Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 51. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 51. pracovnom týždni (od 18.12. do 22.12.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Účasť na vianočnom predaji rýb v rámci priestorov Sekretariátu Rady SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ v Bratislave na zasadnutí členov Ex.skupiny k vyhodnoteniu pripomienok v rámci MPK návrhu zákona o rybárstve, ich vyhodnotenie spracovala Sekcia vôd MŽP, pripravuje sa rozporové konanie, ktoré bude zvolávať sekcia legislatívy a práva na MŽP predbežne v 2.týždni roku 2018.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a štat.zástupcov SRZ MsO BA V., s investorom D4R7 o postupe prác na obchvate Bratislavy, ktorého výstavba obmedzí výkon rybárskeho práva na revíroch troch BA organizácií – BA V., II., a III.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a riaditeľa SPK o vyhodnotení spolupráce v roku 2017 a pokračovanie prípravy organizovania rybárskej expozície v múzeu vo Svätom Antone od mesiaca máj 2018.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúca realizácia rekonštrukcie liahne v Trstennej – technologická časť.
 • Prebieha tvorba projektu na úpravu koryta Demänovky.
 • Čerpanie dovolenky

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Zaslanie stanoviska s rozhodnutiami na Okresný súd Žilina na základe výzvy v právnej veci žalobcu Ing. Jozefa H. o určenie neplatnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12.
 • Vypracovanie rozhodnutia odvolacieho orgánu v disciplinárne veci proti Marianovi B., ktorým bolo zrušené disciplinárne rozhodnutie sp.zn. OK-Z-01/2017 výboru MsO SRZ Záhorie zo dňa 10. októbra 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, trvalé vylúčenie z členstva vo zväze, a vec bola vrátená na nové prerokovanie.
 • Zaslanie upovedomenia MsO SRZ Záhorie o prijatom rozhodnutí odvolacieho orgánu vedeného pod sp.zn. OP-1/17 zo dňa 08.12.2017.
 • Vypracovanie odpovede k žiadosti o poskytnutie pôžičky na opravu VN Chlmec, ktorá bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady SRZ dňa 09. decembra 2017.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o bezúročnej pôžičke č. 1/2017, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Humenné, v súlade s uznesením Rady SRZ č. 136/2017.
 • Spracovanie vyjadrenia pre ZO SRZ (Švedlár, Trebišov, Spišská Nová Ves, Banská Štiavnica, Nitra, Gelnica, Žilina, Sládkovičovo, Handlová, Poprad, Zvolen, Moldava nad Bodvou) vo veci schválenia vyznamenaní na zasadnutí Rady SRZ konaného dňa 09. decembra 2017.
 • Zaslanie vyjadrenia MsO SRZ Michalovce vo veci schválenia usporiadania X. ročníka preteku v love kaprov na VN Zemplínska Šírava pod názvom „Zemplínsky kapor“ v súlade s uznesením Rady SRZ č. 124/2017.
 • Zaslanie vyjadrenia k žiadosti p. Vicenu o odkúpenie objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica v súlade s uznesením Rady SRZ č. 122/2017, ktorým nebol schválený odpredaj objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica, s odôvodnením, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nemá v záujme bezúčelovo a neefektívne odpredávať majetok zväzu tretím osobám, s výnimkou odpredaja základným organizáciám SRZ.
 • Vyjadrenie k odvolaniu podaného p. Bašistom proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy ochrany prírody č. 2465/2017-2.3 zo dňa 14. novembra 2017, ktorým nebol vydaný súhlas na zmenu stavu mokrade a neboli povolené výnimky zo zákazov ustanovených v rámci podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou malej vodnej elektrárne na vodnom toku Poprad v k.ú. Krížová Ves, ktoré nám bolo doručené dňa 14. decembra 2017.
 • Zaslanie výzvy na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • Poskytnutie súčinnosti OTVaV vo veci žiadosti o náhradu škody v zmysle § 100 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • Zaslanie žiadosti na Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o prizvanie SRZ ako účastníka do konania vo veci zabezpečenia ochrany ostrova VN Kunov a zaslanie vyjadrenia v súvislosti s podaním „Vodná nádrž Kunov – návrh na využívanie a ochranu územia“ Štátnej ochrany prírody SR.
 • Spracovanie materiálov v rámci organizačno-právnej agendy do vestníka SRZ.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ dňa 20.12.2017.
 • Spracovanie materiálov v rámci Sekretariátu Rady SRZ do vestníka SRZ a vypracovanie jeho znenia pre potreby jeho zaslania na ZO SRZ a jeho zverejnenia na webovú stránku.
 • Poskytnutie súčinnosti Odboru tečúcich vôd a výroby pri vypracovaní dohôd o zabezpečení ochrany rybárskych revírov Rady SRZ pre 18 ZO SRZ.
 • Vypracovanie rozhodnutí o začatí disciplinárneho konania proti štatutárnym zástupcom MsO SRZ, na základe podnetu člena MsO SRZ.
 • Vypracovanie čestného vyhlásenia o neposkytnutí odškodnenia vo veci škody spôsobenej na rybách v rybochovnom zariadení – sústava Brzotínskych rybníkov.
 • Zaslanie výzvy predsedovi KK SRZ na predloženie spisového materiálu vo veci vykonanej kontroly v MsO SRZ pre potreby disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17 a DK 2/17.
 • Vypracovanie článkov vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve pre potreby ich uverejnenia na webovú stránku a zaslania štatutárnym zástupcom ZO SRZ.
 • Vypracovanie pozvánky na neverejné zasadnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ, ktoré sa bude konať dňa 17. januára 2018.
 • Spracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného v zisťovacom konaní zo dňa 06. decembra 2017, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť „Malá vodná elektráreň Nadabula – Slaná“ sa bude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o a zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu procesných vád konania.
 • Zaslanie stanoviska vo veci voľby osôb do disciplinárnej komisie pri výbore ZO SRZ v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci splnomocnenia osoby zastupujúcej ZO SRZ na preberanie poštových zásielok, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Čerpanie dovolenky v dňoch 21.12. – 22.12.2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na vodoprávnom konaní „Kolaudácia MVE Liptovský Ján „ na rieke Váh.
 • Zaslanie Dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov Rady SRZ na rok 2018.
 • Zaslanie disciplinárnych previnení na revíroch Rady SRZ.
 • Vianočná distribúcia rýb a predaj rýb.
 • Evidencia pošty a ukončenie roka 2017.
 • Pomoc pri distribúcii tlačovín a cenín na rok 2018 pre ZO SRZ.
 • Spracovanie podkladov do vestníka december 2017.
 • Kontrola miestnych rybárskych poriadkov ZO SRZ.
 • Čerpanie dovoleniek.

Ekonomický odbor:

 • Distribúcia tlačovín a cenín potrebných pre vydávanie povolení na rybolov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie dohôd o vykonaní práce členom sekcií OŠČ za činnosť v roku 2017.
 • Vypracovanie zoznamu osôb na vystavenie povolení na rybolov pre rok 2018 za činnosť v sekciách OŠČ a reprezentantom SRZ v roku 2017.
 • Vypisovanie diplomov pre členov SRZ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.