Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 50. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 50. pracovnom týždni (od 11.12. do 15.12.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pomoc pri zabezpečení distribúcie tlačovín a cenín na základné organizácie SRZ potrebných pre vydávanie rybárskych povolení.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a programového riaditeľa RTVS o pokračovaní vysielania publicistickej relácie z dielne SRZ Na rybách Petrov zdar aj v ďalšom období od 3/2018 do 2/2019, programový riaditeľ vyzdvihol vysokú sledovanosť a pestrosť príspevkov v jednotlivých častiach relácie.
 • Porada zamestnancov sekretariátu a zamestnancov výrobných stredísk, predbežná bilancia HV za rok 2017, prejdenie programu rokovania Rady SRZ, zamestnanecké benefity za rok 2017.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúca realizácia rekonštrukcie liahne v Trstennej – technologická časť.
 • Prebieha tvorba projektu na úpravu koryta Demänovky.
 • Ukončená skúšobná prevádzka elektronického dochádzkového systému v Žiline, ktorý bude od 1.1.2018 v reálnej prevádzke.
 • Ukončená inštalácia software-u pre notebooky pre strediská.
 • Ukončená rekonštrukcia liahne výrobného strediska v Trstenej – stavebná časť, prestrešenie, elektroinštalácia.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Finalizácia podkladov k petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku.
 • Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam vo veci nevyhovenia zápisu vecného bremena.
 • Rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017 o odobratí OR Dolnostredské a jeho pridelení obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime, ktoré bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dňa 27. novembra 2017.
 • Kompletizácia a tlač podkladov k petícii a k priebehu členských schôdzí a mestských konferencií pre potreby ich distribúcie na jednotlivé ZO SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti a vypracovanie späťvzatia žaloby o náhradu škody spôsobenej prevádzkovou činnosťou Poľnohospodárskeho družstva Likavka vo výške 7 239 EUR z dôvodu uzatvorenia dohody o urovnaní, na základe žiadosti MsO SRZ Ružomberok.
 • V dňoch 12.12.–14.12.2017 vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 09.12.2017 a jej zaslanie Ing. Gajdošíkovi a Ing. Staškovi na overenie.
 • V dňoch 14.12.–15.12.2017 vypracovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 08.12.2017.
 • Stanovisko k disciplinárnemu konaniu v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ a samotnému postupu, na základe žiadosti predsedu MO SRZ.
 • Zaslanie stanoviska k protestu prokurátora proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu sp.zn. 839-1492/2017 vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k.ú. Šurany.
 • Vypracovanie článkov pre potreby ich uverejnenia na webovú stránku Rady SRZ.
 • Vypracovanie otvoreného listu predsedovi vlády SR na základe stanoviska MŽP SR zaslaného na Sekretariát Rady SRZ dňa 05. decembra 2017, s ktorým sa nemožno stotožniť a súhlasiť s jeho znením.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe pstruhového potoka Svinka v Chminianskej Novej Vsi (MsO SRZ Prešov).
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe Myslavského potoka  v Barci  (MsO SRZ Košice).
 • Účasť na záchrannom odlove rýb na toku Torysa v k.ú. Orkucany a Krivany (MO SRZ Sabinov).
 • Schvaľovanie MRP.
 • Pracovná porada na Sekretariáte Rady SRZ Žilina.
 • Rozvoz tlačovín a cenín pre ZO SRZ v Prešovskom a Košickom kraji.
 • Čerpanie dovolenky v 51. a 52. týždni.
 • Aktualizácia sumarizačných záznamov za rok 2017.
 • Spracovanie nových miestnych rybárskych poriadkov pre ZO SRZ.
 • Prevzatie rýb potrebných na Vianočnú distribúciu.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Rozvoz tlačovín pre ZO SRZ ostatných krajov.
 • Vybavovanie povolení a podkladov na vianočný predaj rýb.
 • Chystanie predajného miesta na ryby v priestoroch areálu Sekretariátu Rady SRZ.
 • Dovoz vianočných kaprov.
 • Bežná agenda spojená s fungovaním odboru.
 • Účasť na predvianočnom posedení zamestnancov sekretariátu Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Dofakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky za 10/2017.
 • Distribúcia tlačovín a cenín potrebných pre vydávanie povolení na rybolov.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie dohôd o vykonaní práce členom sekcií OŠČ za činnosť v roku 2017.
 • Vypracovanie zoznamu osôb na vystavenie povolení na rybolov pre rok 2018 za činnosť v sekciách OŠČ a reprezentantom SRZ v roku 2017.
 • Aktualizácia rozdelenia finančných prostriedkov OŠČ a jej aplikácia do rozpočtu OŠČ.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc, príprava Predpisov SZŠR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.