Upozornenie – chyba vo výstupe z kontroly rybárskych poriadkov

Upozorňujeme všetky ZO SRZ a rybárov na chybu vo Výstupe z kontroly rybárskych poriadkov, ktorý bol uverejnený na našej webovej stránke dňa 04. júna 2016.

Na strane 3 tohto výstupu sa uvádza pri MO SRZ Topoľčany nasledovné:

– medzi zákazmi v kaprových vodách je uvedený zákaz loviť ryby otvormi umelo vytvorenými v ľade – ani zákon ani vyhláška takýto zákaz neupravuje – potrebné zrušiť alebo dať ako odporúčanie – zmeniť aj na webovej stránke

Uvedené tvrdenie je nesprávne.

Lov rýb pod ľadom je zakázaný spôsob lovu rýb v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o rybárstve. Akýkoľvek spôsob lovu rýb pod ľadom je zakázaný, a teda aj lov rýb otvormi umelo vytvorenými v ľade je zakázaný.

Loviť takýmto spôsobom je možné len na súkromných revíroch, kde platí osobitný režim a nevzťahuje sa na ne zákon o rybárstve.

Na uvedenú chybu nás upozornil štatutárny zástupca MO SRZ Žiar nad Hronom, Ing. Puliš, začo mu ďakujeme a veríme, že aj naďalej budú základné organizácie úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi SRZ a prispievať tak k zlepšovaniu fungovania Slovenského rybárskeho zväzu.

Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme.