Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – apríl 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí
 • Priebežné vybavovanie úloh vyplývajúcich z plánu práce, riadenie činnosti Sekretariátu SRZ
 • Pracovná návšteva výrobného strediska SRZ Rady – Nové Zámky
 • SPF, Považská Bystrica – rokovanie
 • Kontrolná prehliadka hornej inundácie Dunaja za účasti Vodohospodárskej výstavby, š.p.
 • Stretnutie štatutárnych zástupcov OZ SRZ obhospodarujúcich Dunaj č. 1, 2, 3, 4 – pracovné stretnutie za účelom výkon RP
 • Otvorenie školenia rybárskej stráže – Ivanka pri Dunaji
 • MŽP SR – pracovné stretnutie za účasti Vodohospodárskej výstavby š.p. a SVP, š. p. Bratislava
 • MH SR – pracovné stretnutie
 • Toyota AUTOGRAND a.s., Bratislava – pracovné stretnutie
 • Výrobné stredisko SRZ Rady – Paríž Ľubá – účasť na výlove
 • Účasť na konferencii Slovenského zväzu športového rybolovu v Žiline
 • Účasť na pracovnej porade Odboru tečúcich vôd a výroby
 • Účasť na pracovnej porade zarybňovacej komisie
 • Pracovná porada VÚC Prešov
 • Pracovná návšteva strediska Slovryb a. s. Biely Potok za časti štátneho tajomníka MŽP SR Ing. Norberta Kurillu, PhD.
 • Účasť na zasadnutí ŠOP SR v Dunajskej Strede
 • Účasť na Mestskej konferencii SRZ MsO Dunajská Streda
 • MŽP SR – pracovné stretnutie
 • News Media, Bratislava – pracovné stretnutie, časopis Poľovníctvo a rybárstvo
 • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – pracovné stretnutie
 • SVP š.p. Piešťany – pracovné stretnutie
 • Pracovné stretnutie s prezidentom SZŠR, PhDr. Jaroslavom Sámelom v Žiline
 • Riešenie úhynu rýb BA oblasť
 • Účasť na zasadnutí štatutárnych zástupcov OZ SRZ Bratislavského kraja
 • Toyota AUTOGRAND a.s., Bratislava – pracovné stretnutie
 • Incheba a.s. Bratislava – pracovné stretnutie
 • Účasť na zasadnutí ZO OZPP SRZ Rady v Žiline
 • SVP š.p. Piešťany – pracovné stretnutie
 • Otvorenie školenia hospodárov – Ivanka pri Dunaji
 • Účasť na zasadnutí Pohronskej únie vo Zvolen
 • Účasť na VZ Slovryb, a.s. v Žiline
 • Účasť na MK a oslave 100. výročia založenia – SRZ MsO Martin
 • MPaRV SR, Bratislava – pracovné stretnutie
 • ZMOS, Bratislava – pracovné stretnutie
 • SPK, Bratislava – pracovné stretnutie
 • SAV, Bratislava – 1. národný workshop – migrujúce druhy rýb v povodí Dunaja
 • TV relácia SRZ Na rybách – TV príspevok do relácie

Sekretariát tajomníka

 • Vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia sekretariátu tajomníka SRZ na dennej báze
 • Evidencia správ z konania VŠC OZ SRZ
 • Evidencia a spracovanie žiadostí OZ SRZ na vyznamenania členov OZ SRZ
 • Evidencia objednávok SRZ Rady
 • Evidencia a vybavovanie objednávok E-shopu
 • Spracovanie rezervácií a vystavovanie poukazov na pobyt v rekreačných zariadeniach Rady SRZ
 • Evidencia návrhov na vyznamenanie, vybavovanie schválených vyznamenaní, vypisovanie diplomov vyznamenaným
 • Aktualizácia kontaktných údajov na web stránke SRZ
 • Spracovanie výsledkov elektronických hlasovaní
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí

Organizačno – právny odbor

 • Stanovisko k rozšíreniu platnosti detských povolení na rybolov počas letných prázdnin.
 • Vyjadrenie k lovu rýb na jednu alebo dve udice pri loviacom, ktorý dovŕši 15 rokov v roku 2019 s prihliadnutím na cenu povolenia na rybolov.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov.
 • Vyjadrenie vo veci zaslania podkladov z ČS/MK + postup pri podaní návrhu na vymenovanie člena rybárskej stráže.
 • MsO SRZ Veľké Kapušany – vysvetlenie k postupu voči p. D.B. v rámci disciplinárneho konania a oprávnenie na lov rýb.
 • MsO SRZ Piešťany – stanovisko k vydaniu povolenia na rybolov za vyššiu cenu osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku a výzva na nápravu.
 • MsO SRZ Bratislava V. – vyjadrenie k pojmom prístrešok, dočasná stavba a mobilné zariadenie a možnosť použitia karavanu, či stanu + definícia rybárskej podložky.
 • MO SRZ Veľké Kapušany – stanovisko k možnosti vydať povolenie na rybolov osobe, voči ktorej bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie.
 • Právne stanovisko k zapisovaniu tzv. „bielych rýb“.
 • MŽP SR – žiadosť o právne stanovisko k VN Budmerice, či sa jedná o ostatnú vodnú plochu.
 • Stanovisko k možnosti odňať čestné členstvo SRZ z dôvodu nevhodného správania a poškodzovania dobrého mena organizácie.
 • Právne stanovisko k žiadosti o vysvetlenie k niektorých ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu týkajúcich sa lovu rýb.
 • Stanovisko k cene a rozsahu povolenia na rybolov na VN Palcmanská Maša pre deti do 14 rokov.
 • Vyjadrenie, či na štrkovisku s prítokom je možné zakázať lov rýb
 • Spracovanie návrhu uznesenia o schválení elektronického predaja hosťovacích povolení na rybolov na rybárske revíry Rady SRZ.
 • Stanovisko k disciplinárnemu rozhodnutiu o uložení verejného pokarhania a možnosť podať opravné prostriedky.
 • Možnosť obmedzenia zavážania nástrah na rybárskych revíroch do určitej vzdialenosti na základe uznesenia členskej schôdze
 • Spracovanie podkladov pre zasadnutie Dočasnej legislatívnej komisie
 • Riešenie sťažností
 • Konzultácie s členmi SRZ a OZ SRZ ohľadom vzniku členstva v SRZ, prestupu člena, prerušeniu členstva v SRZ, platenia členského, zániku členstva v SRZ, hospodárenia OZ SRZ
 • Písomná komunikácia s OČTK
 • Posudzovanie návrhov zmlúv
 • Dodatky k dohodám o zabezpečení ochrany revírov Rady SRZ
 • Príprava zmlúv o pôžičke pre OZ SRZ
 • Spracovanie Zápisnice zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ
 • Spracovanie Zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ
 • Príprava elektronického hlasovania, vyhodnotenie elektronického hlasovania

Odbor investícií a správy majetku

 • Úradné skúšky elektrických zariadení v mokrom prostredí – Nové Zámky, Malé Zálužie
 • Rekonštrukcia interiéru admin. budovy v Žiline – prízemie
 • Výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie interiéru admin. budovy v Žiline – 1. a 2. nadzemné podlažie
 • Výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie bytu v areáli SRZ – Rada
 • Príprava na rekonštrukciu rodinného domu v stredisku Lučenec – súpis materiálu a prác
 • Výberové konanie na dodávku nákladného automobilu pre stredisko Nové Zámky
 • Príprava verejnej obchodnej súťaže na dodávateľa rekonštrukcie sádok vo Svite
 • Úradná skúška elektrických zariadení v mokrom prostredí – Bytča, Mošovce, Slovianska Dolina, Trstená
 • BO a SO automobilov pred jarnou sezónou rozvozov
 • Odpredaj ojazdeného vozidla značky MAHINDRA
 • Konfigurácia techniky (notebooky, telefóny) pre nových zamestnancov SRZ
 • Výber farebnej (repasovanej) tlačiarne pre odbor výroby a tečúcich vôd
 • Reklamné polepy na automobily Toyota Hilux (SRZ + generálny sponzor Toyota)
 • Vyhodnotenie ponúk pri obstarávaní zákazky na zadný traktorový nakladač pre stredisko Brzotín
 • Vyhodnotenie ponúk pri obstarávaní zákazky pre dodávku kruhovej odchovnej klietky pre stredisko Liptovská Mara
 • Vyhodnotenie ponúk pri obstarávaní zákazky na dve kruhové odchovné nádrže pre stredisko Mošovce
 • Vyhodnotenie ponúk pri obstarávaní zákazky na dodávku rybárskych sietí
 • Oprava centrálneho prívodného vodovodného potrubia do AB v Žiline (demontáž a montáž uzáveru a spätnej klapky

Odbor tečúcich vôd a výroby

 • Distribúcia šťuky rýchlenej z výrobných stredísk SRZ do revírov Rady a OZ SRZ
 • Distribúcia pstruha dúhového v kategórii Pd2 do OZ SRZ
 • Asanácia a dezinfikovanie liahní po odchove Šr
 • Príprava liahne na výter sumca
 • Výpomoc pri výlove Hodrušského jazera MO Žarnovica
 • Preberanie násady Šr u dodávateľov
 • Navážanie násad kapra na ďalší chov na chovné revíry Rady SRZ
 • Navážanie násady Pd1 určenej na ďalší chov na klietkový chov L. Mara
 • Inštalácia solárnych panelov  a zateplenie  skladu krmiva pre Klietkový chov na Liptovskej Mare
 • Rozvoz kŕmnych zmesí na výrobné strediská Rady SRZ od výrobcov
 • Odlov a výter podustvy severnej
 • Odlov a výter mreny severnej
 • Pracovné stretnutie na OÚ ŽP Trenčín k § 39 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Prednáška na SOŠ Pezinok pre budúcich policajtov
 • Aktualizácia zoznamu „ Komu nevydať povolenie pre rok 2019“
 • Návrh spolupráce pre Poľský rybársky zväz (PWZ – Lublin)
 • Konzultácia návrhu dohody na ochranu revírov OZ SRZ
 • Prieskum trhu pre vybavenie RH/RS (sonary, UV baterky, lupy, teplomery)
 • Ichtyologický prieskum v MO SRZ Vrbové.
 • Spracovanie stanoviska k vypúšťaniu odpadových vôd z ČOV Raslavice do toku Sekčov pre OÚ Bardejov a v súvislosti so zmenou popisu revíru na VN Palcmanská maša ohliadka v teréne a určenie novej hranice revíru s ohľadom na zvýšenie ochrany rýb v hornej časti nádrže, účasť na konaní zvolanom OÚ Stropkov k žiadosti o ťažbu rieč. materiálu z vodného toku Ondava, k.ú. Breznica
 • Na požiadanie MO SRZ Poprad meranie fyzikálnych ukazovateľov (teplota vody, obsah kyslíku a pH) na VN Malý Grebpark a VN Grebpark v súvislosti s úhynom rýb
 • List na SVP š.p. a MŽP SR – nový revír MsO SRZ Šaľa
 • Účasť pracovníkov SRZ na Prvom národnom workshope o Dunaji a jeseteroch
 • Kontrola rybovodu na rieke Turiec, umelý výter hlavátky (MsO SRZ Martin)
 • Spracovanie súhrnnej správy k uplatňovaniu výnimky na plašenie a odlov kormorána za rok 2018
 • Pracovné stretnutie k Manipulačnému poriadku na Ihráčskom rybníku
 • Pracovné stretnutie k spriechodneniu migračnej bariéry na toku Štiavnica
 • Aktualizácia zoznamu na poistenie členov rybárskej stráže + odoslanie na poisťovňu
 • Pracovné stretnutie RH + RS na revíroch RADY SRZ
 • Pracovné stretnutie s MsO SRZ Partizánske za účelom riešenia problematiky úhynu rýb na rybárskych revírov + rozbor vody.
 • Riešenie problematiky uhynutých rýb pod MVE Trenčianske Biskupice II.
 • Prebratie násady Šr na stredisku SRZ Rady – Úzovská Panica (pre rybárske revíry Dunaj č.1, č.2)
 • Účasť na vodoprávnom konaní zvolanom OÚ Prešov k vydaniu povolenia na vypúšťanie osobitných vôd, odpadových vôd do Zálažného potoka z kúpeľov Vyšné Ružbachy
 • Účasť na vodoprávnom konaní zvolanom OÚ Prešov k žiadosti o ťažbu rieč. materiálu na vodnom toku Poprad v k.ú. Plavnica
 • Pracovné stretnutie s MŽP SR – Sekcia vôd k zákonu o vodách za účasti zástupcov MsO SRZ Žilina a Združenia chovateľov rýb na Slovensku
 • Porada Odbory, upratovanie kancelárie
 • Zmeny v revírovaní
 • Prednášky odborných pracovníkov SRZ Rady na školení rybárskych hospodárov a školení pre záujemcov o rybársku stráž
 • Posúdenie priechodnosti Rimavy na miestach bývalých migračných bariérach
 • Povodňové prehliadky na riekach Váh a Revúca v okrese Ružomberok
 • Výlov VN Hodruša (MO SRZ Žarnovica)
 • Spoločná kontrola revíru VN Orava
 • Kontrola umelých hniezd na VN Orava pre podporu reprodukcie zubáča
 • Spoločná kontrola s OO PZ Trstená
 • Účasť na pracovnom stretnutí na SVP, š.p. – Správe povodia dolnej Nitry (spriechodňovanie hate Jelšovce)
 • Kontrolný deň výstavby rybovodu na VD Veľké Kozmálovce na rieke Hron (MsO SRZ Levice)
 • Účasť na vodoprávnom konaní zvolanom OÚ Bardejov k poldru na ryb. revíri Sveržovka a kontrola pri náhradnom vysadení Pd2 na VN Rakovec a vyhodnotenie kvality vody (O2, pH a teploty vody)
 • Zaslanie predbežného stanoviska k odkúpeniu prebytočného štrku z tokov Torysa a Ľutínka pre Obec Pečovská Nová Ves a kontrola spriechodnenia rybovodu pri MVE Margecany, odvoz vzorky pstruha dúhového dvojročného na vyšetrenie na UVLF Košice dodaného na VN Rakovec dňa 15.4.2019
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Košice k premiestneniu mokrade v rámci štrkoviska Krásna (ŠVD)
 • Kontrola priechodnosti rybovodu na MVE Ždaňa a po prehliadke požiadavka na prevádzkovateľa na vyčistenie štrbín v prepážkach, nakoľko podustva severná ešte nebola v neresovej migrácii na Hornáde
 • Prihlásenie do konania k žiadosti o ťažbu riečného materiálu na vodnom toku Ondava v Stropkove a Chotčianke v Chotči
 • Pracovné stretnutie SRZ – SVP, š.p. B. Štiavnica, ktorá sa uskutočnila na OZ Piešťany k aktuálnym problémom
 • Účať na vodoprávnom konaní k navrhovanej úprave Oravice v k.ú. Liesek
 • Spracovanie podkladov k zmenám v databáze
 • Spracovanie podkladov k zmenám v revírovaní na roky 2020-2022
 • Súčinnosť pri značkovaní rýb na rieke Váh pri hati Trenčianske Biskupice II.
 • Aktív hospodárov Trenčianskeho kraja.
 • Jarné zarybňovanie (Š0, násady kapra, Ppr, Pd2) – preberanie násad u dodávateľov a účasť pri zarybňovaní
 • Príprava a aktív rybárskych hospodárov Košického a Prešovského kraja
 • Porada odboru OTVaV a Zarybňovacia komisia pri Rade SRZ
 • Vyhodnotenie úlovkov a úrovne zarybňovania v revíroch uvedených v ZKP MO SRZ Veľké Kapušany
 • Spracovanie stanoviska k vyhrnutiu sedimentov pri prístavisku pltí v k.ú. Červený Kláštor pre OÚ Prešov
 • Odlov rýb z prítoku rieky Nitra batériovým elektrickým agregátom v MsO SRZ Partizánske.
 • Meranie kvality vody v MsO SRZ Trnava.
 • Spracovanie stanoviska pre SVP,š.p. OZ Košice k oprave bezpečnostného priepadu na VN Sigord
 • Účasť na stretnutí hospodárskeho odboru na MsO SRZ Žilina
 • Stanovisko pre SVP k udržiavacím prácam na rok 2019
 • Odpovede na listy
 • Evidencia a zaslanie výkazov z programu Mobitest, ktorou sa monitoruje činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ
 • Evidencia a registrácia mesačných hlásení od profesionálnych členov RS a RH na revíroch Rady SRZ
 • Školenie nových členov rybárskej stráže v Ivanke dňa 6. – 7.04.2019
 • Odlov generačného zubáča veľkoústeho z VN Zempl. šírava a výpustného kanála z VN Zempl.Šírava
 • Vodoprávne konanie zvolané OÚ Snina k spriechodňovaniu stupňov na vodnom toku Cirocha
 • Spracovanie stanoviska pre SVP,š.p. OZ Košice k údržbe Trstianky v Trsťanoch a Kojšovského potoka v Jaklovciach
 • Terénna obhliadka k výstavbe lávky na Jazere Počúvadlo
 • Monitoring hlavátky na rieke Hron
 • Účasť na besede na základnej škole v Žiari nad Hronom k rybárstvu v regióne
 • Odber vzoriek bentosu na rieke Poprad – Projekt LIPEŇ 2019-2020
 • Prebratie násady šťuky severnej v kategórii Š0 (stredisko Malé Zálužie) na zarybnenie VN Sĺňava.
 • Zaslanie materiálov na ZO SRZ (úlovky cudzích členov v revíroch organizácie+kaprová rezerva)
 • Účasť na jednom z ďalších kontrolných dní zameraný na stavebné práce rybovodu na VS Veľké Kozmálovce.
 • Pracovné stretnutie v MO SRZ Sládkovičovo zamerané na riešenie problematiky úhynu rýb.

Referent pre rybársku stráž

 • Evidencia a zaslanie elektronických výkazov na spracovanie
 • Registrácie mesačných hlásení RH/RS do podkladov pre vyhodnotenie činnosti
 • Vybavovanie prijatej pošty
 • Príprava umelých hniezd na VN Orava
 • Školenie nových členov RS v Ivanke
 • Účasť na porade OTVaV
 • Účasť na zarybňovacej komisii
 • Spoločná kontrola revíru na zahájení pstruhovej sezóny na VN Palcmanská Maša – Dedinky
 • Kontrola umelých hniezd
 • Spoločná kontrola revíru na VN Orava
 • Aktualizácia zoznamu členov RS a zoznamu členov RS na poistenie
 • Pracovné stretnutie RS/RH na revíroch Rady SRZ
 • Účasť na porade odborov
 • Prieskum trhu k nákupu materiálu pre vybavenie RH/RS
 • Pracovné stretnutie na OÚ ŽP k § 39 zákona a postupu RS
 • Uvedenie do problematiky rybárstva a platnej legislatívy na SOŠ PZ v Pezinku 

Ekonomický odbor

 • Pokladňa
  • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 4/2019 a ich úhrada.
  • Zúčtovanie nákupu PHM prostredníctvom platobných kariet CCS a hotovostné nákupy.
  • Spracovanie cestovných príkazov, ich kontrola a úhrada.
  • Práca s finančnou hotovosťou ( príjem a výdaj) – prijaté platby za povolenky, vydávanie
  • finančnej hotovosti na drobné nákupy, úhrada cestovného a pod.
  • Zúčtovanie došlých faktúr.
  • Bankové prevody – úhrady faktúr.
 • Mzdová učtáreň
  • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 3/2019.
  • Úhrada miezd a odvodov za 3/2019.
  • Spracovanie výkazov sociálneho a zdravotného poistenia za 3/2019.
  • Ďalšia mzdová agenda vyplývajúca z činnosti organizácie.
  • Vyplňovanie štatistických výkazov za rok 2018 + štatistika nájmu rekreačných zariadení
  • Rady SRZ za 1 kvartál 2019.
  • Personálna a mzdová agenda Športový odbor.
 • Predaj povolení
  • Predaj povolení fyzickým osobám.
  • Spracovanie a kontrola výdajok povolení a materiálu zo skladu pre ZO SRZ ako podklad
  • k fakturácii a samotná fakturácia dodatočných výdajov za 4/2019.
  • Vybavovanie dodatočných objednávok na povolenia.
  • Fakturácia materiálu prostredníctvom E-Shopu.
 • Učtáreň
  • Skladové hospodárstvo – zaúčtovanie dodávok násadových rýb na ďalší chov.
  • Fakturácia rýb pre ZO SRZ v rámci jarného zarybnenia a taktiež fakturácia dodávok
  • rupínu.
  • Spracovanie podkladov na fakturáciu predaja strediska Považská Bystrica v spolupráci
  • s daňovou poradkyňou.
  • Skladové hospodárstvo – zaúčtovanie dodávok krmív.
 • Vedúci ekonomického odboru
  • Výkaz DPH za 3/2019 a jeho úhrada.
  • Fakturácia nájomného a PHM za súkromné jazdy služobnými vozidlami za mesiac 3/2019.
  • Spracovanie ročného štatistického výkazu nezárobkových organizácií NSNO 1-01.
  • Príprava materiálov na Vestníka Rady SRZ – Plnenie rozpočtu za rok 2018 a Návrh
  • rozpočtu na rok 2019.
  • Účtovanie ostatných účtovných prípadov (PHM, došlé faktúry, dotácie a pod.)
  • Ostatná ekonomická agenda. 

Samostatný referent pre športovú činnosť

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR, OŠČ a SZŠR,
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného
 • Kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev v postupových súťažiach
 • Aktualizácia termínového kalendára pretekov OŠČ, SZŠR
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti postupové preteky
 • Postupná kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet
 • Úprava Stanov SZŠR – po pripomienkovaní hlavným kontrolórom športu MŠVVaŠ SR
 • Príprava a realizácia Konferencie SZŠR, Zápisnica z Konferencie 7.4. 2019
 • Zápisnica zo zasadnutia VV SZŠR 7.4. 2019
 • Úkony spojené so žiadosťou o uznanie za národný športový zväz
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves, tvorba testov, propozícií, rozpoznávania rýb a propagačných materiálov.
 • Propagácia, spolupráca pri organizovaní a tvorba plagátu s maskotmi na Slovak Junior Challenge v love kapra, otvorenie a vyhodnotenie súťaže.
 • Realizácia materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky od firiem Úlovok a Tornado.
 • Realizácia novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix.
 • Distribúcia komponentov na výrobu rotačiek od Vladimíra Sloviaka do detských rybárskych krúžkoch.
 • Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.
 • Realizácia celoslovenských stretnutí v Nových Zámkoch a v Kysuckom Novom Meste.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Spolupráca pri spustení stránky pre deti a mládež SRZ na facebooku.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).