Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 6. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 06. pracovnom týždni (od 5.2. do 9.2.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave so zamestnancom Environmentálneho fondu k podkladom na podané žiadosti o podporu formou dotácie pre rok 2018.
 • Účasť tajomníka SRZ a dvoch členov ekonomicko- výrobnej komisie na porade OTVaV
  s vedúcimi kaprových výrobných stredísk SRZ Rada ekonomické vyhodnotenie hospodárenia jednotlivých stredísk + požiadavky na investície a opravy majetku a návrh výrobno-finančného plánu výroby na rok 2018.
 • Účasť tajomníka SRZ na VČS vo Veľkých Kapušanoch.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Pracovné rokovanie s tajomníkom SRZ a správcom webovej stránky zarybarstvo.sk vo veci nastavenia podmienok pre zabezpečenie petície a zbierania podpory.
 • Opätovné stanovisko k vyjadreniu MO SRZ k postupu organizácie vo veci oznámenia členovi MO SRZ o jeho vyradení z evidencie členov len na základe rozhodnutia výboru MO SRZ. V rámci stanoviska bola MO SRZ opätovne upozornená, že za žiadnych okolností nie je oprávnená požadovať od svojho člena, aby požiadal o prestup do inej základnej organizácie SRZ a rovnako nie je oprávnená vyradiť svojho člena z registra členov MO SRZ počnúc dňom od 1. januára 2018, bez ohľadu na to, či osoba uviedla organizáciu do omylu, nakoľko takýto postup nie je upravený v žiadnom vnútornom predpise SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti vykonávať lov rýb osobou mladšou ako 3 roky v sprievode plnoletej osoby, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci návrhu kandidáta, v ktorom nie je uvedený orgán ZO SRZ, do ktorého osoba kandiduje, a vo veci možnosti voliť kandidáta do dvoch orgánov ZO SRZ súčasne, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci podania návrhu kandidáta za člena výboru, za člena KK a za delegáta na snem súčasne a vo veci podania daného návrhu na jednom tlačive, na základe žiadosti člena výboru MO SRZ.
 • Vypracovanie rozhodnutia o zamietnutí podnetu na začatie disciplinárneho konania proti štatutárnym zástupcom MO SRZ, nakoľko štatutárni zástupcovia napravili svoje pochybenie na základe usmernenia Sekretariátu Rady SRZ ešte pred podaním samotného podnetu na začatie disciplinárneho konania, pričom k pochybeniu došlo nesprávnym výkladom vnútorných predpisov SRZ, kedy výbor MO SRZ nepostúpil doručený podnet disciplinárnemu orgánu I. stupňa, ale vo veci sám rozhodol mimo disciplinárneho konania.
 • Vypracovanie žiadosti na predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím Okresného úradu Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci vydaného súhlasu na výrub drevín na výrobnom stredisku Rady SRZ v Brzotíne.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo zamietnuté predĺženie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny na rybárskych revíroch Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a Dunaj č. 3 – OR Polder.
 • Vypracovanie ospravedlňujúceho listu vo veci nereagovania povereným zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ na žiadosť ohľadom odcudzených dokladov oprávňujúcich na lov rýb.
 • Stanovisko vo veci platnosti návrhu kandidáta do orgánov ZO SRZ, ktorý neobsahuje všetky povinné náležitosti, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu zákona o rybárstve po 2. rozporovom konaní.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vypracovanie akceptácie návrhu darovacej zmluvy na predmety archivované v múzeu 15 rokov, na základe žiadosti riaditeľa Múzea vo Svätom Antone.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ dňa 12.02.2018.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice, Správa povodia Laborca Michalovce vo veci údržby Sobraneckého potoka v Sobranciach a potoka Toroškov v Krčave.
 • Kontrola nahláseného úhynu kapra rybničného na jazere Vinné a kontrola VN Zemplínska šírava.
 • Pracovné stretnutie v MO SRZ Bardejov.
 • Spracovanie žiadosti na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica k odstúpeniu výkonu rybárskeho práva na rybárskom  revíri Topľa č. 7 pre MO SRZ.
 • Spracovanie vyjadrenia na stavebnú úpravu kanalizačnej zhybky pre BPS v Bardejove pre VVS, a.s. Košice, závod Bardejov, ktorej súčasťou bude obojstranný zásah do brehov toku a vybudovanie balvanitého sklzu v koryte toku.
 • Spracovanie stanoviska  pre OÚ Košice k žiadosti  Penziónu Erika v obci Dedinky ku zmene povolenia na odber povrchových vôd z VN Palcmanská maša na zasnežovanie lyžiar. vleku na Dedinkách.
 • Vodné útvary povrchových vôd – ichtyologické posúdenie menších vodných tokov Prešovského a Košického kraja pre Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š,p.  OZ Košice k údržbe Malej Svinky v Uzovských Pekľanoch (MsO SRZ Prešov).
 • Spracovanie úlovkov a skutočného zarybňovania MO Švedlár a Vranov n/T. za rok 2017.
 • Distribúcia materiálu a kokosového vlákna pre ZO SRZ.
 • Rokovanie na VN Kráľová k problematike aktuálneho tlaku kormoránov na vodnej nádrži.
 • Výdaj vybavenia OOPP pre hospodárov a členov rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže ZO SRZ.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Monitoring, plašenie a odstrel kormoránov.
 • Komunikácia s firmou MGE DATA spol. s  r.o. ohľadom prípravy objednávky na kúpu zariadení a programu na zavedenie automatickej evidencie činnosti rybárskej stráže a rybárskeho hospodára na revíroch Rady SRZ.
 • Porada odboru za účelom prípravy pozvánky a programu na pracovné stretnutie s rybárskymi hospodármi a členmi rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Liptovská Mara ohľadom aktuálnych problémov na vodnej nádrži.
 • Spracovanie a zaznamenávanie úlovkov od držiteľov zvláštnych povolení za rok 2017.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Vlčany za účelom ukážky programu Sumarizácia SRZ- Rada Žilina (úlovky a zarybnenie).
 • Pomoc ZO SRZ pri vyplňovaní zarybnenia a úlovkov do programu Sumarizácia SRZ-Rada Žilina.
 • Kontrola po odstavení prehrádzky Dunaj č.3.(zameriavacie práce).
 • Jednanie s SVP o zabezpečení prístupu a vjazdu pre Rybársku stráž a Rybárskych hospodárov na revíry Moravy a Dunaja.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava podkladov pre zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Žiline.
 • Tvorba zápisnice zo zasadnutia v Banskej Bystrici.
 • Postupné vyhodnocovanie dotazníkov.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Príprava a zabezpečenie pretekárskych tratí a ubytovania pre Zlatý blyskáč 2018 – Ružomberok.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Ekonomický odbor:

 • Dokladová inventúra účtov hlavnej knihy.
 • Spracovanie, úhrada a zaúčtovanie miezd a odvodov za 1/2018.
 • Úhrada drobných výdajov výrobných stredísk za 1/2018.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Príprava podkladov k vyúčtovaniu dotácie z Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR.
 • Odsúhlasenie obchodných pohľadávok a záväzkov – kompletná agenda.
 • Ostatná ekonomická agenda podľa potreby.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Distribúcia žiadostí na doplnenie údajov registrovaných pretekárov P a následne ich evidencia v informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Distribúcia neprebratých prihlášok do súťaže P.
 • Kompletizácia zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia sekcie P a RT.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutie komisie rozhodcov a školenie rozhodcov.
 • Kompletizácia aktualizovaných a modifikovaných pravidiel sekcií.
 • Registrácia detí a mládeže do ISŠ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.