Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 5. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 5. pracovnom týždni (od 30.1. do 3.2.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Príprava potrebných podkladov pre tlač reklamných a propagačných podkladov pre potreby výstav v roku 2017.
 • Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov a hospodárov Žilinského kraja v Trstenej za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, viceprezidentov a členov Rady za Žilinský kraj.
 • Vypracovanie nájomných zmlúv pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ obývajúcich priestory budovy Sekretariátu SRZ na základe kalkulácie režijných nákladov za rok 2016.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na pracovnej porade odboru tečúcich vôd, ktorá sa konala v budove Sekretariátu SRZ.
 • CCS – tankovacie karty – zmena limitov.
 • Zabezpečenie dodávky elektronického kľúčového systému pre budovu Sekretariátu Rady SRZ – odovzdanie podkladov pre cenovú ponuku.
 • Oprava techniky – VW Caddy – RADA, Mahindra – Košarovce.
 • Vodoprávne konanie Slovianska dolina – Obecný úrad Bystrička, OŽP MÚ Martin.

Právny referát:

 • Vypracovanie obchodných podmienok, poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súvislosti s prípravou spustenia e-shopu Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypísanie výberového konania na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou v SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci prijímania nových členov do Slovenského rybárskeho zväzu a spôsob preukazovania bezúhonnosti žiadateľa.
 • Návrh dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ, VN Teplý Vrch.
 • Návrh smernice o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ vypracovaný v súčinnosti so sekretariátom.
 • Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Žilina sp.zn. 2S/1/2015, ktorým bolo zrušené a vrátené na ďalšie konanie uznesenie Rady SRZ č. 113/2014 prijaté na zasadnutí Rady SRZ dňa 13.12.2014.
 • Vyjadrenie k spôsobom zániku členstva v SRZ a vylúčenia z členstva v SRZ v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ na základe podnetu člena SRZ.
 • Výklad § 14 ods. 2 až 4 a ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe podnetu žiadateľa.
 • Poskytnutie súčinnosti OTV vo veci žiadosti o vydanie súhlasu, resp. povolenie výnimky zo zákazu v druhom až štvrtom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejnosti prístupného športového podujatia a vo veci žiadosti o obmedzenie výkonu rybárskeho práva.
 • Poskytnutie právnej pomoci vo veci prestupu člena z jednej organizácie do druhej organizácie SRZ na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k vypisovaniu záznamu o úlovkoch v prípade neprivlastnenia si úlovku na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti OTV pri vypracovaní odvolania proti rozhodnutiu č. 335/2016/3 – NK, GCH  zo dňa 17.01.2017, ktorým bolo povolené umiestnenie stavby „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá“.
 • Návrh kúpnej zmluvy na dodávku krmív pre ryby pre rok 2017, ktorej jednou zo zmluvných strán je Provit, a.s.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 03.02.2017 – 08.02.2017.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí v súčinnosti s RS Rady SRZ z dôvodu opravy lehôt trvania disciplinárnych opatrení a výmaz osôb, ktorým už lehota uplynula.
 • Stanovisko ku žiadosti člena SRZ o výmaz zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na základe právoplatných rozhodnutí OČTK a vyhovenie tejto žiadosti.
 • Zaslanie vyjadrenia a vyhovenie žiadosti MO SRZ o výmaz zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí OČTK.
 • Dňa 02. februára 2017 bola na Sekretariát podaná sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava, pričom v závere sťažnosti boli ako podávatelia označení „členovia SRZ –Trnava“. Stanovisko k podanej sťažnosti bolo zverejnené na webovej stránke Rady SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovná porada odboru so zameraním sa hlavne na plán práce na 1. polrok 2017, spracovanie štatistiky za rok 2016 (úlovky, zarybnenie, štatistický formulár), príprava materiálov na zasadnutie Rady, účasť na výstavách a zastupovanie ichtyológa pre stredoslovenskú oblasť Richarda Štencla počas PN – ky a ďalšia agenda odboru.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Vlčany ohľadom pomoci pri riešení úhynu rýb na rybárskom revíri Jazero Vlčany II. z dôvodu nedostatku kyslíka a terénna obhliadka nocoviska kormoránov veľkých pri Čiernej vode s rybárskym hospodárom MO SRZ Sládkovičovo.
 • V spolupráci s Odborom športovej činnosti príprava žiadosti o vydanie súhlasu/ resp. povolenie výnimky zo zákazu vo vyššom stupni ochrany prírody na organizovanie verejnosti prístupného športového podujatia z dôvodu organizovania 37. Majstrovstiev sveta v love rýb udicou na umelú mušku, ktoré sa uskutočnia v septembri 2017. Žiadosť je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR – Sekcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.
 • Spracovanie údajov zo sčítania kormoránov veľkých na nocoviskách a evidencia ulovených jedincov v zmysle povolenej výnimky.
 • Sumarizácia úlovkov zaznamenaných držiteľmi Zvláštnych povolení v rybárskych revíroch SRZ v roku 2016.
 • Podnet na Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica vo veci porušovania podmienok pri prevádzkovaní MVE Šalková a MVE Hronská Dúbrava.
 • Podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Banskej Bystrici vo veci porušovania podmienok pri prevádzkovaní MVE Šalková a MVE Hronská Dúbrava.
 • Účasť ichtyológa na kolaudačnom konaní k MVE Prešov.
 • Spracovanie odvolania voči územnému rozhodnutiu Mesta Spišská Belá k stavbe Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá, kde sme navrhli napojenie stavby  priamo na kanalizáciu a odvedenie tejto odpadovej vody do ČOV Spišská Belá.  Táto naša námietka bola posúdená  tak, že  zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie v navrhovanej ČOV a zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je ekonomicky  neúnosné. Najväčším rizikovým faktorom je porucha ČOV a jednorazový únik  pre ryby a iné vodné organizmy toxických látok do Čiernej vody a ich hromadný úhyn. V zimnom období, ale najmä v letnom období v suchých a horúcich letách sa táto o niekoľko stupňov teplejšia voda z ČOV dostatočne nenariedi so slabým prítokom toku Čierna voda a môže dôjsť ku otravám a úhynom rýb a mihule potočnej.
 • Účasť ichtyológa na členskej schôdzi v MO SRZ Čierna nad Tisou.
 • Riešenie manipulácie s vodou na rybárskom revíri Dunaj č.3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo) z dôvodu ľadochodov.
 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Banskobystrického kraja, kontrola na VN Palcmanská Maša (Dedinky).
 • Účasť vedúceho rybárskej stráže Rady SRZ na porade štatutárnych zástupcov Žilinského kraja v Trstenej.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Aktualizácia zoznamu členov rybárskej stráže ZO SRZ za účelom poistenia.

Odbor výroby:

 • Príprava podkladov ohľadom plnenia zarybnenia rybárskych revírov v roku 2016 pre krajské porady štatutárnych zástupcov SRZ.
 • Príprava výrobných plánov rybochovných stredísk Rady SRZ na rok 2017.
 • Evidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Bilancia a vyhodnotenie produkcie násad na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Spracovanie podkladov pre preúčtovanie nákladov za prepravu rýb v roku 2016  na výrobné strediská.
 • Príprava podkladov k fakturácií za povolenky a ostatný materiál pre ZO SRZ.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.
 • Zaraďovanie obstaraných pozemkov v rokoch 2015 – 2016  do majetku SRZ Rada.
 • Spracovanie prehľadu nákladov a výnosov výrobných stredísk za rok 2016.

Odbor športovej činnosti:

 • Úlohy spojené s prípravou MS LRU – M (spracovanie informácií pre účastníkov MS na stránku podujatia, rozpočet, korešpondencia).
 • Úlohy spojené s prípravou MS v RT (spracovanie informácií, rozpočet, korešpondencia).
 • Pripomienkovanie návrhu stanov nového športového zväzu.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.