k spracovaným pripomienkam k návrhu zákona o rybárstve a ďalšiemu postupu.
 • Zaslanie stanoviska k výzve na oznámenie návrhov na dokazovanie v právnej veci žalobcu Ing. Jozef H., o určenie neplatnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12, ktorá je vedená pod sp.zn. 18C/117/2013.
 • Vyčíslenie trov konania v súčinnosti s ekonomickým odborom a uplatnenie si ich náhrady v právnej veci žalobcu Štefan K. a spol. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012, vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 14S/4/2012.
 • Overenie Stanov SRZ na základe žiadosti MO SRZ pre potreby registrácie do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov na rok 2018.
 • Dňa 20.11.2017 – 21.11.2017 finalizácia všetkých pripomienok k návrhu zákona o rybárstve a ich zverejnenie na stránke SLOV-LEX.
 • Poskytnutie súčinnosti MsO SRZ vo veci znenia návrhu zmluvy o dielo na údržbu vodnej nádrže.
 • Pripomienkovanie návrhu kúpnej zmluvy na dodanie živej násady pstruha potočného, ktorej zmluvnou stranou je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice.
 • Zaslanie stanoviska vo veci poskytovania reprezentačných povolení na rybolov členom Rady SRZ a funkcionárom ZO SRZ a vo veci vyúčtovania vydaných hosťovacích povolení na rybolov, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Splnomocnenie pre Ing. Cintulu na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Blh v lokalite Uzovská Panica r.km 18,4 Rybné hospodárstvo v Uzovskej Panici, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2017.
 • Podanie žiadosti na MV SR o doplnenie údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Hanušovce nad Topľou.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Prievidza.
 • Žiadosť na MV SR o vykonanie zmeny v údajoch evidencie SRZ z dôvodu nesprávne uvedeného sídla a zaslanie potvrdenia o registrácii Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Zaslania stiahnutia žiadosti na MŽP SR o prešetrenie vyhlásenia časti rybárskeho revíru č. 2-1391-1-1 N-kanál za chránenú rybársku oblasť a žiadosť o vykonanie nápravy podanej dňa 03.11.2017, na základe podnetu MO SRZ Drahovce.
 • Zaslanie vyhodnotenia pripomienok k návrhu zákona o rybárstve na jednotlivé ZO SRZ, ktoré zaslali svoje pripomienky, v súlade s prijatým uznesením Rady SRZ č. 105/2017.
 • V dňoch 23.11.2017 – 24.11.2017 čerpanie dovolenky.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie na ŠOP v BB ohľadne aktualizácie manipulačného poriadku na VN Orava.
 • Spracovanie stanoviska k údržbe Stuľanského potoka v Stuľanoch  ( MO SRZ Giraltovce).
 • Pripomienkovanie  zväzového rybárskeho poriadku pre vody kaprové.
 • Účasť na pracovnom stretnutí spolu s predsedom a tajomníkom MO SRZ Snina na Zakarpatskej Ukrajine vo Veľkom Bereznom  kvôli kontrole činnosti v oblasti ochrany rýb  na vodných tokoch  vtekajúcich na ukrajinskú stranu z územia Slovenska. Bolo skonštatované, že ukrajinská strana na základe minuloročného prvého stretnutia so zástupcami SRZ  začala zabezpečovať  pravidelnú týždennú kontrolu  toku Ulička  a dokonca v tomto roku Správa Užanského národného parku  realizovala zarybnenie potoka Stužica násadou pstruha potočného. Potok priteká z územia SR, ale nie je revírom SRZ nakoľko sa nachádza v NP Poloniny.
 • Spracovanie rybárskych poriadkov na rok 2018.
 • Bežná agenda vrátane písomnej agendy odboru.
 • Spracovanie pripomienok k zákonu o rybárstve.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na jednotlivé ZO SRZ.
 • Výkon činnosti RH+RS na VN Krpeľany.
 • Zarybňovanie VN Krpeľany násadou pstruha dúhového.
 • Kontrola rybárskych poriadkov od ZO SRZ.
 • Účasť na kolaudačnom konaní MVE Dolné Krškany.
 • Účasť na kolaudačnom konaní MVE Trenčianske Biskupice II.
 • Pracovné stretnutie vo veci spriechodňovania migračnej bariéry- Trenčianske Biskupice I.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola zúčtovania dokladov k zostaveniu daňového priznania o dani z pridanej hodnoty a Kontrolného výkazu k DPH za 10/2017.
 • Kontrola vyúčtovania dokladov potrebných k zaslaniu 2% podielových dani za rok 2015 a 2016.
 • Zostavenie výkazu o DPH a Kontrolného výkazu k DPH za 10/2017, jeho zaslanie a úhrada.
 • Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie dobropisov pre ZO SRZ za rok 2017, ich zápočty resp. úhrada.
 • Spracovávanie podkladov k účtovnej závierke za 10/2017 ( dotácie, odpisy, mzdy a pod.).
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Príprava materiálov na distribúciu povoleniek a cenín na rok 2018.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018,
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie návrhu kľúča na prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre rok 2018.
 • Vypracovanie správy o činnosti sekretariátu odboru ŠČ v roku 2017 pre zasadnutie Rady SRZ.
 • Spracovanie správ vedúcich sekcií o činnosti v roku 2017.
 • Sumarizácia správ reprezentačných trénerov z MS, ME pre vyhodnotenie roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Spracovanie priebežného plnenia rozpočtu MS mucha a MS v RT.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.