Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 47. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 47. pracovnom týždni (od 21.11. do 25.11.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 21.11.2016 sa konalo pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov Trnavského kraja v Trnave za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a členov Rady za príslušný kraj.
 • Dňa 22.11.2016 sa konalo na mestskom úrade v Dolnom Kubíne rokovanie so zástupcom primátora PhDr. Jozefom Šimekom, tajomníkom SRZ Ing. Javorom a členmi Výboru ZO SRZ v Dolnom Kubíne k podpore mesta Dolný Kubín budúcoročných MS Mucha 2017. Zástupca mesta prejavil záujem na propagácii MS dostupnými mediálnymi prostriedkami mesta (miestny časopis a lokálna TV).
 • Dňa 24.11.2016 sa tajomník SRZ Ing. Javor zúčastnil slávnostného otvorenia obnoveného toku Čiližského potoka za účasti ministra životného prostredia Ing. Lászlá Sólymosa, zástupcov inštitúcií, obcí, vodohospodárov, ochranárov a BROZ. Investícia bola financovaná z dotačného fondu LIFE.
 • Dňa 24.11.2016 sa konalo pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov Trenčianskeho kraja v Starej Turej za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, viceprezidenta za Trenčiansky kraj p. Antala a členov Rady za príslušný kraj.
 • Priebežná príprava všetkých potrebných podkladov pre zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku SRZ – evidencia prihlásených zástupcov ZO SRZ, hostí, čestných členov, členov Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ a zamestnancov.
 • Súčinnosť so zástupcom firmy Fishnaj, s.r.o., ktorá zastrešuje samotný program osláv 90. výročia vzniku SRZ ako aj technické zabezpečenie.
 • Bežná e-mailová komunikácia týkajúca sa evidovania žiadostí od ZO SRZ pre zaradenie do projektu týkajúceho sa odbahňovania revírov.
 • Začiatok rekonštrukcie bytovej jednotky v objekte Sekretariátu Rady SRZ.
 • Vyhodnotenie obhliadok majetku – TBD.
 • Príprava na distribúciu všetkých potrebných tlačív a cenín pre vydávanie rybárskych povolení v ZO SRZ.
 • Návšteva potenciálnych dodávateľov nákladných vozidiel (MAN, SCANIA, MERCEDES).
 • Príprava plánu investícií na rok 2017.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dopracovanie podania námietok a pripomienok v začatom správnom konaní vo veci žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Dolná Streda, na účely podnikania v osobitnom režime a ich doplnenie o ďalšie dôkazy.
 • Zaslanie stanoviska k vyjadreniu žalobcu v právnej veci o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 18 298,97 EUR s prísl. vedeného pod sp.zn. 12Co/58/2013.
 • Zaslanie stanoviska na základe žiadosti okresného riaditeľstva policajného zboru o podanie informácií vo veci podozrenia zo spáchania prečinu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
 • Vyjadrenie sa k pripomienkam členov Rady SRZ k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.
 • Zaujatie stanoviska na dotaz člena SRZ vo veci oprávnení člena rybárskej stráže počas výkonu činnosti.
 • Zaslanie stanoviska na základe žiadosti obvodného oddelenia policajného zboru o podanie informácií vo veci podozrenia zo spáchania prečinu pytliactva.
 • Zaujatie stanoviska na základe žiadosti predsedu kontrolnej komisie ZO SRZ vo veci preskúmania podnetu ohľadom členstva v SRZ v prípade zrušenia disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, vylúčenie z členstva v SRZ.
 • Dňa 21.11.2016 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená žiadosť o preskúmanie disciplinárneho rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Žiadateľ bol upovedomený, že takéto preskúmanie nie je možné, nakoľko to Disciplinárny poriadok SRZ neupravuje. Zároveň mu bolo dané na vedomie, že z jeho listu je zrejmé, že sa disciplinárneho previnenia dopustil, a preto nemôže byť rozhodnuté v jeho prospech.
 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na sádky v Bytči za účelom sádkovania rýb určených na vianočnú distribúciu.
 • Zaujatie stanoviska vo veci zaslanej výzvy členom MsO SRZ na zastavenie prenájmu v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže rybochovného strediska vo vlastníctve ZO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o reklame so spoločnosťou Slovryb, a.s.
 • Zaslanie stanoviska MsO SRZ vo veci návrhu na dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na vodnej nádrži.
 • Dňa 22.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené opätovné oznámenie o nelegálnom chove a love rýb bez určenia revíru na vodnej nádrži lokálneho významu v obci Čachtice. Nakoľko bolo oznámenie podané anonymnou osobou, nebolo možné jej zaslať odpoveď, že vec je v štádiu riešenia.
 • Zaslanie právneho stanoviska na základe žiadosti MO SRZ vo veci vydania povolenia na lov rýb zdarma osobe, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie a toto bolo Prezídiom Rady SRZ zrušené.
 • Zaslanie stanoviska k žiadosti o vyplatenie nájomného za pôdu pod rybníkom v Malom Záluží, pričom z našej strany bolo navrhnuté odkúpenie pozemkov pod predmetnou vodnou plochou.
 • Zaslanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz, nakoľko SRZ nespĺňa podmienky na jeho vydanie v zmysle zákona o športe.
 • Informovanie ZO SRZ o povinnej aktivácii elektronických schránok pre právnické osoby.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Dňa 21. novembra 2016 sa pracovníci Odboru tečúcich vôd (Ing. Strihová, Ing. Krajč) rozporového konania k zaslaným pripomienkam SRZ k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030, ktoré sa uskutočnilo na Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR.
 • Dňa 25. novembra 2016 sa pracovníci OTV (Ing. Strihová, Ing. Krajč) zúčastnili rozporového konania k pripomienkam SRZ k novele zákona č. 24/2006 Z..z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Novela sa týkala len zapracovania európskej smernice do našej legislatívy. Naše pripomienky týkajúce sa najmä príloh budú predmetom diskusie v priebehu roku 2017, kedy sa bude pripravovať úplne nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Upozorňujeme, že už 21.10.2016 bol schválený vládny návrh novely zákona č. 24/2006 Z.z., ktorou sa zmenilo posudzovanie MVE. Zisťovacie konanie bude prebiehať u každej MVE s výkonom do 0,1 MW. Povinné hodnotenie je u MVE od 0,1 MW.
 • Účasť na konaní ohľadne výrubu brehových porastov na prekládke riek Nitra a Handlovka.
 • Účasť zamestnancov Sekretariátu SRZ (tajomník Ing. Javor, Ing. Strihová, Ing. Hajňuk, R. Štencl) na krajskej porade predsedov a tajomníkov trenčianskeho kraja, ktorú organizoval viceprezident p. Miroslav Antal.
 • Účasť na monitoringu priechodnosti rybovodu pri MVE Hronská Dúbrava.
 • Účasť tajomníka Ing. Javora a ichtyológa pre západné Slovensko Ing. Hajňuka na krajskej porade predsedov a tajomníkov trnavského kraja, ktorú organizoval viceprezident Ing. Mišech v Trnave.
 • Príprava podkladov na vypracovanie správy na decembrové zasadnutie Rady o stave a kontrole miestnych rybárskych poriadkov pre rok 2017 v zmysle uznesenia Rady SRZ č. 129/2016.
 • Spracovanie správy z ichtyologického prieskumu na rybárskom revíri Parná č. 2 (MsO SRZ Trnava).
 • Príprava podkladov do správy VD Žilina – monitoring ichtyofauny v biokoridore v roku 2016, na základe objednávky Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava.
 • Prevzatie násady šťuky Š1 pre VN Orava a VN Gôtovany od producenta DONA s.r.o. Veľké Revištia v Iňačovciach.
 • Účasť na konaní k dodatočnému povoleniu stavby pred dokončením MVE Prešov  – Rybovod, ktoré bolo zvolané Okresným úradom Prešov, Odborom starostlivosti o životné prostredie.
 • Prevzatie násad a zarybňovanie rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Príprava podkladov pre uzatvorenie hmotnej zodpovednosti vedúcich rybárskej stráže a hospodárov – zamestnancov Rady SRZ.
 • Kontrola rybárskej stráže a rybárov na VN Zemplínska Šírava.
 • Rokovanie na SVP, š.p. Správa povodia dolného Váhu ohľadom podmienok pre držiteľov povolení na rybolov na VN Kráľová.
 • Spoločné rokovanie so zástupcami MsO SRZ Šaľa, Galanta, Sereď a MO SRZ Šoporňa o vyhodnotení dohôd o ochrane a kontrole rybárskeho revíru VN Kráľová za rok 2016 a návrh dohody na rok 2017.

Odbor výroby:

 • Výlov rybníka č. 3 v Číčove.
 • Zarybňovanie kaprom K2, K3, šťukou Š1 a amurom A2 Dunaja 3, 4 a Bratislavskej oblasti zo strediska v Kľúčovci.
 • Zarybnenie Dunaja č.3 a priesakových kanálov násadou pstruha dúhového Pd2, hlavátky podunajskej H2 a pstruha potočného Pp2.
 • Súťaženie ponúk na dodávku vianočných kaprov pre potreby vianočnej distribúcie v roku 2016.
 • Príprava podkladov vo veci náhrady škody spôsobenej rybožravými predátormi na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Kontrola a operatívne manažovanie zarybnenia rybárskych revírov.
 • Oslovenie firmy Hach ohľadom možnosti  poskytnutia zvýhodneného nákupu a výmeny starých sond na meranie O2 za nové ku prístrojom zakúpeným v roku 2010 pre výrobné strediská Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Vypracovanie mesačného hlásenia o DPH za 10/2016 a jeho úhrada.
 • Účtovanie bankových výpisov  a úhrada bankových prevodov.
 • Príprava podkladov k účtovnej závierke za 10/2016.

Odbor športovej činnosti:

 • Priebežné vybavovanie prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Zasadnutie prezídia OŠČ – príprava podkladov.
 • Kompletizácia materiálov za rok 2016 – súhrn medzinárodných výsledkov, domácich postupových súťaží a Majstrovstiev SR vo všetkých disciplínach a kategóriách.
 • Príprava materiálu na zasadnutie prezídia OŠČ – kompletizácia správ vedúcich sekcií za rok 2016, reprezentačných trénerov sekcií.
 • Príprava 37. MS seniorov v LRU – mucha 2017, príprava zasadnutia komisie, príprava propozícií MS, rozpočet MS, materiálu na stránku SRZ.
 • Príprava MS juniorov v RT 2017 – príprava propozícií, rozpočtu MS.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.