Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 7. pracovnom týždni (od 13.2. do 17.2.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Účasť tajomníka na porade odboru výroby – vedúci kaprových výrobných stredísk SRZ Rada. Predmetom porady boli predbežne HV jednotlivých výrobných stredísk za rok 2016, návrh výrobného plánu a investícií pre rok 2017.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ Ing. Javora s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica riaditeľom RNDr. M. Siekelom a technickým námestníkom Ing. M. Rybárom. Témou bolo zhodnotenie spolupráce za minulé obdobie a návrh ďalších postupov pri ochrane ichtyofauny.
 • Pracovné stretnutie tajomníka s vedúcim dielní Strednej odbornej školy drevárskej Zvolen o možnej spolupráci na výrobe drevených úžitkových predmetov.
 • Projektantské firmy – výzva na cenovú ponuku –zasieťovanie rybníkov v PX
 • Prieskum trhu – nerezový materiál – rozvod vody pre liahnutie lipňov.
 • Smernica o poskytovaní OOPP – odsúhlasenie znenia s právnym odd.
 • Firma COMMANDER – rokovanie o cenách úkonov pri monitorovacom zariadení vozidiel.
 • Rokovanie na Inšpektoráte životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany vôd.
 • Rokovania s firmou KODAS – modul sledovania OOPP.

Právny referát:

 • Vyjadrenie k začatému konaniu o odstránení stavby, 3 ks billboard, patriace spoločnosti Arton, s.r.o., na pozemku KN-C parc. č. 1581/1 v katastrálnom území Považská Bystrica.
 • Aktualizovanie zoznamu osôb, ktorým nemožno vydať povolenie na rybolov na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, na základe doručených rozhodnutí na Sekretariát Rady SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Návrh zmluvy o dielo na vytvorenie webovej stránky – e-shop Rady SRZ, ktorej jednou zo zmluvných strán je Ing. Patrik Roob.
 • Právne stanovisko vo veci žiadosti o právny výklad ako možno postupovať v prípade porušenia povinnosti odovzdania povolenia na rybolov a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti.
 • Poskytnutie výkladu ustanovení zákona o rybárstve pre potreby Odboru tečúcich vôd.
 • Podanie vyjadrenia k výzve na predloženie spisov vo veci žalobcu: Roman P., proti žalovanému: Prezídium Rady – Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016, na Krajský súd Žilina.
 • Zabezpečenie osvedčenia listín pre potreby MsO SRZ.
 • Vypracovanie článku k OR Dolnostredské a kompletizácia všetkých podkladov na zverejnenie na webovú stránku.
 • Zaslanie žiadosti na MŽP SR v zmysle § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s vedeným správnym konaním.
 • Poskytnutie súčinnosti obecnému úradu Mníšek nad Hnilcom vo veci právnej subjektivity ZO SRZ v súvislosti s daňovými priznaniami.
 • Súčinnosť s advokátskou kanceláriou vo veci podnetu na preskúmanie postupu rybárskej stráže MsO SRZ.
 • Vypracovanie článku k oprávneniam členov rybárskej stráže a ich prekročeniu na zverejnenie na webovú stránku a zaslanie všetkým ZO SRZ.
 • Právne stanovisko k vydávaniu povolení na rybolov deťom do 6 rokov a k možnosti rozšírenia rozsahu platnosti detského povolenia na rybolov v zmysle Smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, na základe podnetu člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci doplnenia trestného oznámenia pre podozrenie z prečinu pytliactva na základe žiadosti o zaujatie stanoviska doručenej OO PZ na Sekretariát Rady SRZ.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina vo veci poskytnutia náhrady škody spôsobenej chráneným živočíchom.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti o udelenie vyznamenania členovi MsO SRZ, ktorej nebolo možné vyhovieť z dôvodu nespĺňania podmienok uvedených v Smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ.
 • Zaslanie podnetu KK SRZ na vykonanie kontroly v MO SRZ vo veci podmienok, evidencie brigád a prestupu člena do inej ZO SRZ, na základe zistených skutočností členom MO SRZ.
 • Splnomocnenie na nazeranie do spisov podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a ďalšie úkony spojené s nazeraním do spisov vo veci náhrady škody spôsobenej určeným živočíchom, volavkou popolavou, na rybách na výrobnom stredisku Rady SRZ v Brzotíne.
 • Výklad § 2 ods. 5 Disciplinárneho poriadku SRZ na základe žiadosti predsedu KK MsO SRZ.
 • Výklad ustanovení Disciplinárneho poriadku SRZ vo veci postúpenia disciplinárneho previnenia na príslušný disciplinárny orgán a možnosti uloženia disciplinárneho opatrenia, trvalé vylúčenie z členstva v SRZ, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných podkladov vo veci žiadosti o náhradu škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na rybničnej sústave Brzotínskych rybníkov v roku 2016.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom kolaudačnom konaní vo veci návrhu na uvedenie stavebného objektu SO 107 Rybovod, ktorý je súčasťou vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Šalková“ do trvalej prevádzky.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci návrhu na schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Šalková“.
 • Stanovisko k niektorým ustanoveniam vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov, najmä vo veci zapisovania úlovkov do záznamu a vyškrtávania príslušných kolónok, na základe žiadosti člena výboru ObO MsO SRZ.
 • Zaslanie výkladu ustanovení Stanov SRZ vo veci členstva v SRZ, platenia členských príspevkov a účasti na členských schôdzach a mestských konferenciách, na základe žiadosti MsO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť na porade vedúcich kaprových výrobných stredísk Rady SRZ, ktorá sa konala v Žiline. Prejednanie vzájomných požiadaviek týkajúcich sa zarybnenia rybárskych revírov v roku 2017 a informácia o rybožravých predátoroch a náhradách nimi spôsobených škôd.
 • Účasť pracovníka OTV na konaní na Okresnom úrade Topoľčany ohľadom náhrady škôd spôsobených chráneným živočíchom na výrobnom stredisku SRZ v Malom Záluží.
 • Spracovanie žiadostí o spoluprácu pri organizovaní akcie „Čisté brehy rybárskych revírov“ adresovaných správcom vodných tokov a nádrží – Slovenskému vodohospodárskemu podniku a Vodohospodárskej výstavbe, š.p..
 • Poskytnutie evidencie úlovkov rýb za rok 2016 od držiteľov čereňových povolení na rieke Morava a Dunaj pre redakciu RRR na základe ich e-mailovej žiadosti.
 • Účasť na vodoprávnych konaniach k MVE Šalková (prerokovanie manipulačného poriadku, kolaudácia rybovodu) na Okresnom úrade v Banskej Bystrici.
 • Rokovanie so zástupcom Greenpeace Slovensko ohľadom možnosti spolupráce pri analýzach toxických látok vo vodných tokoch Slovenska.
 • Konzultácia diplomovej práce študenta so zameraním na malé vodné elektrárne, ktorý študuje na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Sumarizácia úlovkov, zarybnenia rybárskych revírov a ročných výkazov od ZO SRZ za rok 2016.
 • Editovanie úlovkov zo zvláštnych povolení na rybolov a osobitných povolení MŽP SR za rok 2016.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Sládklovičovo – riešenie problematiky odstrelu kormorána, dovoz kokosového vlákna, MsO Galanta – dovoz kokosového vlákna, MsO Šaľa- riešenie problematík organizácie.
 • Stanovisko k oboznámeniu MŽP SR vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade a povolenia výnimiek zo zákazov ustanovených v rámci podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou MVE na vodnom toku Poprad v k. ú. Krížová Ves.
 • Kontrola VN Palcmanská maša  a jej prítoku z hľadiska tvorby ľadových úkazov a zmapovanie úsekov  na toku Hnilec kde sa vysadzoval v roku 2016 lipeň a pstruh potočný kvôli  upresneniu lokalít na uskutočnenie  kontrolného odlovu el.   agregátom v roku 2017.
 • Zabezpečenie výkonu rybárskeho práva a rybárskych hospodárov v povodí Moravy a Dunaja – pracovné stretnutie na SVP, š.p. Bratislava.
 • Posudzovanie pripravovaných LIFE projektov na Dunaji – pripomienkovanie ichtyológom bratislavskej oblasti.
 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže trenčianskeho kraja na porade predsedov a vedúcich rybárskej stráže s aktívnou  účasťou zástupcov poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru a Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne.
 • Zabezpečenie distribúcie a rozvozu objednaného kokosového vlákna na podporu neresu pre 8 ZO SRZ.
 • Aktualizácia zoznamov na poistenie rybárskej stráže pre rok 2017.
 • Koordinácia monitoringu, plašenia a odstrelu kormoránov veľkých na úsekoch Váh č. 17, 18,19, Orava I. a II, VN Krpeľany a Váh – Krpeľany.

Odbor výroby:

 • Evidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.
 • Pracovná porada vedúcich kaprových stredísk v Žiline – vyhodnotenie HP za rok 2016, príprava obsádkového plánu na rok 2017.
 • Kontrola a čistenie prítokov vody na strediská.
 • Príprava projektov na odbahnenie strediska Brzotín.
 • Pílenie náletových drevín na hrádzach, čistenie hrádzí a čistenie výpuste hrádze na VN V. Ripňany.
 • Oprava sietí na strediskách a sieťovanie.
 • Navážanie maštaľného hnoja určeného k hnojeniu  rybníkov.
 • Napúšťanie rybníkov.
 • Pracovné stretnutie zo zamestnancami SVP o.z. Topoľčany- dohodnutie spoločného postupu pri odstraňovaní závad na VN V. Ripňany, postup napúšťania VN.
 • Konanie na OÚ ŽP v Topoľčanoch – náhrada škody spôsobenej rybožravými predátormi- Volavka popolavá.
 • Priebežná kontrola komory kvôli možnému prvému výteru šťuky severnej.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Účtovanie bankových výpisov.
 • Inventúra súvahových účtov – stav k 31.12.2016.
 • Príprava podkladov k ročnej  účtovnej závierke za rok 2016.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálu na zasadnutie OŠČ, ktoré sa bude konať 22.2. 2017 v Žiline.
 • Výstupy z výročných zasadnutí sekcií, termínový kalendár 2017, nasadenie družstiev 2017, rozpočty sekcií 2017.
 • Príprava voľby reprezentačných trénerov pre 2017-2018.
 • Príprava stanov nového športového zväzu SRZ.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Príprava materiálov MS mucha.
 • Vybavovanie každodennej korešpondencie a telefonických žiadostí.