Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov Sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 11.7. do 15.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • 12.7.2016 – Pracovné stretnutie za účasti Ing. Javora – tajomníka SRZ, Ing. Dobiaša za MŽP sekcia vôd, p. Seemanna – ichtyológa pre Bratislavskú oblasť a zástupcov SRZ MsO Bratislava V., ktoré sa týkalo výstavby diaľnice D4 a R7, ktorá má viesť cez rybársky revír č. 1-0110-1-4 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník.
 • 14.7.2016 – Pracovné stretnutie týkajúce sa novelizácie rybárskeho zákona a vykonávacej vyhlášky s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille.
 • Návšteva výrobného strediska v Považskej Bystrici s cieľom:
  1. obhliadka majetku
  2. prerokovanie stavu jeho obnovy v rámci plánu pre 2016
  3. vymedzenie okruhu ďalšej (i dlhodobej z minulosti) potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít
 • Firma LIVONEC:
  1. ukončenie rokovania o cenovej ponuke pre rok 2016
  2. podpis zmluvy o dielo o vykonaní elektrorevízií pre rok 2016
  3. podpis zmluvy o sponzorskej a propagačnej činnosti pre rok 2016
 • zahájenie príprav na Mimoriadny snem SRZ, ktorý sa bude konať 1.10.2016 v Žiline (kompletizácia adries delegátov a náhradníkov na snem),
 • aktualizácia údajov na stránke ssrzrada.sk – kontakty zamestnancov sekretariátu, aktualizácia legislatívnej časti (sprehľadnenie a aktualizovanie všetkých uverejnených dokumentov),

Právny referát:

 • počas 28. týždňa boli na základe uznesenia č. 82/2016 prekontrolované miestne rybárske poriadky na webových stránkach základných organizácií, ktoré neurobili nápravu v zmysle uznesenia č. 70/2016-2. Uvedenou kontrolou bolo zistené, že všetky základné organizácie majú miestne rybárske poriadky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SRZ,
 • dňa 11. júla 2016 sa urobili ďalšie kroky v súvislosti s návrhom na vklad vlastníckeho práva k pozemkom pod vodnou plochou v Malom Záluží, ktoré SRZ odkúpil od fyzickej osoby,
 • cez organizačno-právneho referenta bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podaná žiadosť o pridelenie IČO všetkým základným organizáciám SRZ. V súvislosti s touto žiadosťou, bola na MV SR podaná dňa 12. júla aj žiadosť o zmenu sídla Mestskej organizácie Pezinok. Rovnaká žiadosť sa podávala aj v prípade organizácie Moldava nad Bodvou,
 • dňa 12. júla 2016 bola na Sekretariát zaslaná žiadosť o právnu pomoc v súvislosti s neoprávnene vyrubovanou daňou z pozemkov v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Obec vyrubujúca daň, bola dňa 14. júla 2016 zo strany organizačno-právneho referenta upozornená na protiprávne konania a požiadaná o vykonanie nápravy, nakoľko vyrubovala daň z pozemkov (rybník s chovom rýb) na lovných rybárskych revíroch,
 • dňa 14. júla 2016 bola vypracovaná Zmluva o sponzorskej a propagačnej činnosti, na základe ktorej je možné získať finančné prostriedky najmä na hospodárenie na rybárskych revíroch a športovú činnosť,
 • informácie o doručených dovolaniach, súdnych pojednávaniach a iných podaniach bude možné poskytnúť až po právoplatnom skončení týchto konaní, nakoľko ide o citlivé informácie, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu mena dotknutých osôb.

Odbor tečúcich vôd a odbor výroby:

 • ichtyologický prieskum horného Váhu – prieskum bol zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosti jednotlivých druhov rýb v súvislosti s plánovanou výstavbou MVE Liptovský Ján a následných možných zmien v zložení ichtyofauny
 • prebratie násady jesetera malého (Je1+) v Pohořeliciach – táto násada jesetera malého je financovaná z udelenej dotácie z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR
 • zarybnenie rybárskych revírov Dunaj č.3 a Dunaj č.4 násadou sumca jednoročného zo strediska Malé Zálužie v množstve 10000ks
 • stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Kráľová,
 • pracovné stretnutie na MŽP SR v Bratislave (Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny) za účelom úvodného predstavenia odborného návrhu tzv. C etapy národného zoznamu území európskeho významu,
 • jednanie s VVS, a.s. Košice závod Michalovce kvôli úhynu rýb na Laborci č. 2 – možnosti kompenzácie škôd,
 • farma na chov rýb v k.ú. Poľanovce – stanovisko k EIA
 • obhliadky priečnych bariér na tokoch Topľa, Sekčov, Koprivnička, Večný potok
 • rokovanie so zástupcom MVE Prešov – projekt rybovodu
 • pracovné stretnutie týkajúce sa výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri Dunaj č.3 – OR Veľký Zemník a možných obmedzení vyplývajúcich z dôvodu výstavby obchvatu Bratislavy a budovania športového areálu na tomto revíri
 • spolupráca pri organizovaní preteku na rybárskom revíri Dunaj č.3 – manipulácia nad rámec manipulačného poriadku
 • príprava a uzatvorenie zmluvy o výkone rybárskeho práva v časti rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD,

Rybárska stráž:

 • pracovné stretnutie s rybárskou strážou na VN Sĺňava a vykonaná kontrola,
 • zmena systému kompenzácií nákladov organizáciám, ktoré sa podieľajú na výkone kontroly rybárskych revírov Rady SRZ (nové dohody o spolupráci so základnými organizáciami),
 • riešenie zvýšeného počtu prehreškov súvisiacich s výkonom rybárskeho práva,

Ekonomický odbor:

 • refakturácia poistenia rybárskej stráže za obdobie 1.4.2016 – 31.3.2017 na jednotlivé ZO SRZ,
 • aktualizácia drobného majetku pre rybársku stráž, podklady pre výpočet odpisov za jún 2016,
 • kontrola a výplata cestovného, úhrada záloh na preteky pre športový odbor,
 • ukončenie kontroly – vládny audit – čerpanie dotácií pre športový odbor za roky 2014 a 2015.