Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 51. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 51. pracovnom týždni (od 19.12. do 23.12.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ Ing. Javora v RTVS s Ing. Buzom – riaditeľom Sekcie programových služieb STV – RTVS a Ing. Šantom – šéfdramaturgom dvojky, kde bolo oficiálne oznámené schválenie žiadosti SRZ na výrobu televíznej relácie pre rybárov a dojednanie predbežných podmienok pre výrobu relácie, ktorá bude vysielaná na druhom kanály RTVS.
 • Pracovné rokovanie o pokračovaní spolupráce so zástupcom Vaša Slovensko, s.r.o., s pánom Holeštiakom za VÚC Žilina a pracovné stretnutie k riešeniu rybárskej stráže a hospodára na VN Palcmanská Maša.
 • Finalizácia dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov Rady SRZ rybárskou strážou na VN Kráľová a VN Teplý Vrch pre rok 2017.
 • Účasť na vianočnom predaji rýb na nádvorí budovy Sekretariátu Rady SRZ.
 • Ukončenie rekonštrukcie bytovej jednotky, objednávka vybavenia bytu.
 • Objednávka a dovoz obytného prívesu pre stredisko Paríž – Ľubá.
 • Odstraňovanie závad z kontroly OBP a PO.
 • Ukončenie opráv hrádzí v Uzovskej Panici.

Právny referát:

 • Čerpanie dovolenky, ktorá bude pokračovať až do konca prvého pracovného týždňa v nasledujúcom kalendárnom roku.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť na kolaudačnom konaní k MVE Zúgov a spracovanie stanoviska s podmienkami SRZ ku uvedeniu vodnej stavby do prevádzky.
 • Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválenej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.
 • Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k programu starostlivosti o mokrade.
 • Zaslanie štatistických výkazov a sumárov úlovkov a zarybnenia rybárskych revírov za rok 2016 ZO SRZ, ktoré nespracovávajú tieto údaje elektronicky.
 • Vypracovanie zápisu z porady rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na rybárskych revíroch Rady SRZ, ktorá sa konala dňa 13. decembra a jej zaslanie zúčastneným a členom Rady SRZ.
 • Spolupráca na vianočnom predaji rýb na Sekretariáte Rady SRZ.
 • Výdaj materiálneho zabezpečenia na plašenie a odlov kormoránov veľkých a jeho spracovanie v programe Skladové hospodárstvo (KODAS).
 • Vypracovanie príloh ku Smernici o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení na rybolov.
 • Podanie správy na Okresné riaditeľstvo policajného zboru ohľadom prečinu pytliactva.
 • Oznámenie Okresnému súdu Bratislava, či si odsúdený splnil povinnosť a uhradil škodu.

Odbor výroby:

 • Vianočný predaj rýb realizovaný na výrobných strediskách Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite, Košarovciach, Lučenci, Kľúčovci, Malom Záluží a Považskej Bystrici. V ponuke boli Kapor I. trieda a výber, pstruh živý a pitvaný, tolstolobik a šťuka.
 • Organizácia vianočného predaja rýb na nádvorí budovy Sekretariátu Rady SRZ.
 • Čistenie priestorov využitých v priebehu vianočného predaja rýb a odovzdanie finančnej hotovosti ekonomickému oddeleniu.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príprava reprezentačných povoleniek na rok 2017.
 • Prebratie a kontrola pokladne a finančnej hotovosti z vianočného predaja rýb.

Odbor športovej činnosti:

 • Vybavovanie prijatých prihlášok do súťaží pre rok 2017, registrovanie do registra pretekárov SRZ OŠČ, potvrdzovanie prihlášok.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov pre rok 2017, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava 37. majstrovstiev sveta v love rýb udicou – mucha.
 • Príprava majstrovstiev sveta juniorov v rybolovnej technike.
 • Príprava rozšírených zasadnutí sekcií, ktoré sa budú konať na začiatku kalendárneho roka 2017.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.