VN Kráľová – Upozornenie

Správa povodia dolného Váhu Šaľa, správca VS Kráľová upozorňuje členov SRZ Žilina, že v súčasnej dobe sú z dôvodu zvýšených prietokov na rieke Váh zvýšené prietoky, ktoré sú odvádzane na jalovo cez haťové polia a vodnú elektráreň. Z hore uvedeného dôvodu doporučujeme členom SRZ lov z vodnej hladiny nevykonávať!

Ďalej je potrebné pri love z hladiny sledovať pohyb plavenín (stromy, haluzovina, plávajúci plast) na hladine aj pod ňou, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť motora a neovládateľnosť člna! Ukončenie prietokov cez haťové polia bude oznámené rybnému hospodárovi na VS Kráľová a to SRZ Galanta. Na pravostrannej a ľavostrannej hrádzi zdrže sú osadené značky pozor hať, ktoré sú vzdialené od haťových polí 600m. Túto hraničnú vzdialenosť je potrebné striktne dodržiavať z dôvodu Vašej bezpečnosti.