Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 8. pracovnom týždni (od 20.2. do 24.2.2017):

 

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so štátnym tajomníkom MŽP SR, Ing. Kurilom PhD – riešenie otázky čerpania dotácií z Environmentálneho fondu pre ďalšie obdobia.
 • Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom MŽP SR, JUDr. Suskom, PhD., na ktorom bola riešená problematika rybo žravých predátorov na chovných a lovných revíroch SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na porade vedúcich sekcií OŠČ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s Ing. Borošom, generálnym riaditeľom ŠOP SR – riešenie problematiky rybožravých predátorov na rybárskych revíroch, Program starostlivosti – Horná Orava a spolupráca pri verifikácii plagátov pre rybárov (rastliny a živočíchy)
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Smernica o poskytovaní OOPP – nové znenie platné od 1.3.2017.

Právny referát:

 • Dňa 08. februára 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené stanovisko predchádzajúceho správcu webovej stránky vo veci rozpisu vykonaných prác na webovej stránke www.ssrzrada.sk a požiadavky na úhradu sumy vo výške 24 012,50 EUR. K žiadosti bolo zo strany SRZ zaslané vyjadrenie a nesúhlas s úhradou sumy. Zároveň bol vykonaný rozbor doručeného rozpisu vykonaných prác v mesiacoch apríl 2015 – máj 2016.
 • Poskytnutie súčinnosti právnej zástupkyni MsO SRZ a zaslanie potrebných podkladov vo veci výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch.
 • Súčinnosť pri vypracovaní návrhu Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina vo veci začatého konania o predĺžení skúšobnej prevádzky stavby „Rekreačný športový areál „CASTORIA“ spojeného s miestnym zisťovaním.
 • Zaslanie stanoviska vo veci cien povolení na rybolov, rozsahu brigád, disciplinárnych previnení, činnosti rybárskej stráže a zákazu lovu vysadzovaných druhov rýb po zarybnení, na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Osobné konzultácie k zákonu o rybárstve a vyhláške, Stanovám SRZ a iným vnútorným predpisom SRZ na základe žiadosti člena MsO SRZ a jeho osobného dostavenia sa na Sekretariát Rady SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci cieleného lovu niektorých druhov rýb v súvislosti s individuálnou ochranou rýb na základe žiadosti člena SRZ a člena RS.
 • Úprava návrhu darovacej zmluvy v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta juniorov v rybolovnej technike.
 • Stanovisko vo veci členstva v SRZ, prestupu člena z jednej organizácie do druhej organizácie a plnenia členských povinností, na základe podnetu MsO SRZ.
 • Návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom.
 • Stanovisko vo veci uloženého disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie z členstva SRZ a o možnosti zakúpenia povolenia na rybolov a žiadosti požiadať o odpustenie zvyšku trestu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Poskytnutie právnej pomoci MsO SRZ a zaslanie upozornenia obchodnej spoločnosti o platnosti nájomnej zmluvy na pozemky v zmysle § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka a neoprávnenom zásahu do výkonu rybárskeho práva.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci druhov povolení na rybolov, ich platnosti, možnosti ich zakúpenia a vysvetlenie rozdielu medzi povolením na rybolov pre člena SRZ a nečlena SRZ, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Návrh dohody o zabezpečení kontroly, ochrany a činnosti rybárskeho hospodára na rybárskom revíri Rady SRZ VN Sĺňava s MsO SRZ Piešťany.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Nová Baňa.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Sereď.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov sp.zn. OU-TT-0P3-2017/002971 zo dňa 30.01.2017.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné rokovanie na Ministerstve životného prostredia SR so štátnym tajomníkom II. JUDr. Borisom Suskom, PhD., ktorého hlavnou témou bola problematiky kormorána veľkého v rybárskych revíroch SRZ. Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Ing. Boroš, tajomník SRZ Ing. Javor, vedúca OTV Ing. Strihová, vedúci Odboru výroby Ing. Cintula a ichtyológ p. Seemann.
 • Účasť ichtyológa Ing. Hajňuka na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo na výstavisku Agrokomplex v Nitre s príspevkom k problematike kormorána veľkého v rybárskych revíroch SRZ a MVE.
 • Spracovanie podnetu na Štátny vodoochranný dozor na MVE Betliarska Maša (MO SRZ Rožňava) adresovaného Okresnému úradu Košice.
 • Účasť na konaní vo veci kontroly výkonu technicko – bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe VN Hubovo (MO SRZ Tornaľa).
 • Spracovanie pripomienok k zámeru projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na Protipovodňovú úpravu toku Neslušanka (MO SRZ Kysucké nové Mesto).
 • Pracovné stretnutie v Piešťanoch s MsO SRZ Piešťany a MO SRZ Drahovce z dôvodu riešenia zmeny popisu rybárskych revírov – určenie pevných hraníc Dudváhu.
 • Stanovisko k spevneniu brehov a preložke toku Cirocha v k.ú. Belá nad Cirochou a účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p. Správou povodia Laborca Michalovce na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou.  Pred preložkou toku bude potrebné  pravdepodobne v mesiaci  jún preloviť elektrickými agregátmi v rámci záchranného odlovu až  800 m úsek toku Cirochy.
 • Jednanie so starostkou obce Bžany kvôli zosynchronizovaniu rekreácie s rybolovom  na VN Domaša.
 • Pracovné stretnutie s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. ohľadom prípravy LIFE projektu na sprietočnenie Biskupického a Kľúčoveckého ramena.
 • Riešenie mimoriadnej manipulácie na Dunaji č. 3 a Zdrži VD (Hrušov –Čunovo)
 • Sumarizácia úlovkov, skutočného zarybnenia a ročného výkazu za rok 2016 – editovanie, kontrola údajov vykázaných ZO SRZ.
 • Príprava materiálov a zoznamov nových členov na školenie a skúšky RS.
 • Monitoring kormoránov veľkých na VN Krpeľany.
 • Distribúcia kokosového vlákna na výrobu zubáčových hniezd pre ZO SRZ.
 • Príprava návrhu rozpočtu rybárskej stráže na rok 2017.

Odbor výroby:

 • Evidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Účasť na pracovnom stretnutí na MŽP so štátnym tajomníkom.
 • Účasť na pracovnom stretnutí na ŠOP SR.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.
 • Kontrola a čistenie prítokov vody na výrobné strediská.
 • Príprava projektov na odbahnenie strediska Brzotín.
 • Pílenie náletových drevín na hrádzach, čistenie hrádzí a čistenie výpuste hrádze na VN V. Ripňany.
 • Oprava sietí na strediskách a sieťovanie.
 • Napúšťanie rybníkov.
 • Príprava liahní na výter šťuky.
 • Spojazdnenie stavidla na VN V. Ripňany zo zamestnancami SVP o.z. Topolčany, následné zastavenie nádrže.
 • Príprava mikrositového bubnového filtra a vodojemu na spustenie liahne do prevádzky v Malom Záluží.
 • Prečistenie odtokového kanála z liahne od nánosov v Malom Záluží.
 • Príprava technológie na blížiacu sa výterovú sezónu.
 • Hnojenie rybníkov, príprava pred napustením.
 • Príprava výťažníkov na odchov Šr v Košarovciach.
 • Čistenie lovísk na stredisku Košarovce.
 • Oprava pretekajúcej hrádze na rybníku Poltár stredisko Lučenec.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Účtovanie bankových výpisov.
 • Spracovanie účtovných výkazov za rok 2016.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady k ročnej  účtovnej závierke za rok 2016.
 • Účtovanie došlých faktúr, ich úhrada.
 • Príprava podkladov na audit za rok 2016.

Odbor športovej činnosti:

 • Zasadnutie OŠČ, ktoré sa konalo 22.2.2017 v Žiline.
 • Príprava voľby reprezentačných trénerov pre 2017-2018.
 • Príprava stanov nového športového zväzu SRZ.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Príprava materiálov MS mucha.
 • Vybavovanie každodennej korešpondencie a telefonických žiadostí.

report_8_2