Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 6. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 6. pracovnom týždni (od 6.2. do 10.2.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Príprava potrebných podkladov pre tlač reklamných a propagačných podkladov pre potreby výstav v roku 2017.
 • Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Účasť tajomníka a viceprezidenta Košického kraja na medzinárodnej výstave FeHoVa Budapešť v dňoch 8.-10.2.2017, rokovanie s vedením MOHOZ (Maďarského rybárskeho zväzu) o možnostiach spolupráce, účasť na slávnostnom otvorení 24. ročníka výstavy, návštevy expozícií vystavovateľov a stretnutie s prezidentom SPK Ing. Lebockým, Phd. a riaditeľom kancelárie SPK Ing. Šubom.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ Ing. Javora s projektovým manažérom firmy Profi Poľno, s.r.o., v Nových Zámkoch a rokovanie o možnostiach financovania investičných projektov zo zdrojov EÚ – výstavba rybochovného zariadenia SRZ – Rada.
 • INFOCAR, GALIMEX – dohoda o podmienkach inštalácie monitorovacieho zariadenia vozidla v Kľúčovci.
 • Kľúčový systém, kamerový systém – rokovanie s potenciálnymi dodávateľmi, obhliadka priestorov v PX a ZA.
 • Rokovania s firmou KODAS – dodávka modulu sledovania a objednávania OOPP do výpočtového systému.
 • Firma COMMANDER – prezentácia alternatívneho monitorovacieho zariadenia vozidla.
 • CCS – tankovacie karty – autorizácia prístupov, zmena limitov.

Právny referát:

 • Vyjadrenie sa k výzve na predloženie spisov vo veci žalobcu: Roman P., proti žalovanému: Prezídium Rady – Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie odvolania proti rozsudku sp.zn. 2S/1/2015, ktorým bolo zrušené a vrátené na ďalšie konanie uznesenie Rady SRZ č. 113/2014 prijaté na zasadnutí Rady SRZ dňa 13.12.2014, na Okresný súd v Žiline.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí v súčinnosti s RS Rady SRZ z dôvodu opravy lehôt trvania disciplinárnych opatrení a výmaz osôb, ktorým už lehota uplynula.
 • Poskytnutie stanoviska vo veci osoby, ktorá bola zaradená do zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe rozhodnutí OČTK na základe žiadosti MsO SRZ. Osoba bola zo zoznamu automaticky vyradená, nakoľko v rámci aktualizácie bolo zistené, že nie je evidované voči tejto osobe rozhodnutie.
 • Opätovné vyjadrenie k žiadosti MsO SRZ o výmaz zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí, nakoľko bolo kontrolou zistené, že osoba, ktorej sa žiadosť týkala, bola v zozname zaradená neoprávnene.
 • Zaslanie usmernenia k Metodickému pokynu pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií vo veci návrhu Stanov SRZ a jeho schvaľovania, na základe žiadosti MO SRZ.
 • Zaslanie usmernenia k spôsobu hlasovania a zrátavania hlasov na členských schôdzach a mestských konferenciách na základe žiadosti predsedu KK MsO SRZ.
 • Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o poskytovaní grafických služieb uzatvorenej dňa 01. novembra 2015, ktorej jednou zo zmluvných strán je Publishing House, a.s.
 • Zabezpečenie podkladov na webovú stránku elektronického obchodu Rady SRZ.
 • Návrh Zmluvy o poskytovaní grafických a iných služieb, ktorej jednou zo zmluvných strán je MK production s.r.o.
 • Podanie námietky a stanoviska k odpovedi Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch parc. č. KN-C 3351/8 v k.ú. Šamorín a 320/2 v k.ú. Čilistov.
 • Spracovanie podkladov na webovú stránku do podsekcie „Ubytovanie pre členov SRZ“ z dôvodu prijatia novej smernice o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ.
 • Návrh zmluvy o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie.
 • Poskytnutie stanoviska vo veci priebehu volieb na VČS/MK, navrhovaných kandidátov za členov výboru a prípadného dopĺňania návrhov priamo na VČS/MK, na základe podnetu člena SRZ.
 • Splnomocnenie na jednanie vo veci projektu Rybársky rok 2017, podaného mestu Hlohovec na základe Výzvy na predkladanie projektov v zmysle  VZN mesta Hlohovec 171-2016 a podpis zmluvu pre tajomníka MsO SRZ.
 • Poskytnutie právneho stanoviska pre potreby odboru športovej činnosti.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 09.02.2017 – 10.02.2017.
 • Právne stanovisko k povinnosti zaplatiť členský príspevok pre príslušný kalendárny rok v súvislosti s povinnosťou zúčastniť sa členskej schôdze, na základe podnetu člena SRZ.
 • Opätovná výzva na zaplatenie vzniknutej škody spôsobenej prevádzkou poľnohospodárskeho družstva Likavka na rybárskom revíri č. 3-1960-4-1 Likavka, v dôsledku úniku hnojovice.
 • Poskytnutie vysvetlenia vo veci členstva v SRZ, možnosti zakúpenia povolenia na rybolov a rybárskeho lístka pre členov SRZ a nečlenov SRZ v zmysle platných VZPP a vnútorných predpisov SRZ, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Právne stanovisko k možnostiam vylúčenia z členstva z disciplinárnych dôvodov, k možnostiam zániku členstva v SRZ, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci zapisovania si privlastnených rýb do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve.
 • Poskytnutie právnej pomoci vo veci nesplnenia si povinnosti uvedenej v § 14 ods. 16 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, v súvislosti s členstvom v SRZ a jeho zánikom, na základe podnetu člena SRZ.
 • Poskytnutie právnej pomoci MsO SRZ vo veci zistenia existencie štátneho podniku, účelového hospodárskeho zariadenia MsO SRZ zriadeného Ústredným výborom SRZ v roku 1974 a zapísaného v obchodnom registri, na základe uznesenia okresného súdu o vykonaní zmien v Obchodnom registri a podanie žiadosti na súd o zrušenie a výmaz tohto podniku.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť na rokovaní na MŽP SR vo veci udelenia výnimky pre SRZ ako aj obmedzenia výkonu rybárskeho práva na VN Orava – viac informácií je uverejnených v Aktualitách na stránke www.ssrzrada.sk.
 • V spolupráci s Odborom športovej činnosti spracovanie žiadosti o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na pretekárskych tratiach z dôvodu konania 37. Majstrovstiev sveta v love rýb udicou na umelú mušku v termíne od 28. augusta do 9. septembra 2017. Žiadosť je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR – Sekcii vôd.
 • Sumarizácia úlovkov zaznamenaných držiteľmi Zvláštnych povolení v rybárskych revíroch SRZ v roku 2016.
 • Zaslanie  pozvánky na 2. etapu kurzu rybárskych hospodárov na vedomie ZO SRZ. Účastníkom 1. etapy kurzu posielala pozvánku na adresu trvalého bydliska SOŠ Ivanka pri Dunaji.
 • Spracovanie zápisu z porady odboru, ktorá sa uskutočnila 31. januára 2017 so zameraním hlavne na plán práce na 1. polrok 2017, spracovanie štatistiky za rok 2016 (úlovky, zarybnenie, štatistický formulár), príprava materiálov na zasadnutie Rady, účasť na výstavách a ďalšia agenda odboru.
 • Pracovné stretnutie s SVP, š.p. OZ  Piešťany ohľadom riešenia problematík týkajúcich sa rybárskych revírov.
 • Čierna voda (MO SRZ Kežmarok) – odvolanie sa proti rozhodnutiu OÚ Kežmarok povoliť ťažbu riečneho materiálu na tomto pstruhovom revíri bez vykonania obhliadky za prítomnosti  ichtyológa SRZ a ŠOP SR.
 • Manipulačný poriadok pre VS MVE Opátske  na toku Hornád – konanie za účelom schválenia nového MP na OÚ Košice.
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na osobitné užívanie vôd za účelom zasnežovania  lyžiarskeho vleku Dedinky – konanie na OÚ Košice.
 • Účasť na pracovnom stretnutí ohľadom výstavby obchvatu Bratislavy.
 • Prerokovanie možností sprietočnenia Biskupického ramena v Bratislave.
 • Spracovanie štatistických údajov ichtyológmi – úlovkov,  skutočného zarybnenia a ročných výkazov za rok 2016 od ZO SRZ.
 • Zaslanie  pozvánok na školenie nových členov rybárskej stráže pre nahlásených členov ZO SRZ.
 • Zaslanie pokynov pre rybárskych hospodárov a rybársku stráž na rybárskych revíroch Rady SRZ s dôrazom na organizáciu akcie „Čisté brehy“.
 • Aktualizácia požiadaviek na kokosové vlákno na rybárske revíry Rady, ako aj pre ZO SRZ.
 • Aktualizácia zoznamov pre potreby poistenia RS.
 • Monitoring kormoránov veľkých na Váhu č. 15,16,17 a VN Krpeľany.

Odbor výroby:

 • Príprava podkladov na poradu vedúcich kaprových stredísk Rady SRZ.
 • Príprava výrobných plánov rybochovných stredísk Rady SRZ na rok 2017.
 • Evidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zúčtovanie a výplata miezd za 1/2017, výpočet odvodov zákonné a ostatné sociálne poistenie a ich úhrada.
 • Príprava podkladov k ročnej  účtovnej závierke za rok 2016.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.

Odbor športovej činnosti:

 • Úlohy spojené s prípravou MS LRU – M (spracovanie informácií pre účastníkov MS na stránku podujatia, rozpočet, korešpondencia).
 • Úlohy spojené s prípravou MS v RT (spracovanie informácií, rozpočet, korešpondencia).
 • Pripomienkovanie návrhu stanov nového športového zväzu.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.