KTO JE LOVIACI RYBÁR?

V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.

 

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína pojem „loviaca osoba“ len v jednom jedinom ustanovení, a to v § 23 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

Zákon o rybárstve tento pojem nikde nedefinuje a nie je ustanovené ani všeobecne záväzné vymedzenie tohto základného pojmu v § 2 zákona o rybárstve.

 

Ak by sme upriamili pozornosť len na § 23 ods. 1 zákona o rybárstve, mohli by sme dospieť k záveru, že člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať len osobu, ktorá fakticky loví a vykonáva rybolov.

V článku V. bod 2 Smernice č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu je uvedené, že rybárska stráž je oprávnená kontrolovať len osoby loviace ryby; nie je oprávnená kontrolovať osoby, ktoré nie sú loviacimi, takáto kontrola je možná len so súhlasom osoby, ktorá by mala byť kontrolovaná. Ani v tomto ustanovení však nie je špecifikované kto sa považuje za loviacu osobu.

Ak by sme vykladali § 23 ods. 1 zákona o rybárstve reštriktívne, a teda, že loviacou osobou je len osoba, ktorá fakticky loví, členovia rybárskej stráže by istým spôsobom nemali žiadne oprávnenia. Zo strany rybárov by mohlo dochádzať k úmyselnému konaniu, napr. okamžitému vytiahnutiu udíc, prestrihnutiu silónu a podobne, čim by prerušili lov, a tvrdili by, že členovia rybárskej stráže ich tak nemôžu kontrolovať.

Z tohto dôvodu je preto vhodné vykladať § 23 ods. 1 zákona o rybárstve extenzívne.

Každý rybár je povinný pred začatím lovu rýb zapísať do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Zapísaním dátumu a čísla rybárskeho revíru osoba začala lov rýb, a preto ju možno považovať za loviacu osobu až do doby, kým neskončí lov rýb zapísaním, a to buď zapísaním privlastnených rýb alebo vyčiarknutím príslušných kolónok.

Tento výklad je však použiteľný len na osoby, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov a rybárskeho lístka.

Čo však v prípade, že na rybárskom revíri ide o osobu, ktorá nemá povolenie na rybolov, resp. si nezapísala začiatok lovu rýb? V takomto prípade už ide o podozrenie zo spáchania trestného činu pytliactva, a preto sa odporúča vždy privolať príslušníkov Policajného zboru SR a vyhnúť sa tak zbytočným nedorozumeniam a trestným stíhaniam.

Za loviacu osobu možno považovať osobu, ktorá má zapísaný začiatok lovu rýb v zázname a nemá ho ukončený alebo osobu, ktorá loví ryby bez povolenia na rybolov, resp. bez zapísania začiatku lovu rýb.

Rybárska stráž je teda oprávnená začať kontrolu u každej osoby, u ktorej je zrejmé, že ide chytať, chytá alebo chytala ryby, resp. sa nachádza pri vode s rybárskym náčiním. V prípade, že rybárska stráž následne zistí, že nie je dôvod na vykonávanie kontroly, kontrolu ukončí.

Každý výkon kontroly je potrebné posudzovať individuálne, a nie za každých okolností sa odvolávať na výklad, ktorý bol použitý v konkrétnom prípade, pretože aj u rybára, ktorý už má ukončený lov, môže byť podozrenie, že sa dopustil previnenia, či trestného činu, a preto by mala mať rybárska stráž možnosť kontrolu vykonať. A ak sa osoba odmieta kontrole podriadiť, najvhodnejšie je privolať políciu, ktorá má širšie oprávnenia ako rybárska stráž.

Aj napriek skutočnosti, že výklad pojmu „loviaca osoba“, ktorý sme vám priniesli, nie je záväzný, nakoľko nejde o výklad, ktorý by bol zakotvený vo vnútorných predpisoch SRZ, odporúčame členom SRZ a členom rybárskej stráže SRZ, aby sa týmto výkladom riadili.

 

Na záver dodávame len jedno:

 

Ak je rybár čestný a nemá v úmysle porušovať predpisy o rybárstve, nemal by byť preňho problém podriadiť sa kontrole členov rybárskej stráže, ktorí pri výkone svojej činnosti zachovávajú dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj kontrolovaných osôb.