Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 49. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 49. pracovnom týždni (od 5.12. do 9.12.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Príprava zasadnutia Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa konalo 10. decembra 2016.
 • Pracovné stretnutie na výrobnom stredisku Biely Potok so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., OZ Banská Bystrica + zástupca NDS z Bratislava a tajomníka SRZ Ing. Javora, členov manažmentu spoločnosti Slovryb,a.s., k prípravným prácam na trasovaní R1 v úseku Ružomberok – Korytnica.
 • Dňa 9.12.2016 sa zúčastnil tajomník SRZ Ing. Javor, sekretár p. Schwarz a p. Martiš prezentácie rybárskej relácie „Petrov zdar“ na Redakčnej rade RTVS v Mlynskej doline Bratislava, kde bližšie predstavili projekt z dielne SRZ.
 • 12.2016 Rokovanie Prezídia a Rady SRZ.
 • Priebežné zbilancovanie všetkých výdavkov pre zabezpečenie osláv 90. výročia založenia SRZ pre potreby prezentácie na zasadnutí Rady SRZ, ktoré sa konalo 10. decembra 2016.
 • Bežná e-mailová komunikácia týkajúca sa evidovania žiadostí od ZO SRZ pre zaradenie do projektu týkajúceho sa odbahňovania revírov.
 • Pokračovanie rekonštrukcie bytovej jednotky v objekte Sekretariátu Rady SRZ.
 • Ukončenie návrhu plánu investícií na rok 2017.
 • Zahájenie výberového konanie na obytný príves pre stredisko Paríž – Ľubá.

Právny referát:

 • Zaslanie žiadosti na okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, na vydanie rozhodnutia o vodnej ploche v zmysle § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie nájomnej zmluvy s vyjadrením p. Hruštincovi na podpis, ktorá bola schválená uznesením č. 142/2016.
 • Zaslanie výzvy MO SRZ na odstránenie protiprávnych ustanovení, ktoré sú v rozpore so Stanovami SRZ a vnútornými predpismi SRZ vydaných vyššími zväzovými orgánmi SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia členovi MO SRZ vo veci podanej sťažnosti proti ustanoveniam, ktoré prijal výbor MO SRZ.
 • Vyjadrenie k uzneseniu sp.zn. 30S/50/2016-63, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe.
 • Zaslanie ďalších podkladov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Uhorské, ktoré boli na Sekretariát Rady SRZ doručené dňa 05.12.2016.
 • Zaslanie vyjadrenia k plateniu poplatku za rybársky lístok na základe žiadosti člena SRZ.
 • Dňa 05.12.2016 boli na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dve dovolania, ktoré podala MsO SRZ proti disciplinárnym rozhodnutiam inej MO SRZ. Organizácia bola vo veci vyrozumená listom s odôvodnením, že disciplinárne orgány neporušili disciplinárny poriadok SRZ, a preto nie je potrebné vo veci ďalej konať.
 • Podanie námietok a pripomienok v začatom správnom konaní vo veci žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Šamorín a k.ú. Čilistov, na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Dňa 21.11.2016 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená žiadosť  člena MsO SRZ o informáciu vo veci ním podanej sťažnosti na postup rybárskej stráže, na ktorú do dnešného dňa nedostal odpoveď. Od MsO SRZ sme si vyžiadali stanovisko a podklady, z ktorých vyplynulo, že sťažnosť nebola doriešená. Členovi sme z tohto dôvodu odporučili, aby opätovne požiadal MsO SRZ o doriešenie.
 • Dňa 30.11.2016 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená výzva na doplnenie podania vo veci konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva sp.zn. V 3900/15 na základe kúpnej zmluvy č. 04205/2014-PKZ-K40704/14.00, týkajúcej sa práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kamenný Most. V tejto veci bolo dňa 07.12.2016 zaslané na Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor stanovisko.
 • Zaslanie žiadosti na Generálnu prokuratúru SR o poskytnutie informácie vo veci podaného podnetu proti rozhodnutiu OÚ Žilina č. OU-ZA-OSZP2-2015/017933-007,019047-007/Klz a rozhodnutiu MŽP SR č. 4132/2016-6.1, týkajúcich sa povolenia osobitného užívania vôd a vodnej stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň –Liptovský Ján“.
 • Zaslanie stanoviska odboru športovej činnosti o možnostiach vzniku novej športovej organizácie v zmysle zákona o športe, z dôvodu, že Slovenský rybársky zväz je zameraný na výkon rybárskeho práva v zmysle zákona o rybárstve a nemôže byť súčasne aj športovým zväzom v zmysle zákona o športe, nakoľko zloženie najvyšších orgánov a samotné fungovanie a činnosť organizácie je v jednotlivých prípadoch rozdielna a nie je možná vzájomná prepojenosť.
 • Vypracovanie návrhu smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ.
 • Sumarizácia materiálov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ a vypracovanie návrhov uznesení.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia Rady SRZ a zasadnutí Rady SRZ dňa 10.12.2016.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť pracovníkov Odboru tečúcich vôd na pracovnom stretnutí v Dunajskej Strede ohľadom držiteľov čereňových povolení na rieke Dunaj s plochou čereňa nad 1 m2. Stretnutia sa zúčastnilo 24 držiteľov čereňových povolení (z celkového počtu 27 držiteľov v roku 2016), a tiež zástupcovia ZO SRZ z Komárna, Dunajskej Stredy, Šamorína a Veľkého Medera. Cieľom stretnutia bola inventarizácia udelenej výnimky, ktorou sa tento lov rýb na rieke Dunaj povolil.
 • Pracovné stretnutie v Informačnom centre v Ústí nad Priehradou (na Orave) ohľadom prebiehajúceho konania vo veci udelenia výnimky na rybársky revír VN Orava (revír Rady SRZ) zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a taktiež z vyhlášky, ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava.
 • Pracovné stretnutie ichtyológa s MsO SRZ Nové Zámky za účelom posúdenia novopostavenej MVE v Zúgove, u ktorej v blízkej dobe prebehne kolaudácia stavby
 • Účasť na pracovnom stretnutí týkajúcom sa žiadosti o doriešenie sporu medzi MsO SRZ Partizánske a MsO SRZ Prievidza v Prievidzi o rybársky revír Osliansky potok a jeho prítok Cerová za účasti Odboru tečúcich vôd (Ing. Strihová, Ing. Hajňuk, R.Štencl) a zástupcov z obidvoch dotknutých organizácií.
 • Príprava prezentácie na zasadnutie Rady SRZ a predloženie správy o stave a kontrole miestnych rybárskych poriadkov pre rok 2017 a správy o činnosti odboru tečúcich vôd od predchádzajúceho zasadnutia Rady.
 • Vybavovanie a prevzatie materiálneho zabezpečenia na realizáciu výnimky na odlov a plašenie  kormoránov veľkých podľa povolenej výnimky od Slovenskej poľovníckej komory a zabezpečenie rakiet na plašenie kormoránov na rybárskych revíroch Rady.
 • Riešenie nadstavby programu Sumarizácia o možnosť evidencie hosťovacích povolení na rybolov.
 • Odosielanie záznamov o previnení z rybárskych revírov Rady na disciplinárne doriešenie ZO SRZ.
 • Kontrola osadzovania zdrsneného dna rybovodu MVE Prešov, viac informácií o tejto akcii je uverejnených v článku v Aktualitách.
 • Kontrola a ochrana rybárskych revírov Dunaja v bratislavskej oblasti po zarybnení.
 • Poistenie nových a zrušenie poistenia odvolaných členov rybárskej stráže.
 • Kontrola vedúcim rybárskej stráže na VN Žilina.
 • Uzatváranie podkladov do zmlúv o zabezpečení ochrany a kontroly rybárskych revírov Rady SRZ na rok 2017.
 • Predloženie správy o činnosti rybárskej stráže na zasadnutí Rady SRZ.

Odbor výroby:

 • Kontrola a vyhodnocovanie výlovov a plnenie zarybnenia ZO SRZ za rok 2016.
 • Príprava cenníka násad pre rok 2017.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príprava materiálov do zasadnutia Rady SRZ – pohľadávky a záväzky, podielové dane.
 • Podklady pre zasadnutie kontrolnej komisie dňa 9.12.2016.
 • Spracovanie povolení a ostatného materiálu pre distribúciu pre ZO SRZ.
 • Výpočet a úhrada odvodov – zákonné a ostatné sociálne poistenie, daň zo závislej činnosti a spracovanie výkazov za 11/2016.

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálov a účasť na zasadnutí Rady SRZ.
 • Správa o činnosti OŠČ v roku 2016 na zasadnutie Rady SRZ.
 • Sumarizácia a kontrola prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.