Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 52. pracovnom týždni (od 27.12. do 29.12.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s generálnou tajomníčkou služobného úradu MŽP v Bratislave k témam finalizácie dotácie z EF pre SRZ – zarybnenie rieky Poprad po škodách na rybej obsádke po ničivých ľadochodoch, dostupné grantové schémy pre rok 2018.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ so zamestnancom EF k zmluvnej dokumentácii pre mimoriadnu dotáciu – SRZ.
 • Zabezpečenie podkladov k zmluvnej dokumentácii pre EF.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúca realizácia rekonštrukcie liahne v Trstennej – technologická časť.
 • Prebieha tvorba projektu na úpravu koryta Demänovky.
 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Vypracovanie návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na výmenu krytiny na budove liahne na výrobnom stredisku Rady SRZ v Trstenej č. 1991/581/17-Sekr. zo dňa 26. septembra 2017 z dôvodu vykonania ďalších prác, ktorej zmluvnou stranou je BriMont s.r.o.
 • Podanie kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Žiline sp.zn. 30S/50/2016 zo dňa 24. októbra 2017 v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. Pavol M., práv. zast.: Mgr. Martina Masárová, advokátka so sídlom Záhradná 2/B, Piešťany, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.k. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016, podľa § 440 SSP z dôvodu, že máme za to, že na rozhodnutie vo veci nebola daná právomoc súdu v správnom súdnictve a súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci.
 • Poverenie na zastupovanie v konaní o kasačnej sťažnosti v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. Pavol M., práv. zast.: Mgr. Martina Masárová, advokátka so sídlom Záhradná 2/B, Piešťany, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.k. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp.zn. 30S/50/2016 v súlade s § 449 ods.2 písm. a) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
 • Vypracovanie stanoviska ku Koncepcii rozvoja Mestských lesov v Bratislave na základe žiadosti MsO SRZ Bratislava I.
 • Čerpanie dovolenky v dňoch 28.12. – 29.12.2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • Balenie a zasielanie chýbajúcich kaprových poriadkov k zväzovým kaprovým povoleniam na rybolov na základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky.