Oprávnenia člena rybárskej stráže a ich prekročenie

 

V poslednom období sa neustále množia podnety na členov rybárskej stráže vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

V rámci činnosti Sekretariátu Rady SRZ sme Vám priniesli informácie o vybavených podnetoch adresovaných či už rybármi, ZO SRZ alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.

Dňa 10. decembra 2016 bola na zasadnutí Rady SRZ schválená Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže s účinnosťou od 1. januára 2017, do ktorej boli transformované oprávnenia a povinnosti členov rybárskej stráže priamo zo zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. K jednotlivým oprávneniam a povinnostiam bol vypracovaný stručný výklad pre zjednotenie a zosúladenie postupu rybárskej stráže.

V mnohých prípadoch aj naďalej dochádza k prekračovaniu oprávnení člena rybárskej stráže, najmä pri posudzovaní skutočnosti kedy môže člen rybárskej stráže vykonávať kontrolu a kedy je rybár povinný uposlúchnuť výzvu člena rybárskej stráže alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

Z tohto dôvodu sme Vám priniesli článok „Kto je loviaci rybár“ ako usmernenie pre postup rybárov aj členov rybárskej stráže.

 

Pre existujúce rozporuplné názory a vyjadrenia si dovoľujeme Vám predložiť stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, ktoré bolo SRZ – Rada Žilina prostredníctvom tretej osoby zaslané na vedomie.

 

„MŽP SR, sekcia vôd sa stotožňuje so stanoviskom Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

 K predmetnému podaniu ďalej uvádzame, že členovia rybárskej stráže sú verejní činitelia, a sú oprávnení konať len v medziach zákona o rybárstve a rešpektovať pri tom všetky platné právne predpisy. Podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona o rybárstve člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby.

 V zmysle § 23 ods. 3 zákona o rybárstve, každý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

 Ustanovenie § 23 ods. 3 zákona o rybárstve je možné aplikovať iba v súvislosti s § 23 ods. 1 zákona o rybárstve. To znamená, že osoba, ktorá vykonáva rybárske právo, a teda loví ryby je povinná strpieť výkon oprávnení člena rybárskej stráže. Pokiaľ sa výkon rybárskeho práva neuskutočňuje, člen rybárskej stráže nie je oprávnený uplatňovať výkon oprávnení člena rybárskej stráže.“

 

Znenie stanoviska si môžete prečítať v nižšie uvedenej prílohe (z dôvodu ochrany osobných údajov nebolo možné zverejniť celé znenie, nakoľko zabielené skutočnosti sa týkajú konkrétneho prípadu):

 MŽP SR – Podnet konania vo veci nezákonnej kontroly členov rybárskej stráže – stanovisko