Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 48. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 48. pracovnom týždni (od 28.11. do 2.12.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Dňa 28.11.2016 sa konalo rokovanie na mestskom úrade vo Svite s primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a predsedu MO SRZ Svit pána Bezáka o podpore mesta Svit pri usporiadaní majstrovstiev sveta v LRU Mucha 2017. Zástupca mesta prejavil záujem na propagácii MS dostupným propagačným materiálom a cenami pre najlepších pretekárov. V popoludňajších hodinách sa konalo rokovanie aj s primátorom Liptovského Hrádku PhDr. Jozefom Šimekom za účasti tajomníka Ing. Javora a predsedu SRZ MsO Liptovský Hrádok pána Jančušku, zástupca mesta prejavil taktiež záujem o partnerstvo pri organizovaní MS v LRU mucha 2017 a prisľúbil podporu cez mediálny priestor, ktorý má mesto k dispozícii. Po skončení rokovania sa konala v priestoroch rybárskeho domu v Liptovskom Hrádku porada organizačnej komisie k MS v LRU mucha 2017 za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a ďalších členov komisie vrátane zástupcov ZO SRZ: Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Svit a Dolný Kubín.
 • Dňa 1.12.2016 sa konalo pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov Bratislavského kraja v Karlovej Vsi za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, viceprezidenta za Bratislavský kraj p. Gajdošíka, oblastného ichtyológa p. Seemanna a členov Rady za príslušný kraj.
 • Priebežná príprava všetkých potrebných podkladov pre zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku SRZ – evidencia prihlásených zástupcov ZO SRZ, hostí, čestných členov, členov Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ a zamestnancov.
 • Zabezpečenie a príprava reprezentačných balíčkov pre všetkých pozvaných hostí na oslavách 90. výročia založenia SRZ.
 • Súčinnosť so zástupcom firmy Fishnaj, s.r.o., ktorá zastrešuje samotný program osláv 90. výročia vzniku SRZ ako aj technické zabezpečenie.
 • Príprava prezenčných listín pre všetkých pozvaných hostí na oslavách 90. výročia založenia SRZ.
 • Bežná e-mailová komunikácia týkajúca sa evidovania žiadostí od ZO SRZ pre zaradenie do projektu týkajúceho sa odbahňovania revírov.
 • Pokračovanie rekonštrukcie bytovej jednotky v objekte Sekretariátu Rady SRZ.
 • Príprava plánu investícií pre kalendárny rok 2017.
 • Získanie dokumentácie pre vodoprávne konanie v Demänovskej doline.
 • Výberové konanie pre opravu hrádzí na výrobnom stredisku Rady SRZ v Uzovskej Panici.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Výzva na zaplatenie vzniknutej škody spôsobenej prevádzkou Poľnohospodárskeho družstva Likavka v dôsledku úniku hnojovice do povrchového toku Likavka a nadmerného úhynu rýb.
 • Zaujatie stanoviska vo veci prijatého opatrenia „možnosť privlastnenia si kapra, mesiac po jesennom zarybnení, najviac v počte 5 kusov do konca roka“ na základe podnetu člena MO SRZ.
 • Spracovanie materiálov na elektronické hlasovanie vo veci schválenia nájomnej zmluvy s p. Hruštincom na sádky a ďalšie priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na vianočnú distribúciu a schválenia návrhu na udelenie vyznamenania – čestného členstva SRZ p. Ing. Dvorštiakovi, členovi MO SRZ Nové Mesto nad Váhom.
 • Vypracovanie návrhu smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Konečná úprava návrhov vnútorných predpisov SRZ (Disciplinárny poriadok SRZ, Usmernenie pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ, Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ a iné) pred ich zaslaním členom Rady SRZ ako materiálu na zasadnutie.
 • Návrh licenčnej zmluvy pre spoluautorov publikácie „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“.
 • Zaslanie spisového materiálu vo veci disciplinárneho previnenia člena SRZ na začatie disciplinárneho konania príslušnej disciplinárnej komisii.
 • Výpomoc pri finalizácii príprav na oslavy 90. výročia založenia SRZ.
 • Spracovanie elektronického hlasovania vo veci schválenia nájomnej zmluvy s p. Mikulášom Hruštincom na sádky a ďalšie priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na vianočnú distribúciu a udelenie čestného členstva Ing. Jozefovi Dvorštiakovi pri príležitosti 90. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu. Obe uznesenia boli členmi Rady SRZ schválené.
 • Kontrola ukladacích uznesení z augustového zasadnutia Rady SRZ.
 • Príprava a sumarizácia podkladov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ a ich zaslanie členom Rady SRZ a KK SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora a ichtyológa p. Seemanna na krajskej porade predsedov a tajomníkov bratislavského kraja, ktorú organizoval viceprezident p. Gajdošík.
 • Prevzatie násad a ukončenie jesenného zarybňovania rybárskych revírov Dunaja a rybárskych revírov zaradených do zväzového kaprového poriadku v bratislavskej oblasti.
 • Účasť ichtyológa a zástupcov z MsO SRZ Piešťany na ústnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046, ktoré sa konalo na Okresnom úrade v Piešťanoch.
 • Účasť ichtyológa, rybárskeho hospodára a zástupcov z MsO SRZ Galanta a MsO Sereď na ústnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľova na roky 2017-2046, ktoré sa konalo na Okresnom úrade v Galante.
 • Pracovné stretnutie spojené s terénnou obhliadkou za účelom posúdenia spriechodnenia migračných bariér na toku Machnáč (MO SRZ Bánovce nad Bebravou).
 • Vypracovanie správy o stave a kontrole miestnych rybárskych poriadkov pre rok 2017 v zmysle uznesenia Rady SRZ č. 129/2016 na zasadnutie Rady.
 • Vypracovanie správy z ichtyologického prieskumu: VD Žilina – monitoring ichtyofauny v biokoridore v roku 2016 a jej zaslanie objednávateľovi Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava.
 • Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí materiálneho zabezpečenia v rámci projektu Kormorán v rybárskych revíroch SRZ so Slovenskou poľovníckou komorou.
 • Pomoc pri prípravách osláv 90-teho výročia SRZ.
 • Príprava pracovného stretnutia v otázke lovu čereňom na rieke Dunaj, ktoré sa uskutoční v 49. týždni v rybárskom dome MsO SRZ Dunajská Streda.
 • Pripomienkovanie záznamu z rozporového konania k Aktualizácii koncepcie Hydroenergetického potenciálu SR do roku 2030 a doplnenie príloh č.3 a č.4 o údaj „ Voda vhodná pre život a reprodukciu rýb “.
 • Účasť na konaní k začatému kolaudačnému konaniu na stavbu I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat SO 320 -00  „Úprava koryta rieky Topľa“  na OÚ Bardejov.
 • Účasť na ústnom pojednávaní k zmene stavu mokrade v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu z toku Laborec v k.ú. Medzilaborce na MsÚ Medzilaborce zvolanom OÚ Prešov.
 • Vypracovanie stanoviska k Protipovodňovej ochrane Osikovského potoka v k.ú. Osikov.
 • Spracovanie materiálov týkajúcich sa vyhodnotenia činnosti rybárskej stráže na revíroch Rady na decembrové zasadnutie Rady SRZ.
 • Rokovanie vedúceho rybárskej stráže ohľadom ochrany a kontroly VN Sĺňava.
 • Rokovanie vedúceho rybárskej stráže s MsO SRZ Trenčín ohľadom problematiky rybárskej stráže.

Odbor výroby:

 • Kontrola a vyhodnocovanie zarybnenia 2016.
 • Zarybňovanie lieňom L2-3 z kaprovej rezervy západoslovenského regiónu.
 • Zabezpečovanie podkladov pre nacenenie nadstavby špeciálneho vozidla určeného na prevoz rýb.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príjemky a výdajky – zarybnenie revírov Rady SRZ a fakturácia  rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Vypracovanie podkladov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Kontrola a úhrada cestovných príkazov.
 • Spracovanie priebežnej účtovnej závierky za 10/2016

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálov a účasť na zasadnutí organizačnej komisie 37. MS seniorov v LRU – mucha v Liptovskom Hrádku.
 • Príprava materiálov a účasť na zasadnutí prezídia OŠČ v Žiline.
 • Správa o činnosti OŠČ v roku 2016 na zasadnutie Rady SRZ.
 • Sumarizácia a kontrola prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava MS juniorov v RT 2017 – vyhotovenie návrhu propozícií.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.