Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 08. pracovnom týždni (od 19.2. do 23.2.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre.
 • Rozloženie stánku a príslušenstva na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre.
 • Účasť tajomníka na pracovnej porade vedúceho odboru TVaV a zamestnancov RS+ RH na revíroch Rady SRZ – vyhodnotenie činnosti za rok 2017, návrh koncepcie práce jednotlivých zamestnancov na revíroch SRZ Rada.
 • Účasť štatutárnych zástupcov SRZ Rada na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre.
 • Účasť tajomníka na VČS SRZ MO Kolárovo a SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – Príbovce (závislé od počasia).
 • Prebieha schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.
 • Prebieha výzva na predloženie CP od mobilných operátorov.
 • Ukončená montáž servera a záložného zdroja pre IT rack.
 • Ukončená inštalácia softwaru pre server.
 • Ukončená tvorba projektu úpravy koryta Demänovky – dokončenie po pripomienkach.
 • Ukončená inštalácia sieťovej tlačiarne.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Stanovisko k sťažnosti na MsO SRZ vo veci týkajúcej sa disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. OK-Z-01/2017 a OP-1/17 a nevrátenia povolenia na rybolov a rybárskeho náčinia.
 • Vyjadrenie k žiadosti Spojenej školy Ivanka pri Dunaji o stanovisko k zavedeniu nového študijného odboru rybárstvo a vodný manažment, v rámci ktorého SRZ súhlasilo so zavedením nového odboru.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na zhotovenie a dodávku sít do kruhových odchovných nádrží pre výrobné strediská Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je Ľuboš Tichý – Kovovýroba.
 • Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2018 z dôvodu prerokovania neodkladných žiadostí a problematík.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo zamietnuté predĺženie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny na rybárskych revíroch Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a Dunaj č. 3 – OR Polder.
 • Spracovanie dvoch zásadných pripomienok k § 4 ods. 5 a 6 ods. 9 návrhu zákona o rybárstve na základe výzvy SPPK v súvislosti so zaradením návrhu do programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rade SR.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie výzvy na zaplatenie trov konania vo veci právoplatne ukončeného súdneho sporu vedeného pod sp.zn. 14S/4/2012 a predpracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor o vyhovení protestu prokurátora vo veci zapísaného vecného bremena.
 • Vyjadrenie vo veci žiadosti predsedu Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ o zaslanie doručenky k vydanému rozhodnutiu o začatí disciplinárneho konania č. DK 2/17-2 z 09. decembra 2017.
 • Vypracovanie pozvánky na zasadnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ vo veci prerokovania disciplinárneho konania vedeného pod sp.zn. DK 1/17 a vo veci dvoch podnetov na začatie disciplinárneho konania, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2018.
 • Zaslanie stanoviska vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za privlastnenie si zubáča v čase individuálnej ochrany nakoľko došlo k jeho zraneniu pri vyťahovaní z vody, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci platnosti návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ v prípade nepravdivého alebo neúplného údaju, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia na MO SRZ vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia, trvalého vylúčenia z členstva vo zväze, disciplinárnou komisiou pri výbore MO SRZ.
 • Výklad článku VII. bod 4 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti s možnosťou krúžkovať kandidátov alebo prečiarknuť kandidátov, s ktorými člen nesúhlasí, na základe žiadosti predsedu MO SRZ.
 • Výklad článku IV. bod 5 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti so skutočnosťami, ktoré majú byť uvedené v charakteristike a predpokladoch na vykonávanie volenej funkcie, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu dodatku č. 1 Zmluvy o dielo na projekčné a súvisiace práce pre jednostranné spevnenie toku rieky Demänovka č. 2031/600/17-Sekr. zo dňa 02. októbra 2017, ktorej zmluvnou stranou je Juraj Vavro, autorizovaný stavebný inžinier.
 • Dopracovanie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora vo veci zapísaného vecného bremena.
 • Stanovisko vo veci uvedenia nepravdivých údajov o trvalom pobyte a vo veci nezapísania podustvy v súlade s 14 ods. 2 písm. b) a § 14 ods. 5 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v súvislosti s možnosťou začať disciplinárne konanie, na základe podnetu predsedu MO SRZ.
 • Výklad článku VI. bod 1 a článku VII. bod 1 Volebného poriadku ZO SRZ v súvislosti s prideľovaním poradových čísel jednotlivým kandidátom, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Veľké Kapušany.
 • Kompletizácia návrhov na udelenie vyznamenaní, ktoré boli ZO SRZ zaslané v zmysle Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Oznámenie o rybárskych revíroch v obhospodarovaní Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Záhorie pre potreby doloženia dokladov k žiadosti MsO SRZ Záhorie na Okresnom úrade.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie sumarizácie úlovkov MO SRZ Moldava nad Bodvou a skutočného zarybňovania za rok 2017.
 • Spracovávanie zarybňovacích plánov ZO SRZ  na roky 2018 – 2020.
 • Spracovanie vyjadrenia pre MsÚ Poprad k rekonštrukcii mosta cez Slavkovský potok v Poprade – Matejovciach.
 • Pracovné stretnutie na MsO SRZ Košice.
 • Účasť na výstave v Nitre a od prezentovanie príspevku o výskyte PCB a ortuti  vo vzorkách rýb  z VN Zemplín. Šírava a vodných tokov na východoslovenskej nížine.
 • Účasť na porade rybárskych hospodárov a rybárskej stráže Rady SRZ v Žiline.
 • Aktualizácia zoznamov rybárskej stráže za účelom ich poistenia na rok 2018.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Výdaj výstroja pre členov RS a kokosového vlákna pre ZO SRZ.
 • Stretnutie na MVE Želiezovce ohľadom monitoringu rýb v rybovode na r.2018.
 • Príprava a účasť na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo.
 • Evidencia a sumarizácia úlovkov na rybárskych revíroch bratislavského kraja.
 • Bežná korešpondencia odboru.
 • Pracovné stretnutie k MVE Liptovský Ján na toku Štiavnica + výstava Nitra.
 • Prebratie povolenia na vstup pre RS a R.Hospodárov na Dunaj a Moravu.
 • Prejednanie umelých záplav s vodohospodarskou výstavbou v hornej inundácií Dunaja.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba zápisnice zo zasadnutia v Žiline.
 • Príprava podkladov pre zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Trnave.
 • Príprava prezentácie na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre.
 • Zasadnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov v Trnave zamerané na spoluprácu medzi novovznikajúcim odborom a jednotlivými vedúcimi, a na dopracovanie smernice Zlatý blyskáč.
 • Prezentácia práce s deťmi a mládežou v SRZ na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Ekonomický odbor:

 • Dokladová inventúra účtov hlavnej knihy.
 • Spracovanie, úhrada dane z pridanej hodnoty z výkazu DPH za 1/2018.
 • Rozčlenenie celkových nákladov a výnosov za rok 2017 na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Príprava podkladov k účtovnej závierke za rok 2017 na posúdenie audítorovi.
 • Obchodné pohľadávky a záväzky – kompletná agenda.
 • Vypracovanie podkladov k rozpúšťaniu dotácie do výnosov do výšky odpisov za rok 2018.
 • Bežná ekonomická agenda.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Doplnenie údajov k žiadosti o dotáciu z MŠVVaŠ SR.
 • Aktualizácia súpisiek družstiev pre rok 2018.
 • Príprava plánu práce OŠČ.
 • Príprava rozpočtu OŠČ na rok 2018 a prerozdelenia financií sekciám OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.