Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na výstave Fishing Show v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ za účasti vedúceho OTVaV SRZ v Slovryb, a.s.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na porade OTV a zarybňovacej komisie v Žiline
 • Účasť prezidenta SRZ na školení rybárskej stráže a rybárskych hospodárov v Žiline
 • Účasť prezidenta SRZ na ČS/MK OZ SRZ Dunajská Lužná, Bratislava V., Senec, Považská Bystrica, Záhorie
 • Účasť tajomníka SRZ na ČS/MK OZ SRZ Banská Štiavnica, Šoporňa, Hlohovec, Partizánske a na oslave 80. výročia založenia SRZ MO Partizánske
 • Rokovanie prezidenta SRZ na SVP, š.p. ohľadom vjazdov pre rybárske revíry Dunaja.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na stredisku SRZ v Nových Zámkoch – výlov komory a personálne zabezpečenie strediska
 • Účasť prezidenta SRZ na MŽP SR – MPK k novele zákona o ochrane prírody za účasti Ing. Krajča, PhD
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní s generálnou riaditeľkou služobného úradu MŽP SR
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ na rokovaní s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR MVDr. Jozef Bírešom, DrSc.
 • Rokovanie tajomníka SRZ s vedúcimi odborov ohľadom prípravy materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ
 • Rokovanie tajomníka SRZ s audítorkou ohľadom riadnej závierky za rok 2018
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na rokovaní na Vodohospodárskej výstavbe, š. p., Bratislava ohľadom TBD
 • Účasť prezidenta SRZ na rokovaní na VV, š.p. Bratislava ohľadom návrhu riešenia prekonania stupňov – VD Gabčíkovo – Dunaj
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na MŽP SR na rokovaní – Oddelenie štátnej správy rybárstva
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na rokovaniach v Žiline a Bratislave ohľadom elektronizácie SRZ
 • Rokovanie tajomníka SRZ ohľadom odpredaja strediska Považská Bystrica
 • Účasť tajomníka SRZ na zasadnutí ekonomickej komisie Rady SRZ
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní na Pozemkovom fonde v Bratislave
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ na akcii MŽP SR – Svetový deň vody v Modre
 • Príprava materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ
 • Účasť na zasadnutí Prezídia a Rady SRZ
 • Účasť prezidenta SRZ na otvorení školenia RS v Ivánke pri Dunaji
 • Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ
 • Žiadosť na MsÚ Žilina ohľadom pomenovania ulice po Ondrejovi Budajovi
 • Stanovisko štatutárov SRZ k aktivite MŽP SR – Výzva na zálohovanie PET fliaš
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia sekretariátu tajomníka SRZ.
 • Evidencia pozvánok na VČS OZ SRZ.
 • Evidencia správ z konania VŠC OZ SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí OZ SRZ na vyznamenania členov OZ SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí OZ SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok E-shopu.
 • Spracovanie rezervácií a vystavovanie poukazov na pobyt v rekreačných zariadeniach Rady SRZ.
 • Príprava materiálu pre účasť SRZ na Fishing Show v Trenčíne.
 • Kompletizácia materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, distribúcia materiálu na zasadnutie.
 • Evidencia návrhov na vyznamenanie, vybavovanie schválených vyznamenaní, vypisovanie diplomov vyznamenaným.
 • príprava a odovzdanie oblečenia pre pracovníkov SRZ.
 • spracovanie podkladov potrebných pre vystavenie splnomocnení OZ SRZ pre právne oddelenie.
 • spracovanie zadania pre vypracovanie cenovej ponuky pre spoločnosť Viadon, s.r.o. v spolupráci s komisiou pre elektronizáciu SRZ.
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí.

Odbor investícií a správy majetku

 • Čerpanie dovolenky, PN

Odbor tečúcich vôd a výroby

• Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ, Zarybňovacia komisia, rozpočet na zarybnenie revírov SRZ v roku 2019
• Rada SRZ – prezentácia koncepcie RS
• Spracovanie Dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku na rok 2019
• Distribúcia kokosového vlákna na ZO SRZ pre výrobu umelých hniezd na podporu prirodzenej reprodukcie
• Príprava umelých hniezd na podporu výteru zubáča veľkoústeho na revíroch Rady SRZ
• Príprava na organizovanie Kurzu pre rybársku stráž v Ivanke pri Dunaji
• Aktualizácia zoznamu členov rybárskej stráže na poistenie pre rok 2019
• Pracovné stretnutie na ŠOP SR na CHKO Horná Orava k možnostiam koordinovanej ochrany rybárstva a ochrany prírody SR
• Porada odboru na Ministerstve životného prostredia SR k zmenám v revírovaní a k legislatívnym úpravám po prijatí nového zákona a vyhlášky.
• Inventarizácia rybárskych revírov SRZ, porovnanie s databázou vedenou na stránke MŽP SR
• Kontrola výstavby rybovodu na rieke Turiec
• Bežná mailová a listová korešpondencia odboru
• Stanovisko pre SVP, š.p. k údržbe Torysy v k.ú. Veľký Šariš a Šarišské Michaľany (MsO Prešov, MO Sabinov) + spracovanie odborného vyjadrenia k hromadnému úhynu rýb na revíroch MO SRZ Veľké Kapušany ( MO Veľké Kapušany)
• Zarybňovanie úhora monté, násadami kapra
• Pozorovanie prirodzenej reprodukcie podustvy, odlov generačných rýb na rieke Váh
• Porada a preškolenie RH/RS Rady SRZ v Žiline

• Výrobný výbor k údržbe vodného toku Dunajec v k.ú. obce
• Aktualizácia zoznamu nevydať podľa doručených podkladov
• Pracovné stretnutie s SVP š.p. a CHKO Horná Orava k úprave Oravice v Liesku
• Účasť na OÚ Banská Štiavnica k povoleniu stavby promenády na Počúvadle.
• Zodpovedanie dotazov k činnosti RS
• Vyjadrenie pre SVP,š.p. OZ KE k údržbe Novoveského potoka v Turnianskej Novej Vsi (MO Moldava)
• Záchranný odlov rýb kvôli preložke časti pstruhového revíru Výrava v k.ú. obce Jabloň (MsO Humenné)
• Účasť na výsluchu na Okr. riaditeľstve PZ v TN ohľadom úhynu rýb na rieke Váh z r.2017
• Aktualizácia revírnych listov pre MsO SRZ Levice
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Nové Zámky ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Kontrolný deň na VN Veľké Kozmálovce- výstavba rybovodu
• Konanie k žiadosti spol. Prefa Orlov o ťažbu riečneho materiálu na toku Poprad nad ústim potoka Hromovec
• Spracovanie odpovede poslancovi MZ Medzev k stavebnému odpadu pri VN v Medzeve, spracovanie ročného výkazu o vodných plochách za rok 2019
• Spracovanie informácie od MO SRZ Sabinov a jej zaslanie na SVP,š.p. OZ Košice k postupu informovania SRZ pred začiatkom údržby na toku + prihlásenie do konaní na ťažbu rieč. mater. na tokoch Ondava a Ladomírka (MO Svidník a MO Stropkov)
• Účasť na ŠVD na MVE Plešivec zvolanom OÚ Košice na základe žiadosti nového vlastníka MVE
• Spracovanie stanoviska k zámeru vybudovať odchovňu lososovitých rýb na toku Slaná v k.ú. obce Betliar
• Obhliadka stavby MVE na Kľakovskom potoku
• Vodoprávne konanie v PN ohľadom odberu vody z VN Chtelnica.
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Trenčín ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Pracovné stretnutie s MO SRZ Sládkovičovo ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Hlohovec ohľadom konzultácie zmien v revírovaní na obdobie 2020-2022.
• Výrobné výbory zvolané SVP, š.p. k údržbe Pčolinky v k.ú. Snina a Pčoliné (Snina), Laborca v k.ú. Volica (Medzilaborce) a Výravy v k.ú. Jabloň (Humenné)
• Latorica č. 4/OR Kapoňa – šetrenie úhynu rýb
• Dotazník k úlovkom a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
• Rozporové konanie na MŽP SR k zákonu o ochrane prírody a krajiny
• Kontrola prítokov vody do VN, nastavenie a očistenie prítokov na komory a VN na strediskách Rady SRZ
• Odbery vody na strediská – vybavovanie povolení
• Distribúcia úhorieho monté pre ZO SRZ
• Distribúcia šťuky Š0 pre ZO SRZ
• Príprava rybníčkov a kanálov na odchov Šr
• Príprava zubáčových hniezd na poloumelý výter zubáča
• Výlov komôr na strediskách Rady SRZ a následná distribúcia kapra K1 na ďalší chov do chovných nádrží a K2 a K3 do ZO SRZ
• Distribúcia liečiva Rupín pre ZO SRZ
• Evidencia objednávok na násady od ZO SRZ
• Tvorba rozdeľovníkov na dodávku jarných násad rýb


Referent pre rybársku stráž

 • Dopracovanie vznikajúcej stratégie ochrany revírov Rady SRZ
 • Porada k ochrane a výkonu rybárskeho práva na Dunaji
 • Pracovná porada OTVaV
 • Pracovné stretnutie k zariadeniam GPS
 • Príprava a rozvoz kokosového vlákna
 • Pracovné stretnutie s preškolením RS Rady SRZ
 • Aktualizácia zoznamu RS a zoznamu RS na poistenie
 • Materiálne zabezpečenie akcie „Čisté brehy“
 • Zodpovedanie dotazov RS
 • Dodanie podkladov pre elektronické predaj hosťovacích povolení
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
 • Spracovanie pripomienok k Spoločnému rybárskemu poriadku
 • Pracovné stretnutie na VN Sĺňava
 • Príprava testov pre školenie uchádzačov na RS
 • Príprava materiálov a školenia uchádzačov na RS
 • Účasť na školení uchádzačov na RS

Organizačno – právny odbor

 • spracovanie návrhov interných právnych predpisov pripravených Dočasnou legislatívnou komisiou
 • príprava podkladov pre zasadnutie Rady
 • príprava podkladov pre riešenie pracovnoprávnych vzťahov
 • splnomocnenie (§ 2 ods. 2 vyhlášky pre OZ SRZ)
 • účasť a spracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 23.3.2019
 • riešenie sťažností
 • príprava elektronických hlasovaní Rady SRZ
 • konzultácie s členmi SRZ a OZ SRZ ohľadom vzniku členstva  v SRZ, prestupu člena, prerušeniu členstva v SRZ, zániku členstva, predaja povolení na rybolov, disciplinárnych previnení, volieb do OR SRZ, novej legislatívy
 • príprava podkladov pre notársku zápisnicu
 • stanovisko ku kúpnym, nájomným zmluvám
 • MO SRZ Sabinov – opätovné stanovisko k lovu rýb, ktoré sú posudzované ako invázne druhy rýb a možnosti ich privlastňovania počas celého roka.
 • Spracovanie ďalších otázok k zákonu o rybárstve a jeho vykonávaciemu predpisu pre potreby vyhotovenia komentáru zo strany MŽP SR.
 • Correcta s.r.o. – Vypovedanie Mandátnej zmluvy č. 08/01 zo dňa 18. júna 2001, ktorá sa vzťahovala na zastupovanie v colnom konaní.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia a vypracovanie podrobnej špecifikácie k spracovaniu žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia a určenie parametrov.
 • Ján Kukučka – Agroporadenstvo-Vypovedanie Zmluvy o poradenskej činnosti zo dňa 04. októbra 2004 z dôvodu zániku živnostenského oprávnenia.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie k možnosti privlastnenia si sumca po ulovení kapra podľa grafického znázornenia MŽP SR.
 • SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Žiadosť o umožnenie vstupu na oplotený pozemok z dôvodu výkonu rybárskeho práva na VN Krupina v obhospodarovaní MO SRZ Krupina.
 • Vyjadrenie k uplatňovaniu si nákladov za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche.
 • Vyjadrenie k zákazu lovu rýb na rybárskom revíre Trenčianske Kaskády a OR Kľúčové.
 • Právne stanovisko k rybárskeho revíru Hlboké jazero v Senci, či ide o ostatnú vodnú plochu a k možnosti celoročného lovu rýb.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MsO SRZ Levice – stanovisko k možnosti úpravy podmienok lovu rýb nad rámec zákona o rybárstve uznesením členskej schôdze.
 • MsO SRZ Michalovce – Vyrozumenie k podnikateľskej činnosti v rámci živnosti Vladimír Šaffa Rybárske a športové potreby PETER, či sa jedná o konkurenčnú činnosť v rozpore so Stanovami SRZ.
 • MPRV SR – Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadom vydaného osvedčenia na chov rýb obci Prietrž; preštudovanie problematiky ohľadom VN Prietrž, ktorá je v užívaní obce Prietrž na hospodársky chov rýb a možnosť pridelenia vodnej nádrže do užívania SRZ.
 • MsO SRZ Senica – možnosť zníženia vekovej hranice z 18 na 16 rokov veku vo veci brigádnickej povinnosti a vyberania poplatkov za neodpracovanú brigádu.
 • Stanovisko k lovu z rybárskeho člna na kanáloch, ktoré sú rozdelené stavidlami pre zadržiavanie vody.
 • Právne stanovisko k popisu rybárskeho revíru Hron č. 2 v Spoločnom rybárskom poriadku, ktorý nesedí s popisom v databáze MŽP SR a rybárskemu revíru VN Šárovce + spracovanie odpovede vo veci určenia vzdutia nad MVE Mikula (Želiezovce), či ide o vodný tok alebo vodnú nádrž + obrazové znázornenie.
 • MO SRZ Streda nad Bodrogom – stanovisko k možnosti vydania povolenia na rybolov osobe inej štátnej príslušnosti.
 • MO SRZ Dolný Kubín – stanovisko k doplneniu kandidátov na ČS a povinnosť splnenia podmienok pre podanie kandidátky v zmysle Volebného poriadku ZO SRZ.
 • Spracovanie obchodných a reklamačných podmienok k predaju hosťovacích povolení na rybolov na rybárskych revíroch Rady SRZ elektronickou formou.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie k možnosti predaja druhého povolenia na rybolov za príplatok.
 • Stanovisko k VN Budmerice II., či sa jedná o vodnú nádrž alebo bočnú vodnú nádrž.

Ekonomický odbor

a) Pokladňa

 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 2/2019 a ich úhrada.
 • Spracovanie cestovných príkazov, ich kontrola a úhrada.
 • Práca s finančnou hotovosťou ( príjem a výdaj) – prijaté platby za povolenky, vydávanie
 • finančnej hotovosti na drobné nákupy, úhrada cestovného a pod.
 • Evidencia a účtovanie došlých faktúr.
 • Bankové prevody.

b) Mzdová učtáreň

 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 2/2019.
 • Úhrada miezd a odvodov za 2/2019.
 • Spracovanie výkazov sociálneho a zdravotného poistenia za 2/2019.
 • Ďalšia mzdová agenda vyplývajúca z činnosti organizácie.
 • Personálna agenda

c) Predaj povolení

 • Predaj povolení fyzickým osobám.
 • Spracovanie a kontrola výdajok povolení a materiálu zo skladu pre ZO SRZ ako podklad
 • k fakturácii a samotné pokračovanie fakturácie z 2/2019.
 • Vybavovanie dodatočných objednávok na povolenia.
 • Fakturácia materiálu prostredníctvom E-Shopu.

d) Učtáreň

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola účtovníctva, príprava audit 2018.
 • Účasť na mimoriadnych inventúrach – Považská Bystrica, Nové Zámky a pod.
 • Účtovanie pohybov na účte zásob.
 • Fakturácia rýb a materiálu.

e) Vedúci ekonomického odboru

 • Kontrola a inventarizácia účtov hlavnej knihy za rok 2018, príprava podkladov pre audit za
 • rok 2018.
 • Súčinnosť pri vykonávaní auditu za rok 2018.
 • Zasadnutie ekonomickej komisie, spracovanie podkladov pre ekonomickú komisiu.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ – Plnenie rozpočtu za rok 2018 a Návrh
 • rozpočtu na rok 2019.
 • Účasť na rokovaní Rady SRZ dňa 23.3.2019.
 • Výkaz DPH za 2/2019 a jeho úhrada.
 • Spracovanie účtovnej závierky za rok 2018 a poznámok k účtovnej závierke za rok 2018.
 • Spracovanie a zaslanie Daňového priznania právnických osôb za rok 2018.
 • Fakturácia nájomného a PHM za súkromné jazdy služobnými vozidlami.
 • Účtovanie ostatných účtovných prípadov (PHM, došlé faktúry, dotácie a pod.)
 • Ostatná ekonomická agenda. 

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves, tvorba testov, propozícií, rozpoznávania rýb a propagačných materiálov.
 • Propagácia, spolupráca pri organizovaní a tvorba plagátu s maskotmi na Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Príprava celoslovenského detského letného sústredenia zameraného na lov na umelé nástrahy Ružomberok.
 • Absolvovanie školenia Projektový manažment v práci s mládežou modul I.
 • Realizácia materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky od firmy Tornado.
 • Realizácia novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix.
 • Distribúcia komponentov na výrobu rotačiek od Vladimíra Sloviaka do detských rybárskych krúžkoch.
 • Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.
 • Realizácia celoslovenského stretnutia v Spišskej Novej Vsi.
 • Príprava podkladov na zasadnutie Rady.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Spolupráca pri spustení stránky pre deti a mládež SRZ na facebooku.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežná evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Aktualizácia Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Súpisky družstiev sekcií P, M, RT, F a PR.
 • Príprava návrhu rozpočtu OŠČ na rok
 • Príprava materiálu a uznesení OŠČ na zasadnutie Rady SRZ.
 • Úprava Stanov SZŠR na základe podkladov hlavného kontrolóra športu.
 • Príprava materiálu na II. Konferenciu SZŠR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.