Výstavba diaľnice D4R7 – upozornenie pre držiteľov kaprového zväzového povolenia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 6.8.2018 sa uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu, oblastného ichtyológa a zástupcov výstavby diaľnice D4, úseky Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 úseky Bratislava Prievoz – Holice.

Zástupcovia D4 R7 predložili Mestskej organizácii SRZ Bratislava V.  list – žiadosť o zamedzenie voľného pohybu osôb (členov  SRZ) v oblasti výstavby diaľnice D4-Bratislava, Jarovce-Ivanka sever, Jarovecko –rusoveckej sústavy ramien, Veľkého Zemníka a Malého Zemníka.

Nakoľko ide o stavenisko, je nutné v tejto lokalite vylúčiť pohyb verejnosti z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vysoká miera rizika, intenzívna doprava nákladnými automobilmi, pohyb ťažkých stavebných mechanizmov. Bolo inštalované označenie staveniska a je potrebné cestnú komunikáciu vyznačenú červenou farbou pre verejnosť uzavrieť.

Upozorňujeme rybárov, že na základe žiadosti SRZ – Rada Žilina,  Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, mení účel využitia spodnej časti rybárskeho revíru č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník z účelu „chránená rybárska oblasť“ na účel „lovný“.

Zmena využitia platí do ukončenia stavieb D4 a R7 v úseku Jarovce – Ivanka sever.  Prístup loviacich rybárov k lovnému revíru vyznačí staviteľ D4 R7 oranžovou sieťkou popri ceste (cez tretí prechod – smer Malý Zemník).

Na základe výsledkov spoločného rokovania touto cestou žiadame loviacich rybárov, aby rešpektovali dopravné značenie D4R7 ako aj značenie MsO SRZ Bratislava V.

 

Doporučujeme mimo bratislavským rybárom, držiteľom kaprového zväzového povolenia zváženie vstupu na uvedenú stavbu z dôvodu neznalosti prostredia a najmä z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia.

 

za MsO SRZ Bratislava V.

Marianna  Jankovičová 

tajomník