Aktualizované opatrenie ÚVZ SR: hromadné podujatia

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v prílohe nájdete aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva proti šíreniu koronavírusu. Došlo k zmenám vo vyhláške ku hromadným podujatiam. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

Hromadné podujatia (HP): vo vyhláške ÚVZ SR č. 2 sa momentálne delia hromadné podujatia podľa rizikovosti do troch kategórií – podľa danej kategórie je vždy potrebné upraviť podmienky vstupu a určiť maximálne limity návštevníkov podujatia.

  1. Nízko rizikové HP (napr. divadelné predstavenie bez občerstvenia, bohoslužby bez spevu, kino bez konzumácie) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, bez konzumácie, je povinné sedenie, bez spevu a povzbudzovania a pod. Max. kapacita je 50% priestoru alebo 100 osôb (podľa rozhodnutia organizátora), v režime OP.
  2. Stredne rizikové HP (napr. kino s konzumáciou, diváci na šport. podujatiach, stojace kult. podujatia, kongresy, bohoslužby so spevom) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, fixného sedenia alebo státia. Max. kapacita je 25% priestoru alebo 100 osôb (podľa rozhodnutia organizátora), v režime OP.
  3. Vysoko rizikové HP (napr. svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky, HP v prevádzkach verejného stravovania) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, konzumácie a pod. Max. kapacita je 20 osôb, v režime OP a je povinný zoznam účastníkov s uvedenými kontaktmi pre prípad epid. vyšetrovania. Zoznam účastníkov je organizátor povinný uchovávať 2 týždne po ukončení podujatia a potom ho zničiť.

Členské schôdze by podľa svojej povahy mohli byť považované za hromadné podujatie nízko alebo stredne rizikové. Pri nízko a stredne rizikovom podujatí si organizátor môže vybrať, či si zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle (max. 100 divákov) alebo pomerom kapacity, kde počet divákov môže byť vyšší ako 100 osôb (50%, resp. 25% kapacity).

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

• vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
• umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
• zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
• často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
• hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
• zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
• tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Účinnosť zmien je od 12. januára 2022. Kompletné znenie opatrenia je v prílohe.

Prílohy:

Vestník č. 2

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí