Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 49. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 49. pracovnom týždni (od 4.12. do 8.12.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie SRZ.
 • Spracovanie podkladov potrebných pre zasadnutie Rady SRZ.
 • Prevoz tlačovín „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ do budovy Sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a programového riaditeľa RTVS o pokračovaní vysielania publicistickej relácie z dielne SRZ Na rybách Petrov zdar aj v ďalšom období od 3/2018 do 2/2019, programový riaditeľ vyzdvihol vysokú sledovanosť a pestrosť príspevkov v jednotlivých častiach relácie.
 • Účasť tajomníka SRZ na zasadnutí odboru OŠČ v Žiline za účasti vedúcich jednotlivých sekcií a zamestnankyne sekretariátu – samostatného referenta pre ŠČ, hlavným bodom porady bola predbežná bilancia rozpočtu OŠČ a nový model prerozdelenia finančných príspevkov z Rady SRZ pre jednotlivé sekcie OŠČ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, oblastného ichtyológa za stredoslovenskú oblasť so zástupcami ŠOP SR. Témou bolo prerokovanie výnimky na neschválenú žiadosť na kormorána – rybochovné zariadenie Rady SRZ – Číčovské rybníky, príprava na sčítanie kormorána a možnosti využitia výziev z Operačného programu ŽP pre SRZ ako spolupracujúci subjekt s finálnym projektom pre rok 2018.
 • Pracovné rokovanie prezidenta a tajomníka SRZ s členmi Výboru SRZ MsO Považská Bystrica a prípadného investora záujemcu o kúpu strediska o zabezpečení prívodu vody do rybárskeho revíru v obhospodarovaní MsO Považská Bystrica OR Slavojka v prípade odpredaja výrobného strediska. Bolo dohodnuté zabezpečenie prítoku vrátane zabezpečenia vecného bremena prístupu cez pozemky prípadných budúcich vlastníkov.
 • Príprava materiálov na zasadnutie orgánov SRZ – Rada a Prezídium.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Sabinov.
 • Vypracovanie návrhu Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Stanovisko vo veci správy registratúry, organizovania manipulácie s písomnosťami a ich skartácie, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci volieb do orgánov ZO SRZ v súvislosti s ustanovovaním a odvolávaním rybárskych hospodárov podľa § 6 ods. 3 a 5 zákona o rybárstve, na základe podnetu predsedu MsO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia k žiadosti o doplnenie informácií vo veci poskytnutia podpory formou dotácie vo výške 67 000 EUR na projekt „Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad“.
 • Vypracovanie vzoru „Návrh kandidáta do orgánu základnej organizácie SRZ (za delegáta“) a vzory zápisníc o priebehu a výsledku volieb konaných na členských schôdzach a mestských konferenciách.
 • Vyjadrenie k pripomienkam k návrhu Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu zaslaných členom Rady SRZ a prezidentom SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti zastupovania člena SRZ na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii, na základe podnetu člena SRZ. Nakoľko v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) Stanov SRZ je povinnosťou každého člena zúčastniť sa na členskej schôdzi/mestskej konferencii, nie je možné zastupovanie.
 • Vypracovanie návrhu metodického pokynu pre konanie členských schôdzí MO SRZ/ObO MsO SRZ a mestských konferencií MsO SRZ a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov.
 • Spracovanie článkov pre potreby ich uverejnenia na webovú stránku Rady SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti Okresného úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie o spresnenie postupu pri dávaní návrhu na odvolanie člena rybárskej stráže.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na konaní vo veci vykonania štátneho vodoochranného dozoru na stavbe rybochovného zariadenia v Slovianskej doline, ktorý sa uskutoční dňa 07. decembra 2017 o 09.30 hod. priamo v areáli rybochovného zariadenia v Slovianskej doline.
 • Stanovisko vo veci lovu na prívlač na lipňových vodách v čase od 1. novembra do 31. decembra na lipňové povolenie na rybolov, na základe podnetu člena SRZ. K tejto veci bude vydané aj oficiálne stanovisko, ktoré zverejníme na webovej stránke Rady SRZ.
 • Vypracovanie zmien v rámci Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, ktoré budú predložené na zasadnutie Rady SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Senec a Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dunajská Streda.
 • Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ, najmä vo veci podaných odvolaní členmi SRZ a žiadosťami.
 • Návrh zmluvy o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky na rok 2018.
 • Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam vo veci nevyhovenia zápisu vecného bremena.
 • Účasť na zasadnutí petičného výboru a Prezídia Rady SRZ dňa 08. decembra 2017.
 • Účasť na zasadnutí Rady SRZ dňa 09. decembra 2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na pracovnom stretnutí na ŠOP SR v Banskej Bystrici k projektom a k problematike kormorána /Kľúčovec/.
 • Aktualizácia Sumarizácie a účasť na zasadnutí Rady.
 • Účasť na vodoprávnom konaní Štátny vodoochranný dozor na výrobnom stredisku SRZ v Slovianskej doline.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Finalizácia Zvláštneho rybárskeho poriadku na rok 2018.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Kontrola rybárskej stráže na VN Nosice a OR Gôtovany.
 • Výkon činnosti RS a monitoring kormoránov na VN Krpeľany a okolí.
 • Kontrola rybárskych poriadkov ZO SRZ.
 • Pracovná porada na revíroch Eady SRZ s rybárskym hospodárom a vedúcim rybárskej stráže VN Sĺňava.
 • Zarybňovanie revírov Dunaja.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE, Správa povodia Hornádu a Bodvy k údržbe potoka Konotopa  v k.ú. Rešica a Mokrance.
 • Spracovanie  vyjadrenia pre SVP,š.p. OZ KE, Správa povodia Hornádu a Bodvy k údržbe Vyšnolánskeho kanála v k.ú. Vyšný Lánec.
 • Odkontrolovanie miestnych rybárskych poriadkov s požiadavkami na ich doplnenie.  Vyhodnotenie počtu zaslaných MRP  k 7.12.2017.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia výkonov zariadenia Truxor za 11/2017.
 • Doplnenie materiálov na zasadnutie Rady SRZ dňa 6.12.2017 (pôžičky ZO SRZ, stavy účtov a pohľadávky a záväzky).
 • Zúčtovanie došlých faktúr za ryby a krmivo resp. energie a služby.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby resp. úhrada dobropisov pre ZO SRZ.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami (zápočty, upomienky a pod.)
 • Podielové dane za rok 2016 – kontrola použitia a úhrada pre ZO SRZ .
 • Príprava podkladov k distribúcií povoleniek a známok na ZO SRZ na rok 2018.
 • Bežná ekonomická agenda.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Účasť na školení Národného športového centra – informačný systém v športe 4.12.2017.
 • Zasadnutie komisie MS juniorov v RT – 5.12.2017.
 • Zasadnutie prezídia OŠČ – 5.12.2017.
 • Aktualizácia uznesení na zasadnutie Rady SRZ na základe uznesení prezídia OŠČ z 5.12.2017.
 • Vypracovanie pozvánky na rozšírené zasadnutie sekcií P, M, PR, F a RT a komisie rozhodcov, spojeného so školením rozhodcov.
 • Aktualizácia rozdelenia finančných prostriedkov OŠČ a jej aplikácia do rozpočtu OŠČ.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc, príprava Predpisov SZŠR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.