Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 42. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 42. pracovnom týždni (od 16.10. do 20.10.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre.
 • Účasť na inventarizačnej komisii počas výlovu VN Kuraľany na výrobnom stredisku Paríž – Ľubá.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnanca odboru OTVaV s generálnou tajomníčkou služobného úradu MŽP v Bratislave k témam poďakovanie SRZ za pridelenie Mimoriadnej dotácie pre SRZ – zarybnenie rieky Poprad po škodách na rybej obsádke po ničivých ľadochodoch, projekty na podanie žiadostí o dotáciu z EF pre rok 2018 a možnosti dotačných zdrojov pre rok 2018.
 • Účasť prezidenta a tajomníka na Slávnostnom výlove na VN Golianovo spojený s priateľským stretnutím pozvaných hostí.
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ a dvoch viceprezidentov za BA a TT – kraj na pracovnom rokovaní s ministrom ŽP k plneniu Uznesenia Prezídia SRZ – stiahnutie zákona o rybárstve z dôvodu navrhovaného aktuálneho znenia §4 odst.4 a odst.6 (výkon ryb. práva pre SVP, š.p. a SOP, š.p.) po IPK (internom pripomienkovom konaní).
 • Účasť prezidenta a tajomníka na pracovnom rokovaní s vedením ŠOP, š.p. k návrhu zákona o rybárstve k § 4 ods.6 – výkon RP pre ŠOP, š.p. po rokovaní vedenie ŠOP, š.p. upúšťa od výkonu rybárskeho práva tak ako je navrhnuté v aktuálnom znení zákona o rybárstve.
 • Účasť tajomníka na pracovnom rokovaní s gen. riaditeľom ŠVP š. p. k návrhu zákona o rybárstve k § 4 ods. 4 – výkon RP aj pre SVP, š. p. po rokovaní vedenie SVP, š.p. nemá záujem preberať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach pridelený SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajúce výberové konanie – oprava strechy, zvodov a žľabov v Žiline.
 • Prebiehajúce výberové konanie – realizácia rekonštrukcie elektrických sietí v Príbovciach.
 • Prebiehajúce výberové konanie – dodávka dochádzkového systému pre pracovisko v Žiline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne v Trstennej.
 • Podpis nájomnej zmluvy ohľadom prameňa v Demänovskej doline.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcia technologickej miestnosti  IT v Žiline.
 • Prebieha realizácia výmeny okien na liahni v Uzovskej Panici.
 • Prebieha realizácia úpravy priestorov na spracovanie rýb v Žiline.
 • Prebieha dodávka notebookov pre strediská a hospodárov.
 • Prebieha realizácia dodávky nákladného automobilu s výmennou nadstavbou.
 • Ukončená rekonštrukcia rybníkov v Bytči.
 • Ukončené stavebné úpravy v Demänovskej Doline a Bielom Potoku.
 • Ukončená oprava strechy na výrobnom stredisku vo Svite.
 • Prebieha tvorba projektu – projekt úpravy koryta Demänovky.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy na notebooky pre hospodárov a vedúcich rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ a vedúcich stredísk Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť PC SEMA, s.r.o.
 • Stanovisko vo veci používania zavážacích lodiek v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, ktoré majú sonar a GPS, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Právne stanovisko vo veci možnosti použitia finančných prostriedkov základnej organizácie SRZ na údržbu rybárskych revírov na základe rozhodnutia výboru, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Vypracovanie pracovných náplní rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ na základe nového Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ v súčinnosti s referentom práce, mzdy a personalistiky.
 • Zaslanie doplnenia návrhu na zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom, na Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vyjadrenie sa k oznámeniu spoločnosti BEKAM, s.r.o. o zmene majiteľa na základe zmluvy o predaji časti podniku, a to prevádzky Štrkovňa Liptovská Mara (Palúdzka) a zaslanie žiadosti o úpravu zmluvy o výkone rybolovu v dobývacom priestore Liptovská Mara.
 • Zaslanie žiadosti na Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov o opätovné zaslanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o zastavení konania vo veci určenia či sa v prípade OR Dolnostredské jedná o vodný tok, nakoľko nám nebol protest prokurátora doručený v úplnom znení.
 • Súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Ing. Peter B., PhD. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013, ktoré sa malo konať dňa 18. októbra 2017, bolo zrušené z dôvodu práceneschopnosti sudkyne.
 • Plnomocenstvo na účasť na pracovnom stretnutí vo veci prešetrenia odvolaných členov rybárskej stráže pána P.R. a pána Ing. M.T., ktorí boli odvolaní podľa § 21 ods. 5 zákona o rybárstve.
 • Stanovisko k výzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Sekule, na základe žiadosti MO SRZ a vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy o užívaní pozemkov.
 • Stanovisko k otázkam týkajúcich sa priebehu a spôsobu volieb v ZO SRZ, návrhov kandidátov do funkcií v orgánoch ZO SRZ a ich formy, na základe žiadosti podpredsedu MO SRZ.
 • Dňa 19. októbra 2017 pracovné rokovanie na Okresnom úrade Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci prešetrenia odvolaných členov rybárskej stráže, ktorí boli odvolaní podľa § 21 ods. 5 zákona o rybárstve.
 • Dňa 20. októbra 2017 pracovné rokovanie na Okresnom úrade Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci prerokovania jednotlivých postupov v zmysle zákona o rybárstve.
 • Dňa 21. októbra 2017 účasť na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ z dôvodu prerokovania návrhu zákona o rybárstve.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovná porada odboru tečúcich vôd a výroby na slávnostnom výlove VN Golianovo.
 • Inventarizačné komisie pri výlovoch na stredisku SRZ-Rady Žiliny v Kľúčovci v Číčove, Uzovskej Panici a Lučenci.
 • Účasť na kolaudácii objektov MVE Želiezovce: ľavostranná a pravostranná hrádza, koryto nad hydrouzlom a koryto pod hydrouzlom, výsadba stromov.
 • Kontrola výkonu RS na VN Ružín.
 • Rokovanie s MO SRZ Gelnica.
 • Zarybňovanie na VN Krpeľany.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Zaslanie previnení z revírov Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Preberanie násad pri zarybňovaní revrov rady SRZ a ZO SRZ z Rezervného zarybňovacieho fondu.
 • MVE Čirč, konanie vo veci dodatočného povolenia zmeny časti vodnej stavby a ku vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd.
 • Čerpanie dovolenky.

Ekonomický odbor:

 • Inventúra výlovu rýb na VN Kozí Vrbovok.
 • Spracovanie, kontrola, účtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Vyúčtovanie povoleniek za rok 2017 a vystavovanie dobropisov.
 • Fakturácia rýb za vlastné finančné prostriedky ZO SRZ, zúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Kontrola čerpania rozpočtu MS mucha, MS v RT, kontrola cestovných príkazov osobných rozhodcov z MS mucha.
 • Vypracovanie hodnotiacej správy z MS mucha.
 • Kontrola správnosti cestovných príkazov rozhodcov a garantov z účasti na pretekoch OŠČ.
 • Sumarizácia správ hlavných rozhodcov a garantov z postupových pretekov OŠČ pre vyhodnotenia roku 2017.
 • Sumarizácia výsledkov z domácich postupových pretekov a M SR jednotlivých sekcií.
 • Sumarizácia výsledkov z medzinárodných podujatí.
 • Evidencia prihlášok do súťaže pre rok 2018, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich smerníc.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.