Vestníky Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Január 2021)

Dokument je na stiahnutie v tabuľke.


Zoznam vestníkov

vestnik_idROČNÍKROKČIASTKAMESIACvestnik_subor_docxvestnik_subor_docx_urlvestnik_subor_pdfDOKUMENTOBSAHPrílohyvestnik_obsah_fullvestnik_sort
vestnik_idROČNÍKROKČIASTKAMESIACvestnik_subor_docxvestnik_subor_docx_urlvestnik_subor_pdfDOKUMENTOBSAHPrílohyvestnik_obsah_fullvestnik_sort
1 IV 2002 2/2002 apríl vestnik_SRZ-2002_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_02/vestnik_SRZ-2002_02_april.docx vestnik_SRZ-2002_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2002_02_april.pdf
Z-2 Ročná účtovná závierka za rok 2001
Z-3 Plán zarybnenia na rok 2002
Z-4 Plán športovej činnosti na rok 2002
Z-5 Systém zabezpečenia ochrany revírov Rady SRZ na rok 2002
Z-6 Úprava Cenníka rybích násad Rady SRZ, platného od 1. 1. 2002
Z-7 Cenník rýb pre výpočet náhrad škôd
Z-8 Dodatok na rok 2002 ku Zväzovému rybárskemu poriadku
O-1 Nový zákon o rybárstve - č. 139/02 Z.z.
O-2 Revírovanie pre rok 2002
O-3 Odznak"Čestný člen SRZ ZO SRZ"
O-4 Hosťovacie povolenie na rybolov výmenné bezplatné
O-5 Zníženie hladiny VN Žilina a vypustenie kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Pov.Bystrica
O-6 Krádež cenín v MsO SRZ Záhorie
O-7 Zriadenie www stránky SRZ
O-8 Vydávanie Rybárskych lístkov
O-9 Nový Zákon o vodách
bez príloh 2002_02
2 IV 2002 3/2002 máj vestnik_SRZ-2002_03_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_03/vestnik_SRZ-2002_03_maj.docx vestnik_SRZ-2002_03_maj.pdf   vestnik_SRZ-2002_03_maj.pdf
O-10 Povolenie výnimky zo zákazu lovu kapra
O-11 Pokyny pre členov rybárskej stráže
O-12 Vydanie Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky k zákonu
O-13 Záznam o úlovkoch
bez príloh 2002_03
3 IV 2002 4/2002 jún vestnik_SRZ-2002_04_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_04/vestnik_SRZ-2002_04_jun.docx vestnik_SRZ-2002_04_jun.pdf   vestnik_SRZ-2002_04_jun.pdf
O-14 Usmernenie - aplikácia výkonu rybárskeho práva v prechodnom období, t.j. do 31.12.2002
O-15 Povolenia na rybolov pre deti do 10 rokov
O-16 Rybárska stráž - upozornenie
bez príloh 2002_04
4 IV 2002 5/2002 júl vestnik_SRZ-2002_05_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_05/vestnik_SRZ-2002_05_jul.docx vestnik_SRZ-2002_05_jul.pdf   vestnik_SRZ-2002_05_jul.pdf
Z-9 Disciplinárny poriadok SRZ
Z-10 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže
Z-11 Príručka - Ustanovenie a činnosť rybárskej stráže
Z-12 VIII. Snem SRZ
Z-13 Rozsah platnosti detského povolenia na rybolov počas prázdnin júl-august
Z-14 Zákaz používania rybárskych člnov na vod.nádržiach s rozlohou menšou ako 70 ha
Z-15 Lov v lipňových vodách od 1.11. do 31.12.
O-17 Výklad § 13 ods. 4. vyhlášky č. 238/2002 Z.z.
O-18 Vydávanie rybárskych lístkov - usmernenie
O-19 Mimoriadne veterinárne opatrenia na Zemplínskej Šírave
bez príloh 2002_05
5 IV 2002 6/2002 september vestnik_SRZ-2002_06_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_06/vestnik_SRZ-2002_06_september.docx vestnik_SRZ-2002_06_september.pdf   vestnik_SRZ-2002_06_september.pdf
Z-16 Zrušenie uznesenia č. 81/02
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2003
Z-19 Zmena zarybňovacieho plánu na VN Zemplínska Šírava
Z-20 Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Morava
Z-21 Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Dunaj
Z-22 Zväzový rybársky poriadok pre vody kaprové
Z-23 Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho povolenia na všetky revíry SRZ
O-20 Žiadosti ZO SRZ o vydanie povolení na lov hlavátok v roku 2002
O-21 Žiadosti ZO SRZ o úpravu lovných mier na rok 2003-2005
O-22 Schvaľovanie miestnych rybárskych poriadkov
bez príloh 2002_06
6 IV 2002 7/2002 december vestnik_SRZ-2002_07_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_07/vestnik_SRZ-2002_07_december.docx vestnik_SRZ-2002_07_december.pdf   vestnik_SRZ-2002_07_december.pdf
Z-24 Rozpočet Rady SRZ na rok 2003
Z-25 Použitie podielu prijatých zaplatených daní v zmysle Smernice o použití podielov zaplatených daní z januára 2002
Z-26 Vydanie bezplatných povolení na rybolov
O-23 Zákaz prevádzkovať plavidlá na nádrži Bešeňová a VVN Tvrdošín
O-24 Vydávanie sezónnych povolení
O-25 Súhlas vlastníka pozemku pri osádzaní tabúl označujúcich rybársky revír
O-26 Návrh komisií ako pomocných orgánov Rady SRZ
O-27 Členské schôdze ZO SRZ - doplnenie programu
O-28 Termíny porád predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ v roku 2003
O-29 Bankové spojenie v oblasti športovej činnosti
O-30 Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
O-31 Skúšky rybárskej stráže
O-32 Rybárska uniforma

1.    Návrh na rozdelenie získaných finančných prostriedkov
2.   Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
3.    Tlačivo - Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
4.    Záväzná objednávka – Veľkostné skupiny pre uniformy členov Slovenského rybárskeho zväzu
5.   Expozícia rybárstva v Múzeu vo sv. Antone
2002_12
7 V 2003 1/2003 február vestnik_SRZ-2003_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_01/vestnik_SRZ-2003_01_februar.docx vestnik_SRZ-2003_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2003_01_februar.pdf
O-1 Nový telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ v Žiline
O-2 Aktivisti pre výročné členské schôdze ZO SRZ
O-3 Hlavné smery činnosti SRZ na roky 2002 - 2006, Uznesenie z VIII. Snemu SRZ
O-4 Zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové
O-5 Ochranné známky SRZ
O-6 Vzor prihlášky za člena SRZ
O-7 Poistenie rybárskej stráže
O-8 Rybárska uniforma - urgencia
O-9 Upozornenia pre ZO SRZ
O-10 Školenie rybárskych hospodárov
O-11 Odznaky rybárskej stráže
O-12 Objednávky násadových rýb

1.   Hlavné smery činnosti SRZ na roky 2002 – 2006
2.   Uznesenie z VIII. Snemu SRZ
3.    Prihláška za člena SRZ – vzor
4.    Zoznam členov rybárskej stráže pre účely poistenia – vzor
2003_01
8 V 2003 2/2003 apríl vestnik_SRZ-2003_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_02/vestnik_SRZ-2003_02_april.docx vestnik_SRZ-2003_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2003_02_april.pdf
O-13 Nové telefónne číslo referátu členskej základne a povolení na rybolov na Sekretariáte Rady SRZ v Žiline
O-14 Poistenie rybárskej stráže
O-15 Ročná účtovná závierka za rok 2002
Z-1 Zaradenie Oravy č. 1 a 3 do zväzového povolenia na vody lipňové
Z-2 Zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové
Z-3 Povinnosť ZO SRZ zaslať aktuálne listy vlastníctva a nahlásiť zástupcov ZO SRZ zodpovedných za nehnuteľný majetok organizácie
Z-4 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov - doplnenie

1.    Oznámenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti RS
2a.    Oznámenie o úraze
2b.   Oznámenie o úmrtí
3.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2002
4.   Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2003
2003_02
9 V 2003 3/2003 jún vestnik_SRZ-2003_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_03/vestnik_SRZ-2003_03_jun.docx vestnik_SRZ-2003_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2003_03_jun.pdf
O-16 Konanie mimoriadneho snemu SRZ
Z-5 Pripomienky k Stanovám SRZ
Z-6 Novela zákona o rybárstve
Z-7 Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2004
Z-8 Doplnenie dodatku č. 2 k Rybárskemu poriadku pre vody lipňové pre držiteľov zväzových lipňových povolení platného od 1.1.2003
bez príloh 2003_03
10 V 2003 4/2003 september vestnik_SRZ-2003_04_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_04/vestnik_SRZ-2003_04_september.docx vestnik_SRZ-2003_04_september.pdf   vestnik_SRZ-2003_04_september.pdf
O-17 Ponuka násadových rýb
O-18 Úhorie monté
O-19 Školenie členov rybárskej stráže
O-20 Upozornenie členom rybárskej stráže
O-21 Osvetlenie miesta lovu
O-22 Rampy na VN Kozmálovce
Z-9 Povolenia na lov hlavátky v roku 2003
Z-10 Zníženie ceny zväzového povolenia na vody lipňové
Z-11 Záznam o úlovkoch (tlačivo)
Z-12 Dodatok k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov
Z-13 Smernica - Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ
Z-14 Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
bez príloh 2003_04
11 VI 2004 1/2004 január vestnik_SRZ-2004_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_01/vestnik_SRZ-2004_01_januar.docx vestnik_SRZ-2004_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2004_01_januar.pdf
O-1 Použitie prijatých podielov zaplatených daní /1%/
O-2 Poistenie členov rybárskej stráže
O-3 Žiadosti o výnimky - skorší lov kapra
O-4 Ponuka počítačových programov
O-5 Centrálna evidencia členskej základne
O-6 Zoznam osôb pre nevydanie povolení na rybolov v roku 2004
O-7 Školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže
O-8 Prevodník rybích násad
O-9 Povolenie na rybolov pre deti do 6 rokov
O-10 Použitie starých tlačív - Záznamov o úlovkoch pre kategóriu detí
O-11 Vydávanie rybárskych lístkov - usmernenie
O-12 Vypisovanie čísel rybárskych revírov do záznamu o úlovkoch
O-13 Objednávky násadových rýb
Z-1 Dodatok ku Zväzovému kaprovému rybárskemu poriadku na rok 2004
Z-2 Zákon o správnych poplatkoch
Z-3 Dodatok k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov
Z-4 Zákaz lovu rýb - upozornenie

1.    Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2003
2.    Prevodník rybích násad
2004_01
12 VI 2004 1/2004 apríl vestnik_SRZ-2004_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_01/vestnik_SRZ-2004_01_april.docx vestnik_SRZ-2004_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2004_01_april.pdf
Z-1 Dodatok k Organizačnému poriadku SRZ
Z-2 Dodatok k Disciplinárnemu poriadku SRZ
Z-3 Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-4 Výnimka zo zákazu lovu na hraničné úseky riek Dunajec a Poprad
Z-5 Metodický pokyn k úprave množstva privlastnených si úlovkov kapra rybničného na jedno povolenie v jednom roku
O-1 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu lovu na kaprové vody
O-2 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2003 a Rozpočet na rok 2004
O-3 Nahlásenie úlovkov a jednotný postup pri sumarizácii úlovkov v rámci SRZ
O-4 Žiadosť o udelenie výnimky na plašenie a odstrel kormoránov
O-5 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže a obsluhu el. agregátom
O-6 Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
O-7 Lov rýb čereňom na rieke Morava
O-8 Upresnenie podmienok lovu na rieke Dunaj
O-9 Nákup úhora (monté)
O-10 Upozornenie ZO SRZ (komunikácia s MŽP SR)
bez príloh 2004_01
13 VI 2004 2/2004 jún vestnik_SRZ-2004_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_02/vestnik_SRZ-2004_02_jun.docx vestnik_SRZ-2004_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2004_02_jun.pdf
O-11 Upozornenie ZO SRZ na porušovanie pravidiel listového styku s Ministerstvom životného prostredia SR
O-12 Seminár o škodách spôsobených kormoránom
O-13 Výnimka na skorší lov kapra na rok 2005 - výzva na podanie žiadosti
O-14 Pozvánka na 24. Majstrovstvá sveta národov v LRU - muška
O-15 Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k Zákonu o rybárstve
O-16 Informácia o pripravovanom Zákone o hospodárskom chove rýb
O-17 Dopoistenie nových členov rybárskej stráže
O-18 Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov

1.    Dotazník
2.    Pozvánka na 24. Majstrovstvá sveta národov v LRU - muška
3.    Program 24. Majstrovstiev sveta národov v LRU - muška
2004_02
14 VI 2004 3/2004 október vestnik_SRZ-2004_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_03/vestnik_SRZ-2004_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2004_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2004_03_oktober.pdf
Z-6 Schválenie cien povolení na rok 2005
Z-7 Dohoda o výkone rybárskeho práva v hraničných vodách uzavretá medzi Slovenským rybárskym zväzom a Poľským rybárskym zväzom
Z-8 Dohoda o spoločnom obhospodarovaní rieky Ipeľ uzavretá medzi Slovenským rybárskym zväzom a Maďarským rybárskym zväzom
O-19 Zákaz lovu rýb na VN Teplý Vrch
O-20 Konferencia na tému"Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku"
O-21 Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
O-22 Sumarizácia úlovkov v roku 2004 a ponuka počítačového programu
O-23 Telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ
O-24 Informácia ZO SRZ - výnimka na skorší lov kapra
O-25 Informácia o Majstrovstvách sveta v LRU-M 2004
O-26 Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve
O-27 Ponuka videokaziet a DVD z MS LRU-P 2003 a MS LRU-M 2004
O-28 Návrh zákona o akvakultúre
bez príloh 2004_03
15 VI 2004 4/2004 december vestnik_SRZ-2004_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_04/vestnik_SRZ-2004_04_december.docx vestnik_SRZ-2004_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2004_04_december.pdf
Z-9 Plnenie plánu zarybnenia revírov Rady SRZ za rok 2004
Z-10 Rozpočet Rady SRZ na rok 2005
Z-11 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2004 /2%/
Z-12 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2004
Z-13 Vyhodnotenie ochrany revírov Rady SRZ za rok 2004
O-29 Informácia o konferencii Kormorán a rybárstvo na Slovensku
O-30 Termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
O-31 Informácia o zákone o akvakultúre
O-32 Informácia o sústave NATURA 2000
O-33 Konanie členských schôdzí ZO SRZ v roku 2005
O-34 Poskytnutie 2% zaplatených daní za rok 2004 SRZ na osobitné účely
O-35 Informácia o aktualizácii databázy rybárskych revírov
bez príloh 2004_04
16 VII 2005 1/2005 apríl vestnik_SRZ-2005_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_01/vestnik_SRZ-2005_01_april.docx vestnik_SRZ-2005_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2005_01_april.pdf
Z-1 Registratúrny poriadok ZO SRZ
Z-2 Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
Z-3 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
Z-4 Žiadosť o zaslanie údajov
O-1 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2004
O-2 Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2005
O-3 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže
O-4 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána na revíroch SRZ
O-5 Akcia"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-6 Doplnenie rybárskych revírov do Zvláštneho povolenia na rybolov na rok 2005 s režimom"bez privlastnenia si úlovku"
O-7 Výzva akcionárom Slovryb, a.s.

1. chyba na www.srzrada.sk
2005_01
17 VII 2005 2/2005 jún vestnik_SRZ-2005_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_02/vestnik_SRZ-2005_02_jun.docx vestnik_SRZ-2005_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2005_02_jun.pdf
Z-5 Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o príspevok z prijatých podielov zaplatených daní
Z-6 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2006 - 2008
Z-7 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2006 - 2008
Z-8 Zákaz lovu rýb na časti rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8, č. 2-4420-1-1 Váh č. 7 a č. 2-0880-1-1 Jazero Skalka
O-8 Príprava zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve
O-9 XI. ME 05 v LRU - plávaná na Vážskom kanáli v Maduniciach
O-10 Pripravovaný zákon o akvakultúre
O-11 Informácia o pripravovaných vyhláškach chránených vtáčích území
O-12 Informácia o kvalite vody v rieke Váh pod VD Žilina
O-13 VN Sĺňava - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-14 VN Duchonka - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-15 Školenie RS a rybárskych hospodárov
O-16 Cena kapra
bez príloh 2005_02
18 VII 2005 3/2005 október vestnik_SRZ-2005_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_03/vestnik_SRZ-2005_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2005_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2005_03_oktober.pdf
Z-9 Schválenie cien povolení na rok 2006
Z-10 Zväzové povolenie na vody kaprové
Z-11 Žiadosti o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2005
Z-12 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2005, 2006, 2007
O-17 Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve
O-18 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-19 Zákon o akvakultúre
O-20 Porady predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
O-21 Sumarizácia úlovkov za rok 2005
O-22 Zoznam rybárov, ktorým Rada SRZ nedoporučuje vydať povolenie na rybolov pre rok 2006
O-23 Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-24 Aktualizované rybárske poriadky k zväzovým povoleniam na rok 2006
bez príloh 2005_03
19 VII 2005 4/2005 december vestnik_SRZ-2005_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_04/vestnik_SRZ-2005_04_december.docx vestnik_SRZ-2005_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2005_04_december.pdf
Z-13 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2006
Z-14 Rozpočet Rady SRZ na rok 2006
Z-15 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2005
Z-16 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2005 (2%)
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov platná od 1.1.2006
O-35 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2005
O-36 Plán organizačného zabezpečenia VČS
O-37 Zoznam osôb, ktorým Rada nedoporučuje vydať povolenie na rybolov
O-38 Ponuka vydavateľstva časopisu Poľovníctvo a rybárstvo
O-39 Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách
bez príloh 2005_04
20 VIII 2006 1/2006 marec vestnik_SRZ-2006_01_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_01/vestnik_SRZ-2006_01_marec.docx vestnik_SRZ-2006_01_marec.pdf   vestnik_SRZ-2006_01_marec.pdf
Z-1 Správa o hospodárení Rady SRZ za rok 2005 a Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2006
Z-2 Plán zarybnenia revírov Rady SRZ na rok 2006
Z-3 Vyhláška MŽP SR č.185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve č.139/2002 Z.z.
Z-4 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2006-2008
Z-5 Platnosť Rybárskych poriadkov k zväzovým povoleniam na rok 2006
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže
O-3 VN Duchonka - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-4 Akcia:"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-5 Zmluvu o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov SRZ : Hron č.4,6,7,8 a jazerá Rychnavské
O-6 Označenie rybárskych revírov
bez príloh 2006_01
21 VIII 2006 2/2006 jún vestnik_SRZ-2006_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_02/vestnik_SRZ-2006_02_jun.docx vestnik_SRZ-2006_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2006_02_jun.pdf
Z-6 Schválenie povolení na rybolov pre rok 2007
Z-7 Pravidlá vydávania povolení na lov hlavátky
O-7 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov SRZ : Hron č.4,6,7,8 a jazerá Rychnavské - doplnenie o Hron č.5 v obhospodarovaní MO SRZ Žarnovica
O-8 Rozsah pôsobnosti členov rybárskej stráže
O-9 Školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
O-10 Informácia o oprave rozhodnutia, ktorým je povoelná výnimka zo zákazov na VN Orava uverejnená v rybárskych poriadkoch
O-11 Oznámenie

1.    Usmernenie k vydávaniu preukazov rybárskej stráže a podnet na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty
2006_02
22 VIII 2006 3/2006 júl vestnik_SRZ-2006_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_03/vestnik_SRZ-2006_03_jul.docx vestnik_SRZ-2006_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2006_03_jul.pdf
Z-8 Všeobecne záväzná vyhláška KÚŽP v Trenčíne č.2/2006

1.    Návrh - Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
2006_03
23 VIII 2006 4/2006 december vestnik_SRZ-2006_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_04/vestnik_SRZ-2006_04_december.docx vestnik_SRZ-2006_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2006_04_december.pdf
Z-9 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2007
Z-10 Rozpočet Rady SRZ na rok 2007
Z-11 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2006 (2%)
Z-12 Pripomienky k Disciplinárnemu poriadku SRZ
Z-13 Termíny členských schôdzí
Z-14 Mimoriadna známka
O-12 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2006
O-13 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
O-14 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskeho revíru č.3-1540-4-1 Klastavský potok
O-15 Zoznam novozvolených členov Prezídia a Rady SRZ
O-16 Zoznam novozvolených členov Kontrolnej komisie Rady SRZ
O-17 Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov
O-18 Zoznam garantov zarybňovania revírov Rady SRZ
O-19 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2007
O-20 Schvaľovanie miestnych rybárskych poriadkov
O-21 Školenie rybárskych hospodárov
O-22 Sumarizácia úlovkov
O-23 Výmena preukazov rybárskej stráže - upozornenie

1.    Sčítanie kormoránov - formulár
2.    Sčítanie kormoránov - podrobná metodika
2006_04
24 IX 2007 1/2007 apríl vestnik_SRZ-2007_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_01/vestnik_SRZ-2007_01_april.docx vestnik_SRZ-2007_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2007_01_april.pdf
Z-1 Schválenie zvýšenia odvodov ZO SRZ z členských známok
Z-2 Ročná účtovná závierka za rok 2006
Z-3 Plnenie plánu zarybnenia revírov Rady SRZ v roku 2006
Z-4 Plán zarybnenia revírov Rady SRZ na rok 2007
Z-5 Vyhodnotenie diskusných vystúpení z IX. snemu SRZ
bez príloh 2007_01
25 IX 2007 2/2007 október vestnik_SRZ-2007_02_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_02/vestnik_SRZ-2007_02_oktober.docx vestnik_SRZ-2007_02_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2007_02_oktober.pdf
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov na rok 2008
Z-8 Zmena spôsobu rozšírenia platností povolení na rybolov
Z-9 Zníženie rozsahu platnosti povolení na vody kaprové
Z-10 Zmeny v Rybárskom poriadku pre vody kaprové Rady SRZ na rok 2008
Z-11 Novela Disciplinárneho poriadku SRZ platná od 1.januára 2008
O-14 Udelenie výnimky na odstrel a plašenie kormoránov
O-15 Upozornenie o potrebe vykonania technicko-bezpečnostného dohľadu vodných stavieb
O-16 Objednávka úhorieho monté
O-17 Podklady pre potreby štatistického zisťovania
O-18 Upozornenie na nepoužívanie neplatných záznamov o úlovkoch

1.   Záväzná objednávka"Úhor európsky - monté"na rok 2008
2007_02
26 IX 2007 3/2007 december vestnik_SRZ-2007_03_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_03/vestnik_SRZ-2007_03_december.docx vestnik_SRZ-2007_03_december.pdf   vestnik_SRZ-2007_03_december.pdf
Z-12 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2008
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2008
Z-14 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2007 (2%)
Z-15 Termíny členských schôdzí
Z-16 Termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
Z-17 Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Zákaz kumulácie funkcie člena rybárskej stráže a člena disciplinárnej komisie
Z-19 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
O-19 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2007
O-20 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov Laborec č.2 a Ondava č.1
O-21 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-22 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2008
O-23 Upozornenie na spôsob vydávania miestnych bezplatných povolení na rybolov
O-24 Školenie predsedov ZO SRZ, predsedov disciplinárnych komisií a vedúcich rybárskej stráže
O-25 Školenie členov rybárskej stráže
O-26 Informácia - stredisko Považská Bystrica
bez príloh 2007_03
27 X 2008 1/2008 február vestnik_SRZ-2008_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_01/vestnik_SRZ-2008_01_februar.docx vestnik_SRZ-2008_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2008_01_februar.pdf
O-1 Stanovisko Rady SRZ k anonymnej VÝZVE
bez príloh 2008_01
28 X 2008 2/2008 marec vestnik_SRZ-2008_02_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_02/vestnik_SRZ-2008_02_marec.docx vestnik_SRZ-2008_02_marec.pdf   vestnik_SRZ-2008_02_marec.pdf
O-2 Informácia pre Základné organizácie SRZ k Operačnému programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013
O-3 Informácia o vypúšťaní chovných nádrží a rybníkov
O-4 Publikácia"Lov rýb elektrickým agregátom"- informácia
O-5 Školenie rybárskej stráže
O-6 Nové"Chránené vtáčie územia"
Z-1 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-2 Zoznam funkcionárov ZO SRZ
Z-3 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na lovných revíroch
Z-4 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na chovných revíroch
bez príloh 2008_02
29 X 2008 3/2008 apríl vestnik_SRZ-2008_03_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_03/vestnik_SRZ-2008_03_april.docx vestnik_SRZ-2008_03_april.pdf   vestnik_SRZ-2008_03_april.pdf
O-7 Nevydávanie duplikátov za poškodené alebo odcudzené povolenia
O-8 Školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
O-9 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2009 - 2011
O-10 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2009 - 2011
O-11 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-12 Akcia"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-13 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov - podklady na vypracovanie správy
O-14 Školenie na obsluhu elektrických agregátov
O-15 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A (2-0530-1-1)
O-16 Školenie ZO SRZ o možnosti čerpania eurofondov
Z-5 Úprava"Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov"č. 2628/610/07-OO
Z-6 Zákaz kumulácie funkcie člena rybárskej stráže a člena disciplinárnej komisie - zrušenie
Z-7 Úprava"Smernice pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže"č. 670/219/08-OO
Z-8 Spôsob vyradenia osôb zaradených do"Zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov"
Z-9 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
Z-10 Ročná účtovná závierka za rok 2007

1.    Tabuľka - Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2007
2.    Tabuľka - Rozpočet Rady SRZ na rok 2008
2008_03
30 X 2008 4/2008 júl vestnik_SRZ-2008_04_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_04/vestnik_SRZ-2008_04_jul.docx vestnik_SRZ-2008_04_jul.pdf   vestnik_SRZ-2008_04_jul.pdf
Z-11 Schválenie cien povolení na rybolov na rok 2009
Z-12 Povinnosť duálneho zobrazovania cien na povoleniach
Z-13 Metodický list pre vedúcich útvarov mladých rybárov
Z-14 Aktuálne zoznamy osôb ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb pre rok 2008
O-17 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na chovných revíroch
O-18 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov - pracovné porady
O-19 Záväzné objednávky na povolenia na rybolov na rok 2009 - informácia
O-20 Výnimky na skorší lov kapra, úpravy v revírovaní a úpravy lovných mier - informácia
O-21 VN Kráľová - informácia o prístupe motorovými vozidlami
O-22 Vypúšťanie chovných vodných nádrží v správe SVP, š.p. Žilina
O-23 Manažment hlavátky podunajskej v podmienkach SRZ
O-24 Metodická pomôcka pre ZO SRZ"Základné otázky týkajúce sa zavedenia EURA"

1.    Tabuľka - Duálne zobrazenie cien povolení na rybolov pre rok 2008 (SK- Euro)
2.    Metodická pomôcka pre ZO SRZ"Základné otázky týkajúce sa zavedenia EURA"
2008_04
31 X 2008 5/2008 október vestnik_SRZ-2008_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_05/vestnik_SRZ-2008_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2008_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2008_05_oktober.pdf
O-25 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009 - 2011
O-26 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 - 2011
O-27 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na lovných revíroch - výzva
O-28 Aktualizácia databázy rybárskych revírov pre rok 2009
O-29 Informácia o klietkovom chove na VN Liptovská Mara
O-30 Informácia o vylúčení z členstva v SRZ - Ing. Jaroslav Hlavatý
O-31 Upozornenie
Z-15 Zväzový poriadok pre vody kaprové
Z-16 Zväzový poriadok pre vody lipňové
Z-17 Zmena cien násadových rýb
Z-18 Zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a z jej funkčných objektov na revíroch Rady SRZ
Z-19 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe disciplinárnych rozhodnutí
Z-20 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

1.    Rozhodnutie č. 36981/2008-8.1 vrátane zoznamu revírov
2.    Rybárske revíry SRZ s úpravou lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 – 2011
2008_05
32 X 2008 6/2008 november vestnik_SRZ-2008_06_november.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_06/vestnik_SRZ-2008_06_november.docx vestnik_SRZ-2008_06_november.pdf   vestnik_SRZ-2008_06_november.pdf
Z-21 Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2009
O-32 Objednávka na medikované krmivo Rupín - špeciál

1.    Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2009
2.    Objednávka na medikované krmivo Rupín - špeciál
2008_06
33 X 2008 7/2008 december vestnik_SRZ-2008_07_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_07/vestnik_SRZ-2008_07_december.docx vestnik_SRZ-2008_07_december.pdf   vestnik_SRZ-2008_07_december.pdf
Z-22 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2009
Z-23 Rozpočet Rady SRZ na rok 2009
Z-24 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
Z-25 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2008 (2 %)
O-33 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2009
O-34 Nové Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch
O-35 Program na evidenciu členskej základne a úlovkov
O-36 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-37 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2008
O-38 Publikácia „ Pre rybárov “
O-39 Stanovenie ceny pre publikácie - Lov rýb elektrickým agregátom a Metodický list pre deti a mládež

1.    Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
2.    Formulár - Európske zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – 17. január 2009
2008_07
34 XI 2009 1/2009 marec vestnik_SRZ-2009_01_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_01/vestnik_SRZ-2009_01_marec.docx vestnik_SRZ-2009_01_marec.pdf   vestnik_SRZ-2009_01_marec.pdf
Z-1 Prevencia a monitorovanie Vírusovej homoragickej septikémie v rybárskych revíroch SRZ
bez príloh 2009_01
35 XI 2009 2/2009 apríl vestnik_SRZ-2009_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_02/vestnik_SRZ-2009_02_april.docx vestnik_SRZ-2009_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2009_02_april.pdf
Z-2 Nové informácie o vírusovom ochorení (VHS)
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Slovenský rybársky zväz a podmienky nákupu násadových rýb z iných členských štátov EÚ z pohľadu ustanovení zákona č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
O-1 Odcudzenie povolení na rybolov - oznámenie
O-2 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-3 Invázne druhy - monitoring
O-4 Školenie rybárskej stráže
O-5 Školenie rybárskych hospodárov
O-6 Informácia o vysadení značkovaných násad kapra na hraničnom úseku rieky Ipeľ
O-7 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-8 Kúpnopredajné zmluvy na násadové ryby
O-9 Informácia ichtyológov o plánovaných výstavbách malých vodných elektrárni (MVE) a o plánovaných ťažbách riečnych materiálov
O-10 Termínový kalendár súťaží pre rok 2009
O-11 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A
O-12 Informácia o revíroch Odstavné rameno Oborín a Oborín - Kucany
O-13 Dovoz úhorieho monté

1.    Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín
2.    Opatrenia Regionálnej a potravinovej správy Martin
3.    Slovenský rybársky zväz a podmienky nákupu násadových rýb z iných členských štátov EÚ z pohľadu ustanovení zákona č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
4.    Zoznam inváznych druhov rýb na Slovensku + tabuľka
5.    Dotazník - Kormorán 2009
2009_02
36 XI 2009 3/2009 jún vestnik_SRZ-2009_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_03/vestnik_SRZ-2009_03_jun.docx vestnik_SRZ-2009_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2009_03_jun.pdf
Z-5 Doplnenie Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-6 Ročná účtovná závierka za rok 2008
O-14 Informácia - vstup na poľné cesty PD Trsteník v Trstenej
O-15 Nové informácie o Vírusovej hemoragickej septikémii (VHS)
O-16 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ
O-17 Ponuka násadových rýb (Pd2) z Klietkového chovu Liptovská Mara

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2008
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2009
3.    Záväzná objednávka na mimoriadnu ponuku Pd2 v roku 2009
2009_03
37 XI 2009 4/2009 október vestnik_SRZ-2009_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_04/vestnik_SRZ-2009_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2009_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2009_04_oktober.pdf
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2010
Z-8 Preukaz mladého rybára - úprava
Z-9 Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ
Z-10 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov - nové znenie
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
Z-12 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb pre rok 2009 na základe disciplinárnych rozhodnutí
O-18 Školenie na lov elektrickým agregátom a školenie rybárskych hospodárov
O-19 Výnimka na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého
O-20 Vyhodnotenie MS klubov 2009 v LRU - plávaná
O-21 Vírusová hemoragická septikémia (VHS)
O-22 Seminár - VHS v slovenských chovoch
O-23 Ponuka násadových rýb pstruha dúhového v roku 2009
O-24 Úprava zväzového kaprového poriadku na rok 2010

1.    Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
2.    Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami – 2009/2010
3.    Záväzná objednávka na mimoriadnu ponuku násady pstruha dúhového v roku 2009
2009_04
38 XI 2009 5/2009 október II vestnik_SRZ-2009_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_05/vestnik_SRZ-2009_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2009_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2009_05_oktober.pdf
Z-13 Prevencia zavlečenia Koi herpes vírusovej infekcie (KHV) na Slovensko
bez príloh 2009_05
39 XI 2009 6/2009 december vestnik_SRZ-2009_06_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_06/vestnik_SRZ-2009_06_december.docx vestnik_SRZ-2009_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2009_06_december.pdf
Z-13 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2010
Z-14 Rozpočet Rady SRZ na rok 2010
Z-15 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2009
Z-16 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na rybolov
Z-17 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2009 (2 %)
Z-18 Opravy v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení
Z-19 Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2010
Z-20 Voľba delegátov na X. Snem SRZ
Z-21 Mimoriadna členská známka
O-25 Ponuka vydavateľstva PaRPRESS, s.r.o.
O-26 Nahlásenie aktuálneho bankového spojenia
O-27 Celoslovenské sčítanie kormoránov
O-28 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2009
O-29 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-30 Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ

1.    Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2010 s prílohami :
1a.    Zoznam funkcionárov
1b.    Správa VČS
2.    Európske zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – 16. január 2010
3.    Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ – záväzná objednávka na rok 2010
2009_06
40 XII 2010 1/2010 apríl vestnik_SRZ-2010_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_01/vestnik_SRZ-2010_01_april.docx vestnik_SRZ-2010_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2010_01_april.pdf
Z-1 Aktuálna informácia o vírusovej hemoragickej septikémii (VHS)
Z-2 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-3 Ročná účtovná závierka za rok 2009
Z-4 Plnenie uznesení z IX. Snemu SRZ - žiadosť o predloženie správy
Z-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Školenie rybárskej stráže
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A
O-5 Termínový kalendár súťaží OŠČ na rok 2010
O-6 Objednávka povolenia na lov hlavátky - upozornenie
O-7 Akcia „ Čisté brehy rybárskych revírov “

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2009
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2010
2010_01
41 XII 2010 2/2010 jún vestnik_SRZ-2010_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_02/vestnik_SRZ-2010_02_jun.docx vestnik_SRZ-2010_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2010_02_jun.pdf
O-8 Mimoriadna povodňová situácia
bez príloh 2010_02
42 XII 2010 3/2010 júl vestnik_SRZ-2010_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_03/vestnik_SRZ-2010_03_jul.docx vestnik_SRZ-2010_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2010_03_jul.pdf
Z-6 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na lov rýb
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2011
Z-8 Detské povolenie na miestne pstruhové vody
Z-9 Predloženie správy o plnení uznesení IX. snemu Slovenského rybárskeho zväzu - urgencia
O-9 MS LRU - mucha 2010 - informácia
O-10 Konanie X. snemu Slovenského rybárskeho zväzu
O-11 Mimoriadna povodňová situácia - upozornenie

1.    Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2011
2.    Záväzná objednávka tlačív povolení na rok 2011
2010_03
43 XII 2010 4/2010 október vestnik_SRZ-2010_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_04/vestnik_SRZ-2010_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2010_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2010_04_oktober.pdf
Z-10 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Pokračujúca nákazová situácia s VHS (vírusová hemoragická septikémia)
O-12 Úprava zväzových rybárskych poriadkov
O-13 Náhrada škôd na rybách
O-14 Výsledok vyšetrovania vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona - „ Výzva z decembra 2007 o sprenevere 32 mil. Sk “
O-15 Výnimka na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého - upozornenie
O-16 Zarybňovanie rybárskych revírov ZO SRZ

1.   Smernica upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje Slovenský rybársky zväz
2010_04
44 XII 2010 5/2010 december vestnik_SRZ-2010_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_05/vestnik_SRZ-2010_05_december.docx vestnik_SRZ-2010_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2010_05_december.pdf
Z-12 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
Z-14 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-15 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2010 (2 %)
Z-16 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2011
Z-17 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-18 Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ
O-17 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2010
O-18 Poistenie členov rybárskej stráže-upozornenie
O-19 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2010
O-20 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-21 Zaslanie štatistických tlačív za rok 2010-upozornenie
O-22 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-23 Výberové konanie-reprezentační tréneri OŠČ
O-24 Výkon TBD vodných stavieb-upozornenie
O-25 Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov

1.   Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK)
2.   Správa o konaní ČS (MK)
3.   Smernica o použití podielov zaplatených daní č. 2285/613/10 – OO
4.   Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ – záväzná objednávka na rok 2011
2010_05
45 XIII 2011 1/2011 apríl vestnik_SRZ-2011_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_01/vestnik_SRZ-2011_01_april.docx vestnik_SRZ-2011_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2011_01_april.pdf
Z-1 Pokračujúca nákazová situácia v chovoch lososovitých druhov rýb na Slovensku (vírusová hemoragická septikémia)
Z-2 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na revíri č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce
Z-3 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2012-2014
Z-4 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-5 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-7 Ročná účtovná závierka za rok 2010
Z-8 Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-9 Vykonávanie TBD na vodných stavbách
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-5 Čisté brehy rybárskych revírov
O-6 Petícia „ Chráňme vodné toky “
O-7 Investičný zámer na rozšírenie rybochovného zariadenia v Nových Zámkoch
O-8 Petícia „ Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike “
O-9 Jarné zarybňovanie rybárskych revírov SRZ
O-10 Stanovisko k obmedzeniu lovu v CHVÚ Záhorské Pomoravie
O-11 Informácia o zamedzení čerpania z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007-2013
O-12 Ponuka spoločnosti Stella Slovakia s.r.o.
O-13 Informácia o zverejnení uznesení z rokovania Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ
O-14 Výzva akcionárom Slovryb, a.s.

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2010
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
3.    Ponuka spoločnosti Stella Slovakia s.r.o.
4.    Petícia „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike“ + petičný hárok
5.    Petícia „Chráňme vodné toky“ + petičný hárok
2011_01
46 XIII 2011 2/2011 máj vestnik_SRZ-2011_02_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_02/vestnik_SRZ-2011_02_maj.docx vestnik_SRZ-2011_02_maj.pdf   vestnik_SRZ-2011_02_maj.pdf
O-15 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-16 Zmeny rybárskych hospodárov - upozornenie
O-17 Upozornenie pre ZO SRZ k pripravovanej novele zákona o rybárstve
bez príloh 2011_02
47 XIII 2011 3/2011 júl vestnik_SRZ-2011_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_03/vestnik_SRZ-2011_03_jul.docx vestnik_SRZ-2011_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2011_03_jul.pdf
Z-10 Upozornenie na porušovanie zákona
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-12 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-18 Školenie rybárskych hospodárov
O-19 Petícia „ Chráňme vodné toky “
O-20 Bioremendácia vodných plôch a odstránenie organických segmentov (odbahnenie)
O-21 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 536/2011-100 - výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory
O-22 Ponuka na odpredaj motorových vozidiel

1.   Zoznam MO a MsO SRZ, ktoré nepoukázali do 30.6.2011 Rade SRZ1. odvod z predaných členských známok
2011_03
48 XIII 2011 4/2011 október vestnik_SRZ-2011_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_04/vestnik_SRZ-2011_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2011_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2011_04_oktober.pdf
Z-13 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-14 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-15 Vydávanie duplikátov
Z-16 Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení
Z-17 Výzva na úhradu nedoplatkov
Z-18 Cenník násadových rýb na rok 2012
Z-19 Nové predpisy pre športovú činnosť
Z-20 Obmedzenie počtu úlovkov na pstruhových a lipňových vodách
O-23 Školenie rybárskych hospodárov
O-24 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-25 Výnimka na skorší lov kapra
O-26 Výnimka na lov a plašenie kormoránov
O-27 Oslavy 85. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu - upozornenie

1.   Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb1. na obdobie rokov 2012 - 2014
2011_04
49 XIII 2011 5/2011 december vestnik_SRZ-2011_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_05/vestnik_SRZ-2011_05_december.docx vestnik_SRZ-2011_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2011_05_december.pdf
Z-21 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2012
Z-22 Rozpočet Rady SRZ na rok 2012
Z-23 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-24 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011 (2 %)
Z-25 Smernica o použití podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011
Z-26 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-27 Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
Z-28 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2012
O-28 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2011
O-29 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-30 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-31 Podpora petície „Chráňme vodné toky“
O-32 Malé vodné elektrárne
O-33 Zaslanie štatistických tlačív a zarybňovacích plánov - upozornenie
O-34 Ponuka násadových rýb pre rok 2012
O-35 Správa o činnosti odboru pre športovú činnosť za rok 2011
O-36 Miestne rybárske poriadky - urgencia

1.   Smernica o použití podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011
2.   Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
3.   Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
4.   Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK)
5.   Správa o konaní členskej schôdze (ČS) – mestskej konferencie (MK)
6.   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok ...
7.   Ponuka násadových rýb pre rok 2012 (objednávka)
8.   Petícia Chráňme vodné toky + petičný hárok
2011_05
50 XIV 2012 1/2012 apríl vestnik_SRZ-2012_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_01/vestnik_SRZ-2012_01_april.docx vestnik_SRZ-2012_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2012_01_april.pdf
Z-1 Ročná účtovná závierka za rok 2011
Z-2 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-3 Zarybňovacie plány
Z-4 Informácia o zmene poistenia rybárskej stráže
O-1 Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny
O-2 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-3 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-4 Čisté brehy rybárskych revírov
O-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-6 Zníženie prevádzkovej hladiny VVN Bešeňová
O-7 Informácia k mimoriadnej manipulácii s vodou na VN Domaša
O-8 Odstavenie ČOV Liptovský Mikuláš
O-9 Miestne rybárske poriadky - oznámenie
O-10 Odmeňovanie funkcionárov ZO SRZ
O-11 Krmivo RUPÍN - ponuka

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2011
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2012
3.   Tlačivo - Zodpovednosť za škodu z výkonu rybárskej stráže (hlásenie škodovej udalosti)
2012_01
51 XIV 2012 2/2012 júl vestnik_SRZ-2012_02_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_02/vestnik_SRZ-2012_02_jul.docx vestnik_SRZ-2012_02_jul.pdf   vestnik_SRZ-2012_02_jul.pdf
Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-6 Prepracovanie zarybňovacích plánov
Z-7 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-12 Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na rybolov pre rok 2013
O-13 Školenie rybárskej stráže a školenie rybárskych hospodárov
O-14 Chyba v rybárskom poriadku pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rybolov
O-15 Petícia „Chráňme vodné toky“
O-16 Mimoriadna ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový

1.   Druhy, ceny a odvody z povolení pre rok 2013
2.   Záväzná objednávka tlačív povolení na rok 2013
2012_02
52 XIV 2012 3/2012 október vestnik_SRZ-2012_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_03/vestnik_SRZ-2012_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2012_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2012_03_oktober.pdf
Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-9 Schválenie mimoriadnej známky
Z-10 Upozornenie na splnenie povinnosti uloženej zákonom č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z-11 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-17 Povolenie lovu kormorána
O-18 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva
O-19 Odmietnutie dodávky násadových rýb
O-20 Vyhodnotenie petície
O-21 PCB látky na VN Zemplínska Šírava
O-22 Nepovolená plavba VN Krpeľany a VVN Tvrdošín - upozornenie
O-23 Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - vydanie rybárskeho lístka
O-24 Rozšírenie platnosti detských povolení
bez príloh 2012_03
53 XIV 2012 4/2012 november vestnik_SRZ-2012_04_november.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_04/vestnik_SRZ-2012_04_november.docx vestnik_SRZ-2012_04_november.pdf   vestnik_SRZ-2012_04_november.pdf
O-25 Osvedčenie na výkon chovu rýb
bez príloh 2012_04
54 XIV 2012 5/2012 december vestnik_SRZ-2012_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_05/vestnik_SRZ-2012_05_december.docx vestnik_SRZ-2012_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2012_05_december.pdf
Z-12 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2013
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2013
Z-14 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-15 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2013
O-26 Ponuka násadových rýb pre rok 2013
O-27 Sčítanie kormoránov
O-28 Zaslanie štatistických výkazov
O-29 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2012
O-30 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2012

1.   Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ na rok 2013
2.   Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách - tlačivo
2012_05
55 XV 2013 1/2013 január vestnik_SRZ-2013_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_01/vestnik_SRZ-2013_01_januar.docx vestnik_SRZ-2013_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2013_01_januar.pdf
O-1 Oznámenie o úmrtí Ing. Dušana Tomeka
O-2 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
Z-1 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2013 - zaslanie správy

1.   Správa o konaní členskej schôdze (ČS) – mestskej konferencie (MK)
2013_01
56 XV 2013 2/2013 apríl vestnik_SRZ-2013_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_02/vestnik_SRZ-2013_02_april.docx vestnik_SRZ-2013_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2013_02_april.pdf
Z-2 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-3 Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny
O-4 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-5 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-6 Čisté brehy rybárskych revírov
O-7 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-8 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-9 Školenie rybárskych hospodárov
O-10 Rybárska stráž - poistenie a centrálna evidencia
bez príloh 2013_02
57 XV 2013 3/2013 jún vestnik_SRZ-2013_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_03/vestnik_SRZ-2013_03_jun.docx vestnik_SRZ-2013_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2013_03_jun.pdf
Z-3 Ročná účtovná závierka za rok 2012
Z-4 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-5 Anketa
O-11 Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový
O-12 Vydávanie Osvedčení na hospodársky chov rýb
O-13 Upozornenie
O-14 Prehľad o poskytnutých dotáciách z Environmentálneho fondu na rok 2013

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2012
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2013
3.   Anketový lístok
2013_03
58 XV 2013 4/2013 august vestnik_SRZ-2013_04_august.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_04/vestnik_SRZ-2013_04_august.docx vestnik_SRZ-2013_04_august.pdf   vestnik_SRZ-2013_04_august.pdf
Z-6 Vrátenie cenín - upozornenie
bez príloh 2013_04
59 XV 2013 5/2013 október vestnik_SRZ-2013_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_05/vestnik_SRZ-2013_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2013_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2013_05_oktober.pdf
Z-7 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-8 Rozšírenie platnosti detských povolení
O-15 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva
O-16 Školenie rybárskych hospodárov
O-17 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-18 Informácia o riziku prenosu vírusového ochorenia
O-19 Prehľad neuhradených zostatkov platieb k 15.10.2013 za odvody z povolení na rybolov a členských príspevkov za rok 2013
O-20 Zoznam ZO SRZ, ktoré nezaslali záväznú objednávku do 15.10.2013
bez príloh 2013_05
60 XV 2013 6/2013 december vestnik_SRZ-2013_06_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_06/vestnik_SRZ-2013_06_december.docx vestnik_SRZ-2013_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2013_06_december.pdf
Z-9 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2014
Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2014
Z-12 Voľba delegátov na XI. Snem SRZ
Z-13 Uznávanie brigád hospodárov a členov rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ
Z-14 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-15 Smernica o použití podielov zaplatených daní
O-21 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2013
O-22 Poistenie rybárskej stráže - upozornenie
O-23 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-24 Malé vodné elektrárne
O-25 Zaslanie štatistických výkazov
O-26 Návrh revírovania pre roky 2015 - 2017
O-27 Miestne rybárske poriadky
O-28 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti
O-30 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2013
O-31 Upozornenie na nový zákon o ochrane osobných údajov
O-32 Ponuka násadových rýb pre rok 2014

1.   Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v1. roku1. 2014
2.   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok ...
3.   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS) – mestskej konferencie (MK)
4.   Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov4. č. 3139/706/13 – OO
5.   Smernica o použití podielov zaplatených daní č. 3140/707/13 – OO platná od 1.4.2014
6.   Vzor „Záznamu o poučení oprávnenej osoby“ vrátane poučenia
7.   Ponuka násadových rýb pre rok 2014
2013_06
61 XVI 2014 1/2014 apríl vestnik_SRZ-2014_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_01/vestnik_SRZ-2014_01_april.docx vestnik_SRZ-2014_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2014_01_april.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2015 - 2017
Z-3 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2015 - 2017
Z-4 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2015 - 2017
Z-5 Ročná účtovná závierka za rok 2013
O-1 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-2 Čisté brehy rybárskych revírov
O-3 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-4 Školenie rybárskych hospodárov
O-5 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-6 Vývesné tabule obcí a miest
O-7 Informácia o stroji TRUXOR
O-8 Mimoriadna ponuka násadových rýb

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2013
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2014
2014_01
62 XVI 2014 2/2014 jún vestnik_SRZ-2014_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_02/vestnik_SRZ-2014_02_jun.docx vestnik_SRZ-2014_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2014_02_jun.pdf
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-7 Centrálna evidencia členskej základne SRZ
Z-8 Analýza vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za roky 2011 až 2013
O-9 Zoznam organizácií, ktoré porušili Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 3139/706/13 - OO
O-10 Konanie XI. snemu Slovenského rybárskeho snemu
O-11 Návrh cien povolení na rybolov na rok 2015 - oznam
O-12 Informácia o návrhu zákona o akvakultúre
O-13 Novela zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacej vyhlášky - upozornenie
bez príloh 2014_02
63 XVI 2014 3/2014 august vestnik_SRZ-2014_03_august.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_03/vestnik_SRZ-2014_03_august.docx vestnik_SRZ-2014_03_august.pdf   vestnik_SRZ-2014_03_august.pdf
Z-9 Centrálna evidencia členskej základne SRZ - zoznam a spôsob doručenia požadovaných údajov
Z-10 Ceny povolení na rybolov pre rok 2015

1.   Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2015
2.   Evidencia
2014_03
64 XVI 2014 4/2014 október vestnik_SRZ-2014_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_04/vestnik_SRZ-2014_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2014_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2014_04_oktober.pdf
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-12 Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení
Z-13 Zmeny vo zväzovom lipňovom povolení
O-14 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-15 Výnimka na skorší lov kapra
O-16 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2015 - 2017
O-17 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-18 Nepotvrdenie nového vírusového ochorenia rýb na Slovensku. Herpesviróza kaprov koi, popis, prevencia a opatrenia na zníženie rizika prenosu.
O-19 Informácia o nedočerpaní dotácie z Environmentálneho fondu pre SRZ
O-20 Ochrana osobných údajov členov SRZ
O-21 Sociálne a zdravotné poistenie štatutárnych zástupcov ZO SRZ

1.   Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierov rýb na obdobie rokov 2015 – 2017
2.   Ponuka spoločnosti EuroTRADING, s.r.o.
3.   List - Dodanie Li13. v roku 2014
4.   List od spoločnosti Slovryb, a.s. zo dňa 15.10.2014
2014_04
65 XVI 2014 5/2014 december vestnik_SRZ-2014_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_05/vestnik_SRZ-2014_05_december.docx vestnik_SRZ-2014_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2014_05_december.pdf
Z-14 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
Z-15 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
Z-16 Zaslanie štatistických výkazov
Z-17 Zaslanie zarybňovacích plánov
Z-18 Miestne rybárske poriadky - urgencia
Z-19 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 (2%)
Z-20 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-21 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2015
O-22 Vyhodnotenie nákladov XI. Snemu SRZ
O-23 Schválené uznesenia Rady SRZ zo dňa 13.12.2014
O-24 Oznam - ponuka násadových rýb pre rok 2015

1.      Tlačivo: zarybňovací plán - kaprové, pstruhové, lipňové vody
2.      Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2014
3.      Metodický pokyn
4.      Smernica o použití podielov zaplatených daní
2014_05
66 XVII 2015 1/2015 január vestnik_SRZ-2015_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_01/vestnik_SRZ-2015_01_januar.docx vestnik_SRZ-2015_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2015_01_januar.pdf
O-1 Ochrana osobných údajov členov SRZ
O-2 Poistenie a evidencia rybárskej stráže
bez príloh 2015_01
67 XVII 2015 2/2015 február vestnik_SRZ-2015_02_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_02/vestnik_SRZ-2015_02_februar.docx vestnik_SRZ-2015_02_februar.pdf   vestnik_SRZ-2015_02_februar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Smernica - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom Rada Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu
O-3 Poistenie a evidencia rybárskej stráže - urgencia
O-4 Informácia o zarybňovaní lipňom v roku 2015
O-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-6 Vodný plán Slovenska

1.      Smernica - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu
2015_02
68 XVII 2015 3/2015 marec vestnik_SRZ-2015_03_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_03/vestnik_SRZ-2015_03_marec.docx vestnik_SRZ-2015_03_marec.pdf   vestnik_SRZ-2015_03_marec.pdf
O-7 Pripomienky ZO SRZ k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z., k vykonávacej vyhláške k zákonu o rybárstve č. 185/2006 Z.z. a k Stanovám SRZ

1.      Zákon o rybárstve - doposiaľ spracované návrhy zmien
2.      Vykonávacia vyhláška - doposiaľ spracované návrhy zmien
2015_03
69 XVII 2015 4/2015 apríl vestnik_SRZ-2015_04_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_04/vestnik_SRZ-2015_04_april.docx vestnik_SRZ-2015_04_april.pdf   vestnik_SRZ-2015_04_april.pdf
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
Z-5 Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 a ročná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2014
O-8 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
O-9 Čisté brehy rybárskych revírov
O-10 Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia
O-11 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-12 Školenie rybárskych hospodárov
O-13 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-14 Vodný plán Slovenska
O-15 Monitoring neresísk a zimovísk
O-16 Informácia o nákupe monté úhora európskeho
O-17 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Kráľová

1.      Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
2.      Rozpočet 2015, náklady a výnosy
3.      Správa nezávislého audítora
4.      Správa Kontrolnej komisie
5.      Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami
2015_04
71 XVII 2015 5/2015 máj vestnik_SRZ-2015_05_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_05/vestnik_SRZ-2015_05_maj.docx vestnik_SRZ-2015_05_maj.pdf   vestnik_SRZ-2015_05_maj.pdf
O-18 Informácia o rybožravých predátoroch
O-19 Žiadosť o spoluprácu ZO SRZ – vlastné rybochovné zariadenia
O-20 Výklad k niektorým zisteniam pri vydávaní bezplatných povolení na rybolov
O-21 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Teplý Vrch
O-22 Odlov rýb - upozornenie
bez príloh 2015_05
72 XVII 2015 6/2015 jún vestnik_SRZ-2015_06_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_06/vestnik_SRZ-2015_06_jun.docx vestnik_SRZ-2015_06_jun.pdf   vestnik_SRZ-2015_06_jun.pdf
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-23 Kormorán – informácia a správa o výnimke
O-24 Poďakovanie ZO SRZ za aktívny prístup
O-25 Informácia pre ZO SRZ o „FITNESS CHECK“
O-26 Vrátenie finančných prostriedkov za vydané sezónne povolenia na VN Teplý Vrch a VN Kráľová
O-27 Vykonávanie TBD na vodných stavbách vo vlastníctve ZO SRZ
bez príloh 2015_06
75 XVII 2015 7/2015 október vestnik_SRZ-2015_07_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_07/vestnik_SRZ-2015_07_oktober.docx vestnik_SRZ-2015_07_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2015_07_oktober.pdf
Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-28 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-29 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-30 Školenie rybárskych hospodárov
O-31 Medzirezortné pripomienkovanie Vodného plánu Slovenska
O-32 Predbežné objednávky na práce s multifunkčným strojom TRUXOR
O-33 Petícia proti MVE na rieke Hron
O-34 Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov v rámci SRZ
O-35 Objednávka cenín a tlačív na rok 2016

1.  Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov v rámci SRZ
2015_07
80 XVII 2015 8/2015 december vestnik_SRZ-2015_08_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_08/vestnik_SRZ-2015_08_december.docx vestnik_SRZ-2015_08_december.pdf   vestnik_SRZ-2015_08_december.pdf
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
Z-5 Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 a ročná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2014
O-8 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
O-9 Čisté brehy rybárskych revírov
O-10 Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia
O-11 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-12 Školenie rybárskych hospodárov
O-13 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-14 Vodný plán Slovenska
O-15 Monitoring neresísk a zimovísk
O-16 Informácia o nákupe monté úhora európskeho
O-17 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Kráľová

1.      ROČNÝ VÝKAZ O VODNÝCH PLOCHÁCH A ICH RYBÁRSKOM VYUŽITÍ za rok 2015 - metodické vysvetlivky a pokyny k poskytnutiu údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky
2.      Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2015
3.      Kormorán – formulár – zimné sčítanie 2016
4.      Kormorán - záznam o love a nakladaní s usmrtenými jedincami 2015-2016
5.      Organizačné zabezpečenie ČS a MK
6.      Správa o konaní ČS a MK
7.      Zoznam funkcionárov
2015_08
81 XVIII 2016 1/2016 február vestnik_SRZ-2016_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_01/vestnik_SRZ-2016_01_februar.docx vestnik_SRZ-2016_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2016_01_februar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Výnimka na skorší lov kapra
Z-3 Záväzný výklad pojmov
Z-4 Analýza hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 - opatrenia
O-1 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-2 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Školenie rybárskej stráže
O-5 Petícia Za živé rieky a čistú vodu
O-6 Zvýšenie lovnej miery lipňa
O-7 Usmernenie pre ZO SRZ vo veciach správnych konaní
O-8 Ponuka násadových rýb
O-9 Dočasná komisia pre prácu s mládežou
O-10 Hosťovacie povolenia - upozornenie na neplatnosť

1.      Kormorán - záznam o love a nakladaní s usmrtenými jedincami 2015-2016
2.      Petícia Za živé rieky a čistú vodu
3.      Elektronická objednávka násadových rýb 2016
4.      Manuál k vypĺňaniu elektronických objednávok
5.      Poštová objednávka násadových rýb 2016 (lososovité + reofilné)
6.      Poštová objednávka násadových rýb 2016 (nížinné + Rupín)
2016_01
82 XVIII 2016 2/2016 apríl vestnik_SRZ-2016_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_02/vestnik_SRZ-2016_02_april.docx vestnik_SRZ-2016_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2016_02_april.pdf
Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-6 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
Z-7 Výstup z kontroly rybárskych poriadkov
Z-11 Čisté brehy rybárskych revírov
O-12 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-13 Vypracovanie správy – kormorán veľký
O-14 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – čo sa doteraz podarilo
O-15 Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 - ponuka
O-16 Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1
O-17 Rozbor hospodárenia Rady SRZ

1.      Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1
2.      Výstup z kontroly rybárskych poriadkov
3.      Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015
4.      Výrok audítora
5.      Analýza výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013
6.      Rozpočet Rady SRZ na rok 2016
2016_02
83 XVIII 2016 3/2016 jún vestnik_SRZ-2016_03_jun.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_03/vestnik_SRZ-2016_03_jun.doc vestnik_SRZ-2016_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2016_03_jun.pdf
Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva
O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie
O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť
O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún
O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch
O-22 Školenie rybárskych hospodárov
O-23 Školenie rybárskej stráže
O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej
O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1

1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1
2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu
2016_03
84 XVIII 2016 4/2016 september vestnik_SRZ-2016_04_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_04/vestnik_SRZ-2016_04_september.docx vestnik_SRZ-2016_04_september.pdf   vestnik_SRZ-2016_04_september.pdf
Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Právna subjektivita základných organizácií SRZ a konanie pred orgánmi verejnej správy
Z-12 Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
O-26 Školenie rybárskych hospodárov
O-27 Medzirezortné pripomienkovanie Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu Slovenska
O-28 Petícia za živé rieky
O-29 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov

1.      Elektronické schránky a ich aktivácia
2.      Žiadosť o pridelenie IČO a zoznam ZO SRZ
2016_04
85 XVIII 2016 5/2016 október vestnik_SRZ-2016_05_oktober.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_05/vestnik_SRZ-2016_05_oktober.doc vestnik_SRZ-2016_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2016_05_oktober.pdf
Z-13 Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu
Z-14 Záväzná objednávka cenín a tlačív a predpisov SRZ
O-30 Usporiadanie svetových športovo – rybárskych podujatí
O-31 Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov
O-32 Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech
O-33 Pripomienky SRZ k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
O-34 Školenie rybárskych hospodárov
O-35 Pôsobnosť zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.      Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu
2016_05
86 XVIII 2016 6/2016 december vestnik_SRZ-2016_06_december.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_06/vestnik_SRZ-2016_06_december.doc vestnik_SRZ-2016_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2016_06_december.pdf
Z-15 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-16 Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
Z-19 Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
Z-20 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
Z-21 Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ a Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
Z-22 Zaslanie štatistických výkazov
Z-23 Povinnosť ZO SRZ vydať každému členovi tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“
O-36 Výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá
O-37 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií odboru športovej činnosti
O-38 Seminár o lipňovi
O-39 MVE a petícia Za živé rieky
O-40 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

1.       Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
2.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
3.       Príloha č.1 Vzory povolení na rybolov
4.       Príloha č.2 Prehľad druhov, cien povolení a odvodov pre rok 2017
5.       Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
6.       Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
7.       Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
8.       Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ
9.       Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
10.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2016
11.       Ročný výkaz - metodika 2016
12.       Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018
13.       Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií OŠČ 2017
14.       Závery zo Seminára k problematike lipňových vôd konaného dňa 07.09.2016
15.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
16.       Záznam o love kormorána veľkého
17.       Zimné sčítanie kormoránov - formulár 2017
2016_06
87 XIX 2017 1/2017 január vestnik_SRZ-2017_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_01/vestnik_SRZ-2017_01_januar.doc vestnik_SRZ-2017_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2017_01_januar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov
Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
Z-4 Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských konferencií
Z-5 Účtovná závierka za rok 2016
Z-6 Platnosť hosťovacích týždenných povolení na rybolov z roku 2016
O-1 Ponuka násadových rýb pre rok 2017
O-2 Nárast hrúbky ľadu na stojatých vodách počas extrémne nízkych teplôt
O-3 Kormorán veľký – aktuálny počet odlovených jedincov
O-4 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-5 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska bola schválená!

1.       Metodický pokyn k priebehu ČS a MK
2.       Správa o konaní členskej schôdze/mestskej konferencie
3.       Elektronická objednávka 2017
4.       Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné
5.       Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín
2017_01
88 XIX 2017 2/2017 apríl vestnik_SRZ-2017_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_02/vestnik_SRZ-2017_02_april.doc vestnik_SRZ-2017_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2017_02_april.pdf
Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-8 Výnimka na VN Orava
Z-9 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020
Z-10 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020
Z-11 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-6 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016
O-7 Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu s deťmi a mládežou
O-8 Kormorán veľký - naplnenie limitu odlovených jedincov
O-9 Skorší lov kapra - predĺženie aktuálne platnej výnimky
O-10 Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia
O-11 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-12 Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na stránke www.srzrada.sk

1.       Rozbor hospodárenia za rok 2016
2.       Audítorská správa SRZ
3.       Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
4.       Súvaha k 31.12.2016
5.       Rozpočet Rady SRZ na rok 2017
6.       Tlačová správa - Odovzdanie petície – Za živé rieky
2017_02
89 XIX 2017 3/2017 október vestnik_SRZ-2017_03_oktober.doc vestnik_SRZ-2017_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2017_03_oktober.pdf
Z-12 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
Z-13 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-13 Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu
O-14 Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018
O-15 Kormorán veľký – plašenie do konca roka 2017
O-16 Oznam o termíne školenia rybárskej stráže
O-17 Oznam o možnosti prihlásenia členov na školenia rybárskeho hospodára

1.      Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
2017_03
90 XIX 2017 4/2017 október vestnik_SRZ-2017_04_aoktober.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_04/vestnik_SRZ-2017_04_oktober.doc vestnik_SRZ-2017_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2017_04_oktober.pdf Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve
1.       Pripomienky k doložke vybraných vplyvov
2.       Otvorený list prezidentovi SR
3.       Otvorený list predsedovi vlády SR
4.       Otvorený list predsedovi NR SR
2017_04
91 XIX 2017 5/2017 december vestnik_SRZ-2017_05_december.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_05/vestnik_SRZ-2017_05_december.doc vestnik_SRZ-2017_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2017_05_december.pdf
Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ
Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
Z-16 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie
Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017
Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018
O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
O-19 Výnimka na odstrel kormorána - informácia
O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách
O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti

1.       Volebný poriadok ZO SRZ
2.       Príloha č. 1 - Vzor návrhu kandidáta
3.       Príloha č. 2 - Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta
4.       Príloha č. 3 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
5.       Príloha č. 4 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
6.       Príloha č. 5 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
7.       Príloha č. 6 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
8.       Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
9.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
10.       Cenník násadových rýb 2018 – lososovité a reofilné druhy
11.       Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy
12.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
13.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
14.       Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár
15.       Záznam o love 2018 - formulár
2017_05
92 XX 2018 1/2018 január vestnik_SRZ-2018_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_01/vestnik_SRZ-2018_01_januar.doc vestnik_SRZ-2018_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2018_01_januar.pdf
Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
O-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2018
O-3 Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
O-4 Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

1.       Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
2.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
3.       Elektronická objednávka 2018 - lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín
4.       Poštová objednávka 2018 - lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín
5.       Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017
2018_01
93 XX 2018 2/2018 apríl vestnik_SRZ-2018_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_02/vestnik_SRZ-2018_02_april.doc vestnik_SRZ-2018_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2018_02_april.pdf
Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018
O-5 Novela zákona o vodách
O-6 Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku – zber podpisov pokračuje
O-7 Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia
O-8 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam
O-9 Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020
O-10 Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov SRZ
O-11 Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
O-12 Rybárska stráž – informácia o školení
O-13 Kontakty na vedúcich rybárskej stráže
O-14 Ponuka nočných videní pre rybársku stráž
O-15 Oznam o pripravovaných odborných seminároch a školeniach
O-16 Čistenie brehov vodných nádrží
O-17 Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov
O-18 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-19 Ochrana osobných údajov GDPR – informácia

1.       Správa VČS 2018
2.       Účtovná závierka 2017
3.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
4.       Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy
5.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
2018_02
94 XX 2018 3/2018 september vestnik_SRZ-2018_03_september.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_03/vestnik_SRZ-2018_03_september.doc vestnik_SRZ-2018_03_september.pdf   vestnik_SRZ-2018_03_september.pdf
Z-6 Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
Z-7 Elektronizácia SRZ – pozvánka na školenie
Z-8 Zníženie množstva privlastnených rýb na jedno povolenie – platné od r. 2019
O-20 Ponuka vozidiel Mahindra
O-21 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam
O-22 Rybárska stráž – informácia o školení
O-23 Ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd
O-24 Prihlášky do postupových súťaží SRZ pre rok 2019
O-25 Termín konania XII Snemu SRZ
O-26 Informácia o bakteriálnom obahnení rybárskych revírov
O-27 Miestne rybárske poriadky – usmernenie
O-28 Školenia k rybárskej legislatíve

1.       Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
2.       Prihlášky do súťaží SRZ 2019
2018_03
95 XXI 2019 1/2019 január vestnik_SRZ-2019_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_01/vestnik_SRZ-2019_01_januar.doc vestnik_SRZ-2019_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2019_01_januar.pdf
Z-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2019
O-1 Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd
O-2 Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ
O-3 Nové znenie Stanov SRZ
O-4 Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019
O-5 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
O-6 Lov rýb pod ľadom (§ 18, písm. m)) podľa zákona o rybárstve
O-7 Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha
O-8 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018
O-9 Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery
O-10 Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ
O-11 Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ
O-12 Zarybňovacie plány na rok 2019
O-13 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-14 Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019
O-15 Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1
O-16 Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu
O-17 Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

1.       Manuál k objednávke rýb - 2019
2.       Elektronická objednávka - 2019
3.       Poštová objednávka – 2019
4.       Cenník lososovité 2019
5.       Cenník nížinné 2019
6.       Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019
7.       Ročný výkaz
8.       Stanovy SRZ
2019_01
96 XXI 2019 2/2019 apríl vestnik_SRZ-2019_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_02/vestnik_SRZ-2019_02_april.doc vestnik_SRZ-2019_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2019_02_april.pdf
Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z ČS/MK 2019
O-18 Účtovná závierka SRZ Rady za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
O-19 Informácie Odboru športovej činnosti a Slovenského zväzu športového rybolovu
O-20 Úhrada štartovného poplatku do dlhodobých postupových súťaží OŠČ
O-21 Čistenie brehov vodných nádrží
O-22 Rybárska stráž - informácia o treťom termíne
O-23 Informácia o termíne kurzu rybárskeho hospodára
O-24 Zoznam členov rybárskej stráže
O-25 Oznam o realizácii udržiavacích prác vykonaných správcom SVP, š.p. Banská Štiavnica v roku 2019
O-26 Prebiehajúce a pripravované podujatia a aktivity referenta pre prácu s deťmi a mládežou

1.       Tlačivo - Správa o konaní ČS/MK
2.       Účtovná závierka 2018
3.       Rozpočet na rok 2019 – náklady a výnosy
4.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
5.       List od SVP, š.p. - plánované udržiavacie práce na rybárskych revíroch 2019
2019_02
97 XXII 2020 1/2020 január VESTNÍK-Január-2020.docx https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2020/01/VESTNÍK-Január-2020.docx VESTNÍK-Január-2020.docx   VESTNÍK-Január-2020.docx
 • Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ
 • Z-2 Smernica  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-3 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-4 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-5 Cenník násadových rýb
 • Z-6 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • Z-7 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2019
 • Z-8 Zarybňovacie plány na rok 2020-2022
 • O-1 Sčítanie kormorána 2020
 • O-2 Zoznam členov RS - zaslanie
 • O-3 Kokosové vlákno - objednávka
 • O-4 Spracovanie dodatku k Zväzovému Kaprovému Poriadku pre rok 2020
 • O-5 Pozvánka na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo
 • O-6 Pozvánka na výročné zasadnutia športových sekcií 2020
1.      Sčítanie kormorána tlačivo 2020/MK
2.       Zoznam_členov_RS_podklad_2020
3.       Správa z konania členskej schôdze - mestskej konferencie
4.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití
2020_01
98 XXII 2020 4/2020 apríl VESTNÍK-Apríl-2020.docx https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2020/04/VESTNÍK-SRZ-2-2020-apríl-1.pdf VESTNÍK-Apríl-2020.docx   VESTNÍK-SRZ-2-2020-apríl-1.pdf 1.      Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
2.       Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ
3.       Organizačný poriadok SRZ
4.      Dodatok-č.-1-ku-Kaprovému-zväzovému-rybárskemu-poriadku-2020
5.      Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020
6.      Opatrenie UVZSR povinnosť nosiť rúška 24032020
7.      Usmernenie Ministerstva školstva 27 _3_2020
2020_04
99 XXII 2020 9/2020 september VESTNIK-SRZ-SEPTEMBER-2020.pdf   VESTNIK-SRZ-SEPTEMBER-2020.pdf 1.      Disciplinárny poriadok SRZ účinný do 1.10.2020
2.       Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 1.10.2020
3.       Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 2020
4.      Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020
5.      Zoznam rybárskej stráže pre rok 2021
2020_09
100 XXIII 2021 1/2021 január VESTNIK-1-2021.pdf   VESTNIK-1-2021.pdf 2021_01