Dunaj č. 1

Názov revíru: Dunaj č. 1
Číslo revíru: 2-0480-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia rieky Ipeľ /rkm 1708/ po ústie Vážskeho Dunaja /rkm 1766/ v Komárne, kde platia tieto ustanovenia:

Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. V prípade lovu musí byť miesto po zotmení osvetlené.

Na rieke Dunaj platí zväzové kaprové povolenie na lov.

Revír je hraničná voda.

Všeobecný popis

Rieka Dunaj v okolí mesta Štúrovo je veľmi zaujímavou a atraktívnou rybárskou oblasťou. Mesto Štúrovo sa nachádza na ľavom brehu Dunaja, na poslednom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Priemerné ročné teploty dosahujú 11,3 stupne Celzia a vodné zrážky dosahujú ročný priemer 590 mm. Veternosť v meste a okolí je mierna, pretože Čerhátske pahorky a Kováčovské kopce /chránená prírodná rezervácia/ na ľavom brehu Dunaja a kopce Pilišské a Vertéšske na pravom brehu Dunaja ju eliminujú na minimum. Na celom úseku Dunaja je breh väčšinou piesčitý a štrkovitý. Fauna v okolí Dunaja je rôznorodá, sú tu rôzne druhy kačíc, labutí, čajok a kormoránov. Popri Dunaji rastie napr. topoľ biely, topoľ čierny, rôzne druhy vŕby, jelša lepkavá. Čenkovská lesostep /prírodná rezervácia/ pri rieke Dunaj s rozlohou 30 ha je jediným výskytom chvojníka dvojklasého.

Prístupové cesty

Prístupovú cestu k revíru môžeme rozdeliť od Mosta Márie Valérie v Štúrove na východnú a západnú. Cesta na východ zo Štúrova smer Kamenica nad Hronom /4 km/ – Kováčov /13 km/ – Chľaba /16 km/, v tomto úseku rieka Hron ústi do rieky Dunaj. Revír 2-0740-1-1 Hron č. 1 je začlenený do zväzového povolenia. Obec Chľaba je poslednou obcou na rozmedzí rieky Ipeľ a Dunaj. Hraničný revír 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1 je začlenený do zväzového povolenia, lov rýb je možný na jeho pravom brehu /ľavý breh tvorí štátnu hranicu MR/.

Cesta na západ zo Štúrova je smer Obid /4 km/ – Mužla /10 km/, ku ktorej patrí aj osada Čenkov /15 km/ a obec Kravany nad Dunajom /20 km/.

V oboch smeroch je možné využiť cestnú komunikáciu, ktorá vedie popri toku Dunaja. Ďalšou možnosťou je využitie vodnej cesty.

Druhy rýb

Vody Dunaja a jeho ramien obýva veľký počet rýb, napr. sumec veľký, kapor rybničný, mrena severná, tolstolobik, zubáč obyčajný, pleskáč vysoký, jalec, boleň, hlavátka a ďalšie. Medzi najčastejšie druhy lovených rýb patrí mrena severná, pleskáč vysoký, kapor rybničný a sumec veľký. Úlovky kaprov a sumcov medzi 10 – 20 kg nie sú výnimočné.

Najznámejšie lokality

Medzi najnavštevovanejšie lokality môžeme zaradiť smerom na východ od mostu Márie Valérie v Štúrove lokalitu v oblasti Kováčov a smerom na západ oblasť Čenkov. Priemerná hĺbka vody Dunaja je cca. 2,7 m. Dajú sa tu nájsť veľmi zaujímavé miesta, či ich prejdete člnom, alebo peši, miesta mimo civilizácie, ale aj možnosti byť obklopený inými rybármi, záleží len od toho, ako sa rozhodnete. Medzi najčastejšie spôsoby lovu patrí lov na ťažko, na plávanú a prívlač. Okrem výborných podmienok na rybárčenie, sú tu aj možnosti na kúpanie a oddych na krásnych piesčitých plážach. Ďalšou z možností je kúpanie v známom termálnom kúpalisku Vadaš, alebo turistika v Kováčovských kopcoch, ktoré sú vzácnym pozostatkom matranského teplomilného refúgia. Na pravom brehu Dunaja sa nachádza historické mesto Ostrihom s monumentálnou bazilikou. V Štúrove a jeho okolí sú široké možnosti ubytovania a stravovania.

Používanie plavidiel

Plavebná dráha je po celom úseku označená červenými a zelenými bójami a je pomerne často využívaná na medzinárodnú lodnú dopravu a v letných mesiacoch na rekreačnú plavbu lodí a člnov. Vo veľkom počte sú využívané malé plavidlá aj na rybolov. Pri využívaní takýchto plavidiel je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších noviel a Výnos č. 1740/M-2001 MDPT SR. Dno Dunaja je bahnito štrkové, sonarom, alebo olovnicou sa dajú vyhľadať naozaj zaujímavé štrkové lavice, či jamy. V niektorých miestach dosahuje hĺbku až 10 metrov.

Povolenky

Kontakt na predajcov povolení nájdete v sekcii predaj povolení alebo na mosrzsturovo.webnode.sk.

Vody Rady SRZ /Dunaj/ denná povolenka 10,- EUR
týždenná povolenka 30,- EUR

Lov rýb z ostrova

Prístupovou cestou smerom na východ sa dostaneme k sútoku Hrona a Dunaja, tu sa nachádzajú dva ostrovy, kde je lov rýb povolený. Z hľadiska lovu rýb je to najvyhľadávanejšie miesto miestnych rybárov. Prístupovou cestou smerom na západ sa nachádzajú dva ostrovy v lokalite Čenkov a Moča, kde je lov rýb povolený a sú tam aj vhodné podmienky na kúpanie a oddych.

Ostatné problémy pri love

Problémy pri love rýb spôsobuje zvýšenie hladiny, čo signalizujú rôzne plastové odpady, časti konárov, stromov a rastlín na vode a rybárom to znepríjemňuje lov. Pri vysokom stave hladiny Dunaja / povodni / je prístup k brehu obmedzený, alebo takmer nemožný.

Iné obmedzenia

Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustých objektov, hatí, plávajúcich pracovných strojov a miest vyznačených správcom toku /Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p./.