Mimoriadne zníženie vodnej hladiny na VN Hričov

Dňa 18. októbra 2017 nám Okresný úrad v Žiline zaslal pozvánku na prerokovanie požiadavky správcu vodnej nádrže Hričov (Správa povodia stredného Váhu, Nimnica) na mimoriadnu manipuláciu s vodnou hladinou v súvislosti s opravou stieracej steny (poškodené zvislé hrablice).
Na dnešnom konaní bolo dohodnuté, že v dňoch 19. a 20. októbra 2017 (zajtra a pozajtra) v čase od 12,00 hod. do  16,00 hod. bude znížená hladina na VN Hričov (rybársky revír č. 3-5090-1-1 – MsO SRZ Žilina) na kótu 323,00 m n.m., čo predstavuje zníženie o 60 cm oproti minimálnej prevádzkovej hladine uvedenej v Manipulačnom poriadku.

Počas tohto obdobia bude zabezpečená zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži a tesne pod ňou, t.j. v starom koryte rieky Váh (rybársky revír č. 3-4610-1-1, Váh č. 12-MO SRZ Bytča).

 

Vzhľadom k výraznému zníženiu vodnej hladiny v nádrži platí v zmysle § 13 písm. c) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v tomto čase zákaz loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnou situáciou je pokles vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu v zmysle platného Manipulačného poriadku pre túto vodnú stavbu.