Informácie k rozhodnutiu o povolenom usmrcovaní a úmyselnom plašení kormorána veľkého

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plašenie kormorána veľkého.

Rozhodnutie je konečné a výnimku je možné vykonávať od 22. decembra 2021. Rozhodnutie aj s jeho prílohami Vám zasielame na oboznámenie.

V prílohe Vám zasielame aj tlačivo záznam o love, zoznam zoológov jednotlivých CHKO ŠOP SR a vzor zmluvy o spolupráci s poľovnými združeniami.

Pred samotnou realizáciu odstrelu alebo rušenia je potrebné najneskôr 1 deň vopred písomne alebo elektronickou poštou oznámiť časový harmonogram (aj niekoľko termínov plánovaných odstrelov naraz) spolu so zoznamom lokalít územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu zaslať na Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk).

Vyplnený Záznam o love je potrebné v súlade s rozhodnutím zaslať najneskôr do 5 dní písomne alebo elektronickou poštou územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu zaslať na Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk).

Ak je to potrebné z dôvodu ochrany neresísk a zimovísk rýb, možno rušenie alebo odstrel kormorána veľkého na lokalitách, kde sa tieto nachádzajú, vykonávať aj v období od 15. septembra do 30. septembra kalendárneho roka a od 1. marca do 15. marca kalendárneho roka, a to len ak činnosťou nebudú ohrozené záujmy ochrany prírody v dotknutom území a územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej túto skutočnosť žiadateľovi vopred potvrdí v súhlasnom stanovisku na základe jeho predchádzajúcej žiadosti na územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Pokiaľ je potrebné predĺženie ochrany rybárskeho revíru z uvedených dôvodov, je nevyhnutné najneskôr 40 dní pred požadovaným termínom poslať odôvodnenú žiadosť príslušnému ichtyolíógovi. Po doručení stanoviska príslušného orgánu budete bezodkladne informovaní.

O dohodnutom spôsobe rušenia kormorána veľkého ( vizuálne, akustické formy plašenia) a ďalšom nakladaním s ulovenými jedincami je potrebné, aby ste sa v súlade s rozhodnutím, dohodli s územne príslušným útvarom ŠOP SR alebo správou národného parku.

SRZ- Rada Žilina vyčlenil finančné prostriedky na nákup streliva. Aktuálne rokujeme s dodávateľom a v krátkej dobe bude prebiehať distribúcia. O podmienkach poskytnutia bezplatného streliva na realizáciu odstrelu kormorána veľkého Vás informovať.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie podmienok povolenia výnimky a predchádzaniu možných sankcií podľa platnej legislatívy.

S pozdravom

Marek Horčička
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.:+421 41/507 36 25
Mobile: +421 948 936 710

Prílohy:

Rozhodnutie

Prílohy

Zoznam zoológov

Záznam o love

Sprievodný list

Zmluva o spolopráci pri realizácii výnimky