Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 50. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 50. pracovnom týždni (od 12.12. do 16.12.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Služobná cesta do Bratislavy – rokovanie s firmou Fishnaj, s.r.o. a zástupcom spoločnosti ASA Slovakia.
 • Rokovanie s primátorom mesta Žilina p. Ing. Chomom – rokovanie o spolupráci v nasledujúcom období medzi mestom Žilina a Slovenským rybárskym zväzom.
 • Pomoc pri balení a distribúcii tlačovín a cenín na ZO SRZ potrebných pre vydávanie povolení na lov rýb pre rok 2017.
 • Bežná e-mailová komunikácia týkajúca sa evidovania žiadostí od ZO SRZ pre zaradenie do projektu týkajúceho sa odbahňovania revírov.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Pokračovanie rekonštrukcie bytovej jednotky.
 • Ukončenie výberového konanie na obytný príves pre stredisko Paríž – Ľubá.
 • Inventarizácia majetku.
 • Ukotvenie prístrešku – Rada Žilina.

Právny referát:

 • Vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ konaného dňa 10.12.2016.
 • Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky s Ing. Patrikom Roobom do 31.12.2017.
 • Zaslanie oznámenia Bc. Milanovi Selešimu o odvolaní z funkcie vedúceho komisie rozhodcov OŠČ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie ďalších podkladov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Brzotín, ktoré boli na Sekretariát Rady SRZ doručené dňa 12.12.2016.
 • Zaslanie listu p. Zoltánovi Grünfeldovi ohľadom vyhovenia jeho žiadosti o vyradenie zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zaslanie vyjadrenia MsO SRZ Prešov vo veci schválenia mimoriadneho odkladu úhrady za predaj povolení na rybolov v zmysle uznesenia Rady SRZ č. 170/2016.
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy na dodávku a odber živých rýb so spoločnosťou COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo.
 • Dňa 14.12.2016 bola zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ, konaného dňa 10.12.2016, zaslaná dvom členom Rady SRZ na overenie.
 • Zaslanie vyjadrenia MsO SRZ Michalovce vo veci schválenia usporiadania IX. ročníka preteku v love kaprov na VN Zemplínska Šírava pod názvom „Zemplínsky kapor“.
 • Súčinnosť pri vypracovaní dohôd o zabezpečení ochrany rybárskych revírov Rady SRZ pre 14 ZO SRZ.
 • Spracovanie vyjadrenia pre ZO SRZ (Želiezovce, Handlová, Veľké Kapušany, Trnava, Považská Bystrica, Prievidza, Vranov nad Topľou, Topoľčany, Sereď, Moldava nad Bodvou, Bratislava V., Komárno, Kysucké Nové Mesto, Spišská Nová Ves, Levice, Žilina, Michalovce, Žarnovica, Bratislava II., Turčianske Teplice, Snina) vo veci schválenia vyznamenaní a čestného členstva v SRZ na zasadnutí Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.
 • Zaslanie listu MsO SRZ Levice a MsO SRZ Bratislava II. ohľadom vyhovenia žiadosti o vyradenie zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zaslanie vyjadrenia p. Jánovi Vicenovi vo veci predĺženia nájomnej zmluvy na hospodárstvo v Kubrici na dobu určitú od 1.1.2017 do 31.12.2018 spolu s dodatkom č. 7 k nájomnej zmluve na podpis.
 • Zaslanie vyjadrenia p. Ross-ovi Honey-mu vo veci neschválenia usporiadania preteku World Carp Classic v roku 2017 na Zemplínskej Šírave.
 • Vypracovanie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu rekonštrukčných prác zo dňa 21.11.2016, ktorá bola uzatvorená s firmou EUROTRIM, s.r.o.
 • Rozhodnutie odvolacieho orgánu, Prezídia Rady SRZ v disciplinárnej veci proti Jozefovi S. vedenej pod sp.zn. 1/16-DK-II.
 • Zaslanie upovedomenia MO SRZ Holíč o prijatom rozhodnutí odvolacieho orgánu vedeného pod sp.zn. OP-6/16 zo dňa 10.12.2016.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci žiadosti o vyplatenie nájomného z rybníka v Malom Záluží.
 • Výpomoc pri kompletizácií povolení na rybolov.
 • Spracovanie materiálov do Vestníka SRZ – Rada Žilina č. 6/2016.
 • Zaslanie stanoviska členovi ZO SRZ vo veci vydávania povolení na rybolov pre deti vo veku do 6 rokov.
 • Dňa 08.12.2016 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený podnet na prešetrenie činnosti predsedu v MsO SRZ. Podnet bol postúpený KK SRZ na prešetrenie.
 • Súčinnosť s vedúcim rybárskej stráže Rady SRZ pri vypracovaní stanoviska vo veci prečinu pytliactva.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť na ústnom prerokovaní možnosti povolenia výnimky zo zákazov zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a taktiež z vyhlášky, ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava. Stretnutie bolo zvolané Ministerstvom životného prostredia SR a konalo sa v Banskej Bystrici za účasti pracovníkov ministerstva – Odboru starostlivosti o životné prostredie, ichtyológa, rybárskeho hospodára a odborných pracovníkov Odboru tečúcich vôd, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a účastníkov konania Slovenskej ornitologickej spoločnosti  Birdlife a Inštitútu ochrany prírody Banská Bystrica.
 • Pracovné stretnutie ohľadom riešenia výkyvov vodnej hladiny rieky Oravy so Slovenskými elektrárňami.
 • Výdaj materiálneho zabezpečenia na realizáciu výnimky na odlov a plašenie  kormoránov veľkých podľa povolenej výnimky pre rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ a pre ZO SRZ.
 • Poskytnutie údajov študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potrebných pre vypracovanie bakalárskych prác.
 • Zabezpečenie prehliadky vodnej stavby Rybník Handlová  (MO SRZ Handlová) v súvislosti s výkonom TBD nad vodnými stavbami vo vlastníctve Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Inventarizácia obežného majetku a rýb (dokladová inventúra) podľa príkazného listu tajomníka na výrobných strediskách Bytča a Považská Bystrica.
 • Účasť na pojednávaní Najvyššieho súdu SR ohľadom zrušenia územného rozhodnutia na realizáciu MVE Jalná.
 • Inventarizácia obežného majetku a rýb (dokladová inventúra)  podľa príkazného listu tajomníka na výrobných strediskách SRZ Malé Zálužie, Nové Zámky, Kľúčovec, Paríž- Ľubá.
 • Stretnutie na rybárskom dome v MsO SRZ Seredi za účelom ochrany VN Kráľovej pred predačným tlakom rybožravých vtákov a ochrany rýb na zimovisku.
 • Inventarizácia obežného majetku a rýb (dokladová inventúra) podľa príkazného listu tajomníka na výrobných strediskách Svit a Košárovce.
 • Porada rybárskych hospodárov  a rybárskej stráže na rybárskych revíroch Rady SRZ, ktorá sa konala dňa 13. decembra v rámci koncoročného posedenia zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ.
 • Inventarizácia obežného majetku a rýb (dokladová inventúra) podľa príkazného listu tajomníka na výrobných strediská Lučenec, Uzovská Panica a Brzotín.
 • Zabezpečenie kontroly a ochrany rybárskych revírov Dunaja rybárskou strážou.
 • Príprava informácií odboru do vestníka a doplnenie zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Stanovisko pre OR PZ Malacky ohľadom lovu na viacháčkovú sústavu.
 • Spracovanie zoznamu členov RS, ktorým za výkon činnosti v r. 2016 (zabezpečenie ochrany rybárskych revírov Rady SRZ) môžu byť vydané reprezentačné povolenia na rok 2017.

Odbor výroby:

 • Kontrola a vyhodnocovanie výlovov a plnenie zarybnenia ZO SRZ za rok 2016.
 • Príprava vianočného predaja rýb na strediskách SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príprava povoleniek a ostatných materiálov na rok 2017 – ich expedícia na ZO SRZ.
 • Kontrola vyúčtovaní cestovných príkazov zo zasadnutia Rady SRZ a ich úhrada.
 • Príprava na vianočnú expedíciu rýb (oznámenia o predaji, registrač. pokladne – aktualizácia cien  a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Vybavovanie prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava komisie pre samostatné fungovanie OŠČ.
 • Príprava 37. majstrovstiev sveta v love rýb udicou – mucha.
 • Príprava majstrovstiev sveta juniorov v rybolovnej technike.
 • Príprava rozšírených zasadnutí sekcií.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.