Rozhodnutie MŽP SR o povolení výnimky na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Rozhodnutie MŽP SR č. 8704/2017-4.1 zo dňa 07. novembra 2017 o povolení výnimky na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb.


Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. decembra 2017.

V zmysle § 39 ods. 1 písm. r) zákona o rybárstve MŽP SR povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu vo vybraných kaprových rybárskych revíroch výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve, ktorá od 15. mája v roku 2018 držiteľom príslušných povolení na rybolov umožní podľa zákona o rybárstve lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), j) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve.

Zoznam rybárskych revírov, na ktorých je povolená výnimka na rok 2018 si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:


Rybárske revíry s výnimkou na skorší lov kapra na rok 2018
 Zoznam rybárskych revírov s výnimkou na skorší lov kapra od 15. mája 2018