Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – február 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia ochrany prírody k podkladom na podanie žiadosti novej žiadosti na výnimku plašenia a odstrelu kormorána veľkého za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ, pracovné rokovanie o návrhu dodatku na spolupráci k TBD k vodným stavbám vo vlastníctve SRZ a pracovné rokovanie s riaditeľom SPK k pokračovaniu spolupráce SRZ a SPK.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti tajomníka, predsedu SRZ MsO Žilina a zástupcov polície zo ZA na zabezpečení a spoločných postupoch pri kontrolách RS na rybárských revíroch v okrese ZA v súvislosti s novou rybárskou legislatívou.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti prezidenta SRZ, tajomníka SRZ a vedúceho OTVaV s firmou Rybárstvi Pohořelice k ponuke násadových rýb pre SRZ.
 • Pracovné porady oboch štatutárov SRZ a zamestnancov OTVaV k aktuálnym úlohám a prípravy podkladov pre rokovania Zarybňovacej komisie.
 • Mimoriadne výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ v Bratislave na pôde MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a 8 víceperezidentov za príslušné kraje vrátane člena KK so štátnym tajomníkom Ing. Kurillom Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – otázky členov k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky najmä vysvetleniu §14 odst.2, písmeno a) – množstvo úlovkov.
 • Účasť tajomníka SRZ na porade štatutárov ZA-kraja v Kysuckom Novom Meste k riešeniu aktuálnych podnetov členov SRZ k novej rybárskej legislatíve, postup a následná informovanosť členov SRZ a rôzne.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, zástupcov SRZ MO Turčianske Teplice k požiadavkám fyz. osoby na SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na hodnotiacej členskej schôdzi v SRZ MsO Sereď, SRZ MO Topoľníky a SRZ MsO Banská Bystrica + porade OŠČ v Žiline.
 • Účasť tajomníka na otvorení výstavy, na panelovej diskusii k novej rybárskej legislatíve a na ocenení najlepších športovcov za rok 2018 na výstave Poľovníctvo, rybárstvo
  a včelárstvo v Nitre v dňoch 22.2. až 24.2.2019.
 • Účasť tajomníka v rozhlasovom vysielaní Regina-stred štúdio Banská Bystrica k téme zmeny v novom zákone o rybárstve.
 • Účasť tajomníka na inventúre vo výrobnom stredisku Lučenec.
 • Pracovné rokovania tajomníka SRZ v Dubnici nad Váhom s potencionálnym dodávateľom zabezpečovacích a monitorovacích zariadení na budovy a vozidlá SRZ.
 • Účasť oboch štatutárov na pracovných poradách vedúcich výrobných stredísk – kaprové a pstruhové strediská k predbežnému HV za výrobu a finančno-výrobným plánom na rok 2019.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcov firmy Provit,a.s., k návrhu kúpnej zmluve na nákup krmív pre výrobné strediska SRZ s produkciou lososovitých násad + otvorenie odborného seminára za účasti zástupcov firmy Copens Holandsko pre zástupcov výr. stredísk Rady SRZ a Združenia chovateľov rýb na Slovensku.
 • Pracovné porady tajomníka SRZ s vedúcimi odborov sekretariátu Rady SRZ k aktuálnym úlohám na mesiac február 2019.
 • Pracovné rokovanie na MŽP SR, prejednanie žiadosti na zrušenie rybárskeho práva, Dunaj č. 3, Materiálová jama B.
 • Výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ v Bratislave na MŽP SR k zákonu a vyhláške o rybárstve.
 • Účasť na odbornom seminári v Čilistove – potenciálne opatrenia za účelom revitalizácie – Slovensko-maďarský úsek Dunaja a priľahlé ramenné sústavy.
 • Účasť na členských schôdzach OZ SRZ Bratislava V., Šamorín, Veľký Meder.
 • Pracovná porada ichtyológov v Žiline.
 • Pracovná porade pstruhárov v Žiline.
 • Pracovná porade kaprárov v Žiline.
 • Pracovné rokovanie, SVP, š. p. Bratislava, zabezpečenie vjazdov pre rybárske revíry Dunaja.
 • Pracovné stretnutie v Dunajskej Strede, rybárski hospodári, rybárska stráž a OZ SRZ, ktoré sa podieľajú na ochrane Dunaja – Dunaj č. 1, Dunaj č. 2, Dunaj č. 3 a Dunaj č. 4 za účasti viceprezidentky Rady SRZ p. Jankovičovej, člena Rady SRZ p. Tomanovicsa, predsedu MsO SRZ Dunajská Streda p. Dobreho, zástupcov OZ SRZ Štúrovo, Komárno, Veľký Meder, Šamorín, Bratislava IV., Bratislava V. , referenta pre rybársku stráž SRZ p. Gavendu, ichtyológa pre západoslovenský kraj p. Hajňuka, hospodára pre Dunaj č. 3 a 4  a člena rybárskej stráže p. Machalu.

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.
 • Evidencia pozvánok na VČS ZO SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí ZO SRZ na vyznamenania členov ZO SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí ZO SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok rekreačných zariadení.
 • Spracovanie rezervácií na rekreačné zariadenia Rady SRZ pre kalendárny rok 2019.
 • Príprava výstav pre účasť SRZ na výstavách Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo v Nitre a Fishing Show v Trenčíne.
 • Účasť na výstavách Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo v Nitre a Fishing Show v Trenčíne.

Odbor investícií a správy majetku

 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny odbor

 • MŽP SR – Úprava na základe pripomienok a finalizácia rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 1688/2019-4.1.1 zo dňa 14. januára 2019, ktorým bol odobratý rybársky revír Štrkovisko RT a pridelený na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Vypracovanie návrhu príkaznej zmluvy na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho hospodára, ktorého zmluvnou stranou je Emanuel Seemann.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Spracovanie odpovede vo veci rybárskeho campovania na VN Veľké Kozmálovce.
 • Stanovisko k otázkam ohľadom privlastňovania si rýb, obmedzenia počtu, zavedenia hornej miery rýb a použitia sbirolina.
 • MO SRZ Poprad – stanovisko k otázkam ohľadom sprievodu osoby do 15 rokov, privlastňovania si rýb, spĺňania podmienok členov RS a určenia vodných nádrží, či ide vodný tok alebo ostatnú vodnú plochu v prípade VN Malý Grébpark a VN Grébpark.
 • Stanovisko k centrálnej evidencii členov SRZ, stanovisko k cene hosťovacích povolení na rybolov, stanovisko k obnoveniu členstva po jeho zániku a k zavedeniu horných mier; právny názor k záväznosti prepočítavacej tabuľky, ktorá je súčasťou vyhlášky č. 381/2018 Z.z.
 • Vyjadrenie k nutnosti mať zakúpené miestne povolenie na rybolov v prípade záujmu o zväzové povolenie na rybolov.
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – právne stanovisko k § 13 ods. 1 a 4 vo veci lovu na pstruhových vodách v mesiacoch november – december pre držiteľov povolení na lov hlavátky.
 • Spracovanie právneho stanoviska k množstvu privlastnených rýb a jednotlivým kombináciám, k lovu rýb na prívlač pomocou bubliny a možnosti lovu na ďalšiu udicu, k platnosti rybárskych dokladov pri love rýb a nutnosti osvetlenia miesta lovu v čase zamračeného počasia, resp. čo sa rozumie pod osvetlením slnečným svetlom.
 • MO SRZ Hanušovce nad Topľou – spracúvanie podkladov a naštudovanie problematiky ohľadom VN Remeniny a vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v súvislosti so stanoviskom okresného úradu, či sa jedná o vodný tok.
 • Stanovisko vo veci oprávnení rybárskej stráže kontrolovať osoby loviace v rybárskych revíroch, stanovisko vo veci počtu privlastnenia si ušľachtilých rýb.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Elektronizácia evidencie doručenej a odoslanej pošty a vypracovanie podrobnej špecifikácie k elektronizácii evidencie doručenej a odoslanej pošty a určenie parametrov.
 • Stanovisko vo veci možnosti odvolania členov výboru na členskej schôdzi organizačnej zložky SRZ.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad; vypracovanie podrobnej špecifikácie k programu na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad.
 • Stanovisko vo veci rybárskeho revíru Karlovesko-Devínske rameno, či sa jedná o vodný tok alebo ostatnú vodnú plochu s poukazom na možnosť celoročného lovu rýb.
 • Stanovisko vo veci VN Devičany, či sa jedná o rybársky revír alebo o vodnú plochu pridelenú na podnikanie v osobitnom režime nakoľko je vedená v evidencii rybárskych revírov MsO SRZ Levice.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – Podnet na preskúmanie zákonnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce č. 1/2018 „Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá v katastrálnom území obce Kvakovce“, ktorý je v rozpore so zákonom o rybárstve.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Nákup elektronických hlasovacích zariadení a vypracovanie podrobnej špecifikácie k nákupu elektronických hlasovacích zaradení a určenie parametrov.
 • Spracúvanie otázok k ustanoveniam zákona o rybárstve a vyhlášky, ktoré nie sú zrozumiteľné.
 • Stanovisko k možnému vyhradzovaniu si miesta lovu pri prerušení lovu a vzdialení sa z miesta lovu.
 • Spracovanie odpovedí k pripomienkach a otázkam organizácií bratislavského kraja týkajúcich sa ustanovení zákona o rybárstve a vyhlášky.
 • MO SRZ Čadca – Vyjadrenie k povinnosti vydávať miestny rybársky poriadok, ktorý nebol schválený Radou SRZ.
 • SVP, š.p. OZ Košice – Žiadosť o stanovisko k VN Remeniny, či sa jedná vodný tok v zmysle vodného zákona.
 • MsO SRZ Bratislava III. – vyjadrenie k možnosti rozšírenia detských povolení na rybolov na iné rybárske revíry počas letných prázdnin.
 • Krajská prokuratúra Trnava – Žiadosť o preskúmanie zákonnosti vybavenia nášho podnetu prokurátorom Krajskej prokuratúry Trnava, pod sp.zn. Kd 379/18/2200-7 zo dňa 28. januára 2019 na preskúmanie postupu a rozhodnutia Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov vo veci obmedzenia výkonu rybárskeho práva na VN Kunov.
 • Preštudovanie pripomienok k návrhu novele zákona o ochrane prírody a krajiny + ich úprava a návrh ďalších pripomienok pre potreby ochrany výkonu rybárskeho práva.
 • Vypracovanie návrhu dohody o vykonaní práce pre pomocných hospodárov na rybárskych revírov Rady SRZ.
 • Stanovisko k rozhodnutiu MŽP SR o povolení výnimky na skorší lov kapra a k jeho platnosti.
 • Zmluva o dielo – zabezpečenie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu-dodatok č. 1.
 • Dohoda o vykonávaní odvozu zrážkovej vody z účelového zariadenia pri VN Domaša.
 • Dohoda o užívaní vodnej plochy na výkon rybárskeho práva – Rybník Zelené.Spracovanie podkladov pre zasadnutie Dočasnej legislatívnej komisie.
 • Účasť na zasadnutí Dočasnej legislatívnej komisie 3x.
 • Účasť na súdnom pojednávaní.
 • Splnomocnenie (§ 2 ods. 2 vyhlášky pre OZ SRZ).
 • Účasť na mimoriadnom zasadnutí prezídia Rady SRZ na MŽP SR.
 • Účasť na rokovaní s MŽP SR ohľadom zákona a vyhlášky.
 • Účasť na inventúre.
 • Príprava podkladov pre riešenie pracovnoprávnych vzťahov.
 • Príprava podkladov pre notársku zápisnicu.
 • Riešenie sťažností.
 • Konzultácie s členmi SRZ a OZ SRZ ohľadom vzniku členstva v SRZ, prestupu člena, prerušeniu členstva v SRZ, používania zavážacej loďky, hospodárenia OZ SRZ, účasti nečlenov na členských schôdzach OZ SRZ
 • Písomná komunikácia s OČTK.
 • Účasť na rokovaní ohľadom platnosti nájomných zmlúv na pozemky nachádzajúce sa pod vodnou plochou.
 • Stanovisko k nájomným zmluvám na pozemky nachádzajúce sa pod vodnou plochou.

Odbor tečúcich vôd a výroby

 • tvorby poriadku k hosťovacím povoleniam
 • preklady k hosťovacím povoleniam
 • účasť na výstave v Nitre
 • sumarizácia úlovkov
 • Porady vedúcich výrobných stredísk a nastavovanie produkčných plánov na rok 2019
 • Inventarizácie majetku, rýb a krmiva na strediskách
 • Seminár zameraný na problematiku  granulovaných krmív pre ryby v spolupráci s firmou Provit
 • Odlovy a výter šťuky na strediskách v Nových Zámkoch a Malom Záluží
 • Evidovanie objednávok násad od ZO SRZ na rok 2019
 • Kontrola VN na strediskách Rady SRZ zameraná na napúšťanie vody a čistenie prítokov
 • Odstraňovanie náletových drevín na odchovných VN
 • Administratívne práce
 • Riešenie agendy ohľadom povolení na odber vody pre výrobné strediská Rady
 • Obstarávanie liečiva Rupín pre ZO SRZ a výrobné strediská Rady
 • Bežná údržba a opravy výrobných pomôcok na strediskách Rady SRZ
 • Kontrola komôr so zazimovanými násadami rýb na výrobných strediskách
 • Starostlivosť o plôdik na strediskách s chovom pstruhov
 • Zarybňovacia komisia príprava podkladov

Ekonomický odbor

Pokladňa

 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 1/2019 a ich úhrada.
 • Spracovanie cestovných príkazov, ich kontrola a úhrada.
 • Práca s finančnou hotovosťou ( príjem a výdaj) – prijaté platby za povolenky, vydávanie finančnej hotovosti na drobné nákupy, úhrada cestovného a pod.
 • Evidencia a účtovanie došlých faktúr.
 • Bankové prevody.

Mzdová učtáreň

 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 1/2019.
 • Úhrada miezd a odvodov za 1/2019.
 • Spracovanie výkazov sociálneho a zdravotného poistenia za 1/2019.
 • Ďalšia mzdová agenda vyplývajúca z činnosti organizácie.
 • Personálna agenda

Predaj povolení

 • Predaj povolení fyzickým osobám.
 • Spracovanie príjemiek do skladu na základe došlých faktúr za povolenky.
 • Spracovanie a kontrola výdajok povolení a materiálu zo skladu pre ZO SRZ ako podklad k fakturácii.
 • Vybavovanie dodatočných objednávok na povolenia.
 • Fakturácia materiálu prostredníctvom E-Shopu.

Účtáreň

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola účtovníctva, hlavne triedy 0 a triedy 1.
 • Skladové hospodárstvo + fakturácia
 • Účtovanie pohybov na účte zásob.

Vedúci ekonomického odboru

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola a inventarizácia účtov hlavnej knihy za rok 2018
 • Výkaz DPH za 1/2019 a jeho úhrada.
 • Fakturácia nájomného a PHM za súkromné jazdy služobnými vozidlami.
 • Účtovanie ostatných účtovných prípadov (PHM, došlé faktúry, dotácie a pod.)
 • Vyúčtovanie dotácie za športový odbor SRZ za rok 2018.
 • Ostatná ekonomická agenda. 

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves.
 • Propagácia Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Príprava celoslovenského detského letného sústredenia zameraného na lov na umelé nástrahy Ružomberok.
 • Propagácia činnosti SRZ na Agrokomplexe v Nitre.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie z Ministerstva školstva.
 • Pripomienkovanie organizačného poriadku SRZ.
 • Tvorba rozpočtu pre referát.
 • Spustenie novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix.
 • Spolupráca pri tvorbe náborového letáku pre deti a dospelých.
 • Príprava vizuálu pre mediálne kanály facebook, instagram a youtube.
 • Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežná evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Aktualizácia Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Kontrola čerpania rozpočtu za r. 2018.
 • Aktualizácia kľúča na prerozdelenie finančných prostriedkov od SRZ a z dotácie na činnosť MŠVVaŠ SR.
 • Žiadosť o dotáciu na činnosť pre rok 2019 od MŠVVaŠ SR.
 • Evidencia prijatých uznesení z výročných zasadnutí sekcií P, M, RT, F, PR a komisie rozhodcov.
 • Aktualizácia údajov členov sekcií P, M, RT, F, PR a komisie rozhodcov po voľbách pre roky 2019-2022.
 • Vyhlásenie výberového konania na štátnych reprezentačných trénerov sekcií P, M, F, PR, RT pre roky 2019-2020.
 • Príprava materiálu a vedenie zasadnutia prezídia OŠČ v Žiline.
 • Príprava materiálu a uznesení OŠČ na zasadnutie Rady SRZ.
 • Pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom športu v Bratislave.
 • Úprava Stanov SZŠR na základe podkladov hlavného kontrolóra športu.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.