O nás

Slovenský rybársky zväz (SRZ) ako najväčšie občianske združenie na Slovensku združuje 122 miestnych a mestských organizácii s členskou základňou okolo 120 000 členov, vrátane detí a mládeže.

Výkon rybárskeho práva v súčasnosti legislatívne upravuje zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva spomínaný zákon o rybárstve.

Činnosť Slovenského rybárskeho zväzu upravujú vnútrozväzové predpisy – Stanovy, smernice, poriadky.

Hlavné činnosti SRZ

V rámci výkonu rybárskeho práva:

 • v  rámci výkonu rybárskeho práva
 • hospodári v pridelených rybárskych revíroch a v rámci tejto úlohy zabezpečuje ich zarybňovanie
 • zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných organizmov
 • stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch
 • monitoruje a kontroluje čistotu vôd
 • vydáva povolenia na lov rýb a rybárske poriadky
 • vedie evidenciu o rybárskych revíroch, úlovkoch a zarybňovaní
 • zabezpečuje odborné a metodické poradenstvo nielen pre svoje organizačné zložky, ale i iné subjekty
 • aktívne sa venuje práci s deťmi a mládežou
 • vydáva interné predpisy a náučné publikácie v oblasti rybárstva

SRZ disponuje vlastnými odchovnými zariadeniami, v ktorých odchováva násadové ryby určené na zarybnenie rybárskych revírov.

Produkcia násadových rýb

SRZ – Rada Žilina zabezpečuje produkciu násadových rýb v 13 výrobných strediskách, ktoré hospodária na výmere 600 ha vodných plôch a využívajú aj iné výrobné kapacity.

Zabezpečujú produkciu:

 • nížinných druhov: kapor rybničný, šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, jeseter malý, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, amur biely
 • lososovitých druhov: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka podunajská, sivoň potočný
 • prúdomilných kaprovitých druhov: podustva severná, jalec hlavatý, nosáľ sťahovavý.

Medzinárodná činnosť SRZ

Slovenský rybársky zväz je členom Európskej rybárskej federácie – European Anglers Federation (EAF), ktorá bola založená v roku 2005 deklaráciou zástupcov rybárskych zväzov a federácií z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska o vzájomnej spolupráci.

K hlavným cieľom EAF patria:

 • ochrana záujmov a práv rybárov, zachovanie a zlepšovanie podmienok pre rekreačný aj športový rybolov;
 • zjednotenie podmienok, za ktorých sa môžu vykonávať rybolovné práva
 • podnikanie spoločných a koordinovaných krokov proti rôznym javom, ktoré ohrozujú rybárske revíry (účinky znečistenia vody, ekologického poškodenia vodnými elektrárňami..), spoločne bojovať proti všetkým formám pytliactva
 • podporovanie stretnutí športových rybárov a rozvíjanie rybárskeho cestovného ruchu.

V súčasnosti EAF pozostáva z 11 členských federácií a zastupuje záujmy viac ako 3,5 milióna európskych športových a rekreačných rybárov.