Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 07. pracovnom týždni (od 12.2. do 16.2.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie na MŽP SR za účasti tajomníka SRZ a víceprezidenta za BA-kraj s riaditeľkou kancelárie štátneho tajomníka Kurillu k zneniu návrhu zákona o rybárstve po ukončenom rozporovom konaní.
 • Pracovné rokovanie na MŽP SR za účasti tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV so štátnym tajomníkom JUDr. Suskom a dvoma zamestnankyňami sekcie ochrany prírody a krajiny k pripravovanej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, k schvaľovaciemu procesu programov starostlivosti o CHVÚ a zapojenia SRZ do projektov v spolupráci so SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti tajomníka SRZ, zamestnanca OŠČ k podmienkam BOZP pre členov športových sekcií.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR Banskej Bystrici za účasti tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV s riaditeľom ŠOP SR,š.p. Ing. Martinom Lakandom a zamestnancom pre projekty ŠOP SR k možnostiam SRZ zapojenia sa do vyhlásených výziev OP OŽP.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave na MŽP SR s ministrom ŽP p. Ing. Sólymosom, štat.tajomníkom Ing.Kurillom a vedúcim oddelenie štátnej správy rybárstva Ing Dobiašom k návrhu zákona o rybárstve – zhodnotenie prebiehajúceho leg.procesu
  a priebehu rozporového konania priebeh oboch rozporových konaní bol konštruktívny, vecný a došlo k zhode oboch strán na postavení SRZ v rámci navrhovaného zákona.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – Príbovce (závislé od počasia).
 • Prebieha schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.
 • Prebieha výzva na predloženie CP od mobilných operátorov.
 • Ukončená montáž servera a záložného zdroja pre IT rack.
 • Ukončená inštalácia softwaru pre server.
 • Ukončená tvorba projektu úpravy koryta Demänovky – dokončenie po pripomienkach.
 • Ukončená inštalácia sieťovej tlačiarne.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Stanovisko k sťažnosti na MsO SRZ vo veci týkajúcej sa disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. OK-Z-01/2017 a OP-1/17 a nevrátenia povolenia na rybolov a rybárskeho náčinia.
 • Vyjadrenie k žiadosti Spojenej školy Ivanka pri Dunaji o stanovisko k zavedeniu nového študijného odboru rybárstvo a vodný manažment, v rámci ktorého SRZ súhlasilo so zavedením nového odboru.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na zhotovenie a dodávku sít do kruhových odchovných nádrží pre výrobné strediská Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je Ľuboš Tichý – Kovovýroba.
 • Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2018 z dôvodu prerokovania neodkladných žiadostí a problematík.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo zamietnuté predĺženie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny na rybárskych revíroch Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a Dunaj č. 3 – OR Polder.
 • Spracovanie dvoch zásadných pripomienok k § 4 ods. 5 a § 6 ods. 9 návrhu zákona o rybárstve na základe výzvy SPPK v súvislosti so zaradením návrhu do programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rade SR.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie výzvy na zaplatenie trov konania vo veci právoplatne ukončeného súdneho sporu vedeného pod sp.zn. 14S/4/2012 a predpracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor o vyhovení protestu prokurátora vo veci zapísaného vecného bremena.
 • Vyjadrenie vo veci žiadosti predsedu Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ o zaslanie doručenky k vydanému rozhodnutiu o začatí disciplinárneho konania č. DK 2/17-2 z 09. decembra 2017.
 • Vypracovanie pozvánky na zasadnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ vo veci prerokovania disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17 a vo veci dvoch podnetov na začatie disciplinárneho konania, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2018.
 • Zaslanie stanoviska vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za privlastnenie si zubáča v čase individuálnej ochrany nakoľko došlo k jeho zraneniu pri vyťahovaní z vody, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci platnosti návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ v prípade nepravdivého alebo neúplného údaju, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia na MO SRZ vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia, trvalého vylúčenia z členstva vo zväze, disciplinárnou komisiou pri výbore MO SRZ.
 • Výklad článku VII. bod 4 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti s možnosťou krúžkovať kandidátov alebo prečiarknuť kandidátov, s ktorými člen nesúhlasí, na základe žiadosti predsedu MO SRZ.
 • Výklad článku IV. bod 5 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti so skutočnosťami, ktoré majú byť uvedené v charakteristike a predpokladoch na vykonávanie volenej funkcie, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu dodatku č. 1 Zmluvy o dielo na projekčné a súvisiace práce pre jednostranné spevnenie toku rieky Demänovka č. 2031/600/17-Sekr. zo dňa 02. októbra 2017, ktorej zmluvnou stranou je Ing. Juraj Vavro, autorizovaný stavebný inžinier.
 • Dopracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora vo veci zapísaného vecného bremena.
 • Stanovisko vo veci uvedenia nepravdivých údajov o trvalom pobyte a vo veci nezapísania podustvy v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a § 14 ods. 5 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v súvislosti s možnosťou začať disciplinárne konanie, na základe podnetu predsedu MO SRZ.
 • Výklad článku VI. bod 1 a článku VII. bod 1 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti s prideľovaním poradových čísel jednotlivým kandidátom, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Veľké Kapušany.
 • Kompletizácia návrhov na udelenie vyznamenaní, ktoré boli ZO SRZ zaslané v zmysle Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Oznámenie o rybárskych revíroch v obhospodarovaní Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Záhorie pre potreby doloženia dokladov k žiadosti MsO SRZ Záhorie na Okresnom úrade.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže ZO SRZ za účelom ich poistenia na rok 2018.
 • Zabezpečenie rozvozu kokosového vlákna pre ZO SRZ.
 • Príprava podkladov na poradu hospodárov a členov rybárskej stráže – zamestnancov na revíroch SRZ.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Vyjadrenie pre SVP, š.p. OZ KE k UT Drieňovec v Malom Ruskove (MO SRZ Trebišov).
 • Účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p. OZ KE k údržbe potoka Rieka V Spišskej Starej Vsi.
 • Účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP,š.p. OZ KE k údržbe potoka Biela v Bušovciach.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Kežmarok.
 • Spracovanie štatistiky úlovkov a skutočného zarybňovania za rok 2017 od  MO SRZ Medzilaborce.
 • Príprava prezentácie o výskyte PCB a ortuti na VN Zemplínska šírava a vodných tokoch  VSN.
 • Sumarizácia úlovkov revíry rady + hosťovacie povolenia.
 • Príprava materiálu na výstavu v Nitre.
 • Spracovanie stanovísk k Hati Harmanec.
 • Spracovanie sčítania kormoránov.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami MO SRZ Dolný Kubín, MO Trstená a ŠOP SR s cieľom navrhnúť zlepšenie stavu pre ichtyofaunu na rieke Orava.
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom JUDr. Borisom Suskom k aktuálnym problémom Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Účasť na stretnutí MsO SRZ Senica ohľadom minuloročného úhynu rýb na rieke Myjava.
 • Pomoc ZO SRZ s vyplňovaním sumarizácie  úlovkov a zarybňovania za rok 2017.
 • Kontrola rybárskych revírov Dunaja.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Žiline zamerané na spoluprácu medzi novovznikajúcim odborom a jednotlivými vedúcimi, a na dopracovanie smernice Zlatý blyskáč.
 • Postupné vyhodnocovanie dotazníkov.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • Dokladová inventúra účtov hlavnej knihy.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Príprava podkladov k vyúčtovaniu dotácie z Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR.
 • Odsúhlasenie obchodných pohľadávok a záväzkov – kompletná agenda.
 • Ostatná ekonomická agenda podľa potreby.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava materiálov na zasadnutie prezídia OŠČ – kompletizácia termínový kalendár pretekov, nasadenie družstiev, aktuálne pravidlá sekcií.
 • Príprava plánu práce OŠČ.
 • Príprava rozpočtu OŠČ na rok 2018.
 • Prerozdelenie financií od SRZ do sekcií OŠČ – príprava kritérií a výpočet.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.