Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 52. pracovnom týždni (od 27.12. do 30.12.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Vyhodnotenie všetkých podaných žiadostí do projektu biologického odbahňovania revírov v roku 2017 a zaslanie podkladov na ZO SRZ. Biologické odbahnenie sa bude realizovať po schválení dotácie z Environmentálneho fondu MŽP SR.
 • Vypracovanie potrebných podkladov pre rezervácie ubytovacích zariadení v roku 2017 a evidenciu objednávok pre rok 2017.
 • Doobjednanie zariadenia bytovej jednotky v budove Sekretariátu Rady SRZ.
 • Príprava software pre sledovanie spotreby PHM služobných vozidiel zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ v roku 2017.

Právny referát:

 • Čerpanie dovolenky, ktorá bude pokračovať až do konca prvého pracovného týždňa v nasledujúcom kalendárnom roku.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava podkladov pre vypracovanie správy o plnení výskumnej úlohy na základe Ministerstvom životného prostredia SR vydaných osobitných povolení na rybolov pre rok 2016.
 • Spracovanie vydaného materiálneho zabezpečenia na plašenie a odlov kormoránov veľkých v programe Skladové hospodárstvo (KODAS).
 • Vypracovanie predlohy na výrobu tabúľ chovných rybárskych revírov Prosiečanka a Sestrč (prítok VN Liptovská Mara), ktoré boli prenechané na obhospodarovanie Rade SRZ od MsO SRZ Liptovský Mikuláš.
 • Písomná žiadosť o stanovisko SVP š.p., OZ Piešťany ohľadom odberného objektu na VN Kráľová v k. ú. Šoporňa, kvôli usmerneniu rybárskej stráže pri výkone rybárskeho práva.
 • Preskúmanie povolenia odberu vôd v rybárskych revíroch Štrkovisko Pusté Uľany a Rašelinisko Veľký Grob obhospodarovaných MO SRZ Sládkovičovo.
 • Spoločné rokovanie o spolupráci pri kontrole a ochrane revíru Dunaj č. 3 a 4 za účasti p. Machalu a príslušníkov poriečneho oddelenia PZ SR.
 • Rokovanie o zabezpečení spolupráce pri kontrole a ochrane revíru VN Sĺňava s MO SRZ Drahovce.
 • Zintenzívnenie plašenia a odstrelu kormoránov veľkých v úseku Váhu Strečno – Vrútky – VN Krpeľany.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor výroby:

 • Finalizácia schváleného cenníka násadových rýb pre ZO SRZ.
 • Sumarizácia Vianočného predaja na strediskách SRZ.
 • Spracovávanie listov rybníkov jednotlivých stredísk a následné výpočty hektárových výnosov, FCR a porovnaní za predchádzajúce obdobia.
 • Kontrolné výlovy na stredisku Považská Bystrica za účelom zistenia stavu rýb na stredisku.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zaúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Príprava reprezentačných povoleniek na rok 2017.
 • Vypracovanie predbežnej bilancie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola registračných preukazov pretekárov, vydávanie nových registrácií.
 • Kontrola nasadenia družstiev do súťaží pre rok 2017.
 • Príprava predbežného termínového kalendára pretekov pre rok 2017.
 • Príprava materiálu pre stretnutie komisie pre samostatné fungovanie OŠČ.
 • Príprava 37. MS v LRU – M.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Príprava výročných zasadnutí sekcií.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.