Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 5. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 05. pracovnom týždni (od 29.1. do 2.2.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora v Bratislave na MPaRV SR so štátnym tajomníkom MVDr. Csicsaiom PhD k možnostiam čerpania OP RH 2014 – 2020 pre SRZ (podpora výstavby nových rybo chovných zariadení).
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora a ichtyológov : Ing. Hajnuka, p. Štencla, Ing. Geciho a p. Seemanna v Bratislave s generálnym riaditeľom ŠVPS SR prof. Bírešom a troma zamestnancami ŠVPS SR k problematike novej forme spolupráce, komunikácie a hlavne návrh opatrení zo strany ŠVPS k cudzorodým latkám vo vodách a ich dopad na ryby. Bol dohodnutý ďalší postup intenzívnejšieho monitoringu rýb na rybárskych revíroch v spolupráci s ichtyológmi s dôrazom na včasnú informovanosť ZO SRZ.
 • Konalo sa ďalšie kolo rozporového konania na úrovni štatutárov MŽP SR k návrhu zákona o rybárstve k pripomienkam SRZ, MŽP SR, I Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účasti za SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda – člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD.. Obsahom konania bolo prerokovanie rozporov, ktoré ostali z prvého rozporového konania, a to k § 21 ods. 1 a § 32 ods. 3, (pripomienky k čerpaniu fin. prostriedkov pre SRZ) a zároveň sa riešila časť ustanovení §7, §10, §34, ktoré navrhovali zástupcovia SRZ z dôvodu jasnej štylizácie. V rámci diskusie bolo zo strany MŽP SR konštatované, že ako občianske združenie môžeme čerpať len účelovo viazané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Návrh zákona o rybárstve pokračuje v ďalšom leg. procese na Úrad vlády. Pripravovaný návrh zákona o rybárstve je v požadovanej podobe z pohľadu  záujmov a postavenia SRZ.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií TT-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – Príbovce (závislé od počasia).
 • Prebieha inštalácia nových notebookov na strediskách Rady (Svit, Košarovce).
 • Prebieha návrh na vyradenie IM a DHM pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu.
 • Prebieha tvorba projektu úpravy koryta Demänovky – prezentácia, úpravy po pripomienkach.
 • Prebieha dodávka servera, switchu a záložného zdroja pre IT rack.
 • Ukončenie výberu dodávateľa servera, switchu a záložného zdroja pre IT rack.
 • Ukončená inventarizácia majetku.
 • Ukončená inštalácia switchu v IT racku.
 • Obhliadka možnosti dodávky internetu optickým káblom – fa DSI data.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Pracovné rokovanie s tajomníkom SRZ a správcom webovej stránky zarybarstvo.sk vo veci nastavenia podmienok pre zabezpečenie petície a zbierania podpory.
 • Stanovisko vo veci zabezpečenia konania členskej schôdze z hľadiska miesta konania a kapacity v spojitosti s právami a povinnosťami členov v zmysle § 6 Stanov SRZ, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Vypracovanie výzvy o zaslanie stanoviska a začatie disciplinárneho konania voči podpredsedovi MO SRZ spolu s právnym odôvodnením, na základe žiadosti o súčinnosť člena MO SRZ.
 • Príprava a kompletizácia materiálov na druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD.
 • Dňa 31. januára 2018 účasť na druhom rozporovom konaní k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD.
 • Zaslanie stanoviska vo veci zmeny charakteru rybárskeho revíru bez jej prerokovania na členskej schôdzi, ktorá bola schválená MŽP SR a vo veci určovania počtu hodín v rámci brigádnickej činnosti, na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie vyjadrenia na MŽP SR v súvislosti s problematikou vzniknutou na VN Jatov v obhospodarovaní MsO SRZ Nové Zámky.
 • Poskytnutie súčinnosti OTVaV pri vypracovaní vyjadrenia k podanému rozkladu voči rozhodnutiu MŽP SR č. 1743/2017-2.3 zo dňa 19.12.2017, ktorým bol povolený zásah do mokrade pre výstavbu MVE Žiar nad Hronom.
 • Pripomienkovanie návrhu smernice pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie po odkonzultovaní s odborom investícií a správy majetku.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Bratislava III.
 • Stanovisko vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia, peňažnej pokuty vo výške 30 Eur a jej primeranosti k spáchanému disciplinárnemu previneniu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci vyberania poplatkov pri prestupe z jednej do inej základnej organizácie SRZ bez prerušenia členstva, na základe žiadosti tajomníka MsO SRZ.
 • Právny výklad týkajúci sa volieb do orgánov ZO SRZ vo veci priebehu a formy hlasovania, nezlučiteľných funkcií, termínu na podávanie návrhov kandidátov a vo veci rovnakého počtu hlasov, na základe žiadosti člena výboru MO SRZ.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie dopracovanie vyjadrenia na MŽP SR v súvislosti s problematikou vzniknutou na VN Jatov v obhospodarovaní MsO SRZ Nové Zámky a riešenie problematiky k podanému protestu prokurátora vo veci zapísaného vecného bremena.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie na Štátnej veterinárskej a potravinovej správe (ďalej ŠVPS) Bratislava kvôli výskytu ortuti a PCB vo vzorkách rýb v rybárskych revíroch SRZ, dohodnutie postupu pri odberoch vzoriek rýb na rok 2018.
 • Spracovanie materiálu z jednania na ŠVPS Bratislava na webovú stránku Rady.
 • Spracovanie vyjadrenia k rekonštrukcii hate na toku Hornád v Krompachoch (MO SRZ  Krompachy).
 • Účasť na pracovnom stretnutí na VN Domaša zvolanom OcÚ Kvakovce kvôli čiernym stavbám pri brehoch nádrže a spracovanie materiálu pre webovú stránku Rady.
 • Prerokovanie  obmedzenia výkonu rybárskeho práva v k.ú. obce Nová Kelča  so starostkou obce za účelom vytvorenia oficiálnej pláže.
 • Spracovanie vyjadrení  k údržbe tokov Tekeriš v k.ú. Petrovany a Močarmany  a Klčovského potoka v k.ú. obce Nemešany pre Správu povodia Hornádu a Bodvy Košice (MsO SRZ Prešov, MO SRZ Levoča).
 • Inventarizácia majetku na výrobnom stredisku SRZ Košarovce (okr. Vranov nad Topľou).
 • Účasť na prerokovaní Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare, ktoré sa uskutočnilo na OÚ Gbelce.
 • Účasť na stretnutí MO SRZ Bytča a MsO SRZ Považská Bystrica k určeniu hranice revíru Hričovského kanála.
 • Účasť na výrobnom výbore k spriechodneniu migračných bariér na rieke Revúca (MsO SRZ Ružomberok) s pracovníkmi ŠOP SR a SVP š.p. OZ Piešťany.
 • Sumarizácia úlovkov za rok 2017 od držiteľov Zvláštnych povolení na lov rýb.
 • Účasť na rozporovom konaní na Ministerstve životného prostredia SR k zákonu o rybárstve.
 • Pracovné stretnutie na SVP, š.p. OZ Bratislava ohľadom prejednanie revitalizácie kanála Rudava (MO SRZ Rohožník).
 • Aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže ZO SRZ pre potreby poistenia na rok 2018.
 • Rozvoz kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd na podporu reprodukcie pôvodných druhov rýb pre ZO SRZ a na revíry Rady SRZ.
 • Monitoring, plašenie a odstrel kormoránov na VN Krpeľany a Váhu č. 17.
 • Účasť pracovníka oddelenia výroby na rokovaní ohľadom manipulácie vody na Parížskych močiaroch.
 • Účasť pracovníka oddelenia výroby na rozporovom konaní ku zákonu o rybárstve.
 • Vybavovanie agendy na oddelení výroby.
 • Vybavovanie povolení na odber vody na výrobných strediskách.
 • Vybavovanie manipulačných poriadkov na výrobných strediskách.
 • Príprava cenových ponúk pre výberové konania.
 • Vybavovanie povolenia na odbahnenie rybníka na stredisku v Brzotíne.
 • Geodetické zameranie rybníkov na stredisku v Brzotíne.
 • Administratívne práce na výrobných strediskách – mesačné uzávierky.
 • Odstraňovanie náletových drevín na výrobných strediskách.
 • Kontrola rybníkov, ochrana pred rybožravými predátormi.
 • Návoz kameňa a opravy hrádzí.
 • Zveľaďovanie prostredia na výrobných strediskách.
 • Oprava a údržba techniky na výrobných strediskách.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava podkladov pre zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Banskej Bystrici.
 • Zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Banskej Bystrici zamerané na spoluprácu medzi novovznikajúcim odborom a jednotlivými vedúcimi, a na dopracovanie smernice Zlatý blyskáč.
 • Tvorba zápisnice zo zasadnutia Košice.
 • Postupné vyhodnocovanie dotazníkov.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Ekonomický odbor:

 • Dokladová inventarizácia hmotného a nehmotného majetku.
 • Dokladová inventúra ostatných účtov hlavnej knihy.
 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 1/2018.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Príprava podkladov k výpočtu miezd a odvodov za 1/2018.
 • Odsúhlasenie obchodných pohľadávok a záväzkov – kompletná agenda.
 • Ostatná ekonomická agenda podľa potreby.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Distribúcia žiadostí na doplnenie údajov registrovaných pretekárov M a následne ich evidencia v informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Distribúcia neprebratých prihlášok do súťaže M.
 • Kompletizácia zápisníc a uznesení z výročných zasadnutí sekcií M a RT.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutie komisie rozhodcov a školenie rozhodcov.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.