Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 9. pracovnom týždni (od 27.2. do 3.3.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Finalizácia príprav a rozloženie stánku Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora v propagačnom stánku Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ Ing. Javora s Ing. Gaálovou – riaditeľkou Odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na MŽP – k téme príprava Novely Zákona o vodách.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora a členov ÚOK s manažérom hotela Permon k finalizácii zabezpečenia ubytovania a stravovania vrátane služieb hotela pre účastníkov MS-mucha, september 2017.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na porade ÚOK k príprave a zabezpečeniu 37. MS-mucha Slovensko 2017 na rybárskom dome v Liptovskom Hrádku.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s Ing. Gromom – zástupcom primátora mesta Žilina k podpore činnosti práce s deťmi a mládežou – CVČ a aktivity pre mladých.
 • prieskum trhu – systém generálneho kľúča, dodávka software – sledovanie výdaja OOPP, kamerový systém v Žiline a PX, mazivá pre TRUXOR
 • oprava vstupnej brány do dvora – Rada Žilina
 • rokovanie na OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie – vodoprávne konanie a rozhodnutie o odbere vody z prameňa v Slovianskej doline v projekte Brčná

Právny referát:

 • Zaslanie správy o výsledku kontroly v MO SRZ Turčianske Teplice podávateľovi podnetu. Kontrolnou komisiou SRZ na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že organizácia nemá žiadne iné fondy, resp. nelegálne výbery finančných prostriedkov, ktoré by neboli zaúčtované v pokladni alebo na účte organizácie. V MO SRZ Turčianske Teplice neboli zistené žiadne pochybenia.
 • Návrh kúpnej zmluvy na pozemok v katastrálnom území Košarovce vedený na parcele č. KN-E 167/10.
 • Zaslanie návrhu kúpnej zmluvy so sprievodným listom p. Jozefovi H. na pozemky v katastrálnom území Košarovce.
 • Stanovisko vo veci možnosti vydania povolenia na rybolov osobe, ktorá sa nachádza v Zozname osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v zmysle smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, na základe podnetu člena SRZ.
 • Súčinnosť pri vypracovaní dohody o ukončení pracovného pomeru so zamestnancom SRZ p. R.P.
 • Vyjadrenie vo veci prideleného IČO základným organizáciám SRZ v súvislosti so zákonom o registri právnických osôb, na základe podnetu MO SRZ.
 • Poverenie na zastupovanie na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp. zn. 13C/88/2006 a v právnej veci vedenej pod sp.zn. 27Cpr/7/2013.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Postúpenie sťažnosti na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Disciplinárnej komisii pri Rade SRZ.
 • Podnet na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu SR, podaný generálnemu prokurátorovi SR a prezidentovi SRZ.
 • Zaujatie stanoviska k zaslanej výzve vo veci podnikania štatutárneho zástupcu v MsO SRZ. Nakoľko z výzvy nebolo možné určiť, či ide o podnikanie podľa § 21 ods. 11 alebo § 26 ods. 9 Stanov SRZ,  bol podaný podnet KK SRZ na vykonanie kontroly v MsO SRZ.
 • Podnet KK SRZ na vykonanie kontroly vo veci podnikania štatutárneho zástupcu v MsO SRZ.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – MO SRZ Námestovo.
 • Účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci žalobkyne Eleonóra V. proti žalovaným: 1/Dušan Ondruš a 2/ Slovenský rybársky zväz, o náhradu škody vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13C/88/2006, ktoré sa konalo dňa 28. februára 2017. Súdne pojednávanie bolo odročené z dôvodu potreby vypočutia ďalších osôb.
 • Vypísanie výberového konania na elektronizáciu Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci žalobcu Ing. Peter B., PhD. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013, ktoré sa konalo dňa 01. marca 2017.
 • Zaslanie podkladov MŽP SR, vypracovaných advokátskou kanceláriou zastupujúcou MsO SRZ Sereď, na rozhodnutie vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie ostatnej vodnej plochy v k.ú. Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime (§ 34 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov), ktoré preukazujú, že žiadosť obce Dolná Streda by mala byť zamietnutá.
 • Účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci žalobcu Ing. Peter B., PhD. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013, ktoré sa konalo dňa 01. marca 2017. Súdne pojednávanie bolo odročené na 21. júna 2017 z dôvodu potreby súdu si podrobne naštudovať obsiahly spisový materiál, prípadne vykonať ďalšie dokazovanie, a ak žiadne dokazovanie nebude, vydať rozhodnutie vo veci samej.
 • Pozvánka na osobný pohovor v rámci výberového konania na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou, pre všetkých zapojených uchádzačov a vypracovanie sprievodného listu pre každého uchádzača k pozvánke.
 • Zaevidovanie oznámenia zmeny predsedu v MO SRZ Čierna nad Tisou a zabezpečenie aktualizácie kontaktu na webovej stránke.
 • Vyhovenie žiadosti o vyradenie osoby zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v súlade s článok IV. bod 6 písm. c) Smernice č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, a zaslanie vyjadrenia na vedomie.
 • Stanovisko vo veci výstavby mól v rybárskych revíroch na základe žiadosti MO SRZ.
 • Súčinnosť a stanovisko vo veci vydaného povolenia na odber podzemných vôd zo Slovianskych prameňov pre výrobné stredisko v Slovianskej doline a jeho platnosti podľa platného vodného zákona.
 • Účasť na pracovnom stretnutí na Okresnom úrade v Martine, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení.
 • Špecifikácia elektronizácie Slovenského rybárskeho zväzu pre potreby výberového konania.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti dňa 06. marca 2017.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Vypracovanie nesúhlasného stanoviska k umiestneniu stavby MVE Žiar nad Hronom a účasť na územnom konaní vo veci plánovanej výstavbe tejto MVE.
 • Účasť na 12. ročníku výstavy FISHING SHOW Carp & Spinning v Trenčíne s príspevkom k problematike kormorána veľkého v rybárskych revíroch SRZ a MVE (Ing. Krajč, Phd.) a pomoc v stánku SRZ (Ing. Hlavatý).
 • Vypracovanie cenovej ponuky na základe zaslaného prieskumného dopytu Vodohospodárskej výstavby š.p. k projektu VD Žilina – monitoring ichtyofauny v roku 2017.
 • Príprava rozpočtu odboru so zameraním na rozdelenie finančných prostriedkov do zarybňovacích fondov Rady.
 • Stanovisko k protipovodňovej ochrane obce Kojšov, úpravou chovného potoku Jedlinka (MO SRZ Gelnica).
 • Zaslanie podkladov z ichtyologického prieskumu pre výpočet škody na lovnom revíri Jakubianka č. 1 súdnemu znalcovi  (MO SRZ Stará Ľubovňa).
 • Zaslanie oznámenia na OÚ Stará Ľubovňa Odbor starostlivosti o životné prostredie o prechode ľadochodu vodným tokom Poprad a o jeho devastačnom vplyve na vodné živočíchy.
 • Spracovanie žiadosti na SVP, š.p. kvôli riešeniu situácie s nadmerným zárastom vodnej hladiny na VVN Domaša (MO SRZ Vranov n/Topľou).
 • Jednanie na OÚ Prešov Odbor starostlivosti o životné prostredie  ohľadom oboznámenia s rozhodnutím MŽP SR, ktorým zrušilo rozhodnutie OÚ Prešov k MVE Čirč a určenia ďalšieho postupu vo veci (MO SRZ Orlov).
 • Pracovné stretnutie s pracovníkmi Lesov SR, š.p. pracovisko Dunajská Streda ohľadom ramennej sústavy Dunaja a strednej inundácie Dunaja.
 • Pracovné jednanie s SVP, š.p. OZ Bratislava ohľadom riešenia generálnej opravy VN Viničné (MsO SRZ Senec).
 • Sumarizácia úlovkov, skutočného zarybnenia a ročného výkazu za rok 2016 – editovanie, kontrola údajov vykázaných ZO SRZ.
 • Ukončenie pracovného pomeru s vedúcim rybárskej stráže a rybárskym hospodárom na VN Sĺňava  p. Piešťanským formou dohody zo zdravotných dôvodov ku dňu 28.2.2017, prevzatie materiálu a vybavenia v Piešťanoch.
 • Monitoring kormoránov veľkých na VN Krpeľany, Váhu č. 15,16 a 17.
 • Výdaj kokosového vlákna pre ZO SRZ.

Odbor výroby:

 • Návšteva pána Vachtu odborníka z ČR na projektovanie liahní a technického vybavenia v nich. Doriešenie technológie na obohacovanie vody kyslíkom v liahni v Malom Záluží a prehodnotenie projektu na stavbu liahne na stredisku v Nových Zámkoch.
 • Príprava stánku na výstavisku Expo Trenčín v súvislosti s účasťou SRZ Rada Žilina na výstave Fishing Show Carp & Spinning 2017.
 • Účasť na výstave Fishing Show Carp & Spinning 2017.
 • Oprava oplotenia strediska a elektrického ohradníka na stredisku Košarovce.
 • Pokračujúce odbahnenie a úprava hrádze a loviska na rybníku Čremošňa v Brzotíne.
 • Kontrola VN po zimných mesiacoch.
 • Sfunkčnenie liahne pred výterovou sezónou, napustenie potrubia vodou, prepláchnutie a kontrola tesnosti potrubia v Malom Záluží a Nových Zámkoch.
 • Strihanie stromov a mulčovanie konárov v Malom Záluží.
 • Odlov generačnej šťuky a príprava na prvý výter v Malom Záluží.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Kontrola a zúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za február 2017.
 • Spracovanie mzdových podkladov za február 2017.
 • Kontrola – Audit ročnej účtovnej závierky.
 • Daňové priznanie za rok 2016 a spracovanie Poznámok k daňovému priznaniu za rok 2016.
 • Príprava podkladov na rozpočet na rok 2017

Odbor športovej činnosti:

 • Vypracovanie zápisnice a schválených uznesení zo zasadnutia OŠČ konaného 22.2.2017 v Žiline.
 • Dopracovanie schváleného predbežného termínového kalendára pretekov P, M, PR, F a RT.
 • Dopracovanie schváleného nasadenia družstiev pre rok 2017 P, M, PR, F a RT.
 • Sumarizácia rozpočtov sekcií P, M, PR, F a RT pre rok 2017.
 • Výberové konania na výber reprezentačných trénerov pre roky 2017-2018:
  • vypracovanie a zaslanie pozvánok kandidátom
  • stanovenie výberových komisií, vypracovanie  a zaslanie pozvánok ich členom
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov.
 • Priebežná registrácia nových pretekárov P, M, PR, F.
 • Príprava materiálu na zasadnutie komisie MS v LRU – mucha (kontrola a plnenie prijatých  uznesení, editovanie rozpočtu MS podľa priebežne plnených úloh, kontrola plnenia úloh predsedov komisií).
 • Vedenie zasadnutia komisie MS v LRU – mucha 1.3. 2017 v Liptovskom Hrádku.
 • Rokovanie s vedením oficiálneho hotela pre účastníkov MS v LRU – M, 1.3. 2017.
 • Príprava materiálu pre vybavovanie žiadosti o dotáciu z MŠVVaŠ SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej korešpondencie a telefonických žiadostí.