Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – Január 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v mesiaci január.

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – postup k otázkam členov a zástupcov ZO SRZ k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky, k aktualizácii databázy rybárskych revírov, k hraničným vodám, ku školeniam rybárskej stráže SOU v Ivánke pri Dunaji ďalším aktuálnym témam.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a viceprezidentky BA-kraja zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – postup k otázkam členov a zástupcov ZO SRZ k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky, k aktualizácii databázy rybárskych revírov, k hraničným vodám, ku školeniam rybárskej stráže SOU v Ivanke pri Dunaji ďalším aktuálnym témam
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ so štátnym tajomníkom JUDr. Suskom k témam riešenia škôd spôsobené rybo žravými predátormi na rybárskych revíroch.
 • Pracovné porady oboch štatutárov SRZ a zamestnancov OTVaV k aktuálnym témam a prípravy podkladov a informácií do Vestníka pre ZO SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ a ichtyológa pre západoslovenskú oblasť na porade štatutárov NR-kraja v Nových Zámkoch k riešeniu aktuálnych podnetov členov SRZ k novej rybárskej legislatíve, postup a následná informovanosť, informácia z posledného zasadnutia Rady SRZ a rôzne.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, vedúceho OTVaV, ichtyológa pre stredoslovenskú oblasť v Banskej Štiavnici s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š. p. a zamestnancami SVP, š. p. k implementácii nového zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a oboch vykonávacích vyhlášok k postupom oboch strán t. j. správcu a užívateľa rybárskych revírov SRZ k novým ustanoveniam zákona a vyhlášky.
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaniach Výboru SRZ MO Turčianske Teplice a Výboru SRZ MsO Košice.
 • Príprava a účasť oboch štatutárnych zástupcov na Výstave Incheba Expo – rybárstvo a voľný čas v Bratislave v dňoch 24.1. až 27.1.2019.
 • Účasť prezidenta SRZ na pracovných rokovaniach s Vodohospodárskou výstavbou , š. p., Bratislava, s SVP, š. p. OZ-BA a Lesy, š. p. správa Gabčíkovo k riešeniu vjazdov k Dunaju a Hornej inundácii, rokovanie so zástupcami ZO SRZ Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava V., Veľký Meder a Dunajská Lužná k vjazdom k sústave VD Gabčíkovo + zarybnenie a melioračný efekt – žitnoostrovské kanály, spoločný postup k projektu na ochranu rýb v ramennej sústave v spolupráci SRZ a BROZ.
 • Príprava podkladov pre tlač brožúry – nový zákon a vykonávacia vyhláška pre všetkých členov SRZ a podklady pre tlač brožúry nových Stanov SRZ.
 • Pracovné porady tajomníka SRZ s vedúcimi odborov sekretariátu Rady SRZ k aktuálnym úlohám a plánu práce na I.Q.2019

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.
 • Evidencia pozvánok na VČS ZO SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí ZO SRZ na vyznamenania členov ZO SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí ZO SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok rekreačných zariadení.
 • Spracovanie rezervácií na rekreačné zariadenia Rady SRZ pre kalendárny rok 2019.
 • Príprava a spracovanie Vestníka 1/2019.
 • Príprava výstavy pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo a voľný čas na výstavisku Incheba v Bratislave.
 • Účasť na výstave Rybárstvo a voľný čas na výstavisku Incheba v Bratislave.

Odbor investícií a správy majetku

 • Príprava úradných skúšok elektrických zariadení v liahňach (7 prevádzok).
 • Prehodnotenie a kalibrácia GPS prístrojov vo vozidlách na sledovanie polohy
 • Príprava a podpis zmluvy na rekonštrukciu interiéru prízemia admin. budovy v Žiline.
 • Objednávka a dodávka techniky – mobilné telefóny, tablet, nové tel. čísla i SIM-karty (8 ks telefónov, 4 karty).
 • Príprava na vyradenie ojazdených vozidiel – Mahindry, prívesy, prívesné vozíky, IVECO + znal. posudky, inzercia.
 • Riešenie škodových udalostí – traktor, Toyota.
 • Tvorba nových prevádzkových listov na vykazovanie a sledovanie ubehnutých km a spotreby PHM pre všetky strediská.
 • Tvorba prehľadu platnosti a podmienok zmlúv na dodávku energií (plyn, elektrika).
 • Tvorba prehľadu používaných a vhodných ističov na prevádzkach s cieľom úspory poplatkov.
 • Príprava plánu investícií na rok 2019.
 • Zber papiera – príprava a odvoz.
 • Prevzatie nového vozidla Toyota Hilux pre stredisko Košarovce – OEV, poistka, doklady, faktúra, zápis na DI, CCS karta.

Organizačno-právny odbor

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, elektronicky a telefonicky.
 • Pojednávanie na MŽP SR vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Príprava podkladov pre zasadnutie Dočasnej legislatívnej komisie.
 • Vybavovanie otázok členov SRZ a organizačných zložiek SRZ súvisiacich s novou legislatívou a Stanovami SRZ.
 • Vypracovanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Žilina sp.zn. 42S/1/2018 zo dňa 16. novembra 2018, ktorým bolo zrušené rozhodnutia Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu sp.zn. DP-8/15 zo dňa 11. septembra 2015, ako aj rozhodnutia tomuto predchádzajúce a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie.
 • Vypracovanie návrhu dohody na umiestnenie elektrického kábla cez pozemok v Liptovskej Sielnici.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Krajský súd v Bratislave – Vyjadrenie k žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva sp. zn. 3399/2014-6.1 zo dňa 28.08.2014 a jeho postupu a rozhodnutia MŽP SR sp. zn. 8182/2014-1.10.2 (29/2014 – rozkl.) zo dňa 19.11.2014 a jeho postupu vo veci nezákonnosti predmetných rozhodnutí.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o uplatnenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíre Hliničky.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve pre potreby ich aplikácie v praxi.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúce sa lov na povolenie na lov hlavátky.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam vyhlášky pre potreby ich aplikácie v praxi.
 • MV SR – Vypracovanie žiadosti o vykonanie zmeny a zaslanie potvrdenia o registrácii Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Okresný úrad Žilina, OŽP – Vypracovanie žiadosti o vykonanie zmeny názvu obchodného mena a štatutárneho orgánu v rámci živnosti pod č. 511-14630 zapísanej v živnostenskom registri na Okresnom úrade Žilina.
 • Vypracovanie návrhu nájomných zmlúv na pozemky v Malom Záluží.
 • Preštudovanie podkladov ohľadom vodnej nádrže Remeniny a zaslanie stanoviska vo veci postupu ohľadom odkúpenia pozemkov pod vodnou plochou.
 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na rybochovné zariadenie Kubrica.
 • MŽP SR – žiadosť o zrušenie rybárskeho revíru č. 2-2590-4-2 Rybochovné zariadenie Kubrica s účelom chovný.

Odbor tečúcich vôd a výroby

 • Spoločná kontrola na rieke Orava.
 • Porada rybárskej stráže v Ivánke pri Dunaji.
 • Výrobný výbor ohľadom údržby toku Poprad v k.ú. obce Hromoš.
 • Príprava podkladov do Vestníku Rady pre zaslanie na ZO SRZ.
 • Porada oddelenia tečúcich vôd a výroby.
 • Pracovné stretnutie oblastného ichtyológa so zástupcami MsO SRZ Prievidza k novej legislatíve.
 • Účasť na vodoprávnom konaní na obvodnom úrade v Žiari nad Hronom.
 • Aktualizácia zoznamu RS a zoznamu RS na poistenie.
 • Aktualizácia zoznamu uchádzačov o rybársku stráž.
 • Spracovanie podkladov k elektronickému predaju hosťovacích povolení.
 • Spracovanie odborného vyjadrenia ku škodám spôsobeným ľadochodom v revíri Slaná č. 3.
 • Účasť na výrobných výboroch zaoberajúcich sa údržbou Laborca, Uble a Cirochy.
 • Zisťovanie rozsahu škôd spôsobených ľadochodom na toku Slaná s OÚ RV a SVP, š.p. stredisko Plešivec.
 • Spracovanie materiálu z RVPS Michalovce o výskyte PCB v rybách  na webstránku Rady SRZ.
 • Monitoring čipovanej hlavátky na rieke Hron v Žiari nad Hronom.
 • Kontrola miestnych rybolovných poriadkov základných organizácií ichtyológmi Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Spracovanie vyjadrenia pre Správu povodia Bodrogu v Trebišove k údržbe Ondavy, k.ú. Sedliská a stanoviska k preteku LRU-plávaná na VN Z. šírava.
 • Návšteva MO SRZ Čierna nad Tisou a kontrola zimovania rýb na OR v povodí Latorice.
 • Aktualizácia sotware na zariadeniach MobiTest pre hospodárov a členov rybárskej stráže.
 • Riešenie problematiky §14 vykonávacej vyhlášky k rybárskemu zákonu.

Ekonomický odbor

 • Pokračovanie v distribúcii povoleniek a ostatných tlačív.
 • Ekonomické vyhodnotenie akcie: ,, Vianočný predaj“.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami.
 • Sumarizácia drobných výdajov výrobných stredísk za 12/2019.
 • Spoluúčasť na ročných inventúrach.
 • Spracovanie podkladov k výpočtu DPH za 12/2018 a výpočet koeficientu DPH.
 • Doúčtovanie účtovných dokladov za rok 2018.
 • Príprava na uzávierkové práce.
 • Spracovanie poštovej agendy.

 


Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava a realizácia prvého československého stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Príprava inštruktážneho videa pre činnosti v detských rybárskych krúžkoch s majstrom sveta v prívlači – výroba rotačiek.
 • Sumarizácia objednávok komponentov na výrobu rotačiek pre detské rybárske krúžky.
 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia a súťaže Zlatý blyskáč.
 • Propagácia Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Účasť na výstavisku Incheba.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie zo Zeleného vzdelávacieho fondu.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava aktualizácie Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Príprava aktualizácie Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutia sekcií LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT
 • Vydávanie povolení na rybolov pre členov sekcií LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT.
 • Príprava žiadosti pre dotáciu na športovú činnosť od MŠVVaŠ SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.