Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 09. pracovnom týždni (od 26.2. do 2.3.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Balenie stánku z výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre a rozloženie na výstavy Carp & Spinning Show v Trenčíne.
 • Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúcich športových sekcií k návrhu rozpočtu jednotlivých sekcií na rok 2018, plán pretekov a elektronická evidencia členov OŠČ.
 • Pracovné rokovania v Bratislave za účasti prezidenta a tajomníka SRZ s Ing. Muškom podpredseda ZMOS k pokračujúcej spolupráce na podpore petície SRZ za záchranu rybárstva, prepojenie softvéru SRZ a ZMOS na možnosť kúpy štátneho rybárskeho lístka elektronickou formou, možnosti čerpania fin .prostriedkov pre SRZ na hraničné revíry – cezhraničná spolupráca so susednými štátmi.
 • Účasť štatutárov SRZ na trojdňovej výstave Carp show v Trenčíne.
 • Účasť tajomníka na VČS SRZ MO Hurbanovo.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie postúpenia spisového materiálu zaslaného OO PZ Galanta na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii pri výbore MsO SRZ Galanta, vyjadrenia k odvolaniu MsO SRZ Bratislava V. vo veci nepredĺženia výnimky na výkon rybárskeho práva na revíre č. 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a č. 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder, výkladu k postupu disciplinárnej komisie a spôsobu uverejňovania pozvánky na členskú schôdzu.
 • Spracovanie a archivácia právnej agendy pre potreby jej odovzdania novej kolegyni nastupujúcej do funkcie organizačno-právneho referenta.
 • Príprava podkladov na mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ a mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.
 • Zasadnutie vyraďovacej a likvidačnej komisie.
 • Účasť na zasadnutí prezídia odboru športovej činnosti.
 • Dňa 27. februára 2018 účasť na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ a na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ.
 • Výklad vo veci podávania návrhov na kandidáta do orgánov ZO SRZ a za delegáta na Snem SRZ, na základe žiadosti predsedu MsO SRZ.
 • Vypracovanie zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Prezídia a Rady zo dňa 27.2.2018
 • Vypracovanie zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Rady zo dňa 27.2.2018.
 • Odpoveď MW Solution, s.r.o. k pokračovaniu spolupráce vzhľadom na prijaté uznesenie Rady č. 5/2018, Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti uznesenia vo veci Ing. Vladimíra B., Zaslanie zápisnice z Rady overovateľom.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie sumarizácie úlovkov MO SRZ Moldava nad Bodvou a skutočného zarybňovania za rok 2017.
 • Spracovávanie zarybňovacích plánov ZO SRZ  na roky 2018 – 2020.
 • Spracovanie vyjadrenia pre MsÚ Poprad k rekonštrukcii mosta cez Slavkovský potok v Poprade – Matejovciach.
 • Pracovné stretnutie na MsO SRZ Košice.
 • Účasť na výstave v Nitre a od prezentovanie príspevku o výskyte PCB a ortuti  vo vzorkách rýb  z VN Zemplín. Šírava a vodných tokov na východoslovenskej nížine.
 • Účasť na porade rybárskych hospodárov a rybárskej stráže Rady SRZ v Žiline.
 • Aktualizácia zoznamov rybárskej stráže za účelom ich poistenia na rok 2018.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Výdaj výstroja pre členov RS a kokosového vlákna pre ZO SRZ.
 • Stretnutie na MVE Želiezovce ohľadom monitoringu rýb v rybovode na r.2018.
 • Príprava a účasť na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo.
 • Evidencia a sumarizácia úlovkov na rybárskych revíroch bratislavského kraja.
 • Bežná korešpondencia odboru.
 • Pracovné stretnutie k MVE Liptovský Ján na toku Štiavnica + výstava Nitra.
 • Prebratie povolenia na vstup pre RS a R.Hospodárov na Dunaj a Moravu.
 • Prejednanie umelých záplav s vodohospodarskou výstavbou v hornej inundácií Dunaja.

Ekonomický odbor:

 • Dokladová inventúra účtov hlavnej knihy.
 • Spracovanie, úhrada dane z pridanej hodnoty z výkazu DPH za 1/2018.
 • Rozčlenenie celkových nákladov a výnosov za rok 2017 na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť.
 • Úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Príprava podkladov k účtovnej závierke za rok 2017 na posúdenie audítorovi.
 • Obchodné pohľadávky a záväzky – kompletná agenda.
 • Vypracovanie podkladov k rozpúšťaniu dotácie do výnosov do výšky odpisov za rok 2018.
 • Bežná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba zápisnice zo zasadnutia v Trnave.
 • Pripomienkovanie novej vyhlášky k Zákonu o rybárstve – pracovné stretnutie.
 • Konzultácie so štatutármi a členmi výboru v súvislosti s organizáciou súťaže Zlatý blyskáč v Ružomberku.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Zasadnutie odboru ŠČ 27.2. 2018.
 • Aktualizácia súpisiek družstiev pre rok 2018.
 • Príprava Nominačných listov reprezentantom.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.